O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

للكبار فقط كتيب رائع للدكتور مصطفى زايد

1.439 visualizações

Publicada em

للكبار فقط كتيب رائع للدكتور مصطفى زايد باسلوب شبابى بسيط

Publicada em: Design
 • Seja o primeiro a comentar

للكبار فقط كتيب رائع للدكتور مصطفى زايد

 1. 1. @@ @@ @@ @ZZÁÔÏ@‰bjØÜÛ@ZZ@@ <‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ٣< < <‫ﺃﺗﻐ‬ ‫ﻋﺎﻳﺰ‬ ‫ﻣﺶ‬ ‫ﺃﻧﺎ‬!!<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ٨< < ‫ﺃﺗﻐ‬ ‫ﻋﺎﺭﻑ‬ ‫ﻣﺶ‬ ‫ﺃﻧﺎ‬!!<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ٢٠ <‫ﺃﺗﻐ‬ ‫ﺧﺎﻳﻒ‬ ‫ﺃﻧﺎ‬!!<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ٢٧< < <‫ﺣﺎﺳﺲ‬ ‫ﻣﺶ‬!!<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ٣٩< < <‫ﻫﺘﻘﻮﻟﻪ‬‫ﺇ‬‫؟‬ ‫ﻳﻪ‬‫؟‬<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ٥٠< < <‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺇﻧﺴﺎﻥ‬<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ<٦٣< < < < géi†iæ<Ķ< < ‫د‬/‫إﺑﺮاﻫﯿﻢ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ٢ ١ʙʙʗʜ/ʖ٠١٠ ٠١٠ʗʘ١ʜʛʜʘ
 2. 2. ٣ @ÁÔÏ@‰bjØÜÛ ‫ى‬‫آ‬))‫ر‬((‫إ‬‫؟‬ ‫وه‬‫إ‬ً‫ﻡ‬))‫ر‬ ‫ا‬((‫؟‬ ‫ت‬ ‫أو‬‫آ‬‫ﻡ‬‫ع‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬،‫ﻝ‬)‫أ‬‫آ‬(‫رف‬ ‫و‬‫ﻡ‬‫آ‬!! ‫م‬ ‫اﻝ‬‫د‬‫ﻝ‬ ‫ﻝ‬‫م‬ ‫أ‬‫ﻡ‬‫آ‬‫ﺹ‬‫؛‬ ‫ﻝ‬‫دﻝ‬‫أ‬‫آ‬! ‫ی‬‫ى‬‫إ‬ً‫آ‬‫؟‬‫؟؟‬! ‫ر‬‫إی‬‫ی‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬‫؟‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ﻝ‬‫ﻝ‬(: ‫اﻝ‬)‫ر‬ ‫ﻝ‬(‫دي‬‫ﺝ‬‫آ‬ّ‫إن‬‫ا‬ ‫ي‬‫وراه‬،‫وآ‬‫ل‬‫إ‬‫ه‬‫ول‬ ‫ا‬‫وا‬ ‫ة‬ ‫اﻝ‬،‫وآ‬!! ‫ﺱ‬ ‫ﻝ‬،‫ع‬ ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫م‬ ‫ﻝ‬‫ﻡ‬ ‫وا‬..!! ‫ر‬ ‫ﻝ‬‫،ﻝ‬‫ق‬ ‫ﺹ‬‫ﻡ‬‫ف‬ ‫و‬‫ﺹ‬ ‫ر‬ ‫ﻝ‬،‫ﻝ‬ً‫وه‬‫ه‬‫آ‬ ‫ا‬،، ٤ ‫ر‬ ‫ﻝ‬..‫ه‬‫إ‬‫اﻝ‬‫ر‬ ‫ﻝ‬‫؟؟‬‫؟‬ Ğ‫א‬ª>> ‫أی‬‫ا‬،‫اﻝ‬‫آ‬‫ل‬‫إن‬‫إ‬ ‫؛؛‬‫ﺱ‬ ‫ﻝ‬‫آ‬‫ﻡ‬‫ع‬‫م‬ ‫آ‬‫و‬!!.. ‫ى‬ ‫ی‬‫إ‬ً‫آ‬‫ﺏ‬‫؟؟‬ ‫ى‬ ‫ی‬‫رف‬‫؟‬‫؟‬ ‫أآ‬‫رف‬‫إ‬‫ن‬‫ﻡ‬‫إ‬‫ب‬‫ﻡ‬‫ﺝ‬ ‫ن‬ ‫و‬‫ﻡ‬‫أ‬‫ه‬‫اﻝ‬،‫و‬‫رف‬‫آ‬ ‫وﻡ‬‫إ‬‫ن‬‫ﻡ‬ ‫إ‬‫ن‬‫ر‬‫وﻡ‬‫ن‬.. ‫ی‬‫ى‬‫إ‬‫إ‬‫ی‬‫ن‬‫د‬‫؟؟‬‫؟؟‬ ‫ن‬‫ر‬،‫زم‬.. ‫؛إ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫آ‬‫ق‬ ‫اﻝ‬‫إ‬‫ر‬! ‫إ‬ ‫وﻝ‬‫ر‬ ‫إ‬ ‫س‬ ‫اﻝ‬ ‫آ‬! Ģ‫زא‬‫و‬ ‫א‬‫א‬
 3. 3. ٥ ‫د‬ ‫ه‬‫واﺡ‬‫ب‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫وی‬:‫زي‬‫ﻡ‬‫إ‬ ‫ﺵ‬‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫إ‬‫زاي‬‫؟‬!‫واﻝ‬‫آ‬‫ن‬ ‫ﻡ‬! ‫وﻡ‬‫أ‬‫ي‬‫ﺝ‬‫دﻝ‬‫ا‬ ‫اﻝ‬‫إ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬!‫ع‬ ‫اﻝ‬‫ﺹ‬،‫ﺹ‬‫ﺝ‬ً‫ا‬..!! ‫ك‬ ‫أ‬‫ﺡ‬ ‫ی‬‫إن‬‫ﺝ‬ ‫اﻝ‬ ‫آ‬ ‫واﻝ‬ ‫ﺹ‬‫ﺝ‬ ‫وآ‬،‫ﺹ‬، ‫ع‬ ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ﺹ‬‫؛‬‫إ‬‫ا‬! ‫ه‬‫إ‬‫ل‬ ‫ﺏ‬‫أد‬‫ا‬‫؟‬‫؟‬ ‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫واﻝ‬‫اﻝ‬ ‫و‬‫ره‬ ‫أﺱ‬ ‫ﻝ‬،‫س‬ ‫اﻝ‬‫إ‬‫؟؟‬ ‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫ﺵ‬‫واﻝ‬‫اﻝ‬ ‫واﻝ‬‫وع‬ ‫ﻡ‬‫س‬ ‫واﻝ‬‫ت‬ ..‫و‬‫آ‬‫د‬‫ن‬‫اﻝ‬‫واﻝ‬!! ‫ﻝ‬‫ل‬ ‫رﺱ‬‫ا‬‫ل‬: )‫ﺍﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ‬ ‫ﺇﻥ‬ ‫ﺃﻻ‬ ، ‫ﻏﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ‬ ‫ﺇﻥ‬ ‫ﺃﻻ‬( ‫ش‬ ‫ﻡ‬‫ول‬‫ﺱ‬‫اﻝ‬‫دي‬‫ت‬ ‫ﻝ‬‫؟‬!! ٦ ‫ش‬ ‫ﻡ‬‫ول‬‫ن‬‫ي‬‫اﻝ‬ ‫دي‬،‫ﻡ‬‫إ‬‫ﻝ‬‫ت‬‫ه‬ ‫ﺱ‬‫ه‬‫ت‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺝ‬ً‫ا‬!.. -‫ی‬ً..)‫ل‬‫ن‬ ‫ﺱ‬‫ا‬‫ا‬‫وﺏ‬ ‫ﺱ‬‫ا‬(‫إ‬‫ﺵ‬‫اﻝ‬ ‫ﺝ‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ه‬!!‫؟؟‬!! ‫ﺏ‬‫ﺹ‬،‫ﻡ‬‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫اﻝ‬ ‫دول‬)‫ر‬ ‫ــــــــ‬ ‫ا‬(!.. ‫ﻡ‬‫ف‬ ‫ه‬‫ي‬‫اﻝ‬‫وا‬‫آ‬‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬،،‫ى‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫؟؟؟؟‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ب‬ ‫و‬‫ﻡ‬‫ﺝ‬‫؟؟؟؟؟‬ ‫ﻡ‬‫و‬‫؟؟‬ ‫ﺹ‬ ‫أآ‬‫آ‬‫آ‬.. ‫ﺏ‬ّ‫ﺡ‬..‫و‬‫أه‬ ‫آ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫اﺝ‬‫ب‬ ‫اﻝ‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬‫د‬‫و‬ ‫اﻡ‬‫ورﺝ‬‫ﻝ‬‫اﻝ‬.
 4. 4. ٧ ‫و‬‫ﻡ‬‫أ‬‫آ‬‫ﻡ‬ ‫آ‬..‫ﻡ‬‫ور‬‫دﻡ‬ ‫دﻝ‬‫ال‬ ‫ﺱ‬‫وﺝ‬ً‫ا‬ ‫ﺝ‬..‫ل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ه‬: ‫ﻟ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﻏ‬ ‫ﻭﻣﻊ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﺎ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﺗﺎﻋﺒﺔ‬ ‫ﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﻫﻲ‬‫ﻴﻴﻴﻴﻪ‬‫؟‬ ‫ه‬‫ن‬‫إ‬‫أ‬..‫أ‬‫أ‬..‫و‬ ‫و‬‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫زي‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬‫ﻝ‬.. ‫د‬‫إ‬‫ن‬‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬‫أ‬ ‫ف‬ ‫و‬‫زي‬..‫ل‬‫ل‬ ‫رﺱ‬‫ا‬: )‫ی‬‫آ‬ ‫أﺡ‬‫ﺡ‬‫ی‬‫ی‬( ‫وآ‬‫آ‬ ‫ﻡ‬‫ة‬ ‫وا‬..‫زم‬ ‫و‬.. ‫اﻝ‬،‫ن‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ﻡ‬‫ب‬ ‫و‬‫ﻡ‬‫إ‬‫و‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬.. ‫أ‬‫و‬‫ف‬‫ﻡ‬‫ﺱ‬ ‫ا‬‫اﻝ‬‫ور‬ ‫ذه‬‫ب‬ ‫اﻝ‬‫وب‬ ‫و‬..‫ي‬‫آ‬ ‫ار‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬،‫و‬‫آ‬‫ت‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫وا‬ ‫اﻝ‬..‫وآ‬‫وا‬‫ل‬‫ﻝ‬: ‫אאאא‬KKK‫زم‬Ù ٨ ‫ﻋﺎﻳﺰ‬ ‫ﻣﺶ‬ ‫ﺃﻧﺎ‬‫ﺃ‬‫ﺗﻐ‬!! ‫ﻝ‬‫ﺱ‬‫آ‬‫ﻡ‬‫ﺵ‬‫وﺹ‬‫ل‬ ‫اﻝ‬‫ﻝ‬: ‫س‬ ‫ا‬‫ط‬ ‫وا‬‫رﺡ‬‫ا‬.. ‫ودي‬‫أ‬‫ﻡ‬‫ﺵ‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬‫د‬.. ‫ب‬ ‫اﻝ‬‫ﻝ‬:‫أ‬‫ﻡ‬‫أ‬!‫أ‬‫رف‬ ‫آ‬!‫أ‬‫ﻡ‬‫ع‬‫ة‬ ‫ﺹ‬!‫أ‬‫ﻡ‬‫ر‬ !!‫أ‬‫ر‬‫ن‬‫م‬ ‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫وﻡ‬ ‫ز‬ ‫ﻡ‬‫ﺝ‬!‫ﻝ‬‫ت‬‫ﻝ‬‫ﻡ‬ ‫ة‬..‫ﻡ‬‫ﻡ‬!!!! ‫و‬‫واﺡ‬‫م‬ ‫ی‬‫ﻝ‬‫ﻝ‬،‫ص‬ ‫ن‬ ‫وآ‬ ، ‫ﻡ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ﻝ‬‫ن‬ ‫ا‬‫ی‬:‫إ‬‫؟؟؟‬ ‫أ‬‫ل‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ة‬ ‫اﻝ‬‫؟؟‬..‫إ‬‫؟؟‬ ‫إ‬‫؟؟‬ ‫زاي‬!‫د‬‫إ‬‫ل‬‫ﻡ‬‫أ‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬‫ب‬ ‫ﺹ‬ ‫رﺹ‬،‫ﻡ‬‫و‬!‫ﻡ‬! ‫واﻝ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬ ‫و‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫؟؟‬‫؟؟‬
 5. 5. ٩ ‫ت‬ ‫واﻝ‬‫اﻝ‬‫إ‬‫ﻡ‬‫وﻡ‬‫اﻝـ‬٧‫أ‬‫م‬‫ع‬ ‫ا‬‫ع‬ ‫ﺱ‬،‫ﻡ‬‫ج‬ ‫و‬‫ه‬ ‫ﻡ‬‫؟؟‬‫وﺵ‬‫ا‬ ‫ﻡ‬‫و‬‫ه‬ ‫ﻡ‬‫؟؟‬‫و‬ ‫واﻝ‬ ‫ش‬ ‫وواﻝ‬...‫و‬!! ... ‫ة‬ ‫ﺹ‬‫إ‬..‫إ‬‫ﻡ‬‫ع‬‫م‬ ‫اﻝ‬‫د‬!!!!! ‫وی‬‫ن‬ ‫ا‬‫و‬‫رض‬ ‫ا‬..‫و‬ ‫ا‬‫رة‬ ‫ﻡ‬‫ء‬ ‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫ر‬‫ا‬..‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫ﺹ‬ ‫ﻝ‬‫دي‬!!‫و‬‫ه‬..‫آ‬‫ة‬ ‫واﺡ‬‫ﺏ‬: ‫إ‬‫و‬..‫إ‬‫و‬‫ن‬‫وا‬، ‫إ‬‫و‬‫س‬ ‫ی‬ ‫ذرة‬ ‫ب‬ ‫ی‬!‫إو‬!!! ‫ب‬ ‫ا‬‫ﺹ‬ ‫وا‬..‫إ‬‫و‬‫س‬ ‫أ‬ً‫ا‬ ‫ﺏ‬..‫ﻝ‬‫ﺱ‬‫و‬‫وز‬‫و‬‫اﻝ‬ ‫ش‬ ‫ﻡ‬،‫إ‬‫و‬‫س‬..‫ب‬‫اﻝ‬‫ح‬ ‫ﻡ‬‫ور‬ ‫ر‬‫ق‬‫ﻡ‬‫ر‬‫أ‬‫ي‬..‫إ‬‫ﺱ‬‫رﺏ‬‫دي‬ ‫ﺏ‬ ‫وی‬:)‫א‬ ‫א‬ ‫د‬ ‫א‬ ‫ن‬ ‫א‬ ‫א‬ ْ ‫א‬ ْ‫א‬ ª ‫א‬(‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬:٥٣.. ١٠ ‫ﺵ‬‫إ‬ ‫ل‬ ‫ر‬)‫א‬ ‫ن‬ª ‫א‬( ‫ﻝ‬‫آ‬‫ب‬ ‫اﻝ‬،‫ورﺝ‬ ‫ﻝ‬‫؛‬‫ر‬‫ﻝ‬ ‫ه‬ ‫ه‬..‫د‬‫ر‬‫اﻝ‬ ‫ه‬‫ر‬‫اﻝ‬.. ‫ﺏ‬‫إ‬‫إ‬‫رﺝ‬‫ل‬ ‫و‬‫رب‬ ‫ی‬..‫و‬‫آ‬‫ن‬ ‫ﻡ‬% ‫إ‬‫د‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ول‬ ‫ه‬‫ب‬‫ﻡ‬‫ﺹ‬ ‫اﻝ‬‫ب‬ ‫و‬‫ﻡ‬ ‫ر‬..‫ه‬‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬‫ﻝ‬: )‫א‬ ْ ‫א‬ ‫و‬‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ْ ‫و‬ ª ‫א‬(‫رى‬ ‫اﻝ‬:٢٥ ‫ه‬‫ا‬‫ی‬ ‫ا‬‫ﻝ‬‫ﺱ‬ ‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬: )‫ء‬ ‫ﺝ‬‫ﺏ‬‫أ‬‫وأزی‬،‫و‬ ‫ء‬ ‫ﺝ‬‫ﺏ‬‫اء‬‫ﺱ‬‫أو‬‫أ‬،‫و‬‫ب‬ ً‫ا‬‫ﺏ‬ً ‫ذرا‬،‫و‬‫ب‬ً ‫ذرا‬ ‫ﺏ‬ً ‫ﺏ‬،‫و‬‫أ‬‫ی‬‫أ‬‫و‬ ‫ه‬( ‫ﺹ‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ل‬ ،:)‫ی‬‫اﺏ‬‫دم‬‫إ‬ ‫د‬‫ورﺝ‬‫ت‬‫ن‬ ‫آ‬‫و‬ ‫أﺏ‬!‫ی‬‫اﺏ‬‫دم‬‫ﺏ‬‫ﺏ‬ ‫ذ‬‫ن‬‫ء‬ ‫ا‬‫ﺙ‬
 6. 6. ١١ ‫اﺱ‬‫ت‬‫و‬‫أﺏ‬،‫ی‬‫اﺏ‬‫دم‬‫أ‬ ‫أ‬‫اب‬ ‫ﺏ‬‫رض‬ ‫ا‬‫ی‬‫ﺙ‬‫ك‬‫ﺏ‬ ‫اﺏ‬ ‫ﺏ‬‫ة‬( ‫ﻳﺂﺁﺁﺁﺁﺁﻩ‬‫ﺷ‬ ،‫ﺭﺣﻤﺔ‬ ‫ﻮﻓﺖ‬‫ﺃ‬‫؟؟‬ ‫ﻛﺪﻩ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻛ‬ ‫إ‬‫و‬‫س‬‫أ‬‫ﺏ‬ً‫ا‬..‫إ‬‫ﻡ‬‫ن‬ ‫ووو‬ ‫ذ‬‫ب‬‫؛‬‫اﻝ‬‫ا‬‫إ‬ ‫إ‬‫ﻝ‬‫ورﺝ‬‫إ‬‫ن‬‫ر‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫ه‬! ‫د‬‫إ‬‫رﺝ‬‫ه‬ ‫ﺏ‬‫؛‬‫ﺱ‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫آ‬!! ‫ل‬‫ا‬‫ﻝ‬:)ً ‫و‬ ‫و‬ ª ‫ن‬ ‫و‬ ٍª ‫א‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫א‬(‫ن‬ ‫اﻝ‬:٧٠ ‫ﺱ‬‫دا‬ ‫اﻝ‬‫وﻡ‬‫آ‬‫ه‬.. ‫و‬‫ﻝ‬‫أ‬‫و‬‫أ‬‫ت‬ ‫ﺱ‬.... ‫ﻣﺴﺘﻨﻲ‬‫ﺇ‬‫ﻳﻪ‬‫ﺑﻘﻰ‬‫؟؟‬‫؟‬!! ١٢ ‫رﺏ‬‫ل‬ ‫ﺏ‬}ª ‫ن‬ ‫وא‬{‫ء‬ ‫اﻝ‬:٢٧ ‫إ‬‫زاي‬‫ل‬‫إ‬‫؟إی‬ ‫ه‬‫ء‬ ‫ﺱ‬‫ا‬‫ﺏ‬‫د‬‫؟‬! ‫أ‬‫ﺡ‬‫ا‬‫ﺏ‬‫ی‬‫أ‬.. ‫ل‬‫ا‬‫اﻝ‬‫ﺱ‬ ‫اﻝ‬: )‫أ‬‫ي‬‫ﺏ‬‫ﺏ‬‫ء‬(‫ﺹ‬ ‫واﻝ‬‫أﻡ‬‫اﻝ‬‫ل‬: )‫ی‬‫آ‬ ‫أﺡ‬‫إ‬‫وه‬‫ی‬‫ا‬‫ﺏ‬ ‫ﺏ‬(‫ﺹ‬ ‫ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ‬‫؟؟‬ ‫ﻟﻴﻪ‬ ‫ﻫﻴﻘﺒﻠﻚ‬ ‫ﻣﺶ‬ ‫ﺭﺑﻨﺎ‬ ‫ﻫﻮ‬‫؟؟‬ ‫د‬‫ر‬‫ل‬:}‫ن‬ ‫א‬ ‫א‬ ْ ‫ن‬ ‫و‬ ‫و‬‫א‬ ‫א‬{‫ء‬ ‫اﻝ‬:١٤٧ ‫وﻝ‬‫ر‬‫ﻡ‬‫ه‬‫ن‬ ‫آ‬‫ﻝ‬‫ﺝ‬‫ﻡ‬‫؟؟‬ ‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫ا‬‫أو‬‫دي‬‫أو‬‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬ ‫ر‬ ‫اﻝ‬‫أو‬‫اﻝ‬‫؟؟‬ ‫رﺏ‬‫أ‬‫و‬‫ﺝ‬،‫ن‬ ‫وآ‬‫ﻡ‬‫ور‬ ‫ور‬ ‫و‬‫اﻝ‬.. ‫ﻝ‬‫ء‬ ‫ﺱ‬‫اﻝ‬‫د‬‫؟؟؟؟؟؟؟‬‫؟‬
 7. 7. ١٣ Ħ‫א‬‫و‬ª‫א‬‫د‬ ‫و‬KK ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫ن‬ ‫واﺱ‬‫؟‬ ‫و‬!‫ﻡ‬‫؟؟‬!! ‫د‬‫ر‬‫م‬ ‫أآ‬‫ﻡ‬‫ر‬‫وأر‬‫ﻡ‬‫أي‬! ‫ف‬ ‫ﺵ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬ّ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬، ‫ا‬ ‫ل‬ ‫رﺱ‬ ‫ل‬:)‫ح‬ ‫أ‬‫ﺏ‬ ‫ﺏ‬‫ا‬ ‫رﺝ‬‫ل‬‫أرض‬‫دوی‬‫راﺡ‬ ‫اﺏ‬ ‫و‬،‫رأﺱ‬‫م‬،‫ﺱ‬ ‫و‬‫ذه‬‫راﺡ‬!‫ﺡ‬‫إذا‬‫ا‬‫ا‬ ‫وا‬‫أو‬‫ء‬‫ا‬،‫ل‬‫أرﺝ‬‫ـ‬‫إ‬‫ا‬‫ـ‬‫ي‬ ‫آ‬‫ـ‬‫م‬‫ﺡ‬‫ت‬ ‫أ‬!‫رأﺱ‬ ‫ﺱ‬‫ت‬،‫ﺱ‬‫ذا‬‫راﺡ‬ ‫زاد‬‫اﺏ‬ ‫و‬!‫أ‬‫ﺡ‬‫ﺏ‬ ‫ﺏ‬‫ا‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫اﺡ‬ ‫ﺏ‬(‫ﺹ‬ ‫ا‬‫ح‬ ‫أ‬‫ا‬ ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫رﺝ‬‫ن‬ ‫آ‬‫ﻡ‬ ‫وﻡ‬‫اد‬ ‫اﻝ‬‫و‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬‫اء‬ ‫اﻝ‬‫ﺵ‬ ‫م‬ ،‫و‬‫ﺹ‬ ‫ﻝ‬‫ﻝ‬،‫اد‬ ‫اﻝ‬‫آ‬‫راح‬‫واﻝ‬، ، ‫واﻝ‬ ‫ع‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬ ‫ور‬ ١٤ ‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬‫ص‬‫ﻝ‬ ‫أ‬‫ك‬‫ل‬‫م‬ ‫أ‬‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬ ، ‫ت‬ ‫أﻡ‬‫ة‬‫ﻝ‬‫اد‬ ‫اﻝ‬‫اﻡ‬‫واﻝ‬ ‫ﺝ‬ ‫،اﻝ‬ ‫اﻡ‬‫ن‬ ‫آ‬‫ت‬ ‫ه‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬!! ‫ء‬ ‫اﻝ‬‫ا‬ ‫ﻝ‬‫ﻝ‬‫ن‬ ‫آ‬‫اﻝ‬‫أآ‬‫ﻡ‬ ‫دي‬‫ن‬ ‫آ‬‫اﻝ‬‫ح‬‫ر‬‫ﻝ‬ ‫رﺝ‬!.. Ħ‫و‬Ħ‫ن‬ª ‫إﺡ‬‫؟؟‬‫؟؟‬‫د‬‫إ‬‫اش‬ ‫ﻡ‬‫ﺝ‬...!! ‫وﻝ‬‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬ ‫ه‬ ‫ر‬..‫إ‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬ ‫و‬..‫ﻝ‬ ‫ورﺝ‬ ‫ح‬‫؛‬ ‫رﺝ‬ ‫ﻝ‬‫أ‬‫اﻝ‬‫ﻝ‬‫ا‬‫ع‬ ‫ﻝ‬‫د‬‫ل‬: )ُّ‫ت‬‫أن‬‫ﺱ‬ ‫ی‬‫أ‬‫و‬‫أﺏ‬‫م‬ ‫ی‬‫ا‬‫وﺏ‬ ‫أن‬‫ﺱ‬ ‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫ا‬( ‫؟؟‬ ‫أﺹ‬‫رﺏ‬‫أرﺡ‬‫ﺏ‬‫أ‬‫ك‬ ‫وأﺏ‬!!..
 8. 8. ١٥ ‫د‬ª‫ن‬ ‫إ‬‫؟؟‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫اﻝ‬ ‫زاي‬‫؟؟؟‬ ‫ر‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ت‬ ‫اﻝ‬‫إ‬‫اﻝ‬‫ر‬ ،‫إ‬‫ﻡ‬‫ت‬ ‫اﻝ‬٦‫ت‬ ‫ﺱ‬‫ﻡ‬‫ش‬‫؛‬ ‫ﻝ‬‫؟؟‬‫ﻝ‬‫ب‬‫و‬‫ﺝ‬‫ﺱ‬‫ﻝ‬ ‫و‬.. ‫ل‬‫ل‬ ‫رﺱ‬‫ا‬)‫إن‬‫ﺡ‬ ‫ﺹ‬‫ل‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫ﺱ‬‫ت‬ ‫ﺱ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫م‬ ‫واﺱ‬‫ا‬‫ه‬ ‫أ‬‫وإ‬‫آ‬‫ة‬ ‫واﺡ‬( ‫ی‬ ‫ﺡ‬‫ا‬‫ﺉ‬:‫اﺝ‬ ‫اﻝ‬‫د‬‫ﻡ‬‫ق‬ ‫ﺱ‬، ‫د‬‫ﻡ‬‫ز‬،‫د‬!!‫و‬‫ﻡ‬‫؛‬‫د‬١٠٠ ،‫واﻝ‬١٠٠‫د‬‫ﻡ‬‫م‬،‫د‬ ‫آ‬ ‫ﻝ‬‫ل‬،‫ﺝ‬ ‫اﻝ‬‫د‬‫ﻡ‬ ‫ﺹ‬‫ﺵ‬‫إ‬‫؟؟‬ ‫ﻝ‬‫ﻝ‬ ‫ﺝ‬‫ﻝ‬ ‫و‬‫وزك‬‫رب‬‫ﻝ‬ ‫وﺝ‬، ‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫آ‬..‫إ‬ ‫ﺵ‬ ‫أه‬‫أ‬ ‫و‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬..‫ار‬ ‫اﻝ‬ ‫إ‬ ‫ﺵ‬ ‫أه‬.. ١٦ ‫ﺏ‬‫د‬‫أ‬‫ﺏ‬‫رﺏ‬!! ‫ا‬‫اب‬ ‫ﺏ‬‫آ‬‫ﺡ‬.. ‫ﺏ‬‫د‬‫أ‬‫ن‬‫رﺏ‬..!! ‫ا‬‫اب‬ ‫ﺏ‬‫آ‬‫ﺡ‬.. ‫ﺏ‬‫د‬‫أ‬‫ش‬‫ﺡ‬‫رﺏ‬! ‫ا‬‫اب‬ ‫ﺏ‬‫آ‬‫ﺡ‬.. ‫ﻭﺇ‬ ‫ﺑﺲ‬ ‫ﺗﻌﺎ‬‫ﻧﺖ‬‫ﻫﺘﻨﺪﻡ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻤﺮﻙ‬.. ‫ا‬‫د‬ ‫ﺝ‬٩٩، ‫وا‬‫و‬‫راح‬‫اه‬ ‫ﻝ‬‫ﻡ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫اﻝ‬، ‫ب‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ﻝ‬‫اه‬ ‫اﻝ‬‫ﻝ‬:‫ﻡ‬ !‫م‬‫وآ‬‫اﻝـ‬١٠٠..‫و‬‫راح‬‫ﻝ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬‫ء‬ ‫اﻝ‬‫ﻝ‬ ‫اﻝ‬‫ﻝ‬:‫و‬‫ل‬ ‫ی‬‫ﺏ‬‫وﺏ‬‫ﺏ‬ ‫ا‬‫؟‬ ، ‫اﻝ‬ ‫ر‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬‫إ‬ ‫رض‬ ‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫ﻝ‬ ‫اﻝ‬‫وﺱ‬ ‫رض‬ ‫ا‬‫ﺹ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫إ‬.. ‫ﺝ‬ ‫ا‬‫ا‬..‫وه‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ت‬!! ‫ﻝ‬‫ﺉ‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ﺉ‬ ‫وﻡ‬‫اب‬ ‫اﻝ‬... ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ه‬‫؟؟‬
 9. 9. ١٧ ‫و‬‫ا‬‫ﻝ‬‫رض‬‫اﻝ‬‫و‬‫أرض‬ ‫ﺹ‬ ‫اﻝ‬‫أن‬‫ي‬..‫وﻝ‬‫رض‬‫اﻝ‬‫و‬ ‫أرض‬‫اﻝ‬‫أن‬‫ر‬..‫اﻝ‬ ‫ﺉ‬ ‫ﻡ‬ ‫وأ‬!.. ‫د‬ ‫א‬‫א‬‫د‬ ‫رﺝ‬..‫ب‬ ‫ﺱ‬‫وو‬‫وأه‬‫وأ‬ ‫رب‬ ‫راﺝ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ﺹ‬ ‫خ‬ ‫وﺹ‬.. ‫ﺝ‬ ‫ا‬‫د‬‫ی‬‫ب‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ﺱ‬‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ﺝ‬ ‫و‬‫أرض‬‫اﻝ‬‫وأرض‬‫اﻝ‬‫؛‬‫و‬ ‫وﺝ‬‫ب‬ ‫أ‬ ‫إﻝ‬‫أرض‬‫اﻝ‬‫ﺏ‬،‫ﺉ‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬.. ‫واﺡ‬!!‫ة‬،‫آ‬‫ق‬‫ان‬ ‫ﺉ‬ ‫ﻡ‬‫اب‬ ‫اﻝ‬‫أو‬‫اﻝ‬..‫ة‬،‫آ‬‫ق‬ ‫إ‬‫ن‬‫رو‬‫ﻡ‬‫ر‬‫ض‬‫اﻝ‬‫أ‬‫و‬‫ة‬‫ﻡ‬ ‫ر‬ ‫اﻝ‬..‫ووووو‬‫وو‬‫وو‬‫ة‬‫ب‬ ‫ﺵ‬!!.. ‫ﻡ‬‫ن‬‫و‬‫ء‬‫ر‬‫و‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫و‬‫ر‬‫ﻝ‬....))‫ة‬((....‫دﻝ‬ ‫ه‬.. ‫ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺧﺪ‬‫؛‬‫ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ‬.. ١٨ ‫وط‬‫א‬‫د‬ ‫ا‬‫ع‬‫ا‬:‫آ‬ ‫،آ‬ ‫ذ‬! ‫ً؛‬ ‫ﻡ‬‫ﻝ‬‫آ‬..‫رات‬ ‫ﻡ‬.. ‫أ‬‫م‬‫إ‬‫ج‬..‫ا‬ ‫وه‬.. ‫م‬ ‫ا‬‫ا‬:‫ش‬ ‫ﻡ‬‫ن‬‫آ‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬..‫ل‬ ‫و‬‫آ‬‫أ‬‫م‬‫وا‬!!.. ..‫د‬‫أ‬‫وض‬ ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ا‬‫ﻝ‬‫آ‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬..‫أ‬‫إ‬‫زاي‬‫آ‬ ‫آ‬‫؟‬‫ن‬ ‫آ‬‫؟‬ ‫رب‬‫أ‬‫ﻡ‬‫اااااا‬‫ن‬..‫رب‬‫إ‬‫ﻝ‬‫وإ‬ ‫ا‬‫م‬‫د‬ ‫ا‬‫ة‬‫ة‬‫أ‬‫ى‬: ً ‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬‫ب‬ ‫ه‬‫ﻡ‬‫رات‬ ‫اﻝ‬،‫و‬‫إ‬ ‫رف‬‫إ‬‫ه‬‫ﻡ‬‫ن‬‫ة‬‫و‬‫ب‬ ‫ه‬!!.. ‫رد‬‫ا‬‫ﺏ‬ ‫ﺹ‬:‫ﻝ‬‫ن‬ ‫آ‬‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬‫ق‬‫د‬ ‫اﻝ‬..‫زى‬‫اﻝ‬‫و‬‫أ‬‫آ‬‫ا‬‫ال‬ ‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫ا‬ ‫وه‬...
 10. 10. ١٩ ‫ی‬‫أ‬‫خ‬ ‫ﺹ‬‫اك‬ ‫ﺝ‬‫ل‬ ‫و‬‫راﺝ‬‫رب‬،‫وإ‬ ‫إ‬ ‫آ‬‫ن‬ ‫آ‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ه‬.. ‫ی‬ ‫ﺡ‬ ‫ف‬‫ل‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬: )‫ﺝ‬‫ا‬‫وﺝ‬‫ﺡ‬ ‫ا‬‫ﺉ‬‫ء‬ ‫ﺝ‬، ‫و‬،‫ل‬ ‫وأ‬‫رض‬ ‫ا‬ً‫ا‬‫ء‬ ‫ﺝ‬ً‫ا‬ ‫واﺡ‬، ‫ذ‬‫ء‬ ‫ا‬‫اﺡ‬ ‫ی‬‫ا‬(‫ﺹ‬... ‫ی‬‫إی‬‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬‫؟؟؟‬ ‫ر‬‫أﻡ‬‫ك‬ ‫وأ‬‫ذر‬‫ة‬‫ﻡ‬١%‫ﻡ‬ ‫ر‬‫ر‬،‫ر‬‫زوﺝ‬‫دك‬ ‫وو‬ ‫ذر‬‫ة‬‫ﻡ‬١%‫ﻡ‬‫ر‬‫ر‬.. ‫و‬‫ﺏ‬‫آ‬‫د‬ُّ‫؟؟‬ ‫ﻝ‬ُ‫ﻡ‬ِّ‫؟‬‫آ‬‫د‬‫ﻝ‬‫ل‬‫ﻡ‬‫؟‬ ‫ه‬ ‫ﻝ‬‫إ‬ ‫ل‬‫؟‬ ‫ﻡ‬‫ﻝ‬‫؟‬ ‫ﻡ‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ه‬‫وب‬ ‫اﻝ‬..١ ١ -‫ﺱ‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬‫ف‬‫أوﺹ‬ ‫ﻡ‬ ‫ة‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬ ‫ن‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺵ‬ ‫زم‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫ﻝ‬ ‫رب‬ ٢٠ ‫ﻣﺶ‬ ‫ﺃﻧﺎ‬‫ﻋﺎﺭﻑ‬‫ﺃﺗﻐ‬!! ‫ﺏ‬ ‫آ‬ ‫ب‬‫و‬‫ل‬ ‫ی‬: ‫أ‬‫رف‬‫أ‬..‫و‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫ﺡ‬!! ‫ﺡ‬ ‫ی‬ ‫ه‬..‫ق‬‫آ‬‫وا‬ ،‫ووا‬‫ﻡ‬!! ‫إزاي‬‫د‬‫؟‬‫ﻡ‬‫ه‬‫ﻝ‬‫ل‬:‫أ‬‫ب‬ ‫أ‬ ً‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬‫و‬‫وا‬ ‫ة‬ ‫ﻡ‬‫ة‬ ، ‫ن‬ ‫أ‬‫إ‬!! ‫اﺡ‬ ‫ﺏ‬‫آ‬،‫إ‬‫اﻝ‬‫ن‬ ‫آ‬‫أ‬‫و‬‫ﻡ‬‫وز‬ ‫ء‬‫ار‬‫اﻝ‬!!‫وإ‬‫ف‬‫إ‬‫ه‬ ‫ة‬ ‫آ‬‫وﻡ‬‫ه‬‫إ‬‫ﻝ‬‫ر‬! ‫و‬‫ة‬ ‫ﺵ‬..‫اﻝ‬‫ه‬‫ار‬‫وا‬ ‫وﺹ‬‫و‬‫إ‬‫اد‬ ‫ﺱ‬‫إ‬: ‫ف‬‫إ‬‫وز‬‫إ‬‫ی‬‫؟‬‫زم‬ ‫و‬‫إ‬‫ی‬‫؟‬ ‫م‬ ‫و‬ً‫ن‬..
 11. 11. ٢١ ‫و‬‫ن‬‫ی‬‫ار‬ ‫ا‬‫وا‬‫دي‬،‫ن‬ ‫آ‬‫زم‬‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬‫و‬‫ا‬‫ی‬..‫و‬‫دي‬ ‫وا‬ ‫ا‬: ‫إ‬‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫ا‬‫ه‬‫اﻝ‬‫أ‬‫وي‬!! ‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫ا‬‫ﻡ‬‫ح‬ ‫ه‬ًً‫ا‬ ‫أ‬!! ‫ت‬ ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬ ‫وب‬ ‫ه‬ ‫و‬.. ‫زم‬‫و‬ ‫اﻝ‬ ‫ه‬ ‫اﻝ‬ ‫م‬ ‫اﻝ‬ ‫ه‬ ‫اﻝ‬..‫و‬‫إ‬‫إ‬‫اﻝ‬ ‫ن‬ ‫ﻡ‬‫زم‬ ‫و‬ ‫و‬..!! ‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫ا‬‫ت‬ ‫ه‬‫و‬‫إ‬‫ة‬ ‫آ‬ُ‫و‬‫و‬‫إ‬ ‫ة‬ ‫آ‬‫ب‬ ‫وه‬‫ﺝ‬)‫وز‬‫د‬‫؟‬( ‫ه‬‫إ‬‫د‬ ‫ﺏ‬‫ك‬‫م‬ ‫ا‬‫أ‬‫و‬ ‫در‬‫ار‬‫ﺏ‬‫آ‬‫د‬!! ‫ه‬‫إ‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫وﻡ‬ ‫وﻡ‬‫إ‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬‫وإ‬‫ن‬ ‫ﻡ‬! -‫ه‬‫وا‬‫ﺱ‬ ‫ﺡ‬‫ﺏ‬‫د‬ ‫ﺏ‬‫رف‬‫أ‬! ‫ه‬‫ﻝ‬‫إ‬‫ﻝ‬‫وز‬‫ب‬‫م‬‫ب‬، ‫؟‬ ‫ﺹ‬ ٢٢ ‫و‬‫ن‬ ‫ﺏ‬‫ك‬‫ﺝ‬‫ﻡ‬‫أ‬‫وي‬‫إ‬‫ﻡ‬‫إ‬ ‫زم‬‫زي‬‫إ‬‫رس‬‫ﺝ‬‫ﻡ‬‫أ‬‫وح‬ ‫و‬ ‫ﻡ‬‫وإ‬ ‫ﻡ‬ ‫ن‬، ‫دي‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬‫؛‬ ‫ود‬ ، ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ﻡ‬ ‫ل‬ ‫ﻡ‬ ‫رت‬ ‫ﺙ‬ ‫ﻡ‬! ‫ی‬‫ﻝ‬‫ﻝ‬‫إ‬ً‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬‫زم‬ ‫ﺱ‬ ‫و‬‫ﻝ‬ ‫ﻝ‬،‫و‬‫إ‬‫ﻡ‬‫رف‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫؛‬‫إ‬‫ب‬‫ب‬ ‫و‬!! ً‫ا‬ ‫اﻝ‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬ ‫ه‬ ‫أ‬‫ي‬‫ﺝ‬..‫و‬‫د‬ً‫ن‬‫ا‬‫و‬، ‫ل‬‫ﺏ‬:‫ﻝ‬‫وا‬‫ﻝ‬‫ﺵ‬‫ﻡ‬‫رض‬ ‫ﻡ‬ً‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬‫م‬‫و‬‫ﻡ‬‫دﺉ‬ ‫ﻡ‬‫؛‬‫ﻡ‬‫م‬.. ‫ه‬‫ﺙ‬‫ه‬‫آ‬‫ن‬‫اﻝ‬‫د‬.. ً..‫ا‬ ‫اﻝ‬‫ﻝ‬‫أ‬‫آ‬‫ﻡ‬‫ت‬ ‫و‬.. ‫ر‬‫ا‬‫ﻝ‬ ‫ﺝ‬‫ض‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ر‬ ‫آ‬ ‫واﻝ‬‫ﻡ‬‫ا‬‫آ‬ ‫د‬‫ﺉ‬..‫ه‬‫آ‬..‫؟؟‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻝ‬‫؟‬‫ﻡ‬..
 12. 12. ٢٣ ‫وآ‬،‫ا‬ ‫اﻝ‬‫ﻝ‬ً‫أ‬‫ى‬‫ﻡ‬ ،‫ة‬ ‫وا‬ ‫اﻝ‬ ‫إ‬‫و‬‫رز‬ ‫ر‬‫د‬، ‫ي‬‫رف‬ ‫و‬‫ﺱ‬ ‫و‬ً‫إ‬‫ن‬ ‫ﺝ‬‫اﺱ‬‫ﺝ‬،‫و‬‫ﺏ‬‫وﺏ‬..‫رف‬ ‫و‬ ‫إ‬‫ن‬‫ﺝ‬‫اﺱ‬‫ر‬‫و‬‫ﺏ‬‫اﺏ‬ ‫وﺏ‬.. ‫ه‬‫ﺡ‬ً‫ری‬ ‫ﺝ‬.. ‫وا‬‫د‬‫ه‬‫ﺝ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬..‫وه‬ ‫اﻝ‬‫ﺝ‬‫اﻝ‬‫واﻝ‬‫ﻝ‬‫ﻝ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬ ‫؛‬‫وا‬٤٠‫ﺱ‬‫ش‬ ‫ﻡ‬‫ة‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺝ‬‫ﺹ‬‫أ‬‫ول‬،‫واﻝ‬٤٠‫ﺱ‬‫ﺹ‬‫ﺉ‬‫ﺉ‬، ‫ﻝ‬ ‫واﻝ‬‫اﻝ‬‫ن‬١٨٠٠٠‫ﻡ‬‫ة‬..‫أ‬١٨‫وﺝ‬ ٣‫أ‬‫ر‬ ‫ﺹ‬..ّ‫ﺹ‬‫ا‬..‫أﺹ‬‫س‬ ‫اﻝ‬‫دى‬‫ﺵ‬ ‫اﻝ‬‫ر‬ ‫واﻝ‬‫ر‬‫أ‬‫ي‬‫؛‬‫ن‬‫زم‬‫و‬ ‫د‬ ‫اﺉ‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻝ‬..‫ﺱ‬ ‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻝ‬ ‫ر‬ ‫اﻝ‬‫ل‬)‫أ‬‫دت‬‫ا‬ ‫دي‬ ‫،و‬ ‫ﺱ‬ ‫أذن‬ ‫رأت،و‬ ٌ‫ﺏ‬( ‫א‬KKÙ ‫زم‬ ‫ن‬ ٢٤ ⊳‫رﺏ‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫وﺏ‬‫ل‬ ‫ﺏ‬:)‫م‬ ‫א‬ ‫ن‬ ‫وא‬(‫اﻝ‬:١١ ‫ش‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ل‬ ‫و‬‫إ‬‫د‬ ‫اﻝ‬..‫إ‬‫ﺝ‬،‫ر‬.. ‫ﻡ‬‫ه‬‫ر‬‫ه‬ً‫ﻝ‬‫ا‬ ‫اﻝ‬..! ‫ی‬‫ا‬‫ﺡ‬ ‫ا‬‫ن‬‫ه‬:‫ا‬! ‫א‬ ‫א‬‫زم‬ ‫و‬KK ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬ ‫ه‬‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫أ‬‫ار‬ ‫اﻝ‬‫د‬!.. ‫م‬‫أ‬ ‫زم‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫و‬..‫اﻝ‬‫و‬ ‫ي‬‫ﻡ‬‫ه‬‫ك‬ ‫ل‬ ‫ه‬‫ن‬ ‫آ‬‫ی‬! ‫ه‬‫ی‬‫إ‬‫ﺏ‬‫و‬‫إ‬‫ﻡ‬ ‫وز‬‫و‬‫ﺝ‬..‫م‬‫و‬‫إ‬‫ﺙ‬‫إ‬‫وز‬.. ‫آ‬‫أ‬‫م‬‫ح‬ ‫وه‬‫ﻡ‬ً،‫ﻡ‬‫ﺝ‬.. ‫إ‬‫ﻡ‬‫رف‬‫ﻝ‬‫أ‬‫ﺝ‬‫إ‬ ‫ﻡ‬‫؟‬ ‫ﻡ‬،‫ﻡ‬،‫ﻡ‬‫ت‬.. ‫ﺩﻟﻮﻗﺘﻲ‬ ‫ﻗﻮﻡ‬‫ﺣﻴﺎﺗﻚ‬ ‫ّﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻭﻏ‬..
 13. 13. ٢٥ ‫ل‬‫ن‬Ù ‫د‬ĥ ‫א‬ ‫ز‬ ‫ه‬‫إ‬‫ﺱ‬‫ﺏ‬..‫إ‬‫ﺱ‬‫أ‬ً ‫و‬‫و‬‫أ‬ً‫ا‬.. ‫أ‬‫ﺹ‬‫ﻡ‬‫وﻝ‬‫وﻡ‬‫إ‬ ‫ﻝ‬‫ﻝ‬‫ل‬‫و‬‫ة‬..‫زم‬‫ف‬‫ا‬‫م‬.. ‫زم‬ ‫و‬‫ل‬‫رب‬..‫رب‬‫وﺱ‬.. ‫د‬‫ﺱ‬‫ﺱ‬ ‫ی‬‫ﻡ‬‫إ‬‫وﻝ‬ّ ‫ا‬ ‫ﻝ‬‫ض‬ ‫ﻝ‬‫إ‬‫ن‬ ‫ﺱ‬‫ن‬‫إ‬‫ﻡ‬‫أة‬‫اﻝ‬.. ‫ل‬:}ú ‫و‬{‫ﺱ‬:٣٣ ‫ﺏ‬‫إ‬‫ﺏ‬ ‫ﺱ‬ّ ‫و‬}ú ª ْ‫א‬ ‫א‬{‫ﺱ‬:٣٤ ‫ی‬‫زم‬‫ل‬‫رب‬ ‫ی‬،‫و‬‫إ‬‫إ‬ ‫ﺱ‬‫ﻝ‬ ‫و‬‫ﺵ‬‫ﺱ‬ ‫و‬‫وﻝ‬‫ك‬ ‫د‬ ‫ﺹ‬‫اﻝ‬‫ه‬‫ﻡ‬‫ك‬ ‫و‬‫أ‬‫ي‬‫ﻡ‬ ..‫وه‬‫ﺱ‬‫ﻝ‬ ‫و‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬ ‫و‬ ‫اﻝ‬ ‫أ‬..‫ن‬ ‫و‬‫آ‬‫ه‬‫ﻡ‬ ‫؛‬ ‫ﻡ‬ ‫أي‬‫إ‬‫أ‬‫ق‬ ‫ﺹ‬‫ا‬‫و‬‫ة‬!!.. ٢٦ ‫رﺏ‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫زم‬‫و‬ ‫ﺱ‬.. -‫ه‬‫ﻝ‬‫إ‬‫ا‬‫ر‬ ‫ﻡ‬‫أ‬‫ى‬‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫أ‬‫و‬‫زه‬‫ﻡ‬‫وﻡ‬‫اﻝ‬‫ﺹ‬ ‫واﻝ‬‫واﻝ‬‫راح‬ ‫ا‬‫وﺹ‬‫و‬‫ﻡ‬‫ر‬‫إ‬‫ﺵ‬ ‫و‬‫و‬ ‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫واﻝ‬..‫ر‬‫ل‬‫اﻝ‬‫ﺱ‬ ‫اﻝ‬ )‫ی‬‫دي‬‫آ‬‫ل‬‫إ‬‫ی‬ ‫ه‬‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫آ‬ ‫أه‬(‫ﺹ‬ ‫إ‬ ‫إر‬‫ﻡ‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫و‬‫إ‬ ‫رب‬‫ه‬ ‫وﺙ‬..‫واﻝ‬ ‫اﻝ‬ ‫ﺱ‬ ‫رب‬.. ‫ء‬ ‫ا‬ ‫و‬‫؟‬‫ت‬ ‫اﻝ‬‫دﻝ‬ ‫آ‬‫؟‬ ‫ا‬ ‫اﻝ‬ ‫ع‬ ‫اﻝ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫اﻝ‬!‫؟؟؟‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫ه‬‫د‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺱ‬..ّ ‫أ‬ ‫رب‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫وﺱ‬‫و‬‫ي‬..‫و‬‫ول‬‫ك‬ ‫ر‬‫ن‬ ‫ﻡ‬ ‫ا‬..‫م‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬ ‫واج‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬،‫ﻝ‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫ﻝ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫اﻝ‬‫اﺱ‬ ‫د‬ ‫ع‬)‫أﺱ‬(‫؛‬‫أ‬ ‫ك‬ ‫ه‬‫آ‬ ‫ا‬ ‫ذن‬..
 14. 14. ٢٧ ‫ﺃﺗﻐ‬ ‫ﺧﺎﻳﻒ‬ ‫ﺃﻧﺎ‬!! ‫آ‬‫ا‬‫ﺱ‬‫ر‬،‫ف‬ ‫وأ‬ ‫ﻡ‬ ‫آ‬‫ﻝ‬ ‫و‬‫وﻝ‬‫د‬،‫ن‬ ‫وآ‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫ب‬ ‫و‬‫آ‬‫ﻡ‬‫ة‬ ‫ﺙ‬ ‫ﻡ‬، ‫ﻝ‬‫و‬‫م‬‫ﻝ‬ ‫ر‬‫و‬‫اﻝ‬))‫ی‬‫أ‬((‫ود‬‫ي‬ ‫آ‬‫ن‬ ‫ﻝ‬‫آ‬‫ﻡ‬،‫ﻡ‬‫إ‬‫ف‬‫ا‬‫ب‬ ‫ﺱ‬‫ﻡ‬ ‫ﺵ‬.. ‫ا‬‫ﺏ‬،‫ن‬ ‫ل‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻝ‬‫ذن‬‫ا‬‫ﻝ‬‫ا‬‫ن‬ ‫ﻡ‬،‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫د‬، ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫أن‬‫ن‬... ‫ل‬‫ﻝ‬:)ª ْ‫وא‬ Ħ ْ‫א‬ ‫م‬ ª ‫م‬ ْ‫א‬ ‫א‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ْ‫א‬ ْ‫א‬ ‫ز‬ ْ‫א‬(‫اﻝ‬:١٢ ‫أ‬ ‫و‬‫ب‬ ‫ﺱ‬‫اﻝ‬.. ٢٨ ‫م‬‫ن‬‫ن‬ ‫و‬‫ن‬ ‫و‬ÙKKK ‫أ‬‫إ‬‫ﺝ‬ ‫ه‬‫؟؟‬ ‫ى‬‫اﻝ‬‫؟؟‬‫و‬‫ﺙ‬‫ر‬ ‫آ‬ ‫و‬‫؟؟‬‫إ‬‫و‬ ‫اﻝ‬‫ا‬ ‫اﻝ‬‫وه‬ ‫إ‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬‫و‬..‫ل‬‫ﻝ‬: )‫وא‬ ‫وא‬‫א‬ ‫ن‬ ‫و‬ Ħ ْ‫א‬(‫ت‬ ‫اﻝ‬:٦٩ ‫رﺏ‬‫ل‬‫إن‬‫اﻝ‬‫ه‬‫ﺵ‬‫ه‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ﺵ‬، ‫ه‬‫ا‬‫ول‬‫ﻝ‬‫ه‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬‫ة‬،‫و‬‫ﻝ‬ ‫ر‬‫ى‬ ‫ﻡ‬‫ﺹ‬ ‫إ‬‫وﺹ‬،‫ﻝ‬ ‫ه‬‫آ‬‫ق‬ ‫اﻝ‬ ‫إﻝ‬.. ‫اااااا‬ ‫ی‬‫ااااااا‬،‫أی‬‫رﺏ‬‫ی‬ ‫آ‬،‫و‬‫ﻝ‬ ‫ن‬ ‫وآ‬‫ز‬‫ل‬ ‫أ‬،‫ﻝ‬ ‫ﺝ‬‫و‬‫و‬‫ه‬ ‫اﻝ‬‫ﻝ‬‫إ‬..‫اﻝ‬‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫واﻝ‬..
 15. 15. ٢٩ ‫ی‬ ‫وﺏ‬‫ﻝ‬‫ل‬‫إ‬‫ﻡ‬، ‫ه‬‫إ‬‫ﻡ‬‫ه‬ ‫؟‬ ‫ه‬‫واﻝ‬‫إ‬‫ا‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬‫وا‬ ‫و‬‫دول‬‫أ‬‫ﻡ‬ ‫إ‬‫؟؟؟‬‫إ‬‫ﻡ‬‫؟‬ ‫ر‬ ‫أﺹ‬‫ر‬‫س‬ ‫اﻝ‬‫ت‬ ‫واﻝ‬‫ﺹ‬ ‫واﻝ‬ ‫ه‬ ‫و‬‫ﻝ‬‫وﻡ‬،‫وﻝ‬‫ا‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻝ‬.. ‫إ‬‫ﺙ‬‫وأﺡ‬‫ا‬‫ﺏ‬،‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ر‬،‫ر‬‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬..‫وآ‬‫ﻡ‬‫س‬ ‫ﺱ‬‫ﻝ‬‫أو‬‫ﻡ‬ ‫أﺹ‬‫ﻝ‬‫آ‬‫ﻡ‬‫ﺝ‬ ‫و‬،‫ل‬‫زي‬‫ﻡ‬‫ل‬ ‫ﺱ‬‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬:)‫ن‬ ‫ل‬(‫اء‬ ‫اﻝ‬:٦٢ ‫و‬‫أﺡ‬‫أ‬‫إ‬‫وض‬ ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ﺱ‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬‫و‬‫ع‬ ‫ﺝ‬ ‫اﻝ‬ً ‫ﺉ‬ ‫دي‬..‫ل‬‫ﻡ‬‫ا‬ ‫و‬‫ب‬‫ا‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬..‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫رﺱ‬:)‫إ‬‫و‬‫ذ‬، ‫د‬ ‫ی‬‫ا‬‫ﺏ‬‫ا‬،‫أو‬‫ذ‬‫ه‬ ‫ر‬ ‫ی‬‫ﺡ‬‫رق‬ ‫ی‬‫ا‬،‫إن‬‫ا‬ًُُ َ, ً‫اﺏ‬ً,‫إذا‬‫ُآ‬‫ذ‬‫ذآ‬( ٣٠ ‫وﻡ‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫د‬‫إن‬‫آ‬‫وا‬‫ر‬‫ﻝ‬ ‫ذ‬‫ه‬‫اﻝ‬‫ص‬ ‫ل‬‫اﻝ‬!‫؛‬‫إ‬‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫زي‬‫ل‬ ‫اﻝ‬)ًً‫اﺏ‬ً(‫ﺝ‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ل‬..‫د‬ ‫ﺝ‬‫ﻡ‬.. ‫و‬‫ل‬:)‫إن‬ً‫ا‬‫ب‬ ‫أﺹ‬ً ‫ذ‬‫ل‬:‫رب‬‫أذ‬ ‫ل‬‫رﺏ‬:َ‫أ‬َِ‫ي‬‫أن‬ً‫رﺏ‬‫ی‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫ﺏ‬‫؟‬‫ت‬‫ي‬،‫ﺙ‬‫ء‬‫ا‬‫ﺙ‬ ‫ب‬ ‫أﺹ‬ً ‫ذ‬‫ل‬:‫رﺏ‬‫أذ‬، ‫ل‬‫ا‬:‫أ‬‫ي‬‫أن‬ً‫رﺏ‬‫ی‬‫ا‬‫وی‬‫؟‬ ‫ﺏ‬ ‫ت‬‫ي‬،‫ﺙ‬‫ب‬ ‫أﺹ‬ً ‫ذ‬‫ل‬:‫رب‬‫أذ‬ ،‫ل‬‫ا‬:‫أ‬‫ي‬‫أن‬ً‫رﺏ‬‫ی‬ ‫ا‬‫و‬‫ی‬‫ﺏ‬‫؟‬‫ت‬‫ي‬‫ء‬( ‫و‬‫ی‬ ‫ا‬‫د‬‫إ‬‫أو‬‫أي‬ ‫ﺝ‬..‫؛‬‫ﻡ‬‫ء‬ ‫ﺵ‬‫ﻝ‬‫ن‬ ‫آ‬‫د‬ ‫اﻝ‬‫ة‬ ‫اﻝ‬‫ع‬ ‫ﺝ‬ ‫واﻝ‬‫اﻝ‬..
 16. 16. ٣١ ‫و‬‫ل‬:)‫ﺏ‬ ‫ي‬ ‫وا‬،‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬،‫ا‬ ‫ون‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ﺏ‬ ‫ء‬ ‫و‬( ‫ﺹ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬‫وأ‬، ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬، ‫؛‬ ‫ذ‬ ‫أي‬ ‫و‬ ‫ﻝ‬‫إ‬‫ﺱ‬‫ر‬ ‫رآ‬ ‫وﺹ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫اﻝ‬.. ‫وه‬‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬ ‫اب‬ ‫أ‬ ‫آ‬.. ‫م‬‫ن‬ ‫א‬ Ø‫وא‬ ‫و‬ī‫دא‬‫و‬ KK ‫ه‬‫إ‬‫م‬‫ن‬، ‫ر‬‫ﻡ‬‫ن‬ ‫أﺹ‬!‫أﺹ‬‫ﻝ‬ ‫ﻝ‬ ‫ه‬‫إ‬‫آ‬‫ﺵ‬ ..‫إ‬‫آ‬!!!‫ﻝ‬ ‫و‬ ‫ﻡ‬ ‫إ‬‫ب‬! ‫ﺇ‬‫ﺣﺪ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ‬ ‫ﻷﻱ‬ ‫ﺗﺴﻤﻌﻲ‬ ‫ﻭﻋﻲ‬! ‫ﺇ‬‫ﺍﻟﺤﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻠﻲ‬ ‫ﻧﺖ‬..‫ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﻭﻻﺯﻡ‬.. ٣٢ ‫ی‬ ‫وﺏ‬‫ﺏ‬ ‫أﺹ‬‫ا‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫ﺏ‬‫دول‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬‫ﺝ‬ ‫ﺡ‬‫ﺹ‬‫ی‬!!‫أي‬‫دﻝ‬‫ر‬ ‫ب‬‫ﺱ‬‫رات‬ ‫وﻡ‬‫و‬‫ت‬‫و‬‫آ‬ ‫ب‬ ‫اﻝ‬،‫وآ‬‫اﻝ‬،‫ه‬ ‫ﻡ‬‫ا‬‫رة‬ ‫اﻝ‬!.. ‫ای‬ ‫ا‬‫وا‬‫ف‬‫ة‬ ‫و‬‫م‬ ‫وآ‬‫رﺏ‬ ‫ف‬ ‫وأ‬‫إن‬‫أﺹ‬‫آ‬‫ا‬‫آ‬ ‫ﻡ‬‫ر‬،‫أ‬‫و‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬،‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ه‬‫ه‬‫وا‬‫ا‬‫ن‬ ‫ا‬‫إ‬‫اﻝ‬‫ﺹ‬،‫إ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬ ‫واﺙ‬١٠٠%‫إن‬‫ه‬‫اﻝ‬.. ‫راﺝ‬‫ك‬ ‫و‬،‫و‬‫إ‬‫ﺉ‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻝ‬،‫ﻡ‬‫ا‬‫ﻡ‬‫آ‬‫اد‬‫اﻝ‬!!‫ﻡ‬ ‫ر‬ ‫و‬.. ً ‫وا‬..‫إ‬ً‫ﺹ‬ ‫ا‬‫إ‬‫اﻡ‬ ‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ء‬ ‫ﺵ‬ ‫وإن‬‫ﺹ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ﻡ‬ ‫أ‬..
 17. 17. ٣٣ ‫م‬‫ن‬ ‫أ‬‫أوﺹ‬‫إن‬‫ة‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬‫إ‬‫ت‬ ‫ﺝ‬ ‫و‬‫إ‬،‫ب‬ ‫ره‬‫اﻝ‬‫ة‬‫د‬‫ي‬‫ا‬‫د‬‫ن‬‫إ‬، ‫و‬‫إ‬‫ﻡ‬‫دام‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬‫ﺹ‬،‫ﻡ‬‫ه‬‫ﻡ‬ ‫أي‬.. ‫وإ‬‫ﺵ‬‫أو‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫أي‬ ‫ش‬ ‫ﻡ‬ ‫ع‬ ‫واﻝ‬ ‫ت‬ ‫إ‬.. ‫ه‬‫آ‬‫وا‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬‫آ‬ ‫ﻡ‬‫؟‬ ‫ه‬‫آ‬‫وا‬‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫؟‬ ‫آ‬ ‫ﻡ‬‫؟‬ ‫ﺗ‬ ‫ﻻﺯﻡ‬‫ﻌﺮﻑ‬‫ﺇ‬‫ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﻣﺶ‬ ، ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻥ‬!! ‫ﺹ‬‫ﻡ‬‫آ‬‫ﻡ‬‫س‬ ‫اﻝ‬‫أول‬‫ﻡ‬‫إ‬ ‫م‬‫ا‬‫ك‬‫إن‬‫آ‬‫ك‬ ‫و‬، ‫إ‬‫ف‬‫إن‬‫س‬ ‫اﻝ‬‫د‬‫ي‬‫ﻡ‬‫ن‬ ‫اﻝ‬، ‫ﻡ‬‫و‬‫إ‬‫ﻡ‬‫م‬ ‫ﻡ‬‫آ‬ ‫ﻡ‬‫ة‬ ‫آ‬ ‫وﻡ‬‫،أو‬‫ﻡ‬‫ن‬‫ن‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫و‬‫إ‬ ‫ﻡ‬،‫ء‬ ‫و‬‫ا‬‫أن‬‫ﺱ‬،‫و‬ ،‫وﺱ‬‫ن‬ ‫ه‬‫ﻡ‬‫و‬‫ن‬ ‫آ‬!!.. ٣٤ ‫ی‬‫ﻡ‬‫ا‬‫ام‬ ‫ﻝ‬‫ه‬‫اﻝ‬‫ه‬‫آ‬ ‫ﻡ‬!‫وإ‬ ‫إ‬ ‫رف‬ ‫أآ‬‫ن‬‫آ‬‫ء‬ ‫ﺵ‬‫ب‬ ‫ﻡ‬،‫رك‬ ‫و‬‫ه‬ ‫ه‬.. ‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫زي‬‫ل‬:)‫ی‬‫ﺡ‬‫ی‬ ‫ر‬ ‫ﺏ‬‫و‬،‫ﺡ‬‫ی‬‫أن‬‫ﺏ‬ ‫أﺹ‬‫ی‬ ،‫وأن‬‫أ‬‫ی‬(‫ﺹ‬ ‫ی‬ ‫وﺡ‬‫ﺡ‬‫إ‬ ‫ا‬ ‫ﻝ‬‫ه‬ ، ‫آ‬ ‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫ه‬‫د‬‫إ‬‫ﻝ‬‫ﻝ‬‫وا‬ ‫اﻝ‬‫أ‬‫و‬‫ف‬‫وا‬‫ﻝ‬‫ﺱ‬‫اﻝ‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬‫و‬‫ه‬.. ‫ﻳ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻚ‬ ‫ﻣﺎ‬‫ﻣﻌﺎﻙ؛‬ ‫ﺭﺑﻨﺎ‬ ‫ﻜﻮﻥ‬ ‫ﺑﻞ‬‫ﻭ‬‫ﻋﻨﻚ‬ ‫ﺑﻴﺪﺍﻓﻊ‬! ‫ل‬‫ا‬‫ﻝ‬: )‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ن‬‫א‬(‫اﻝ‬:٣٨
 18. 18. ٣٥ ‫ف‬ ‫ه‬،‫ف‬‫ﻡ‬‫ر‬‫و‬.. ‫ف‬‫ﺱ‬‫د‬ ‫ه‬‫ﺙ‬‫رﺏ‬‫ل‬ ‫ﺏ‬‫ر‬ ‫إی‬:)‫ون‬ ‫و‬(‫د‬ ‫ه‬:٥٥ ‫و‬‫؟؟‬!‫ﻝ‬ ‫ﻝ‬‫دي‬..‫د‬‫ل‬ ‫ﻡ‬ ..‫د‬‫ل‬‫و‬ً ‫ﺝ‬..‫و‬‫ﻝ‬ ‫دول‬‫ر‬ ‫آ‬،‫وﻡ‬‫ا‬‫أي‬‫ﺝ‬..!! ‫ر‬!!‫ب‬ ‫ﺝ‬‫اﻝ‬‫دي‬‫آ‬‫ﻡ‬‫؟‬‫؟؟‬! ، ‫ﻡ‬ ‫ﺝ‬ ‫ف‬‫ف‬ ‫ﺵ‬‫ا‬‫اﻝ‬‫ه‬‫ل‬ ‫إ‬:)‫و‬ ‫א‬ ْ(‫د‬ ‫ه‬:٥٦ ‫ه‬‫دي‬..‫ﻝ‬‫د‬ ‫ه‬ ‫ﺱ‬‫آ‬‫؛‬‫آ‬ ‫ا‬‫رب‬‫آ‬‫ء‬ ‫ﺵ‬..‫آ‬‫ي‬ ‫اﻝ‬‫در‬ ‫اﻝ‬، ‫در‬ ‫اﻝ‬‫إ‬‫و‬‫اﻝ‬‫آ‬.. ‫وإ‬‫ﺡ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫آ‬..‫آ‬‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬‫آ‬‫ء‬ ‫ﺵ‬،‫إذا‬‫ل‬‫ء‬ ‫ﻝ‬‫آ‬‫ن‬.. ‫ﻓﻤ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻭﺟﺪ‬ ‫ﻓﻤﻦ‬‫ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺎﺫﺍ‬‫؟؟؟؟‬ ‫ﻭﺟﺪ‬ ‫ﻓﻤﺎﺫﺍ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻭﻣﻦ‬‫؟؟‬ ٣٦ ‫م‬‫ن‬‫ن‬ ‫א‬‫د‬KK ‫ﻝ‬ ‫ه‬،‫إ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬‫ی‬ ‫؟؟‬‫إ‬‫ﻝ‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫ر‬.. ‫اﻝ‬ ‫ه‬‫اﻝ‬‫إ‬ ‫در‬‫دة‬ ‫ﺱ‬ ‫ه‬..‫ه‬ ‫أو‬ ‫وإ‬‫ب‬ ‫آ‬!! ‫ﺵ‬ ‫ﻝ‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬.. ‫دة‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫رﺏ‬‫؟؟‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫أآ‬‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬.. ‫ف‬ ‫ﺵ‬‫إ‬ ‫ل‬ ‫ر‬‫ة‬‫ه‬ ‫اﻝ‬ ،‫ﻝ‬ ‫ا‬ ‫ل‬:}ْ ‫ذ‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ن‬ًًْ‫א‬ ‫م‬ ‫و‬{:١٢٤ ‫اﻝ‬ ‫أﻡ‬‫إ‬‫ر‬ ‫ر‬..‫ل‬: }‫و‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ً ً‫א‬ ‫و‬‫ن‬{ ‫اﻝ‬:٩٧ ‫ة‬..‫ه‬‫أ‬‫ة‬..
 19. 19. ٣٧ ‫وا‬‫ـ‬‫وإ‬ ‫ﺱ‬ ‫ه‬ ‫ك‬!! ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬ ‫وإ‬ ‫ﺱ‬ ‫ه‬ ‫ك‬!! ‫ﺏ‬ ‫وإ‬ ‫ﺱ‬ ‫ه‬ ‫ك‬‫ـــ‬‫أ‬!! ‫ﺏ‬ ‫وإ‬ ‫ﺱ‬ ‫ه‬ ‫ك‬‫ـ‬‫ﺏ‬‫ــــــ‬‫ت‬!! ‫وإ‬ ‫ة‬ ‫ﺱ‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ی‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫رﺏ‬ ‫زي‬!! ‫دي‬ ‫ت‬ ‫ﺝ‬ ‫اﻝ‬ ‫آ‬ ‫اﻝ‬ ‫أ‬‫ﻡ‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫اﻝ‬‫واﻝ‬‫واﻝ‬‫زى‬‫ﻡ‬‫ر‬‫ل‬‫ر‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫اﻝ‬ ‫ه‬..‫ة‬ ‫وا‬ ‫اﻝ‬ ‫د‬! ‫د‬ ‫א‬‫وא‬KKKK ، ‫آ‬‫ﻡ‬‫وه‬ ‫دة‬ ‫ﺱ‬ ‫دة‬! ‫و‬‫ر‬‫د‬‫ﻝ‬‫اﺱ‬ ‫ﻝ‬ ‫آ‬ ‫أ‬)‫أ‬‫ة‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺡ‬( ‫د‬ ‫ع‬ ‫اﻝ‬ ‫آ‬ ‫ك‬ ‫ه‬.. ‫ا‬‫ب‬ ‫ﺱ‬‫اﻝ‬‫ن‬ ‫اﻝ‬‫ه‬‫آ‬.. ‫أ‬‫واﺙ‬‫إ‬‫ه‬‫ود‬ ‫و‬..‫و‬‫إ‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬..‫ك‬‫ﻡ‬‫ف‬ ‫ه‬‫إ‬..! ٣٨ ‫ﺣﺎﺳﺲ‬ ‫ﻣﺶ‬!! ‫آ‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ب‬‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬ً‫ا‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬: ‫ﺡ‬ ‫أ‬‫ﺱ‬‫إ‬، ‫رﺏ‬ ‫ﺏ‬‫ن‬ ‫ز‬! ‫ﺏ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺡ‬ ‫أ‬‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ا‬! ‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ه‬‫وﻝ‬ ‫ا‬ ‫ﻝ‬.. ‫إ‬ ‫وه‬‫اﺡ‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫إ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺡ‬‫رﺏ‬ ‫ﺏ‬.. ‫رق‬ ‫ی‬ ‫دي‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬!! ‫ع‬ ‫ﻝ‬ ‫ﺉ‬ ‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬‫د‬‫إ‬‫ﺵ‬‫ﺹ‬ ‫اﻝ‬ ‫دي‬‫ﺝ‬‫ة‬ ‫ﺹ‬‫أ‬‫وي‬..‫ﻡ‬‫ﻡ‬ ‫ر‬! ‫ﻡ‬‫ﺱ‬‫إ‬‫ك‬ ‫ه‬‫ﺝ‬!! ‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻝ‬: )‫א‬ ‫و‬ ‫و‬(‫ر‬ ‫اﻝ‬:١٥
 20. 20. ٣٩ ‫إ‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬‫رﺡ‬.. ‫إ‬‫ی‬ ‫آ‬ ‫آ‬‫د‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫وزي‬‫إ‬‫أ‬‫ﺡ‬‫ك‬ ‫ﺏ‬!! ‫ا‬‫ب‬ ‫ﺏ‬‫ی‬ ‫ﺱ‬‫ﺏ‬‫ل‬‫أ‬‫أ‬‫ﺡ‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫ﺏ‬‫رات‬!! ‫وا‬‫ج‬ ‫ﺏ‬‫أ‬‫م‬‫ا‬ ‫و‬‫ﺡ‬ ‫إﺏ‬‫ﺏ‬‫ل‬‫أ‬ ‫أ‬‫ﺡ‬‫ا‬‫ﺏ‬! ‫وا‬‫ﺏ‬‫ة‬ ‫ﺹ‬‫و‬‫ا‬‫ﺏ‬‫ل‬‫أ‬‫أ‬‫ﺡ‬ ‫ا‬‫ﺏ‬!! ‫א‬ ‫ن‬‫א‬ ‫رن‬ ‫ﺏ‬‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫واﻝ‬ ‫واﻝ‬ ‫ات‬ ‫ﺹ‬ ‫اﻝ‬ ‫ن‬ ‫اﻝ‬..‫؟؟‬! ‫زم‬‫م‬ ‫ا‬‫د‬‫أ‬ ‫اﺱ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬ ، ‫أ‬‫ي‬ ‫ﻡ‬..‫إ‬‫ه‬‫ﺱ‬،‫ﻡ‬ ‫ك‬! ٤٠ ‫ﻻﺯﻡ‬ً‫ﻼ‬‫ﻓﻌ‬ ‫ﺗﺤﺲ‬‫ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ‬‫ﺫﻧﺒﻚ‬‫ﺻﻐ‬ ‫ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻟﻮ‬ ‫ﺣﺘﻰ‬ ‫اﻝ‬‫ل‬:)‫آ‬ ‫إی‬‫ات‬ ‫و‬‫ب‬ ‫ا‬، ‫ات‬‫ب‬ ‫ا‬‫آ‬‫م‬‫ا‬‫ﺏ‬‫واد‬‫ء‬ ‫ه‬‫ا‬‫د‬ ‫ﺏ‬‫ء‬ ‫وﺝ‬‫ه‬‫ا‬‫د‬ ‫ﺏ‬‫ﺡ‬‫ا‬ ‫ﺝ‬‫ا‬ ‫أ‬‫ﺏ‬ ‫ه‬‫وإن‬‫ات‬‫ب‬ ‫ا‬‫ی‬‫ﺏ‬‫ﺡ‬ ‫ﺹ‬ (‫ﺹ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‬‫ﺇ‬‫ﻣﻌﺼﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﻭﻋﻰ‬.. ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬‫آ‬ ‫ة‬ ‫ﺹ‬ً‫ا‬ ‫ﺝ‬‫اآ‬‫د‬ ‫و‬‫ﺝ‬..! ‫ﺱ‬‫أ‬‫ج‬‫س‬ ‫اﻝ‬‫ة‬ ‫و‬‫اﻝ‬ ‫ل‬‫ﻝ‬:)‫إ‬‫ن‬‫أ‬‫ه‬‫أدق‬‫أ‬ ‫ا‬‫آ‬‫ه‬‫ل‬ ‫رﺱ‬‫ا‬ ‫ت‬ ‫ﺏ‬ ‫ا‬،‫ی‬‫ت‬ ‫ا‬(..‫إ‬‫؟؟‬ ‫ﺝ‬‫إ‬‫ﺵ‬‫إ‬‫دي‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫وﻡ‬‫زﻡ‬..‫ن‬‫ﺱ‬‫آ‬ ‫ه‬!
 21. 21. ٤١ ‫ی‬ ‫وﺏ‬‫إ‬‫رف‬‫رة‬‫اﻝ‬‫ﻡ‬ ‫آ‬‫ﻡ‬‫ة‬ ‫ﺹ‬‫أ‬‫و‬‫آ‬‫ة‬‫و‬،.. ‫د‬‫ن‬ ‫آ‬‫اﺱ‬]‫ﺍﻟﻘﻠﺐ‬[..!! ‫اﻝ‬ ‫ف‬ ‫ﺵ‬:)‫ض‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫ض‬‫ا‬‫دا‬‫دا‬،‫ي‬ ‫ﺏ‬ ‫أ‬‫داء‬ ‫ﺱ‬،‫وأي‬‫ه‬ ‫أ‬ ‫ء‬ ‫ﺏ‬‫ﺡ‬‫ی‬‫ا‬‫أﺏ‬‫ا‬ ‫دا‬‫ات‬ ‫ا‬‫رض‬ ‫وا‬،‫وا‬ ‫د‬ ‫أﺱ‬‫ا‬ ‫ﺏ‬‫ز‬ ‫آ‬‫ف‬ ‫ی‬ً ‫و‬‫و‬‫ی‬ ً‫ا‬‫إ‬‫ب‬ ‫أ‬‫ا‬ ‫ه‬(‫ﺹ‬ ً‫ا‬ ‫ﻡ‬:‫ض‬‫ﻝ‬‫اد‬ ‫ﺱ‬.. ً ‫ﻡ‬:ً ‫ﻡ‬ً‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬.. ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫زى‬‫س‬ ‫اﻝ‬‫ب‬ ‫اﻝ‬.. ‫ا‬‫ن‬‫ول‬‫ﻡ‬!!.. ‫ض‬‫ا‬‫ب‬ ‫ا‬‫دا‬‫دا‬.. ‫وا‬‫ة‬‫وا‬‫ة‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬! ٤٢ ‫ل‬‫و‬‫إ‬‫ﻝ‬‫دي‬ ‫اﻝ‬ ‫أآ‬‫؟‬ ‫و‬‫إ‬‫ﻝ‬‫أ‬‫ج‬‫اﻝ‬‫د‬‫؟؟‬‫و‬‫إ‬‫؟؟‬ ‫ی‬‫أ‬‫ﺏ‬‫داء‬ ‫ﺱ‬ ‫آ‬‫ﻡ‬‫د‬ ‫ﺱ‬‫ا‬!!! ‫ى‬‫ﻝ‬‫إ‬‫اﻡ‬‫ه‬‫م‬ ‫آ‬ ‫دا‬ ‫ﺱ‬‫؟‬‫م‬ ‫آ‬‫دا‬ ‫ﺱ‬‫د‬‫ﻡ‬‫؟؟‬! ‫ب‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫م‬ ‫اﻝ‬١٠‫ت‬، ‫اﻝ‬٣٠٠،‫اﻝ‬٣٥٠٠‫ﻝ‬ ‫وه‬ ،٥ ‫ﺱ‬‫ﻝ‬‫م‬‫ا‬،‫اﻝ‬٢٠٠٠٠ ‫دا‬ ‫ﺱ‬‫ﻡ‬!!‫أ‬‫ل‬ ‫ﻡ‬‫ود‬‫ﻡ‬‫ع‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬‫م‬ ‫آ‬‫أ‬‫ﻝ‬‫دا‬ ‫ﺱ‬‫؟‬‫وﻝ‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬ ‫واﻝ‬‫واﻝ‬‫؟؟‬‫و‬‫ﺵ‬‫ق‬ ‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬ ‫ﺱ‬‫؟‬‫و‬‫م‬ ‫آ‬‫آ‬‫أ‬‫وف‬‫وأﻡ‬ ‫ك‬ ‫ﻝ‬‫ه‬ ‫و‬! ‫د‬‫ﺏ‬‫إ‬‫زا‬‫ي‬‫وه‬ ‫دي‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫آ‬..‫؟؟‬ ً‫ﺎ‬‫ﻃﺒﻌ‬ ‫ﻓﺤﻤﺔ‬ ‫ﺑﻘﻰ‬.. ‫وا‬‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫ر‬!!!!
 22. 22. ٤٣ ً ‫و‬ª ‫ص‬ ‫א‬ Ø ‫إ‬‫ﺏ‬‫رﺏ‬‫إ‬‫زاي‬‫؟؟؟‬‫؟‬ ‫ﻡ‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫اﻝ‬ ‫رة‬ ‫زم‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫اﻝ‬ ‫ع‬ ‫ﻡ‬ ‫و‬ ‫ر‬‫ف‬ ‫واﻝ‬‫ا‬ ‫ﻡ‬. ‫ل‬ ‫وی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫واﺡ‬ ‫د‬ ‫ه‬: ‫ﺏ‬‫أ‬‫ع‬ ‫ﺏ‬‫ف‬ ‫ا‬‫د‬‫؟؟‬‫إ‬‫ﺡ‬ ‫ف‬‫رﺏ‬‫؟؟‬‫إ‬‫ﺡ‬‫وض‬ ‫ا‬‫رﺏ‬‫وﺏ‬! ‫ﺏ‬‫ی‬‫ي‬ ‫ﺱ‬..‫ﺱ‬‫إ‬‫ﺡ‬‫ﺏ‬‫رﺏ‬‫؟؟‬ -‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ه‬:‫ن‬‫ه‬‫ﻝ‬‫؛‬‫دة‬ ‫ﻝ‬ ‫م‬..‫إ‬ ‫ه‬ ‫ﺹ‬ ‫و‬‫ی‬‫؟؟‬ -‫ر‬‫ه‬.. ‫و‬‫ی‬‫ه‬‫إ‬‫؟‬ ‫ی‬‫؟‬ -‫ه‬‫اﻝ‬‫وﻡ‬‫ه‬‫ر‬ ‫اﻝ‬.. ‫ﺏ‬..‫إ‬‫آ‬‫ﺝ‬‫ا‬.. ‫ﻳﺒﻘﻰ‬‫ﺇ‬ً‫ﺎ‬‫ﻃﻤﻌ‬ ‫ﺭﺑﻨﺎ‬ ‫ﺑﻨﻌﺒﺪ‬ ‫ﺣﻨﺎ‬‫ﻓﻰ‬‫ﺛﻮﺍﺑﻪ‬ً‫ﺎ‬‫ﻭﺧﻮﻓ‬ ‫ﻣﻦ‬‫ﻋﺬﺍﺑﻪ‬.. ٤٤ ‫ود‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬ ‫آ‬..‫د‬‫ﻝ‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫آ‬.. ‫ﻝ‬ ‫ا‬ ‫ل‬:)ُ‫ﻩ‬‫ُﻮ‬‫ﻋ‬ْ‫د‬‫ا‬َ‫و‬‫ﺎ‬ً‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻃ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻓ‬ْ‫َﻮ‬‫ﺧ‬(‫اف‬ ‫ا‬:٥٦ ‫ل‬ ‫و‬::)َ‫ق‬َْ‫ﱪ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ ُ‫ﻳﲂ‬ِ‫ﺮ‬ُ‫ﻳ‬ ‫ي‬َِّ‫اذل‬ َ‫ُﻮ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬ً‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻃ‬َ‫و‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻓ‬ْ‫َﻮ‬‫ﺧ‬(‫اﻝ‬:١٢ ‫ل‬ ‫و‬::)ْ‫ﻢ‬َُّ‫ﲠ‬َ‫ر‬ َ‫ُﻮن‬‫ﻋ‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﻳ‬ ِ‫ﻊ‬ِ‫ﺎﺟ‬ َ‫ﻀ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫َﻦ‬‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُُ‫ﻮﲠ‬ُ‫ﻨ‬ُ‫ﺟ‬ َ‫ﺎﰱ‬َ‫ﺠ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺗ‬‫ﺎ‬ً‫ﻓ‬ْ‫َﻮ‬‫ﺧ‬ ‫ﺎ‬ً‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻃ‬َ‫و‬َ‫ﻮن‬ُ‫ﻘ‬ِ‫ﻔ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻳ‬ ْ ُ‫ﺎﱒ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻗ‬َ‫ز‬َ‫ر‬ ‫ﺎ‬َّ‫ﻤ‬ِ‫ﻣ‬َ‫و‬(‫ة‬ ‫اﻝ‬:١٦ ‫ل‬ ‫زא‬ú ‫ا‬‫م‬ ‫ﻡ‬‫ا‬‫اﻝ‬‫ل‬‫أ‬ ‫ﺝ‬ ‫م‬ ‫آ‬‫وي‬: ]‫ا‬‫ن‬‫ی‬‫إ‬‫ا‬..‫ا‬.. ‫ﺡ‬ ‫ﺝ‬‫ورأس‬.. ‫ﺡ‬ ‫ا‬‫ه‬‫ف‬ ‫ا‬‫ا‬‫و‬‫ء‬ ‫ﺝ‬ ‫ا‬‫رﺡ‬.. ‫ورأﺱ‬‫ه‬‫ا‬..[ ‫ن‬‫اﻝ‬‫؛‬‫زم‬‫ﻝ‬‫ﻡ‬ ..‫ف‬ ‫اﻝ‬‫ء‬ ‫ﺝ‬ ‫واﻝ‬..‫ﻡ‬‫ح‬‫وا‬ ‫ﺹ‬‫و‬‫أ‬‫ن‬..‫؟‬
 23. 23. ٤٥ ‫و‬‫ه‬‫د‬‫ﻝ‬‫ﺱ‬‫اﻝ‬‫س‬ ‫اﻝ‬‫دﻝ‬..! ‫ی‬ ‫ی‬‫ح‬ ‫ﺏ‬‫واﺡ‬،‫ح‬ ‫ﺝ‬‫ء‬ ‫ﺝ‬ ‫ا‬!‫ﻡ‬ ‫ود‬ ً!!‫و‬‫آ‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬!!‫ر‬‫ر‬‫وﺱ‬‫آ‬‫ﺵ‬..‫ه‬‫أ‬‫إ‬‫؟‬ ‫ب‬‫ﺱ‬،‫ت‬،ّ ‫ﻡ‬،‫و‬‫إ‬‫؟‬ ‫د‬‫ر‬‫ﻝ‬١٠٠‫وا‬‫؛‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫ه‬..‫؟‬!! ‫ود‬‫ي‬‫رﺙ‬ ‫آ‬ً..‫ه‬‫ﻡ‬‫إ‬‫ن‬‫اﻝ‬١٠٠ ‫ر‬‫ﻝ‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬‫ﻝ‬‫ن‬ ‫وآ‬‫را‬‫أ‬‫ة‬ ‫ﺝ‬‫ة‬.. ‫إ‬‫ﺹ‬‫اﻝ‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬‫أ‬ ‫ﻝ‬‫د‬‫ﻝ‬‫ت‬ ‫ﻡ‬‫وﻡ‬ ‫ب‬‫إ‬ ‫ﻡ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ﻝ‬..‫؟؟؟‬‫؟‬! ‫و‬‫زم‬‫ا‬‫ن‬‫ف‬ ‫ی‬‫ن‬‫ی‬.. ‫ف‬ ‫ﺵ‬‫ل‬‫ا‬‫ﻝ‬: )‫ن‬ ْ‫و‬ ú(‫ق‬:٤٥ ‫اﻝ‬‫آ‬ ‫ه‬‫ﻝ‬‫ن‬‫و‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬ ‫ه‬ ‫اﻝ‬ً‫ﻡ‬‫اب‬‫ر‬.. ٤٦ ‫ل‬ ‫و‬:)ª ْ ‫و‬ً(‫اء‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬:٥٩ ‫ل‬ ‫و‬‫ﻝ‬‫أ‬ً:)‫א‬ ‫و‬‫ذ‬ú‫א‬‫د‬ ‫د‬‫ن‬(‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬:١٦ ‫آ‬‫ا‬‫ت‬ ‫ی‬‫د‬‫ي‬‫ه‬ ‫و‬‫آ‬‫إ‬‫ن‬‫ا‬ ‫اﻝ‬ ‫زم‬‫ف‬‫ﻡ‬‫ر‬‫و‬.. ‫د‬‫وض‬ ‫اﻝ‬‫زﻡ‬‫اﻝ‬‫إن‬‫ا‬‫ن‬‫ف‬‫أ‬‫آ‬!! ‫إ‬‫ا‬ ‫اﻝ‬‫زى‬‫ﻡ‬‫إ‬‫ﺵ‬..‫س‬ ‫اﻝ‬‫و‬‫دﻡ‬! ‫د‬‫اﺡ‬ ‫ا‬‫م‬ ‫ی‬‫ن‬ ‫ﺏ‬‫إ‬‫ن‬ ‫اﻝ‬‫و‬‫اآ‬.. ‫وﻝ‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ى‬ ‫ه‬، ‫م‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫وﻡ‬‫ﻝ‬ ،‫؟‬ ‫و‬ ‫ن‬..!! ‫ا‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬‫؟؟‬ ‫رﺏ‬‫ز‬ ‫ی‬‫ف‬ ‫ا‬‫ء‬ ‫وا‬..‫ا‬..
 24. 24. ٤٧ ‫ﺝ‬ ‫وﻝ‬‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬.. ‫إ‬ ‫وه‬‫دة‬ ‫ا‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺡ‬.. ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫اﺡ‬ ‫ا‬‫ﺏ‬‫ة‬‫دة‬ ‫ا‬ ‫و‬‫إ‬‫اح‬‫ر‬ ‫ا‬‫و‬‫ت‬ ‫ﺝ‬ ‫ا‬‫ﺏ‬ ‫ا‬ ‫دي‬‫آ‬!‫ﺏ‬‫ﺏ‬,‫اﺡ‬ ‫ا‬‫ﺏ‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ﺹ‬‫و‬‫ی‬ ‫ﺏ‬ ،‫ا‬‫د‬ ‫م‬‫؟‬‫؟؟‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺝ‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ت‬ ‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬ ‫ن‬.. ‫أ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺹ‬ ‫اﻝ‬ ‫آ‬ ‫ﻡ‬ ‫ره‬..‫ا‬‫أ‬ ‫ﻡ‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ﻡ‬ ‫ن‬‫ول‬ ‫ة‬ ‫ﻡ‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ﻡ‬..‫و‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫اﻝ‬‫ول‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫دي‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬..‫آ‬ ‫و‬ً ‫ه‬‫ة‬ ‫دات‬ ‫واﻝ‬ ‫اﻝ‬..‫إ‬ ‫د‬‫اﻝ‬ ‫أول‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬‫ﻝ‬ ‫و‬ ‫رواﺱ‬ ‫ﺵ‬.. ‫وإ‬‫و‬‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ن‬ ‫اﻝ‬‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫دات‬ ‫اﻝ‬‫إ‬ ‫ﻝ‬‫زﻡ‬ ‫ش‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬ ‫ور‬ ‫ه‬‫ﻝ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬ ‫واﻝ‬ ‫ع‬ ‫ش‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬ !‫إ‬‫د‬ ‫م‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬.. ٤٨ ‫ل‬‫ا‬‫م‬ ‫ﻡ‬‫ا‬‫اﻝ‬‫ﻝ‬ ‫اﻝ‬ ‫ارج‬ ‫ﻡ‬: ]‫ا‬‫أول‬‫ا‬‫ی‬‫ا‬‫و‬ ‫ا‬‫م‬‫أ‬، ‫د‬ ‫ﺏ‬‫ذا‬‫ﺡ‬‫روح‬ ‫ا‬‫زا‬‫ا‬،‫ق‬ ‫وا‬‫رت‬ ‫ة‬‫ة‬ ‫و‬‫ة‬ ‫و‬،‫ة‬ ‫ا‬‫ة‬‫ﺏ‬ ‫أن‬‫آ‬،‫ی‬ ‫وی‬‫ﺏ‬‫ﺏ‬‫أن‬‫ن‬ ‫آ‬ ‫ی‬‫اﺡ‬ ‫ا‬[ ‫ﻡ‬‫ا‬: ‫ﻡ‬..‫زم‬‫ه‬‫اﻝ‬‫ول‬ ‫ا‬.. ‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫أ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫وح‬‫؛‬ ‫و‬‫ه‬‫ﻡ‬.. ‫إن‬ ‫زم‬: www.goodwayinlife.com
 25. 25. ٤٩ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫ا‬‫ة‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ل‬‫أ‬‫ه‬ ‫ة‬ ‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫ه‬‫ﺵ‬‫أ‬‫ﺱ‬‫ه‬‫ﻡ‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫ﻡ‬..‫اﻝ‬‫ت‬ ‫ه‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬،‫وآ‬ ‫وا‬‫ا‬ ‫و‬‫ا‬‫ﺱ‬‫دي‬‫وه‬ ‫اآ‬ ‫و‬‫ﺹ‬..‫ﻝ‬‫؟‬ ‫أﺹ‬‫أآ‬‫ي‬ ‫ﺝ‬‫ﻡ‬‫ن‬ ‫ﻡ‬ ‫ا‬،‫زم‬‫ه‬ ‫اآ‬! ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ه‬ ‫اآ‬ ‫ه‬‫ا‬ ‫ﺝ‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ‫ﻡ‬ ‫وه‬‫ن‬ ‫ﻡ‬ ‫ه‬،‫د‬‫آ‬‫آ‬! ‫ا‬‫ﺝ‬‫ﺙ‬‫ﻡ‬،‫وﻡ‬‫أ‬‫دراآ‬‫ﻡ‬ ‫ﺙ‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫ﻝ‬ ‫،و‬‫ا‬‫ن‬ ‫ﻡ‬‫إ‬‫ب‬ ‫وا‬‫ﺱ‬‫دي‬‫ﺝ‬‫ة‬‫ن‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ا‬‫ن‬ ‫ﻡ‬ ..‫ا‬ ‫ه‬‫إ‬‫زاي؟؟‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫ﻝ‬‫ﺹ‬‫ا‬‫دي‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫إﺝ‬، ‫أ‬‫ﺹ‬‫ﺙ‬‫ﻡ‬،‫ﻡ‬‫ﻝ‬،‫واﻝ‬‫ف‬‫أ‬‫ﺱ‬ ‫ﺙ‬‫ﺝ‬‫ا‬‫ن‬ ‫ﻡ‬‫ش‬ ‫ه‬ ‫اآ‬ ‫وﻡ‬------!! ٥٠ ..‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫إ‬‫ا‬ )‫اﻝ‬‫اﻝ‬ً ‫رﺱ‬(‫ا‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬، ‫ﻝ‬‫ﻝ‬‫إن‬‫ر‬‫أ‬‫ﺱ‬‫اﻝ‬‫ه‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬‫إ‬‫ن‬ ‫ﻡ‬‫ة‬ ‫ا‬،‫وﻡ‬‫ذﻝ‬‫ﻡ‬‫ش‬ ‫ذاآ‬، ‫و‬‫ﻝ‬‫ﻡ‬ ‫أي‬ ‫أن‬‫د‬ ‫ﻡ‬ ‫إ‬‫ن‬ ‫ﻡ‬‫ا‬‫ﻝ‬ ‫أي‬ ‫ن‬ ‫ة‬!! ‫أﺹ‬‫ب‬‫ی‬‫ﺡ‬‫ل‬ ‫ﺏ‬: ‫أ‬‫إ‬‫أ‬‫ﺏ‬‫ق‬‫ـ‬ ‫ا‬٦٠..‫ا‬ ‫ه‬‫ا‬‫ل‬‫إ‬‫ن‬‫أ‬‫ر‬‫أ‬‫ﺏ‬٦٠‫و‬٧٠‫ﺱ‬‫؟‬‫؟‬ ‫أ‬‫ﺏ‬‫ﺱ‬‫ﺏ‬‫أ‬‫د‬‫ا‬‫و‬‫أ‬‫ت‬ ‫ﺏ‬‫ن‬ ‫آ‬!! ‫وﻡ‬‫اﻝ‬‫إ‬‫ن‬‫اﻝ‬‫د‬‫أ‬ ‫ت‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫ة‬‫و‬‫إ‬‫ر‬‫و‬‫إ‬‫ﻡ‬‫ت‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬، ‫و‬‫إ‬‫ﻡ‬‫أ‬‫ي‬‫ﻝ‬‫ت‬‫وه‬‫ﻡ‬!! ‫ب‬ ‫م‬ ‫آ‬‫؟؟‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫آ‬..!! ‫؟؟؟‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﻛﻨﺖ‬ ‫ﻣﺶ‬!
 26. 26. ٥١ ‫ن‬‫א‬ª ‫إ‬‫ن‬ ‫ﻡ‬‫ا‬‫ة‬‫اﻝ‬‫آ‬‫وا‬ُ‫ﻡ‬‫ض‬‫إ‬ ‫أ‬‫ي‬‫ﻝ‬،‫ﻝ‬ ‫ﺝ‬‫إ‬‫زاي‬‫؟؟‬ ‫رﺏ‬‫ﺏ‬ ‫أ‬‫ﺱ‬،‫ن‬ ‫اﻝ‬‫ه‬‫اﻝ‬‫ف‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫اﻝ‬ ‫ن‬ ‫ﻡ‬ ‫ا‬ ‫أﺱ‬‫ش‬ ‫ﻝ‬ ‫وﻡ‬ ‫إ‬‫ﺝ‬!! ‫ﻡ‬ ‫ﺙ‬ ‫ن‬ ‫إﻡ‬ ‫ﻡ‬ ‫د‬..‫آ‬ ‫ن‬ ‫إﻡ‬ ‫ﻡ‬ ‫د‬ ‫إ‬ ‫ﻡ‬ ‫د‬‫؛‬ ‫راة‬ ‫دآ‬ ‫أو‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ن‬ ‫ﻡ‬‫؛‬ Ù ‫א‬ Ĝ‫ن‬ ‫د‬ ‫آ‬‫وا‬‫ل‬ ‫ه‬٧‫أﺱ‬‫زم‬‫ل‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬،‫ﻡ‬‫ﻡ‬،‫ك‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫د‬ ‫ه‬ ‫ﻝ‬‫وب‬‫ﺱ‬ ‫ا‬‫دي‬! ]٣‫أﺱ‬[‫ا‬:‫؟‬ ‫رﺏ‬‫و‬‫؟‬ ‫دی‬‫و‬‫؟‬ ‫و‬]٤‫أﺱ‬[‫أرض‬‫ا‬:‫ك‬‫أ‬‫؟‬ ‫ﺏ‬‫أ‬‫؟‬ ‫ﺏ‬‫أ‬‫ی‬‫إ‬‫آ‬‫و‬ ‫أ‬‫؟‬‫و‬‫ذا‬‫ﺏ‬‫؟‬‫؟؟‬ ٥٢ ‫ا‬ ‫ﻝ‬‫ف‬‫ا‬‫ﺱ‬‫ﻝ‬.. ‫؟؟؟‬ ‫ﺭﺑﻚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫رﺏ‬‫؟‬‫ى‬ ‫ی‬‫د‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫ه‬‫؟‬ ‫إی‬ ‫ف‬٥‫د‬‫ر‬‫؟؟‬ ‫و‬‫د‬!!!‫وﻝ‬‫إ‬‫م‬ ‫اﻝ‬ ‫وﻡ‬‫وﻝ‬‫وﻝ‬‫ود‬‫م‬ ‫اﻝ‬‫ه‬ ‫أت‬!‫ه‬‫ﻡ‬‫؟‬ ،‫ا‬ ‫أ‬ً‫؛‬‫ﻝ‬‫إ‬‫ﻡ‬‫ت‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻝ‬,‫ت‬ ‫واﻝ‬‫ﻝ‬,‫وﻡ‬‫ت‬ ‫اﻝ‬ ‫ت‬ ‫اﻝ‬‫ث‬ ‫ﻝ‬‫أو‬‫أر‬‫ت‬ ‫ﺱ‬..!! ‫ﺡ‬ ‫ﺹ‬‫ن‬‫ن‬، ‫و‬‫ا‬‫ذن‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫ی‬‫ﺡ‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ﺏ‬‫رﺏ‬..‫ﺏ‬‫؟؟‬ ‫إ‬ ‫ﺏ‬‫وا‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺡ‬ ‫إ‬ ‫ﺏ‬ ‫و‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫رﺏ‬ ‫ام‬ ‫ی‬ ‫د‬‫؟؟‬‫؟؟‬ ‫ا‬ ‫د‬
 27. 27. ٥٣ ‫ا‬‫ﺡ‬ ‫ی‬‫م‬‫ﻡ‬‫ا‬ ‫آ‬‫وا‬‫ﻡ‬..‫ن‬‫ﻝ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫ه‬‫ا‬.. ‫إ‬‫ن‬‫د‬ ‫اﻝ‬‫ه‬‫ا‬‫و‬‫ﺵ‬‫ﻝ‬...‫إ‬‫ن‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ا‬‫واﻝ‬‫واﻝ‬‫واﻝ‬‫ه‬‫ا‬...‫إ‬‫ن‬‫ﻡ‬ ‫إﻝ‬‫و‬‫و‬‫ه‬‫ا‬..‫إ‬‫ن‬‫ﻡ‬ ‫ف‬ ‫واﻝ‬‫ول‬ ‫ا‬‫ؤ‬ ‫إر‬‫ه‬‫ا‬... ‫و‬‫ﺱ‬‫آ‬‫ﺏ‬‫ء‬ ‫أ‬!! ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫وﻡ‬‫اﻝ‬‫ﺵ‬ ‫وﻡ‬‫اﻝ‬‫أو‬‫زوﺝ‬‫اﻝ‬ ‫وﻡ‬ ‫ﺱ‬...!! ‫ر‬‫؛‬ ‫ﺹ‬‫أ‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ﻡ‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫آ‬،‫آ‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬‫و‬‫ف‬ ‫ه‬ ‫إ‬‫ﻡ‬‫ول‬ ‫ه‬‫إ‬‫ف‬‫أآ‬‫وأآ‬‫ر‬ ‫و‬‫ﻝ‬ً ‫ﻝ‬‫ﻝ‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬‫إ‬‫آ‬‫اﻝ‬ ‫أ‬‫ﻡ‬...‫إ‬ ‫؟؟‬‫؟‬ ‫ﻡ‬‫؟؟‬‫؟‬ ‫ى‬ ‫ی‬‫؟؟‬ ‫رﺏ‬ ‫د‬ ٥٤ ‫؟؟‬ ‫ﺩﻳﻨﻚ‬ ‫ﻣﺎ‬‫؟‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬،‫د‬‫آ‬‫ﻡ‬‫ه‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬ ‫اﺝ‬ ‫ﻡ‬!!‫د‬‫ا‬ ‫ه‬!‫د‬‫ﻝ‬!‫آ‬‫وا‬ ‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫و‬‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫اﺝ‬ ‫ﻡ‬!.. ‫ب‬ ‫ﺵ‬‫ة‬ ‫اﻝ‬‫م‬ ‫واﻝ‬‫وﻝ‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ل‬‫وﻡ‬‫ت‬ ‫اﻝ‬‫ل‬‫واﻝ‬...‫اﻝ‬.. ‫و‬‫آ‬‫واﺡ‬‫ا‬ ‫ه‬...!! ‫ل‬‫ا‬‫ﻝ‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫اﻝ‬: }ْ ‫א‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫א‬ ً ‫و‬ ‫و‬ ْ ‫و‬ ‫و‬ ‫ون‬ ‫א‬{‫ﺙ‬ ‫اﻝ‬:٢٣ ً‫ا‬ ‫أﺏ‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫اﺝ‬ ‫ﻡ‬ ‫و‬‫اﻝ‬‫ه‬،‫زم‬‫اﻝ‬‫آ‬‫ر‬ ‫ﻡ‬ ‫زي‬ ‫أﻡ‬‫ورا‬ ‫وﻡ‬‫ن‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬ ‫ر‬ ‫ﻝ‬!!
 28. 28. ٥٥ ‫إ‬‫ﻡ‬‫ﺵ‬‫ﻡ‬ ‫،ه‬‫ه‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫و‬‫اﻝ‬‫إ‬‫؟‬‫؟؟؟‬ ‫اﻝ‬‫ه‬..‫وإ‬‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫إ‬ ‫ﻡ‬ ‫ه‬‫ﺵ‬‫وﺵ‬‫دك‬ ‫و‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬...! ‫و‬‫ا‬‫ا‬..‫ف‬ ‫ﺵ‬‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬‫ﺱ‬ ‫ﻝ‬ ‫و‬‫؟؟‬ ‫إ‬ ‫ﺵ‬‫وﻡ‬‫ذﻝ‬‫؛‬‫ر‬‫ﻡ‬ ‫ور‬‫و‬‫و‬‫و‬،‫و‬‫إ‬ ‫د‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬‫اﺝ‬ ‫ﻡ‬! ‫ى‬ ‫ی‬‫د‬‫دی‬‫؟؟؟‬ ‫؟؟؟‬ ‫ﻧﺒﻴﻚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫و‬‫وب‬..‫آ‬‫م‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬ ‫و‬‫ا‬‫ام‬‫ﻝ‬ ‫اﻝ‬‫آ‬،‫إ‬‫ﻡ‬‫؟‬‫؟‬‫؟‬ ‫ه‬‫إ‬‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬‫ﻡ‬ ‫و‬‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬‫اﻝ‬..‫و‬ ّ‫آ‬‫ت‬‫دﻡ‬‫ل‬ ‫و‬‫ﻡ‬‫د‬،‫د‬ ‫م‬ ‫اﻝ‬‫ا‬ ‫ﻝ‬‫ا‬‫و‬‫ﻡ‬ ‫أ‬‫و‬‫أ‬ ‫و‬‫ﻝ‬!! ٥٦ ‫ى‬ ‫ی‬‫و‬‫ا‬‫؟‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫؟؟‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫؟؟‬‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫؟‬ ‫إ‬‫ﻡ‬‫ن‬ ‫آ‬‫ل‬ ‫رﺱ‬‫ا‬‫و‬‫؟‬ ‫اﻡ‬‫ا‬‫وا‬‫ﺱ‬‫؟اﻡ‬‫إ‬‫؟‬ ‫و‬‫إ‬..‫إ‬‫ﻡ‬‫آ‬‫ت‬ ‫أﻡ‬‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬-‫ت‬ ‫زوﺝ‬ ‫اﻝ‬-‫و‬‫و‬‫إ‬‫؟‬ ‫ی‬‫ى‬‫ﻝ‬‫ﺵ‬‫اﻝ‬‫و‬‫إ‬‫ﻡ‬‫ن‬ ‫اﻝ‬ ‫و‬‫اﻝ‬‫واﻝ‬‫ﻡ‬ ‫و‬‫س‬ ‫دوﺝ‬‫؟‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬‫د‬‫ﻡ‬‫أ‬‫؟؟‬ ‫ﻡ‬ ‫ی‬‫ى‬‫ﻝ‬‫ﺵ‬‫اﻝ‬‫و‬‫إ‬‫ي‬ ‫اﻝ‬ ‫واﻝ‬‫واﻝ‬‫ه‬‫؟؟‬‫ل‬ ‫ه‬‫دي‬‫ﻡ‬‫أ‬‫؟؟‬ ‫ﻡ‬ ‫ه‬‫دول‬‫ب‬‫أ‬‫ا‬‫ﺏ‬ ‫ا‬‫ﺏ‬ ‫وا‬ ‫وا‬‫رة‬ ‫ﺏ‬‫ن‬‫أ‬‫وﺹ‬‫ی‬ ‫ا‬.. ‫ن‬‫ﺱ‬ ‫ن‬ ‫أآ‬‫اب‬‫ﺝ‬.. ‫ه‬‫دول‬‫؟؟؟‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺡ‬‫ﺱ‬ ‫ا‬‫د‬‫و‬‫آ‬‫إ‬‫وب‬ ‫ه‬ ‫ﺏ‬‫ﺱ‬‫ل‬ ‫و‬‫إن‬‫ه‬‫؟‬‫؟‬!!
 29. 29. ٥٧ ‫ی‬ ‫ا‬‫م‬ ‫ﺏ‬..‫ل‬ ‫ﻡ‬‫وى‬ ‫ه‬‫ﻡ‬‫اﻝ‬ ‫ش‬‫وأه‬‫ة‬‫اﻝ‬‫ة‬ ‫و‬‫اﻝ‬ ‫ش‬ ‫و‬‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬‫م‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬‫ع‬ ‫واﻝ‬‫و‬‫ش‬ ‫ا‬ ‫ﻝ‬‫وا‬ ‫و‬!‫ﻝ‬ ‫ا‬ ‫ل‬: }‫ون‬ ً ‫ن‬ ً ‫ن‬{ ‫ة‬ ‫اﻝ‬:١٨ ‫ى‬ ‫ی‬‫د‬‫ه‬‫و‬‫؟‬ ‫ﻋﻤﺮﻙ‬..‫؟؟؟‬ ‫ﺃﻓﻨﻴﺘﻪ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫آ‬‫واﺡ‬‫ه‬‫رأس‬‫ی‬‫ب‬.. ‫ه‬‫اﻝ‬‫ﺝ‬‫ﻝ‬‫ة‬..‫ﻝ‬ ،‫و‬‫إ‬‫رأس‬‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬، ‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬‫ﺱ‬ ‫اﻝ‬!!!‫ا‬‫م‬‫ﻝ‬‫ي‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ﻡ‬‫ك‬‫و‬‫إ‬‫و‬‫إ‬‫ه‬‫؛‬‫ول‬‫و‬ ‫وي‬ ‫اﻝ‬‫و‬ ‫ت‬ ‫اﻝ‬ ‫ام‬ ‫و‬‫اﻝ‬‫ك‬‫و‬ ٢٤‫ﺱ‬! ‫د‬‫د‬ ٥٨ ‫آ‬‫م‬‫ي‬‫و‬‫إ‬‫ل‬‫ر‬‫أ‬‫آ‬ ‫و‬‫أ‬‫آ‬!!‫ﻡ‬‫ة‬ ‫ﻡ‬‫و‬‫ﻡ‬‫ﻝ‬ ‫و‬: ‫ﻋﻤﺮﻱ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺿﺎﻉ‬‫ﻛﺘﻴ‬‫ﻴﻴ‬‫ﺃ‬‫ﻭﻭ‬‫ﻭﻭﻭﻱ‬! ‫ﻓﻮﺍﺕ‬ ‫ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﻘﻰ‬ ‫ﻧﺘﻮﺏ‬‫ﺍﻷ‬‫ﻭﺍﻥ‬..! ‫ﺱ‬‫ا‬‫ﺏ‬‫د‬‫ن‬ ‫آ‬‫ل‬ ‫ﺏ‬: )‫وا‬‫ء‬‫آ‬‫م‬ ‫ی‬ ، ‫أﺝ‬‫و‬‫د‬ ‫ی‬( ‫رﺏ‬‫واه‬‫ا‬‫د‬‫ن‬‫؛‬ ‫ن‬‫آ‬‫ﻝ‬‫ا‬.. ‫ﺙ‬ ‫آ‬‫إ‬‫ت‬‫و‬‫ﻝ‬‫ة‬.. ‫ﻡ‬‫وإ‬ ‫اغ‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫و‬ ‫و‬‫ﻡ‬ ‫ﺝ‬!! ‫ل‬‫ا‬‫ﻝ‬:)ْ ‫و‬‫ن‬(‫ن‬ ‫ﻡ‬ ‫اﻝ‬:١١٥ ‫ى‬ ‫ی‬‫ل‬ ‫ه‬‫ﺏ‬‫إ‬‫ی‬‫ل‬‫ك‬‫؟؟‬
 30. 30. ٥٩ ‫ﺷﺒﺎﺑﻚ‬..‫؟؟؟‬ ‫ﺃﺑﻠﻴﺘﻪ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺵ‬‫وﺹ‬‫و‬‫ى‬‫إ‬‫؟‬‫؟؟‬ ‫ر‬ ‫اﻝ‬‫واﻝ‬‫ﻡ‬‫ت‬ ‫اﻝ‬‫؟؟‬ ‫اﻝ‬‫ت‬‫اﻝ‬‫؟؟‬ ‫و‬‫إ‬‫ﺱ‬‫إ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ﺵ‬‫ا‬، ‫و‬‫ﺝ‬ ‫اﻝ‬،‫ﻡ‬ ‫و‬‫أ‬‫ك‬‫و‬‫أ‬‫ﻡ‬‫و‬ ‫اﻝ‬‫ن‬‫ة‬ ‫واﻝ‬‫ا‬ ‫إﻝ‬‫و‬‫ت‬ ‫اﻝ‬..‫؟؟‬ ‫ى‬ ‫ی‬‫ل‬ ‫ه‬‫ﺏ‬‫ای‬‫ل‬‫ﺏ‬‫؟؟؟‬ ‫ﺎﻝ‬ ‫ﺍ‬..‫ﺃﻧﻔﻘﺘﻪ‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻪ‬ ‫ﺃﻳﻦ‬ ‫ﻣﻦ‬‫؟‬ ‫س‬ ‫اﻝ‬..‫اﻝ‬‫إ‬‫ل‬‫ي‬‫ل‬ ‫وﺵ‬‫و‬ ‫ي‬‫و‬‫ش‬ ‫اﻝ‬‫ي‬‫وﻡ‬‫ه‬ ‫ل‬‫و‬‫ام‬..‫ل‬ ‫ه‬‫آ‬‫ﻡ‬، ‫ﺝ‬‫ﻡ‬‫؟؟؟‬‫؟‬‫وﺹ‬‫إ‬‫؟؟؟؟؟‬ ‫؟؟‬ ‫ﺝ‬‫ﺝ‬‫ﻡ‬‫رﺵ‬‫ة‬‫؟؟‬‫و‬‫ر‬‫؟؟‬ ‫ل‬ ‫ﺵ‬ ‫آ‬ ‫و‬DJ،‫و‬‫آ‬‫س‬ ‫اﻝ‬‫؟؟‬ ٦٠ ‫ﻝ‬‫ﺱ‬‫اﻝ‬‫زق‬ ‫اﻝ‬‫ام‬ ‫ﻝ‬‫د‬!!!! ‫أ‬‫ﺹ‬‫زق‬ ‫اﻝ‬‫ﺝ‬ ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫ر‬‫ﻝ‬ ‫ت‬ ‫اﻝ‬‫وه‬‫ه‬‫ﻝ‬‫ك‬‫ﻡ‬‫ش‬ ‫ه‬‫و‬‫ه‬..‫م‬‫إ‬‫و‬‫ام‬ ‫ﻝ‬! ‫وﺏ‬‫آ‬‫ل‬ ‫ه‬‫ﺹ‬‫إ‬‫ی‬‫؟‬‫؟؟‬ ‫اﻝ‬‫رات‬ ‫واﻝ‬‫ت‬ ‫وﺝ‬ ‫واﻝ‬‫واﻝ‬‫ت‬!! ‫ى‬ ‫ی‬‫ل‬ ‫ه‬‫ﺏ‬‫ای‬‫ل‬‫؟؟‬! ‫ﻋﻠﻤﻚ‬..‫؟؟؟‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﺖ‬ ‫ﻣﺎﺫﺍ‬ ‫آ‬‫آ‬‫أ‬‫ب‬ ‫آ‬،‫آ‬‫آ‬‫ﺱ‬‫ﻡ‬ ‫ﺵ‬‫أ‬‫و‬‫ﻡ‬‫أ‬‫ي‬‫اﻝ‬،‫آ‬‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬‫ر‬ ‫ﻝ‬ ‫وﺹ‬‫ي‬،‫ل‬ ‫ه‬‫إ‬‫؟؟‬ ‫إ‬‫ی‬‫ﺏ‬‫إ‬ ‫ا‬‫و‬‫؟؟‬ ‫ى‬ ‫ی‬‫إ‬‫ﺏ‬‫و‬ً‫؟؟‬! ‫و‬ّ‫آ‬‫ي‬ ‫اﻝ‬ّ‫و‬‫ور‬‫ق‬‫اﻝ‬!!! ‫ى‬ ‫ی‬‫ل‬ ‫ه‬‫ﺏ‬‫إ‬‫ی‬‫ل‬‫؟؟؟‬
 31. 31. ٦١ ‫ﺏ‬‫ﺱ‬ ‫ﺏ‬‫اﻝ‬‫إ‬‫أ‬ً ‫ﺹ‬‫وض‬ ‫اﻝ‬ ‫ر‬،‫وض‬ ‫واﻝ‬‫د‬‫إ‬‫ن‬‫ﻡ‬‫إ‬ ‫أ‬‫ي‬‫ﻝ‬،‫و‬‫إ‬‫د‬‫ﻝ‬ّ ِ ُ‫ﻡ‬‫إ‬ ، ‫ه‬‫ی‬‫إ‬‫ان‬ ‫ا‬‫ﺡ‬ ‫ا‬‫ع‬ ‫ا‬‫د‬! ‫ﺏ‬،‫ّر‬‫و‬‫د‬‫م‬ ‫اﻝ‬‫دﻡ‬، ‫وزي‬‫ﻡ‬‫س‬ ‫اﻝ‬، ‫ﺹ‬‫إ‬‫ه‬‫ن‬ ‫آ‬‫ﺹ‬، ‫ف‬ ‫وﺵ‬‫أ‬‫إ‬‫ﻝ‬‫ﻡ‬‫ت‬ ‫إﺝ‬‫ﺱ‬ ‫ﻝ‬‫دي‬.. ‫ﻝ‬ ‫ا‬‫أ‬..‫أ‬‫ﺝ‬! ‫اﻝ‬‫اﻝ‬‫إ‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬‫د‬‫ﻡ‬‫ش‬ ‫ة‬ ‫وا‬..‫و‬‫إ‬‫رف‬‫آ‬‫آ‬‫د‬ ‫و‬‫ﻝ‬‫وح‬!! ‫أ‬‫إ‬ ‫اﻝ‬ ‫اﻝ‬ ‫ﻝ‬ ‫أ‬ ‫ﻡ‬‫ﺵ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻝ‬ ‫د‬ ، ‫د‬‫؛‬ ‫ة‬ ‫وا‬‫رت‬ ‫ﻝ‬ ‫ة‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ﺵ‬ ‫ر‬!! ‫ك‬ ‫ی‬ ‫أ‬‫ف‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫ر‬‫زي‬ ‫ف‬ ‫ﺏ‬‫أ‬‫ا‬! .... ٦٢ ‚è‚qá^‰Þc ‫ﺝ‬ ‫ﺡ‬:‫ﺹ‬‫ن‬ ‫و‬‫ﻡ‬‫ت‬ ‫ﺙ‬ ‫وإ‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫د‬ ‫ﻡ‬ ‫ع‬ ‫اﻝ‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ﺵ‬!‫ن‬‫إ‬‫ن‬‫ﺝ‬.. ‫زم‬‫ن‬ ‫ی‬‫ك‬‫ر‬‫ﺡ‬‫ا‬: ‫ﻡ‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ﻡ‬ ‫ك‬‫دا‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ﻡ‬ ‫إ‬‫و‬‫ف‬:‫إ‬‫و‬‫ل‬‫ب‬ ‫ه‬‫ة‬،‫أو‬‫ﻝ‬ ‫أ‬‫ز‬!!‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ك‬‫وﻝ‬‫ﻝ‬‫ﺝ‬! ‫ﺡ‬:‫ﺵ‬‫آ‬‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫اﻡ‬.. ‫ن‬‫رش‬ ‫ﻡ‬‫ﻝ‬‫اﻝ‬‫آ‬‫ﺵ‬..! ‫ا‬:‫زم‬‫ا‬ ‫ﺵ‬‫؛‬ ‫ه‬‫ا‬‫رﺝ‬‫ﻝ‬‫وم‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫وﻡ‬! ‫ن‬ ‫ﺹ‬ ‫ﺱ‬‫ر‬! ‫إ‬:‫ﻡ‬ ‫ﻡ‬ ‫ن‬‫وﻝ‬‫ز‬ ‫د‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬،‫دروس‬ ‫ع‬ ‫ﺱ‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫اﻝ‬‫ن‬ ‫ﻡ‬ ‫آ‬ ‫دة‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬ ‫روس‬ ‫واﻝ‬..
 32. 32. ٦٣ ‫اﺡ‬ ‫ﺏ‬:‫ﻡ‬‫وزك‬‫ﻡ‬، ‫و‬‫؛‬‫ن‬‫ة‬‫ﻡ‬‫ز‬‫ي‬‫س‬ ‫آ‬‫و‬‫آ‬‫آ‬‫ﺝ‬‫وإ‬ ..ً ‫و‬‫ي‬‫رج‬ ‫ا‬‫ك‬‫ت‬ ‫ا‬.. ‫أ‬‫رج‬ ‫ا‬‫دات‬ ‫ا‬‫ت‬ ‫وا‬..ً‫ا‬ ‫ﺝ‬ ‫ﻡ‬ ‫إ‬‫اﻝ‬ ‫زم‬‫ـ‬٥‫ر‬ ‫اﻝ‬ ‫ات‬ ‫ﺹ‬ ‫ا‬‫ﻝ‬ ،‫ن‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬‫ا‬ ‫اﻝ‬‫ﻡ‬‫ﻡ‬..‫ﺵ‬ ‫وه‬‫ذن‬‫ا‬‫ت‬ ‫اﻝ‬.. ‫ﺱ‬ ‫ﺡ‬:‫زم‬‫ن‬‫ﻝ‬‫و‬‫ت‬‫ﺱ‬ ‫ﻡ‬‫ﻡ‬ ..‫ف‬‫إ‬‫إ‬‫ورا‬‫؟‬! ‫ء‬ ‫ا‬‫آ‬:)ُ ُ‫ﲂ‬ُّ‫ﺑ‬َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬ْ ُ‫ﲂ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﺐ‬ِ‫ﺠ‬َ‫ﺘ‬ ْ‫ﺳ‬َ‫أ‬ ِ‫ُﻮﱐ‬‫ﻋ‬ْ‫د‬‫ا‬( ‫و‬ ‫ك‬ ‫إ‬ ‫إر‬‫و‬ ‫رب‬ ‫ل‬‫إ‬ً ‫دا‬ ‫ﺱ‬،‫ور‬ ‫ات‬ ‫واﻝ‬ ‫اﻝ‬ ‫اﺝ‬ ‫ﻡ‬ ‫وه‬ ‫ه‬.. ‫و‬ً‫ا‬ ‫أ‬..‫ﻝ‬‫إ‬ ‫أو‬ ‫ﻡ‬ ‫أي‬ ‫ك‬، ‫ر‬ ‫ﺱ‬، ‫ﻡ‬ ‫اﺹ‬ ‫إ‬: www.goodwayinlife.com ٦٤ ‫ﺇ‬‫ﻭﺷﻮﻑ‬ ‫ﺻﺢ‬ ‫ﺣﺴﺒﻬﺎ‬‫ﺇ‬‫ﻋﺎﻳﺰ‬ ‫ﻧﺖ‬‫ﺇ‬‫ﻳﻪ‬..‫؟؟‬ ‫ﺇ‬‫ﺣﺴﺒﻬﺎ‬‫ﻭ‬ ‫ﺻﺢ‬‫ﺇ‬‫ﻃﺮﻳﻘﻚ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﻋﺮﻑ‬‫ﺇ‬‫؟؟‬ ‫ﻳﻪ‬ ‫ﺇ‬‫ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﺇﻧﻚ‬ ‫ﻭﻫﺘﻌﺮﻑ‬ ‫ﺻﺢ‬ ‫ﺣﺴﺒﻬﺎ‬.. ‫ﺇﻳﺪﻳﻪ‬ ‫ﺑ‬ ‫ﻭﺗﻘﻒ‬ ‫ﻳﻮﻡ‬ ‫ﻭﻫﻴﺠﻰ‬.. ‫ﺣﺎﺟ‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻳﺴﺄﻟﻚ‬‫ﺔ‬‫ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ‬.. ‫ﺁﻳ‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫ﻋﻦ‬‫ﺔ‬‫ﻭﺑﺪﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ‬!.. ‫ﺩ‬‫ﻱ‬‫ﻙ‬ ‫ﻏ‬ ‫ﻛﺘ‬ ‫ﻟﻌﺒﻬﺎ‬ ، ‫ﻟﻌﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬!.. ‫ﺇ‬‫ﺩﻭﺭﻫﻢ‬ ‫ﻧﺘﻬﻰ‬..‫ﺩﻭﺭﻙ‬ ‫ﺟﻪ‬ ‫ﻭﺩﻟﻮﻗﺘﻰ‬!.. ‫ﺟﻨ‬‫ـ‬‫ﺔ‬..‫ﻭﻧ‬‫ـ‬‫ﺎﺭ‬..‫ﻭﻟﻴﻚ‬‫ﺇ‬‫ﺍﻹ‬ ‫ﻧﺖ‬‫ﺧﺘﻴﺎﺭ‬!.. ‫ﺑﻜﺮﺓ‬ ‫ﻣﺘﻘﻮﻟﺶ‬..‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‬ ‫ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺗﻤﻮﺕ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‬!! ..

×