Anúncio
Covid19
Covid19
Covid19
Covid19
Anúncio
Covid19
Covid19
Covid19
Covid19
Covid19
Anúncio
Covid19
Próximos SlideShares
درمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذاییدرمان بیماری اسکلروز چندگانه یا ام اس با استفاده از رژیم غذایی
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Covid19(20)

Mais de عباس بني اسدي مقدم(20)

Anúncio

Covid19

  1. ‫مهربان‬ ‫بخشنده‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ٍ‫يم‬ ِ‫ر‬ َ‫ك‬ ٍ‫ر‬ ْ‫َأج‬ َ‫و‬ ٍ‫ة‬ َ‫ر‬ ِ‫ف‬ ْ‫غ‬ َ‫م‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬ ْ‫ر‬ ِّ‫ش‬ َ‫ب‬ َ‫ف‬ ۖ ِ‫ب‬ ْ‫ي‬ َ‫غ‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬ َٰ‫م‬ ْ‫ح‬ َّ‫الر‬ َ‫ي‬ ِ‫ش‬ َ‫خ‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ْ‫ك‬ ِّ‫الذ‬ َ‫ع‬ َ‫ب‬ َّ‫ات‬ ِ‫ن‬ َ‫م‬ ُ‫ر‬ ِ‫ذ‬ ْ‫ن‬ ُ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َّ‫ن‬‫ِإ‬ ‫کرونا‬ ‫بیماری‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫حقیر‬ ‫دانشگاهی‬ ‫رشته‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬IT‫وص‬ ‫خص‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫نبای‬ ً‫ظاهرا‬ ‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫عالق‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫کنم‬ ‫ر‬ ‫نظ‬ ‫ار‬ ‫اظه‬ ‫پزشکی‬ ً‫ایضا‬ ‫و‬ ‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫دستورالعمل‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫نی‬۹۶‫یلی‬ ‫تحص‬ ‫ته‬ ‫رش‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫مرتب‬ ‫الب‬ ‫مط‬ ‫ر‬ ‫براب‬ ‫دین‬ ‫چن‬ ‫االن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫یر‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫ت‬ ‫داش‬ ‫ه‬ ‫مطالع‬ ‫ه‬ ‫تغذی‬ ‫و‬ ‫المتی‬ ‫س‬ ‫وص‬ ‫خص‬ ‫در‬ ، ‫‌ام‬‫ی‬‫دانشگاه‬ .‫ام‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫نیز‬ ‫بیماریها‬ ‫درمان‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫عملی‬ ‫تجربیات‬ ، ‫مطالعه‬ ‫شده‬ ‫نایل‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫کشف‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫مطالبی‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫عنوان‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫از‬ )‫رن‬ ‫ق‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫ت(بیش‬ ‫اس‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حقایقی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫ای‬ ‫باشم،بلکه‬ ‫ذریم‬ ‫،بگ‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫‌های‬‫ب‬‫کتا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میگذرد‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫کشف‬ ‫اله‬ ‫س‬ ‫زار‬ ‫ه‬ ‫دمت‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫میگوید‬ ‫را‬ ‫مطالب‬ ‫همین‬ ‫بیش‬ ‫کما‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ‫سنتی‬ ‫طب‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫‌ان‬‫ه‬‫نخواند‬ ‫را‬ ‫البی‬ ‫مط‬ ‫نین‬ ‫چ‬ ‫کان‬ ‫پزش‬ ‫ر‬ ‫مگ‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫سؤال‬ ‫اما‬ .‫دارد‬ ‫ه‬ ‫مطالع‬ ‫آزاد‬ ‫ورت‬ ‫بص‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫یر‬ ‫حق‬ ‫ال‬ ‫امث‬ ‫یرو‬ ‫حق‬ ‫ور‬ ‫چط‬ ‫؟‬ ‫د‬ ‫ندارن‬ ‫اطالعی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫این‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫کی‬ ‫پزش‬ ‫ل‬ ‫طوی‬ ‫و‬ ‫عریض‬ ‫دستگاه‬ ‫اما‬ ‫‌ام‬‫ه‬‫رسید‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫داشت‬ ‫؟‬ ‫‌است‬‫ه‬‫نرسید‬ ‫مطالب‬ :‫‌زنم‬‫ی‬‫م‬ ‫مثالی‬ ‫برایتان‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫انگیز‬ ‫نفرت‬ ‫آن‬ ‫بوی‬ ، ‫است‬ ‫بد‬ ‫سیگارکشیدن‬ ‫که‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫نم‬ ‫همه‬ ‫مگر‬ ‫چندین‬ ‫اصلی‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سیگار‬ ‫مصرف‬ ‫که‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫نرسید‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫مگر‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫سرطان‬ ‫نوع‬ ‫یگار‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫چ‬ ‫؟‬ ‫ود‬ ‫‌ش‬‫ی‬‫م‬ ‫د‬ ‫تولی‬ ‫یگار‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫چ‬ ‫پس‬ ‫د‬ ‫ده‬ ‫پاسخ‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫کسی‬ ‫آیا‬ ‫؟‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مصرف‬
  2. ‫کشیدن‬ ‫سیگار‬ ‫مضرات‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حقیقت‬ ‫ور‬ ‫فراخ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫کس‬ ‫ر‬ ‫ه‬ . ‫د‬ ‫‌رس‬‫ی‬‫نم‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫چندان‬ ، ‫است‬ ‫الشمس‬ ‫من‬ ‫اظهر‬ : ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫پاسخی‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫خود‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬ •.‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫نصیب‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫درآمد‬ ‫سیگار‬ •.‫هستند‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫پشت‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کارتل‬ •.‫‌روند‬‫ی‬‫م‬ ‫افیونی‬ ‫مواد‬ ‫سایر‬ ‫سراغ‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫شود‬ ‫متوقف‬ ‫سیگار‬ ‫تولید‬ ‫اگر‬ •‫‌هذا‬‫ی‬‫عل‬ ‫قس‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫بیکار‬ ‫زیادی‬ ‫عده‬ ‫شود‬ ‫متوقف‬ ‫سیگار‬ ‫تولید‬ ‫اگر‬ ‫می‬ ‫ات‬ ‫دخانی‬ ‫تعمال‬ ‫اس‬ ‫اثرعوارض‬ ‫بر‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫هزاران‬ ‫روزانه‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫اما‬ !‫میرند‬ ‫روز‬ ‫ام‬ ‫درن‬ ‫م‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫فود‬ ‫فست‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫قضیه‬ ‫همین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫صدق‬ : ‫جامعه‬ ‫روز‬ ‫سؤال‬ ‫و‬ ‫خودمان‬ ‫مطلب‬ ‫به‬ ‫برگردیم‬ ‫حال‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫اده‬ ‫س‬ ‫یار‬ ‫بس‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫اینکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫چرا‬ ‫نین‬ ‫چ‬ ‫ام‬ ‫انج‬ ‫از‬ ) ‫ت‬ ‫بهداش‬ ‫وزارت‬ ( ‫دولت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫االتر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫جامعه‬ ‫ولی‬ !‫؟‬ ‫هستند‬ ‫عاجز‬ ‫کاری‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ابتال‬ ‫از‬ ‫وان‬ ‫‌ت‬‫ی‬‫م‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫بسیاری‬ ‫افراد‬ ‫آنکه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫روزه‬ ‫ه‬ ‫هم‬ ، ‫کرد‬ ‫درمان‬ ‫را‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫بسادگی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیشگیری‬ ‫دیابت‬ ‫ع‬ ‫قط‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ای‬ ‫‌ه‬‫ق‬‫اتا‬ ‫در‬ ‫ته‬ ‫برگش‬ ‫بخت‬ ‫بیماران‬ ‫این‬ ‫پای‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫ها‬ ‫صد‬ ‫روزه‬ ‫همه‬ ‫دیابت‬ ‫داروهای‬ ‫و‬ ‫انسولین‬ ‫بودن‬ ‫گران‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫؟!چرا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫داروخان‬ ‫در‬ … ‫و‬ ‫ورمین‬ ‫متف‬ ‫و‬ ‫ولین‬ ‫انس‬ ‫ال‬ ‫دنب‬ ‫ان‬ ‫هموطنانم‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫هزارنف‬ ‫؟‬ ‫میگردند‬ ‫وت‬ ‫ف‬ ‫هزاران‬ ‫روزه‬ ‫همه‬ ، ‫قلبی‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫راه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫چرا‬ ، ‫قلب‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ام‬ ‫انج‬ ‫االی‬ ‫ب‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫داریم‬ ‫قلبی‬ ‫حمالت‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ !‫؟‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫بیماران‬ ‫برروی‬ ‫کشورمان‬ ‫در‬ ‫قلب‬ ‫عمل‬ ‫نوع‬ ‫دهها‬ ‫روزانه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫پیش‬ ‫راه‬ ، ‫ر‬ ‫دیگ‬ ‫ای‬ ‫‌ه‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫کرونا‬ ‫ویروس‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫به‬ ‫ابتالی‬ ‫از‬ ‫هزینه‬ ‫ریال‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫بدون‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ساد‬ ‫بسیار‬ ‫درمان‬
  3. ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ریب‬ ‫ق‬ ‫ثریت‬ ‫اک‬ ‫را‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ساد‬ ‫مطلب‬ ‫چنین‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫اما‬ ! ‫نمود‬ ‫پیشگیری‬ ‫آن‬ ‫اعالم‬ ‫ما‬ ‫رس‬ ‫ر‬ ‫اگ‬ ‫تی‬ ‫ح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫نم‬ ‫دنیا‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫جهان‬ ‫پزشکی‬ ‫جامعه‬ ‫اتفاق‬ ‫نخواهد‬ ‫عمل‬ ‫بدان‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫دیگر‬ ‫مورد‬ ‫دهها‬ ‫و‬ ‫عروق‬ ‫گرفتگی‬ ‫و‬ ‫دیابت‬ ‫مانند‬ ‫شود‬ : ‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫‌جانب‬‫ن‬‫ای‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫دالیلی‬ ‫شد‬ ۱‫ا‬ ‫ب‬ ‫فقط‬ ‫پزشکان‬ .‫نیست‬ ‫پیشگیری‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫پزشکی‬ ‫جامعه‬ ‫وظیفه‬ – ‫ار‬ ‫کن‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫‌ان‬‫ه‬‫کرد‬ ‫تشبیه‬ ‫فردی‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پزشک‬ ‫عمل‬ . ‫دارند‬ ‫سروکار‬ ‫درمان‬ ‫دن‬ ‫ش‬ ‫رق‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫رودخان‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫‌بیند‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫ایستاده‬ ‫ای‬ ‫رودخانه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫‌ده‬‫ی‬‫م‬ ‫ات‬ ‫نج‬ ‫ه‬ ‫رودخان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫‌ه‬‫ن‬‫آ‬ ‫و‬ ‫تافته‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫‌ه‬‫ن‬‫آ‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ،‫هستند‬ ‫در‬ ‫ردی‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫رار‬ ‫ق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ماجرا‬ . ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫پیدا‬ ‫ادامه‬ ‫قضیه‬ ‫این‬ ‫همینطور‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫ق‬ ‫غری‬ ‫ات‬ ‫نج‬ ‫دازداما‬ ‫‌ان‬‫ی‬‫م‬ ‫آب‬ ‫بدرون‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫رودخانه‬ ‫باالتر‬ ‫قسمت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫افرادی‬ ‫نجات‬ ‫درحال‬ ‫دایم‬ ،‫فرد‬ ‫آن‬ ‫عمل‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌بیند‬‫ی‬‫نم‬ .‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫غرق‬ ‫حال‬ ‫در‬ ۲‫ه‬ ‫ک‬ ‫بپذیریم‬ ‫باید‬ ‫درواقع‬ ‫بدانیم‬ ‫پزشکی‬ ‫جامعه‬ ‫وظیفه‬ ‫را‬ ‫پیشگیری‬ ‫چنانچه‬ – ‫هیچ‬ ً‫ا‬ ‫منطق‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫خود‬ ‫درآمد‬ ‫کاهش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫این‬ ‫ری‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫کان‬ ‫پزش‬ ً‫رفا‬ ‫ص‬ . ‫د‬ ‫‌کن‬‫ی‬‫نم‬ ‫تالش‬ ‫ود‬ ‫خ‬ ‫درآمد‬ ‫کاهش‬ ‫جهت‬ ‫صنفی‬ ‫د‬ ‫‌گوین‬‫ی‬‫م‬ ‫دارد‬ ‫ابت‬ ‫دی‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ردی‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ً‫مثال‬ . ‫د‬ ‫‌کنن‬‫ی‬‫م‬ ‫بیمار‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫توصی‬ ‫ابه‬ ‫نوش‬ ‫و‬ ‫یرینی‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫شکر‬ ‫میکند‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫بیمارنیزحداکثر‬ ‫و‬ ‫بخور‬ ‫کمتر‬ ‫شیرینی‬ ً‫مثال‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫درحالی‬ )‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫قطع‬ ‫آنرا‬ ‫مصرف‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫کند(البته‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫را‬ ‫رص‬ ‫ق‬ ‫عمر‬ ‫آخر‬ ‫تا‬ ‫هم‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫هستندو‬ ‫شکر‬ ‫تراز‬ ‫خطرناک‬ ‫بسیار‬ ‫برنج‬ ‫و‬ ‫نان‬ .‫میرند‬ ‫نمی‬ ‫طبیعی‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫مصرف‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ۳‫آنها‬ ‫کنترل‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫درخصوص‬ ‫پزشکی‬ ‫های‬ ‫-دردانشکده‬ ‫ال‬ ‫مث‬ ‫در‬ ‫ق‬ ‫غری‬ ‫ات‬ ‫نج‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ان‬ ‫هم‬ ‫ع‬ ‫درواق‬ ‫ا‬ ‫اینج‬ ‫در‬ ‫ترل‬ ‫کن‬ .‫میشود‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫ناخته‬ ‫ناش‬ ‫مدرن‬ ‫پزشکی‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫علت‬ ‫چراکه‬ . ‫باالست‬ ‫دتی‬ ‫م‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫دی‬ ‫ح‬ ‫تا‬ ‫آنرا‬ ‫بیماری‬ ‫عالیم‬ ‫سرکوب‬ ‫با‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫موجود‬ ‫علم‬ ‫فقط‬ . ‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫راحی‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫اعم‬ ‫رای‬ ‫ب‬ ‫کی‬ ‫پزش‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ً‫اساسا‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫متذکر‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫برود‬ ‫کسی‬ ‫پای‬ ‫در‬ ‫گلوله‬ ‫اگر‬ ً‫مثال‬ . ‫است‬ ‫میرفته‬ ‫بکار‬ ‫ضروری‬ ‫بسیار‬ ‫اورژانسی‬
  4. ‫درآورد‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫گلول‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫جراحی‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫پیشگیری‬ ‫بحث‬ ً‫مسلما‬ ‫خب‬ ‫وارد‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‌گون‬‫ن‬‫ای‬ ‫ما‬ ‫منظور‬ ‫پس‬ . ‫کرد‬ ‫ترمیم‬ ‫را‬ ‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫استخوان‬ ‫یا‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫تصادفات‬ ‫های‬ ‫(آسیب‬ ‫اعمالی‬ ‫چنین‬ ‫جهت‬ ‫پزشک‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫نیستند‬ .‫ندارد‬ ‫مادرزادی)صالحیت‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫و‬ ‫یار‬ ‫بس‬ ‫ط‬ ‫رواب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫روز‬ ‫ام‬ ‫ای‬ ‫دنی‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫خصوص‬ ‫نشویم‬ ‫بیمار‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫اما‬ ‫در‬ ً‫ا‬ ‫لزوم‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫اکم‬ ‫ح‬ ‫برآن‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫پیچید‬ .‫داشت‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫انتظاری‬ ‫چنین‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫درمانی‬ ‫سیستم‬ ‫حیطه‬ ‫ده‬ ‫عه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫اری‬ ‫بیم‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ ‫بحث‬ ‫تمام‬ ‫کرونا‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫متأسفانه‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫درحالی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نهاده‬ ‫درمان‬ ‫رسمی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫فقط‬ICU‫دارو‬ ‫تی‬ ‫ح‬ ، ‫د‬ ‫ده‬ ‫مصنوعی‬ ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بستری‬ ‫ود‬ ‫وج‬ ‫دارویی‬ ‫وز‬ ‫هن‬ ً‫ا‬ ‫اساس‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫را‬ ‫چ‬ ‫ت‬ ‫نیس‬ ‫از‬ ‫کارس‬ ‫ود‬ ‫‌ش‬‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫هم‬ ‫ن‬ ‫واکس‬ ‫د‬ ‫بای‬ ‫روس‬ ‫وی‬ ‫جهش‬ ‫بخاطر‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫البد‬ ‫شود‬ ‫تولید‬ ‫هم‬ ‫ندارد(واکسن‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫داروی‬ ‫ویز‬ ‫ترل(تج‬ ‫کن‬ ‫بحث‬ . ‫دیگر‬ ‫‌های‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مثل‬ )!‫زد‬ ‫جدید‬ ‫را‬ ‫چ‬ ‫دارد‬ ‫ن‬ ‫دوام‬ ‫روزی‬ ‫د‬ ‫چن‬ ً‫معموال‬ ‫اینجا‬ ‫هم‬ )‫امثالهم‬ ‫و‬ ‫بیوتیک‬ ‫آنتی‬ ‫و‬ ‫التهاب‬ ‫راد‬ ‫اف‬ ‫رخی‬ ‫ب‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تکثیر‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫سریع‬ ‫بسیار‬ ‫ویروس‬ ‫که‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫فوت‬ ‫متاسفانه‬ ‫مبتال‬ ‫بحث‬ ‫اما‬‫پیشگیری‬‫ه‬ ‫چگون‬ ‫رفت‬ ‫اشاره‬ ‫بدان‬ ‫که‬ ‫مقوله‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫باشد؟‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫گیری‬ ‫پیش‬ ‫اله‬ ‫مس‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫ت‬ ‫چیس‬ ‫اری‬ ‫بیم‬ ‫دانیم‬ ‫ب‬ ‫باید‬ ‫اینکه‬ ‫اول‬ ‫نکته‬ .‫بپردازیم‬ ‫ر‬ ‫اگ‬ ‫ه‬ ‫البت‬ ( ‫کی‬ ‫پزش‬ ‫رایج‬ ‫های‬ ‫درمان‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫بحث‬ ‫تقابل‬ ‫نقطه‬ ‫جا‬ ‫همین‬ ‫از‬ !‫نمایاند‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ) ‫نهاد‬ ‫درمان‬ ‫نام‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫بتوان‬ : ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫سؤال‬ ‫بله‬‫؟‬ ‫چیست‬ ‫بیماری‬ ‫بستن‬ ‫یعنی‬ ‫پیشگیری‬ ً‫طبیعتا‬ ‫پس‬ ، ‫بدن‬ ‫شدن‬ ‫مسموم‬ ‫یعنی‬ ‫بیماری‬ ‫ما‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ! ‫بدن‬ ‫به‬ ‫سم‬ ‫ورود‬ ‫راه‬
  5. ! ‫بود‬ ‫سادگی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫بله‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫دیگ‬ ‫و‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫تعطیل‬ ‫پزشکی‬ ‫دکان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫سادگی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اگر‬ !!‫؟‬ ً‫واقعا‬ !‫نبود‬ ‫نیاز‬ ‫بیا‬ ‫و‬ ‫برو‬ ‫همه‬ ‫این‬ ! ‫کنید‬ ‫صبر‬ ! ‫آمد‬ ‫پیش‬ ‫جدیدی‬ ‫سؤال‬ !‫؟‬ ‫چیست‬ ‫سم‬ ‫اختالل‬ ‫ه‬ ‫درنتیج‬ ‫و‬ ‫سلولها‬ ‫اصلی‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫تداخل‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫هر‬ ‫سم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫های‬ ‫ارگان‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫غذا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫التهاب‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫بخوریم‬ ‫غذایی‬ ‫اگر‬ ً‫مثال‬ (‫‌گوییم‬‫ی‬‫م‬ ‫سم‬‫است‬ ‫سم‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫طبیعی‬ ‫واکنش‬ ‫التهاب‬‫ه‬ ‫ک‬ ‫وریم‬ ‫بخ‬ ‫ذایی‬ ‫غ‬ ‫اگر‬ ‫یا‬ . ) (‫وییم‬ ‫گ‬ ‫می‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫غذا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫و‬ ‫چرک‬ ‫تولید‬ ‫آن‬ ‫ماحصل‬‫@یر‬@‫پن‬ ‫غذاهاست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫م‬ ‫س‬ ‫ذا‬ ‫غ‬ ‫آن‬ ‫د‬ ‫کن‬ ‫اد‬ ‫ایج‬ ‫رژی‬ ‫آل‬ ‫دن‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ذایی‬ ‫غ‬ ‫ر‬ ‫اگ‬ ‫ا‬ ‫).ی‬ (‫است‬‫نان‬. ) ‫ون‬ ‫خ‬ ‫اختالل‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫دررگه‬ ‫وب‬ ‫رس‬ ‫وجب‬ ‫م‬ ‫وریم‬ ‫بخ‬ ‫وانی‬ ‫حی‬ ‫ربی‬ ‫چ‬ ‫ر‬ ‫اگ‬ (‫شود‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫را‬ )… ‫و‬ ‫خون،سکته‬ ‫رسانی(فشار‬‫گوشت‬ ‫و‬ ‫لبنیات‬ ‫چربی‬.) ‫ه‬ ‫ب‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫عوام‬ ‫فهم‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫گویا‬ ‫بله‬ !‫؟‬ ‫نه‬ ‫مطالب‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫عوامانه‬ ‫بسیار‬ !! ‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫ولی‬ . ‫ندارد‬ ‫خواندن‬ ‫درس‬ ‫سال‬ ‫چندین‬ !‫؟‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫سم‬ ‫فردی‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫فهمید‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ !‫؟‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫سمی‬ ‫چه‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫غذا‬ ‫کدام‬ ‫فهمید‬ ‫میتوان‬ ‫چطور‬ ‫یا‬ !‫؟‬ ‫داریم‬ ‫غذایی‬ ‫مسمومیت‬ ‫میزان‬ ‫آزمایش‬ ‫ما‬ ‫آیا‬ ! ‫داریم‬ ‫بله‬ : ‫خوب‬ ‫خبر‬ •.‫دارند‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫حساسی‬ ‫برخی‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫کیت‬ ‫آلرژی‬ ‫متخصص‬ ‫پزشکان‬ •.‫میدهند‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫توکسین‬ ‫میزان‬ ‫هم‬ ‫ها‬ ‫آزمایش‬ ‫برخی‬ •.‫است‬ ‫مشخص‬ ‫هم‬ ‫خوراکی‬ ‫مواد‬ ‫همه‬ ‫بودن‬ ‫اسیدی‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫کلسترول‬ ‫میزان‬ •‫گلوکز‬ ‫شاخص‬. ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫نیز‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ •‫یعنی‬ ‫چرب‬ ‫؟کبد‬ ‫است‬ ‫چرب‬ ‫چقدر‬ ‫کبد‬ ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫سونوگرافی‬ ‫با‬‫کبد‬‫سمی‬. .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫زدایی‬ ‫سم‬ ‫وظیفه‬ ‫کبد‬
  6. •‫ه‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫نیس‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫معنی‬ ‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫آنرا‬ ‫فیلم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫آندسکوپی‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫معده‬ ‫زخم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫اسیدی‬ ( ‫است‬ ‫شده‬ ‫سمی‬ ‫شما‬ ‫معده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫معنی‬ . ‫است‬ ‫زده‬ ‫شما‬ ‫معده‬ ‫به‬ ‫چاقو‬ ‫کسی‬ )‫است‬ •‫ه‬ ‫ک‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫معن‬ ‫‌آید‬‫ی‬‫م‬ ‫بیرون‬ ‫حلقش‬ ‫از‬ ‫خلط‬ ‫یا‬ ‫چرک‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫سرفه‬ ‫شما‬ ‫دلبند‬ ‫فرزند‬ ‫اگر‬ ‫ه‬ ‫زمین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫نقش‬ ‫روب‬ ‫میک‬ ‫و‬ ‫روس‬ ‫وی‬ ‫باشید‬ ‫‌باشد،مطمئن‬‫ی‬‫م‬ ) ‫سم‬ ( ‫عفونت‬ ‫دارای‬ ‫وی‬ ‫بدن‬ .‫اند‬ ‫نداشته‬ .‫میکنم‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ً‫فعال‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫دیگری‬ ‫زیاد‬ ‫موارد‬ !!‫؟‬ ‫است‬ ‫کجا‬ ‫مشکل‬ ‫پس‬ ‫خب‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫پنیر‬ ‫و‬ ‫شکر‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫برنج‬ ‫و‬ )‫سفید‬ ‫آرد‬ (‫نان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ‫اگر‬ !‫؟‬ ‫باالست‬ ‫اینقدر‬ ‫آنها‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫چرا‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫مضر‬ ‫دیابتی‬ ‫مصرف‬ : ‫نتیجه‬۹۰‫سال‬ ‫در‬ ‫متفورمین‬ ‫قرص‬ ‫میلیون‬۱۳۹۷!! .‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫تا‬ ‫کردم‬ ‫پررنگ‬ ً‫عمدا‬ ‫را‬ ‫جمله‬ ‫این‬ ...‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫بله‬ ‫یافته‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫چرا‬ ‫خیلی‬ ‫جواب‬ ‫بیابید‬ ‫را‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫جواب‬ ‫توانستید‬ ‫اگر‬ .‫اید‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫دهی‬ ‫ه‬ ‫ادام‬ ‫د‬ ‫میتوانی‬ . ‫تند‬ ‫هس‬ ‫وده‬ ‫بیه‬ ‫ه‬ ‫هم‬ ‫‌نویسم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫بقیه‬ ‫توی‬ ‫بیاندازید‬ ‫یعنی‬ ! ‫دوربیاندازید‬ ‫آنرا‬ ‫میتوانید‬Recycle Bin!!! ‫معروف‬ ‫بقول‬ . ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫هم‬ ‫شما‬ . ‫کردم‬ ‫فکر‬ ‫خیلی‬ ‫من‬ : ‫اول‬‫لذت‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫نفس‬ ‫هوی‬ •‫ه‬ ‫پخت‬ ‫دارد‬ ‫ن‬ ‫یتی‬ ‫خاص‬ ‫هیچ‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫فید‬ ‫س‬ ‫آرد‬ ‫با‬ ‫وقتی‬ ‫خصوصا‬ .‫دارد‬ ‫خوشی‬ ‫بوی‬ ‫نان‬ !‫شود‬ ‫شودوباپنیرخورده‬ •‫سفره‬ ‫سر‬ ‫شود!یا‬ ‫می‬ ‫خورده‬ ‫برگ‬ ‫کباب‬ ‫با‬ ‫وقتی‬ ‫خصوصا‬ ، ‫است‬ ‫خوشمزه‬ ‫سفید‬ ‫برنج‬ .‫باشد‬ ‫سبزی‬ ‫قورمه‬ ‫ناهار‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫مادربزرگ‬ •‫روی‬ ‫هم‬ ‫خامه‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫بکار‬ ‫شیرینی‬ ‫پخت‬ ‫در‬ ‫وقتی‬ ‫خصوصا‬ ‫است‬ ‫خوشمزه‬ ‫بسیار‬ ‫شکر‬ !‫باشد‬ ‫آن‬
  7. •‫و‬ ‫د‬ ‫ببرن‬ ‫ذت‬ ‫ل‬ ‫دوستان‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫خوردن‬ ‫غذا‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫‌روند‬‫ی‬‫م‬ ‫رستوران‬ ‫به‬ ‫مردم‬ .‫کنند‬ ‫سپری‬ ‫خوشی‬ ‫اوقات‬ : ‫دوم‬‫عادت‬ ‫با‬ ‫خورشت‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫پلو‬ ‫هفته‬ ‫روز‬ ‫هفت‬ ‫دارد‬ ‫عادت‬ ‫خانه‬ ‫خانم‬ ‫دلیلی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ، ‫عادت‬ ‫بله‬ ‫و‬ ‫مفیدند‬ ‫بدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫زیاد‬ ‫های‬ ‫غذا‬ ‫کند‬ ‫فکر‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ،‫بپزد‬ ‫گوشت‬ ‫ده‬ ‫وع‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫نان‬ ‫اگر‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫فکر‬ )‫مسن‬ ‫افراد‬ ‫افراد(خصوصا‬ ‫برخی‬ ‫یا‬ !‫خوشمزه‬ ‫هم‬ ‫بسیار‬ ‫ان‬ ‫اند.بادمج‬ ‫شده‬ ‫گناه‬ ‫مرتکب‬ ‫نکرده‬ ‫خدای‬ ‫!!یا‬ ‫است‬ ‫کم‬ ‫چیزی‬ ‫یک‬ ‫نباشد‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫سفره‬ ‫سر‬ ‫رخ‬ ‫س‬ ‫درروغن‬ ‫را‬ ‫چ‬ ‫ت‬ ‫نیس‬ ‫وم‬ ‫معل‬ ‫اما‬ ‫خورد‬ ‫و‬ ‫پخت‬ ‫کردن‬ ‫پز‬ ‫آپ‬ ‫کمی‬ ‫با‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫وکدو‬ !‫شود‬ ‫خورده‬ ‫تا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ : ‫سوم‬‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫یرینی‬ ‫ش‬ ‫وردن‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫زا‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫عروس‬ ‫در‬ ‫توران‬ ‫رس‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫و‬ ‫مجلل‬ ‫های‬ ‫میهمانی‬ ‫برگزاری‬ ‫ای‬ ‫قهوه‬ ‫و‬ ‫مشکی‬ ‫بارنگ‬ ( ‫‌خوریم‬‫ی‬‫م‬ ‫شیرینی‬ ‫هم‬ ‫عزا‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫ماست‬ ‫فرهنگ‬ ‫جزء‬ ‫شکالت‬ ‫ان‬ ‫آبرویم‬ ‫واال‬ ‫ذاریم‬ ‫بگ‬ ‫ان‬ ‫میهم‬ ‫وی‬ ‫جل‬ ‫ت‬ ‫گوش‬ ‫د‬ ‫بای‬ ً‫ا‬ ‫حتم‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫میهمانی‬ ‫!)اگر‬ ‫البته‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫ماست‬ ‫آبروی‬ ‫مهم‬ ، ‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫دارد‬ ‫خون‬ ‫فشار‬ ‫ما‬ ‫میهمان‬ ‫اگر‬ ‫میرود.حاال‬ ‫باید‬ ‫روضه‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫سینه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ، ‫داریم‬ ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫عزای‬ ‫برود.مجلس‬ ‫قیمتی‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ر‬ ‫نف‬ ‫د‬ ‫چن‬ ‫ت‬ ‫نیس‬ ‫مهم‬ ‫دیگر‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫واقع‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫عزاداریمان‬ ‫واال‬ ‫بخوریم‬ ‫شله‬ .‫کشد‬ ‫می‬ ‫بیمارستان‬ ‫به‬ ‫کارشان‬ ‫پرگوشت‬ ‫و‬ ‫چرب‬ ‫شله‬ ‫خوردن‬ : ‫چهارم‬‫اقتصاد‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫معاش‬ ‫امرار‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیونها‬ ‫چون‬ ‫برد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫نم‬ ‫را‬ ‫سیگار‬ ‫تلقیح‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ود‬ ‫‌ش‬‫ی‬‫م‬ ‫د‬ ‫تولی‬ ‫نعتی‬ ‫ص‬ ‫ورت‬ ‫بص‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫او‬ ‫گ‬ ‫توریزه‬ ‫پاس‬ ‫لبنیات‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫همه‬ ‫زودنی‬ ‫اف‬ ‫واد‬ ‫م‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫شیر‬ ‫همیشه‬ ‫تا‬ ‫میکنند‬ ‫باردار‬ ‫را‬ ‫گاوبیچاره‬ ‫مصنوعی‬ ‫ر‬ ‫مض‬ ‫د‬ ‫بمان‬ ‫بسته‬ ‫درب‬ ‫های‬ ‫قوطی‬ ‫در‬ ‫ماه‬ ‫چندین‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫چندین‬ ‫تا‬ ‫بزنند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سمی‬ ‫ته‬ ‫بس‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫چهل‬ ‫که‬ ‫بیچاره‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫که‬ ‫میدانند‬ ‫همه‬ . ‫است‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫محلی‬ ‫مرغ‬ ‫تخم‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫لبنیات‬ ‫مصرف‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫چرخش‬ ‫.اما‬ ‫است‬ ‫مضر‬ ‫کرده‬ ‫زندگی‬ ‫مرغ‬ ‫پرورش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫تلقیح‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫باردار‬ ‫طبیعی‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫چرا‬ ‫طبیعت‬ ‫در‬ ‫دام‬ ‫مار‬ ‫ش‬ ‫اری‬ ‫بیک‬ ‫و‬ ‫نعتی‬ ‫ص‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫واح‬ ‫از‬ ‫یاری‬ ‫بس‬ ‫تعطیلی‬ ‫باعث‬ ،‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫زیادی‬
  8. !‫؟‬ ‫کنند‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫معضالت‬ ‫این‬ ‫داشت‬ ‫انتظار‬ ‫میتوان‬ ‫پزشکی‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫پزشک‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫گرفتار‬ ‫معیوب‬ ‫چرخه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫نیز‬ ‫پزشک‬ ... ‫فهمیدیم‬ ‫بدن‬ ‫شدن‬ ‫مسموم‬ : ‫یعنی‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫بیماری‬ .‫شدیم‬ ‫متوجه‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫کدامند‬ ‫آن‬ ‫مصادیق‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫سم‬ ‫جز‬ ‫نیست‬ ‫چیزی‬ : ‫درمان‬ ‫و‬ ‫پیشگیری‬ : ‫حاال‬‫بدن‬ ‫از‬ ‫سم‬ ‫خروج‬ . ‫راحتی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫بله‬ !!‫؟‬ ‫راحتی‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫است‬ ‫سم‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫دارو‬ ‫مگر‬ !!‫؟‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫چه‬ ‫دارو‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫پس‬ !‫کند؟‬ ‫بیرون‬ ‫بدن‬ ‫از‬ )‫معصوم(ع‬ ‫از‬ ‫حدیثی‬ ‫بهترین‬‫دارو‬. ‫است‬ ‫پرهیز‬ِ‫واء‬ َّ‫الد‬ ُ‫رأس‬ ُ‫میة‬ ِ‫لح‬َ‫ا‬ ‫بهترین‬‫درمان‬‫بدن‬ ‫خود‬ : ‫کننده‬ ‫با‬ : ‫انسان‬ ‫بدن‬ ‫خلقت‬ ‫اصل‬‫پرهیز‬، ‫دن‬ ‫ب‬ ‫انی‬ ‫درم‬ ‫ود‬ ‫خ‬ ‫سیستم‬ ،‫سم‬‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ .‫برد‬ ‫می‬ . ‫نیست‬ )‫(سم‬ ‫دارو‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫؟‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫اصل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫آیا‬ : ‫جواب‬۹۹.۹! ‫خیر‬ ‫درصد‬ ... ‫کنید‬ ‫تفکر‬ ‫کمی‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫ی‬ ‫تنفس‬ ‫اد‬ ‫ح‬ ‫ونت‬ ‫عف‬ ‫وع‬ ‫ن‬ ‫یک‬ ‫کرونا‬ ‫بیماری‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ ‫یکی‬ ‫همین‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ولی‬ ‫ده‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫گفت‬ ‫رایش‬ ‫ب‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫عالمت‬ ‫صد‬ ‫االن‬ ‫تا‬ ‫(البته‬ )‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اکتفا‬
  9. ‫پس‬ ! ‫ود‬ ‫‌ش‬‫ی‬‫نم‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ ‫گرم‬ ‫پنج‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫کرونا‬ ‫ویروس‬ ‫کل‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ : ‫سؤال‬ !‫؟‬ ‫آمده‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫مبتال‬ ‫افراد‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ا‬ ‫کرون‬ ‫اره‬ ‫بیچ‬ ‫روس‬ ‫وی‬ ‫فقط‬ ‫بوده‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫خود‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ : ‫جواب‬ ‫ط‬ ‫محی‬ ‫در‬ : ‫بس‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫همین‬ ‫ارش‬ ‫ک‬ ‫ط‬ ‫فق‬ ‫بیچاره‬ ‫ویروس‬ ‫.این‬ ‫کرده‬ ‫نمایان‬ ‫ونت‬ ‫عف‬ ‫و‬ ‫رماخوردگی‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ان‬ ‫کند،همچن‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ) ‫عفونت‬ ‫به‬ ‫آلوده‬ ( ‫سمی‬ ‫میکروب‬ ‫و‬ ‫ویروس‬ ‫کار‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫های‬‫نیست‬‫یله‬ ‫وس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ره‬ ‫تنفسی‬ ‫دستگاه‬ ‫خصوصا‬ ‫ارگانها‬ ‫در‬ ‫مانده‬ ‫بجا‬ ‫سموم‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫میخواهد‬ .‫کند‬ : ‫درمان‬‫پرهیز‬‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫مسموم‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫به‬ ‫سم‬ )‫خوردن(ورود‬ ‫از‬ ‫سم‬ ‫بارز‬ ‫مصادیق‬(‫نان‬ :‫سفید‬ ‫آرد‬‫ت‬ ‫گوش‬ ، ‫ردنی‬ ‫ک‬ ‫رخ‬ ‫س‬ ، ‫کر‬ ‫ش‬ ، ‫سفید‬ ‫برنج‬ ، ) (‫زیاد‬‫هستند‬ ‫ناسالم‬ ‫ازاساس‬ ‫که‬ ‫مرغ‬ ‫و‬ ‫گاو‬ ‫گوشت‬ ‫خصوصا‬‫ده‬ ‫نگهدارن‬ ‫مواد‬ ‫دارای‬ ‫غذاهای‬ ، ) (‫شیمیایی‬ ‫و‬‫کنسرو‬ ‫و‬ ‫رب،سس،کمپوت‬ ،‫کلوچه‬ ،‫کیک‬(‫صنعتی‬ ‫لبنیات‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ، )‫ر‬ ‫ه‬ ‫فانه‬ ‫متاس‬ ‫میشوند‬ ‫تبلیغ‬ ‫سیما‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫دهها‬ ‫روز‬‫ه‬ ‫کارخان‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫وانی‬ ‫حی‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫چربی‬ ، ) (‫ای‬‫ود‬ ‫میش‬ ‫ا‬ ‫‌ه‬‫ن‬‫آ‬ ‫ودن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫خط‬ ‫بی‬ ‫ورد‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ادی‬ ‫زی‬ ‫غ‬ ‫تبلی‬ ‫متأسفانه‬‫داروهای‬ ، ‫سیاه‬ ‫چای‬ ، ) ‫شیمیایی‬ ‫؛‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ، ‫سالم‬ ‫غذای‬ : ‫دارو‬‫واگذارید‬ ‫بدن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درمان‬ ‫سپس‬.
  10. : ‫دارد‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫بشر‬ ‫حاال‬ ‫و‬ ‫اری‬ ‫بیم‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫نتیج‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫غلط‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫همچنان‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ : ‫اول‬ ‫دگی‬ ‫زن‬ ، ‫ادی‬ ‫اقتص‬ ‫های‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫ازمشاغل‬ ‫بسیاری‬ ‫تعطیلی‬ ، ‫زودرس‬ ‫های‬ ‫مرگ‬ ‫و‬ ... ‫و‬ ‫دی‬ ‫بع‬ ‫و‬ ‫دی‬ ‫بع‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ‫و‬ ‫کرونا‬ ‫ویروس‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ... ‫و‬ ‫روانی‬ ‫و‬ ‫روحی‬ ‫جدی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ،‫ورد‬ ‫بخ‬ ‫الم‬ ‫س‬ ‫ذای‬ ‫غ‬ .‫د‬ ‫ده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ : ‫دوم‬ .‫کند‬ ‫زندگی‬ ‫آرامش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بگیرد‬ ‫آفتاب‬ ، ‫کند‬ ‫ورزش‬ ‫؟‬ ‫‌کنید‬‫ی‬‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫شما‬ َ‫ون‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ع‬ َ‫ي‬ ‫ي‬ ِ‫م‬ ْ‫و‬ َ‫ق‬ َ‫ت‬ ْ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ا‬ َ‫ي‬ َ‫ال‬ َ‫ق‬ ‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ ‫تیرماه‬۹۹
Anúncio