Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εταιρική Υπευθυνότητα
Κοινωνική ευθύνη, αξιολόγηση κοινωνικής
απόδοσης, εταιρική διακυβέρνηση
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση και επίτευξη
Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
• αξιολογεί τις διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• αναγνωρίζει τη σημασία της μέτρησης της απόδοσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• Αναγνωρίζει διαφορετικές οργανωσιακές συμπεριφορές που οδηγούν σε διαφορετικές
στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• περιγράφει τις βασικές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• αναγνωρίζει το ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Περιεχόμενα
• Εισαγωγή
• ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
• Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
• Αξιολόγηση Κοινωνικής Απόδοσης Επιχειρήσεων
• Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
• Εταιρική Διακυβέρνηση
• Σύνοψη.
3
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εισαγωγή
• Κάθε οργανισμός έχει ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), δηλαδή άτομα, ομάδες και άλλους
οργανισμούς οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα του οργανισμού και έχουν
μερίδιο στην απόδοσή του.
• Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός οργανισμού μπορεί να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ
τους και να υπάρχει δυσκολία ικανοποίησης όλων των απαιτήσεων ταυτοχρόνως.
Ο τρόπος που οι οργανισμοί συμπεριφέρονται στης σχέση τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ένα
καλός δείκτης της υποβόσκουσας ηθικής κουλτούρας που υιοθετούν και των ηθικών τους
χαρακτηριστικών.
Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ορίζονται από την εταιρική κοινωνική ευθύνη
(ΕΚΕ) (corporate social responsibility).
4
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social responsibility)
➢ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) ορίζεται ως η υποχρέωση ενός οργανισμού να δρα με τρόπο
που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα διαφορετικών μερών, συμπεριλαμβανομένου και
του συνόλου της κοινωνίας.
➢ Η ορθή ή προβληματική ΕΚΕ πραγματώνεται μέσω της καθημερινής πρακτικής των
οργανισμών, η οποία βασίζεται στις αποφάσεις και τις πράξεις των μελών του.
ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
5
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Εποπτεία (Stewardship)
➢ Εποπτεία ορίζεται ως η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για να γίνουν σεβαστά και να
προστατευτούν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών συμφερόντων ενός οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της κοινωνίας.
ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
Εποπτεία
6
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Βιωσιμότητα (Sustainability)
➢ Βιωσιμότητα ορίζεται ως η ανάληψη δράσης που υποστηρίζει το υψηλό βιοτικό επίπεδο των
τωρινών και μελλοντικών γενεών.
➢ Η βιωσιμότητα είναι ένας από τους πυλώνες της εποπτείας.
ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
Βιωσιμότητα
7
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Τριπλό Κέρδος (Sustainability)
➢ Το τριπλό κέρδος εκτιμά την απόδοση των οργανισμών με οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια.
➢ Τα 3Π της απόδοσης των οργανισμών (3P’s of organizational performance) είναι ο πλούτος
(profit), οι πολίτες (people) και ο πλανήτης (planet).
ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
Τριπλό κέρδος
8
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Η κλασσική προσέγγιση της ΕΚΕ πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέπει να έχει κύριο μέλημα της την
κερδοφορία.
➢ Οι υποστηρικτές της κλασικής προσέγγισης πιστεύουν ότι τα συμφέροντα της κοινωνίας θα
εξυπηρετηθούν μακροπρόθεσμα, εάν τα στελέχη μιας επιχείρησης έχουν ως στόχο την
μεγιστοποίηση του κέρδους της. → Υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικά οφέλη επιτυγχάνονται μόνο
όταν μια επιχείρηση παράγει προϊόντα ωφέλιμα (π.χ., υγιή τρόφιμα, προϊόντα χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης) επειδή αυτά βοηθούν μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική.
▪ Οι υποστηρικτές της κλασσικής προσέγγισης είναι σκεπτικοί αναφορικά με την ΕΚΕ καθώς θεωρούν
ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, θα αύξανε το κόστος παραγωγής,
και θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα της έναντι άλλων επιχειρήσεων.
Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Κλασσική προσέγγιση
9
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Η κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της ΕΚΕ πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέπει να
επικεντρώνεται τόσο στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και όσο και στην κερδοφορία.
➢ Αυτή η ευρεία οπτική δίνει έμφαση στην τριπλή αξιολόγηση και περιλαμβάνει και λαμβάνει
υπόψη, τόσο την οικονομική απόδοση, όσο και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
παραμέτρους.
▪ Οι υποστηρικτές της κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης ισχυρίζονται ότι η εταιρική κοινωνική
ευθύνη θα μεγιστοποιήσει την κερδοφορία μακροπρόθεσμα, θα βελτιώσει την κοινωνική εικόνα
μιας επιχείρησης, θα κάνει τος οργανισμούς πιο ελκυστικούς ως εργασιακά περιβάλλοντα και θα
βοηθήσει να αποφευχθεί η λήψη περιοριστικών μέτρων από τον εκάστοτε φορέα διακυβέρνησης
(π.χ., κυβέρνηση).
Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση
10
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Η κοινή προσέγγιση της ΕΚΕ υποστηρίζει ότι η οικονομική πρόοδος μιας εταιρείας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την κοινωνική πρόοδο:
➢ Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει την πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ των μετόχων και των
ιδιοκτητών, ενώ σε ότι αφορά την ΕΚΕ, δεν αναλώνεται σε θέματα που αφορούν τη φήμη της
επιχείρησης και το στίγμα της, αλλά λειτουργεί ως στρατηγικό χαρακτηριστικό που αφορά
δομικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης.
• Οι οργανισμοί που υιοθετούν τη συνδυαστική προσέγγιση, ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική και τις
πρακτικές τους με την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η γήρανση του
πληθυσμού, ο αναλφαβητισμός, οι διατροφικές συνήθειες, η διατήρηση των φυσικών πόρων και η
φτώχεια.
Ενάρετος κύκλος ανταπόδοσης μέσα στον οποίο η επένδυση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη οδηγεί
στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης και σε μελλοντική αύξηση κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων.
Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Κοινή προσέγγιση αξιών
11
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Εάν ενδιαφέρει η κοινή ευθύνη και οι κοινές αξίες, πρέπει οι οργανισμοί να επιδεικνύουν
σοβαρότητα αναφορικά με τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης και την υποχρέωση των
διοικητικών στελεχών να λογοδοτούν για τα αποτελέσματα.
▪ Ο έλεγχος κοινωνικής ευθύνης μετρά την απόδοση του οργανισμού σε ποικίλους τομείς της
κοινωνικής ευθύνης.
▪ Οι έρευνες δείχνουν ότι οι υποχρεωτικές αναφορές κοινωνικής απόδοσης ωφελούν την κοινωνικά
υπεύθυνη συμπεριφορά.
Αξιολόγηση Κοινωνική Απόδοσης Επιχειρήσεων
Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης (1/2)
12
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Όταν διενεργούνται έλεγχοι κοινωνικής ευθύνης, η απόδοση των οργανισμών κυμαίνεται από
συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως:
➢συμμόρφωσης, δηλαδή ανάληψη δράσης για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών,
▪ έως συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως:
➢αποφασιστικές, δηλαδή ανάληψη δράσης που θα έχει θετικό αντίκτυπο.
▪ Η συμπεριφορά συμμόρφωσης εστιάζει στην κερδοφορία και στη συμμόρφωση στο εκάστοτε
νομικό πλαίσιο.
▪ Η αποφασιστική συμπεριφορά εστιάζει στο σωστό τρόπο δράσης και στη συνεισφορά στην
ευρύτερη κοινότητα.
Αξιολόγηση Κοινωνική Απόδοσης Επιχειρήσεων
Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης (2/2)
13
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Εισαγωγή (1/2)
▪ Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των συμπεριφορών οδηγούν σε διαφορετικές στρατηγικές ΕΚΕ.
▪ Τέσσερις βασικές στρατηγικές ΕΚΕ:
1. Παρεμποδιστική Στρατηγική
2. Αμυντική Στρατηγική
3. Προσαρμοστική Στρατηγική
4. Προληπτική Στρατηγική.
14
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Εισαγωγή (2/2)
Στρατηγική Περιγραφή Πεδίο Ενδιαφέροντος Δέσμευση στην ΕΚΕ
▪ Παρεμποδιστική
Στρατηγική
Εναντίωση στις κοινωνικές
απαιτήσεις
Κάλυψη των οικονομικών
υποχρεώσεων
↑
▪ Αμυντική Στρατηγική
Κάλυψη των ελάχιστων
νομικών απαιτήσεων
Κάλυψη των οικονομικών και
νομικών υποχρεώσεων
↑↑
▪ Προσαρμοστική
Στρατηγική
Κάλυψη των ελάχιστων
ηθικών απαιτήσεων
Κάλυψη των οικονομικών,
νομικών και ηθικών
υποχρεώσεων
↑↑↑
▪ Προληπτική Στρατηγική
Ανάληψη πρωτοβουλίας για
την κάλυψη των κοινωνικών
απαιτήσεων
Κάλυψη των οικονομικών,
νομικών, ηθικών και
προαιρετικών υποχρεώσεων
↑↑↑↑
15
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Παρεμποδιστική στρατηγική
▪ Η παρεμποδιστική στρατηγική («εναντίωση στις κοινωνικές απαιτήσεις») εστιάζει κυρίως σε
οικονομικές προτεραιότητες.
▪ Οι κοινωνικές απαιτήσεις αποκρούονται επειδή δεν ανήκουν στα συμφέροντα του οργανισμού.
➢ Π.χ., οι καπνοβιομηχανίες προσπαθούσαν να αποκρύψουν παλαιότερα τις βλαβερές συνέπειες
του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό, μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης έγκυρων
στοιχείων.
16
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Αμυντική στρατηγική
▪ Η αμυντική στρατηγική («κάλυψη των ελάχιστων νομικών απαιτήσεων») εστιάζει στην προστασία
του οργανισμού καλύπτοντας τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, την ανταγωνιστικότητα της αγοράς
και απαντώντας, ίσως, στις πιέσεις ακτιβιστικών οργανώσεων.
➢ Π.χ., οι υπεύθυνοι χορήγησης ενυπόθηκων δανείων οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες τους
όλες τις κατατοπιστικές λεπτομέρειες για τα δάνεια που θα πάρουν.
17
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Προσαρμοστική στρατηγική
▪ Η προσαρμοστική στρατηγική («κάλυψη των ελάχιστων ηθικών απαιτήσεων») εστιάζει στην
εκπλήρωση των ηθικών προσδοκιών της κοινωνίας.
➢ Π.χ., μια πετρελαιοβιομηχανία αναλαμβάνει να καθαρίσει μια πετρελαιοκηλίδα και να
αποζημιώσει τις περιοχές που επλήγησαν, ωστόσο, η βιομηχανία δε σκέφτεται να επενδύσει
άμεσα σε νέες τεχνολογίες που θα αποτρέψουν μελλοντικές καταστροφές.
18
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Προληπτική στρατηγική
▪ Η προληπτική στρατηγική («ανάληψη πρωτοβουλίας για την κάλυψη των κοινωνικών απαιτήσεων»)
επιδιώκει ενεργά την κάλυψη των απαιτήσεων της ΕΚΕ λαμβάνοντας προαιρετικές δράσεις για να
βελτιωθούν τα πράγματα στο μέλλον.
➢ Π.χ., μια πετρελαιοβιομηχανία θα επένδυε σε νέες τεχνολογίες, σε εναλλακτικές μορφές
ενέργειας και θα έπαιρνε προαιρετικά μέτρα για να βελτιωθούν τα πράγματα μελλοντικά.
19
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση
Ορισμός
▪ Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) αναφέρεται στην ενεργό εποπτεία των
αποφάσεων διοίκησης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας από το διοικητικό συμβούλιο.
➢ Οι επιχειρήσεις οφείλουν δια νόμου να έχουν διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από
τους μετόχους για να εκπροσωπούνται τα συμφέροντά τους.
➢ Οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί, όπως τα κρατικά πανεπιστήμια, έχουν διοικητικά
συμβούλιο των οποίων εκλεγμένα και διορισμένα μέλη εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.
▪ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να ζητούν από τα στελέχη ων οργανισμών να
λογοδοτήσουν αναφορικά με το αν η απόδοση της ηγεσίας είναι υψηλή, ηθική και κοινωνικά
υπεύθυνη.
20
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση
Ηθική αυτοδιαχείριση
▪ Η ηθική αυτοδιαχείριση (ethics self-governance) είναι ο καθημερινός έλεγχος για το αν η απόδοση
επιτυγχάνεται με τρόπο ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο.
▪ Τα στελέχη ενός οργανισμού επωμίζονται όλο το βάρος αυτής της ευθύνης, η οποία είναι παρούσα
σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον, από τους μικρότερους έως τους μεγαλύτερους οργανισμούς,
από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έως τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σε κάθε επίπεδο διοίκησης,
από την ανώτατη έως τη διοίκηση βάσης.
21
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σύνοψη (1/2)
• Η κοινωνική ευθύνη ενός οργανισμού είναι η υποχρέωση του να λειτουργεί με τρόπο που ωφελεί
τον ίδιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
• Το τριπλό κέρδος της απόδοσης αντανακλά το πόσο καλά ο οργανισμός επιτυγχάνει τους
οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς του στόχους.
• Το επιχείρημα ενάντια στην ΕΚΕ είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν προτεραιότητά τους το
κέρδος. Το επιχείρημα υπέρ της ΕΚΕ είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξυπηρετούν ευρύτερους
κοινωνικούς σκοπούς.
• Οι κοινές αξίες συνδέουν τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους, με το σκεπτικό ότι οι
επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν οικονομική αξία μέσω της επιδίωξης ευκαιριών και πρακτικών
που προάγουν την κοινωνική ευημερία
• Η κοινωνική απόδοση ενός οργανισμού μπορεί να αξιολογηθεί στη βάση της εκπλήρωσης των
οικονομικών, νομικών, ηθικών και προαιρετικών αναγκών.
22
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σύνοψη (2/2)
• Οι εταιρικές στρατηγικές που προσδιορίζονται για την κάλυψη των απαιτήσεων κοινωνικά
υπεύθυνης συμπεριφοράς είναι η παρεμποδιστική, η αμυντική, η προσαρμοστική και η
προληπτική στρατηγική.
• Η εταιρική διακυβέρνηση είναι η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου να επιβλέπει την απόδοσης
των στελεχών της.
23
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
• Schermerhorn Jr., J.R., Bachrach, D. (2018). Εισαγωγή στο Management. Nicosia, Cyprus: Broken Hill
Publisher Ltd.
Χρησιμοποιούμενη Βιβλιογραφία
24
1 de 24

Recomendados

Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf por
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfssuser9421c7
52 visualizações24 slides
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές por
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικέςΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικέςIoannis Nikolaou
1.4K visualizações14 slides
Social Corporate Responsibility and Sustainability por
Social Corporate Responsibility and SustainabilitySocial Corporate Responsibility and Sustainability
Social Corporate Responsibility and SustainabilityTriantafyllos Katsarelis
278 visualizações3 slides
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη por
Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνηpan ma
745 visualizações13 slides
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη por
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηIoannis Nikolaou
320 visualizações3 slides
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη por
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηIoannis Nikolaou
372 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf

εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ por
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσεταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσkarina.apostolidou
657 visualizações42 slides
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de... por
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...Panagiotis D. Kalantzis
166 visualizações25 slides
OEFE 2010 por
OEFE 2010OEFE 2010
OEFE 2010edu4u
676 visualizações20 slides
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη por
Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνηakordonis2
219 visualizações18 slides
η αρχή της ποιότητας δοπ por
η αρχή της ποιότητας δοπη αρχή της ποιότητας δοπ
η αρχή της ποιότητας δοπnatasha tsoleridou
731 visualizações21 slides
ESG Policy and Sustainability por
ESG Policy and SustainabilityESG Policy and Sustainability
ESG Policy and SustainabilityElpida-Nicole Vasileiadis
61 visualizações16 slides

Similar a Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf(20)

εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ por karina.apostolidou
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσεταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
karina.apostolidou657 visualizações
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de... por Panagiotis D. Kalantzis
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...
Panagiotis D. Kalantzis166 visualizações
OEFE 2010 por edu4u
OEFE 2010OEFE 2010
OEFE 2010
edu4u 676 visualizações
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη por akordonis2
Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
akordonis2219 visualizações
η αρχή της ποιότητας δοπ por natasha tsoleridou
η αρχή της ποιότητας δοπη αρχή της ποιότητας δοπ
η αρχή της ποιότητας δοπ
natasha tsoleridou731 visualizações
Παρουσίαση κ. Αντώνη Γκορτζή - Ethos Sustainability Forum 2015 por Starttech Ventures
Παρουσίαση κ. Αντώνη Γκορτζή - Ethos Sustainability Forum 2015Παρουσίαση κ. Αντώνη Γκορτζή - Ethos Sustainability Forum 2015
Παρουσίαση κ. Αντώνη Γκορτζή - Ethos Sustainability Forum 2015
Starttech Ventures273 visualizações
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης por Ioannis Nikolaou
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσηςΑπό την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης
Ioannis Nikolaou1.3K visualizações
Παρουσίαση Γιώργου Βουζαξάκη από ΓΕΛ Μοχού Ηρακλείου Κρήτης στην Ημερίδα της ... por George Papavasileiou
Παρουσίαση Γιώργου Βουζαξάκη από ΓΕΛ Μοχού Ηρακλείου Κρήτης στην Ημερίδα της ...Παρουσίαση Γιώργου Βουζαξάκη από ΓΕΛ Μοχού Ηρακλείου Κρήτης στην Ημερίδα της ...
Παρουσίαση Γιώργου Βουζαξάκη από ΓΕΛ Μοχού Ηρακλείου Κρήτης στην Ημερίδα της ...
George Papavasileiou4.1K visualizações
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης por FutureleadersGR
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
FutureleadersGR439 visualizações
Csr και παράδειγμα philip morris por Rania Papadopoulou
Csr και παράδειγμα philip morrisCsr και παράδειγμα philip morris
Csr και παράδειγμα philip morris
Rania Papadopoulou850 visualizações
Corporate Reputation and The Power of Purpose por Nicole Ioannidi
Corporate Reputation and The Power of PurposeCorporate Reputation and The Power of Purpose
Corporate Reputation and The Power of Purpose
Nicole Ioannidi69 visualizações
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 por Fotini Babanara
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Fotini Babanara53 visualizações
IEPAS, Institute of Career Guidance por FutureleadersGR
IEPAS, Institute of Career Guidance IEPAS, Institute of Career Guidance
IEPAS, Institute of Career Guidance
FutureleadersGR811 visualizações
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015 por Ethos Media S.A.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015
Ethos Media S.A.530 visualizações
Change Management & Social Enterprise Architecture por OgilvyOne Worldwide
Change Management & Social Enterprise ArchitectureChange Management & Social Enterprise Architecture
Change Management & Social Enterprise Architecture
OgilvyOne Worldwide573 visualizações
Social Enterprise por George S. Giamalis
Social EnterpriseSocial Enterprise
Social Enterprise
George S. Giamalis186 visualizações
Secondary school principals october 2011 greek por gjosephides
Secondary school principals october 2011 greekSecondary school principals october 2011 greek
Secondary school principals october 2011 greek
gjosephides352 visualizações
Τα Οφέλη του Coaching στον Τρίτο Τομέα por Angelos Derlopas, MSc, PCC.
Τα Οφέλη του Coaching στον Τρίτο ΤομέαΤα Οφέλη του Coaching στον Τρίτο Τομέα
Τα Οφέλη του Coaching στον Τρίτο Τομέα
Angelos Derlopas, MSc, PCC.3.9K visualizações

Mais de ssuser9421c7

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf por
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfssuser9421c7
14 visualizações40 slides
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf por
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfssuser9421c7
11 visualizações50 slides
Χρηματοδότηση.pdf por
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 visualizações26 slides
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf por
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 visualizações27 slides
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf por
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 visualizações35 slides
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf por
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 visualizações39 slides

Mais de ssuser9421c7(20)

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c714 visualizações
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 visualizações
Χρηματοδότηση.pdf por ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 visualizações
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf por ssuser9421c7
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
ssuser9421c713 visualizações
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf por ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 visualizações
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf por ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 visualizações
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx por ssuser9421c7
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
ssuser9421c713 visualizações
Καινοτομία.pdf por ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 visualizações
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf por ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c717 visualizações
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf por ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c712 visualizações
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf por ssuser9421c7
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
ssuser9421c724 visualizações
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf por ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 visualizações
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf por ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 visualizações
Πλαίσια Προσόντων.pdf por ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 visualizações
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf por ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 visualizações
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf por ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 visualizações
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 visualizações
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf por ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 visualizações
Καινοτομία.pdf por ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 visualizações
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf por ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c786 visualizações

Último

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
7 visualizações25 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
22 visualizações65 slides
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
31 visualizações22 slides
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx por
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxKrokus kokkus
65 visualizações59 slides
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
16 visualizações22 slides
Αιολική Γη por
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική ΓηDimitra Mylonaki
29 visualizações25 slides

Último(20)

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 visualizações
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Theresa Giakoumatou22 visualizações
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx por Krokus kokkus
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus65 visualizações
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por ssuser43d27b
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38
ssuser43d27b16 visualizações
Αιολική Γη por Dimitra Mylonaki
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki29 visualizações
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou9 visualizações
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ por ssuser43d27b
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b33 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 visualizações
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου56 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx por Krokus kokkus
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus61 visualizações
Έγκυρη ενημέρωση por ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 visualizações
amea.pptx por ssuserf0f53a
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a56 visualizações
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por Roula Michalopoulou
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou11 visualizações
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas12 visualizações
Η Ασπρούδα por Dimitra Mylonaki
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki10 visualizações
τεχ22 23.pptx por Ilias Pappas
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas16 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 visualizações

Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εταιρική Υπευθυνότητα Κοινωνική ευθύνη, αξιολόγηση κοινωνικής απόδοσης, εταιρική διακυβέρνηση
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακά Αποτελέσματα Κατανόηση και επίτευξη Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να: • ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, • αξιολογεί τις διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, • αναγνωρίζει τη σημασία της μέτρησης της απόδοσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, • Αναγνωρίζει διαφορετικές οργανωσιακές συμπεριφορές που οδηγούν σε διαφορετικές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, • περιγράφει τις βασικές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, • αναγνωρίζει το ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 2
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Περιεχόμενα • Εισαγωγή • ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος • Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης • Αξιολόγηση Κοινωνικής Απόδοσης Επιχειρήσεων • Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης • Εταιρική Διακυβέρνηση • Σύνοψη. 3
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εισαγωγή • Κάθε οργανισμός έχει ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), δηλαδή άτομα, ομάδες και άλλους οργανισμούς οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα του οργανισμού και έχουν μερίδιο στην απόδοσή του. • Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός οργανισμού μπορεί να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ τους και να υπάρχει δυσκολία ικανοποίησης όλων των απαιτήσεων ταυτοχρόνως. Ο τρόπος που οι οργανισμοί συμπεριφέρονται στης σχέση τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ένα καλός δείκτης της υποβόσκουσας ηθικής κουλτούρας που υιοθετούν και των ηθικών τους χαρακτηριστικών. Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ορίζονται από την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) (corporate social responsibility). 4
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social responsibility) ➢ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) ορίζεται ως η υποχρέωση ενός οργανισμού να δρα με τρόπο που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα διαφορετικών μερών, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου της κοινωνίας. ➢ Η ορθή ή προβληματική ΕΚΕ πραγματώνεται μέσω της καθημερινής πρακτικής των οργανισμών, η οποία βασίζεται στις αποφάσεις και τις πράξεις των μελών του. ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 5
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Εποπτεία (Stewardship) ➢ Εποπτεία ορίζεται ως η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για να γίνουν σεβαστά και να προστατευτούν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών συμφερόντων ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της κοινωνίας. ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος Εποπτεία 6
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Βιωσιμότητα (Sustainability) ➢ Βιωσιμότητα ορίζεται ως η ανάληψη δράσης που υποστηρίζει το υψηλό βιοτικό επίπεδο των τωρινών και μελλοντικών γενεών. ➢ Η βιωσιμότητα είναι ένας από τους πυλώνες της εποπτείας. ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος Βιωσιμότητα 7
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Τριπλό Κέρδος (Sustainability) ➢ Το τριπλό κέρδος εκτιμά την απόδοση των οργανισμών με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. ➢ Τα 3Π της απόδοσης των οργανισμών (3P’s of organizational performance) είναι ο πλούτος (profit), οι πολίτες (people) και ο πλανήτης (planet). ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος Τριπλό κέρδος 8
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Η κλασσική προσέγγιση της ΕΚΕ πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέπει να έχει κύριο μέλημα της την κερδοφορία. ➢ Οι υποστηρικτές της κλασικής προσέγγισης πιστεύουν ότι τα συμφέροντα της κοινωνίας θα εξυπηρετηθούν μακροπρόθεσμα, εάν τα στελέχη μιας επιχείρησης έχουν ως στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους της. → Υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικά οφέλη επιτυγχάνονται μόνο όταν μια επιχείρηση παράγει προϊόντα ωφέλιμα (π.χ., υγιή τρόφιμα, προϊόντα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης) επειδή αυτά βοηθούν μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική. ▪ Οι υποστηρικτές της κλασσικής προσέγγισης είναι σκεπτικοί αναφορικά με την ΕΚΕ καθώς θεωρούν ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, θα αύξανε το κόστος παραγωγής, και θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα της έναντι άλλων επιχειρήσεων. Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κλασσική προσέγγιση 9
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Η κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της ΕΚΕ πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέπει να επικεντρώνεται τόσο στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και όσο και στην κερδοφορία. ➢ Αυτή η ευρεία οπτική δίνει έμφαση στην τριπλή αξιολόγηση και περιλαμβάνει και λαμβάνει υπόψη, τόσο την οικονομική απόδοση, όσο και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. ▪ Οι υποστηρικτές της κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης ισχυρίζονται ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα μεγιστοποιήσει την κερδοφορία μακροπρόθεσμα, θα βελτιώσει την κοινωνική εικόνα μιας επιχείρησης, θα κάνει τος οργανισμούς πιο ελκυστικούς ως εργασιακά περιβάλλοντα και θα βοηθήσει να αποφευχθεί η λήψη περιοριστικών μέτρων από τον εκάστοτε φορέα διακυβέρνησης (π.χ., κυβέρνηση). Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση 10
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Η κοινή προσέγγιση της ΕΚΕ υποστηρίζει ότι η οικονομική πρόοδος μιας εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική πρόοδο: ➢ Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει την πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ των μετόχων και των ιδιοκτητών, ενώ σε ότι αφορά την ΕΚΕ, δεν αναλώνεται σε θέματα που αφορούν τη φήμη της επιχείρησης και το στίγμα της, αλλά λειτουργεί ως στρατηγικό χαρακτηριστικό που αφορά δομικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης. • Οι οργανισμοί που υιοθετούν τη συνδυαστική προσέγγιση, ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική και τις πρακτικές τους με την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, ο αναλφαβητισμός, οι διατροφικές συνήθειες, η διατήρηση των φυσικών πόρων και η φτώχεια. Ενάρετος κύκλος ανταπόδοσης μέσα στον οποίο η επένδυση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη οδηγεί στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης και σε μελλοντική αύξηση κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων. Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κοινή προσέγγιση αξιών 11
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Εάν ενδιαφέρει η κοινή ευθύνη και οι κοινές αξίες, πρέπει οι οργανισμοί να επιδεικνύουν σοβαρότητα αναφορικά με τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης και την υποχρέωση των διοικητικών στελεχών να λογοδοτούν για τα αποτελέσματα. ▪ Ο έλεγχος κοινωνικής ευθύνης μετρά την απόδοση του οργανισμού σε ποικίλους τομείς της κοινωνικής ευθύνης. ▪ Οι έρευνες δείχνουν ότι οι υποχρεωτικές αναφορές κοινωνικής απόδοσης ωφελούν την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Αξιολόγηση Κοινωνική Απόδοσης Επιχειρήσεων Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης (1/2) 12
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Όταν διενεργούνται έλεγχοι κοινωνικής ευθύνης, η απόδοση των οργανισμών κυμαίνεται από συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως: ➢συμμόρφωσης, δηλαδή ανάληψη δράσης για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών, ▪ έως συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως: ➢αποφασιστικές, δηλαδή ανάληψη δράσης που θα έχει θετικό αντίκτυπο. ▪ Η συμπεριφορά συμμόρφωσης εστιάζει στην κερδοφορία και στη συμμόρφωση στο εκάστοτε νομικό πλαίσιο. ▪ Η αποφασιστική συμπεριφορά εστιάζει στο σωστό τρόπο δράσης και στη συνεισφορά στην ευρύτερη κοινότητα. Αξιολόγηση Κοινωνική Απόδοσης Επιχειρήσεων Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης (2/2) 13
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εισαγωγή (1/2) ▪ Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των συμπεριφορών οδηγούν σε διαφορετικές στρατηγικές ΕΚΕ. ▪ Τέσσερις βασικές στρατηγικές ΕΚΕ: 1. Παρεμποδιστική Στρατηγική 2. Αμυντική Στρατηγική 3. Προσαρμοστική Στρατηγική 4. Προληπτική Στρατηγική. 14
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εισαγωγή (2/2) Στρατηγική Περιγραφή Πεδίο Ενδιαφέροντος Δέσμευση στην ΕΚΕ ▪ Παρεμποδιστική Στρατηγική Εναντίωση στις κοινωνικές απαιτήσεις Κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων ↑ ▪ Αμυντική Στρατηγική Κάλυψη των ελάχιστων νομικών απαιτήσεων Κάλυψη των οικονομικών και νομικών υποχρεώσεων ↑↑ ▪ Προσαρμοστική Στρατηγική Κάλυψη των ελάχιστων ηθικών απαιτήσεων Κάλυψη των οικονομικών, νομικών και ηθικών υποχρεώσεων ↑↑↑ ▪ Προληπτική Στρατηγική Ανάληψη πρωτοβουλίας για την κάλυψη των κοινωνικών απαιτήσεων Κάλυψη των οικονομικών, νομικών, ηθικών και προαιρετικών υποχρεώσεων ↑↑↑↑ 15
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Παρεμποδιστική στρατηγική ▪ Η παρεμποδιστική στρατηγική («εναντίωση στις κοινωνικές απαιτήσεις») εστιάζει κυρίως σε οικονομικές προτεραιότητες. ▪ Οι κοινωνικές απαιτήσεις αποκρούονται επειδή δεν ανήκουν στα συμφέροντα του οργανισμού. ➢ Π.χ., οι καπνοβιομηχανίες προσπαθούσαν να αποκρύψουν παλαιότερα τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό, μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης έγκυρων στοιχείων. 16
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Αμυντική στρατηγική ▪ Η αμυντική στρατηγική («κάλυψη των ελάχιστων νομικών απαιτήσεων») εστιάζει στην προστασία του οργανισμού καλύπτοντας τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και απαντώντας, ίσως, στις πιέσεις ακτιβιστικών οργανώσεων. ➢ Π.χ., οι υπεύθυνοι χορήγησης ενυπόθηκων δανείων οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες τους όλες τις κατατοπιστικές λεπτομέρειες για τα δάνεια που θα πάρουν. 17
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Προσαρμοστική στρατηγική ▪ Η προσαρμοστική στρατηγική («κάλυψη των ελάχιστων ηθικών απαιτήσεων») εστιάζει στην εκπλήρωση των ηθικών προσδοκιών της κοινωνίας. ➢ Π.χ., μια πετρελαιοβιομηχανία αναλαμβάνει να καθαρίσει μια πετρελαιοκηλίδα και να αποζημιώσει τις περιοχές που επλήγησαν, ωστόσο, η βιομηχανία δε σκέφτεται να επενδύσει άμεσα σε νέες τεχνολογίες που θα αποτρέψουν μελλοντικές καταστροφές. 18
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Προληπτική στρατηγική ▪ Η προληπτική στρατηγική («ανάληψη πρωτοβουλίας για την κάλυψη των κοινωνικών απαιτήσεων») επιδιώκει ενεργά την κάλυψη των απαιτήσεων της ΕΚΕ λαμβάνοντας προαιρετικές δράσεις για να βελτιωθούν τα πράγματα στο μέλλον. ➢ Π.χ., μια πετρελαιοβιομηχανία θα επένδυε σε νέες τεχνολογίες, σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας και θα έπαιρνε προαιρετικά μέτρα για να βελτιωθούν τα πράγματα μελλοντικά. 19
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εταιρική Διακυβέρνηση Ορισμός ▪ Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) αναφέρεται στην ενεργό εποπτεία των αποφάσεων διοίκησης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας από το διοικητικό συμβούλιο. ➢ Οι επιχειρήσεις οφείλουν δια νόμου να έχουν διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους μετόχους για να εκπροσωπούνται τα συμφέροντά τους. ➢ Οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί, όπως τα κρατικά πανεπιστήμια, έχουν διοικητικά συμβούλιο των οποίων εκλεγμένα και διορισμένα μέλη εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. ▪ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να ζητούν από τα στελέχη ων οργανισμών να λογοδοτήσουν αναφορικά με το αν η απόδοση της ηγεσίας είναι υψηλή, ηθική και κοινωνικά υπεύθυνη. 20
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εταιρική Διακυβέρνηση Ηθική αυτοδιαχείριση ▪ Η ηθική αυτοδιαχείριση (ethics self-governance) είναι ο καθημερινός έλεγχος για το αν η απόδοση επιτυγχάνεται με τρόπο ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο. ▪ Τα στελέχη ενός οργανισμού επωμίζονται όλο το βάρος αυτής της ευθύνης, η οποία είναι παρούσα σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον, από τους μικρότερους έως τους μεγαλύτερους οργανισμούς, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έως τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σε κάθε επίπεδο διοίκησης, από την ανώτατη έως τη διοίκηση βάσης. 21
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σύνοψη (1/2) • Η κοινωνική ευθύνη ενός οργανισμού είναι η υποχρέωση του να λειτουργεί με τρόπο που ωφελεί τον ίδιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη του. • Το τριπλό κέρδος της απόδοσης αντανακλά το πόσο καλά ο οργανισμός επιτυγχάνει τους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς του στόχους. • Το επιχείρημα ενάντια στην ΕΚΕ είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν προτεραιότητά τους το κέρδος. Το επιχείρημα υπέρ της ΕΚΕ είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξυπηρετούν ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς. • Οι κοινές αξίες συνδέουν τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους, με το σκεπτικό ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν οικονομική αξία μέσω της επιδίωξης ευκαιριών και πρακτικών που προάγουν την κοινωνική ευημερία • Η κοινωνική απόδοση ενός οργανισμού μπορεί να αξιολογηθεί στη βάση της εκπλήρωσης των οικονομικών, νομικών, ηθικών και προαιρετικών αναγκών. 22
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σύνοψη (2/2) • Οι εταιρικές στρατηγικές που προσδιορίζονται για την κάλυψη των απαιτήσεων κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς είναι η παρεμποδιστική, η αμυντική, η προσαρμοστική και η προληπτική στρατηγική. • Η εταιρική διακυβέρνηση είναι η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου να επιβλέπει την απόδοσης των στελεχών της. 23
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας • Schermerhorn Jr., J.R., Bachrach, D. (2018). Εισαγωγή στο Management. Nicosia, Cyprus: Broken Hill Publisher Ltd. Χρησιμοποιούμενη Βιβλιογραφία 24