O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
จานวนนักเรียนชาย 8 คน นักเรียนหญิง 42 คน รวม 50 คน คณะสี จามจุรี ห้อง 1266   ชัน ม.1/1 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางพวงเพ็ชร เร...
จานวนนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 36 คน รวม 50 คน คณะสี จามจุรี ห้อง 1265ชัน ม.1/2 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางวิชยาพร วิริยะชั...
จานวนนักเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวม 30 คน คณะสี ยูงทอง ห้อง 1323ชัน ม.1/4 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางจริยา ธีรเกาศัลย์...
จานวนนักเรียนชาย 17 คน นักเรียนหญิง 33 คน รวม 50 คน คณะสี นนทรี ห้อง 1275ชัน ม.1/6 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางนันทิยา ชนะวรรณโณ ...
จานวนนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 34 คน รวม 49 คน คณะสี ราชาวดี ห้อง 1255ชัน ม.1/8 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางสาวรัตนาภรณ์ รัก...
จานวนนักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 23 คน รวม 50 คน คณะสี นิโลบล ห้อง 1232ชัน ม.1/10 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางสาวสุภาวดี สืบเน...
จานวนนักเรียนชาย 21 คน นักเรียนหญิง 29 คน รวม 50 คน คณะสี จามจุรี ห้อง 1267  ชัน ม.1/12 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางกัทลี เลขาน...
จานวนนักเรียนชาย 24 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 50 คน คณะสี ราชาวดี ห้อง 1256 ชัน ม.1/13 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางธนภัสสร โมราถ...
จานวนนักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 23 คน รวม 50 คน คณะสี ยูงทอง ห้อง 1246  ชัน ม.1/14 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางพนมพร ช่วยสกุ...
Edited by Foxit Reader                            Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2...
จานวนนักเรียนชาย 20 คน นักเรียนหญิง 30 คน รวม 50 คน คณะสี นนทรี ห้อง 1277  ชัน ม.1/16 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางณัฐนี ตรังวัช...
รายชื่อม.1
รายชื่อม.1
รายชื่อม.1
รายชื่อม.1
รายชื่อม.1
รายชื่อม.1
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

รายชื่อม.1

3.181 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

รายชื่อม.1

 1. 1. จานวนนักเรียนชาย 8 คน นักเรียนหญิง 42 คน รวม 50 คน คณะสี จามจุรี ห้อง 1266 ชัน ม.1/1 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางพวงเพ็ชร เรืองรัตน์ ้ ี่ 2. Miss Hu Xiao ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 35503 เด็กหญิงกรกช ชัยมงคล 2 35504 เด็กหญิงกัลยกร กัลยาธุวานนท์ 3 35505 เด็กหญิงกานต์ชนก กรรณสูต 4 35506 เด็กหญิงจิศาณี ชุมพรัตน์ 5 35507 เด็กหญิงชนกนันท์ อินทปุระ 6 35508 เด็กชายณพวีร์ ศรีสุทราภรณ์ 7 35509 เด็กหญิงณัฏฐธิดา สมาธิวัฒน์ 8 35510 เด็กหญิงณัฐมน พงศ์ศรีภญโญ ิ 9 35511 เด็กหญิงณัฐมล จันทร์มณี 10 35512 เด็กชายดุลพิเชฐ เจริญพานิช 11 35513 เด็กชายธนกร ชนิตรวงศ์ 12 35514 เด็กชายธนภัทร มหายศ 13 35515 เด็กหญิงธนวรรณ ภัครังสิสกุล 14 35516 เด็กหญิงธนัชญา มีโพธิ์ 15 35517 เด็กหญิงธนิษฐา โสรินทร์ 16 35518 เด็กชายนฤดล เจนกสิกิจ 17 35519 เด็กหญิงนันท์นภัส เกตากุล 18 35520 เด็กหญิงนิตา โรจนวณิชชากร 19 35521 เด็กหญิงเนตรนภิศ ลายทิม 20 35522 เด็กชายบิน แซ่ห่าน 21 35523 เด็กหญิงเบญญาภา ยวนังกูร 22 35524 เด็กหญิงปองขวัญ วัชรางค์กุล 23 35525 เด็กหญิงปัณฑิตา ไผทสิทธิ์ 24 35526 เด็กชายปัทม์ลัญฉ์ จุฑามณี 25 35527 เด็กหญิงปานฤทัย พุทธมิลินประทีป 26 35528 เด็กหญิงปานวาด โปร่งทอง 27 35529 เด็กหญิงพัชชาภา จิตตนุปัสน์ 28 35530 เด็กหญิงพัชรมณฑ์ ฉัตรพรไพบูลย์ 29 35531 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โพธิ์แก้ว 30 35532 เด็กหญิงพิมพิสษา อธิชุติพทย์ ิ 31 35533 เด็กหญิงแพรวมณี อุ่นเรือน 32 35534 เด็กหญิงฟ้าพราว กุลบุตร 33 35535 เด็กหญิงวริศรา ภักดีวรรณ 34 35536 เด็กชายศรัณย์พงศ์ ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล 35 35537 เด็กหญิงศวรรยา วิรตนจันทร์ ั 36 35538 เด็กหญิงศิตา สุดภักดี 37 35539 เด็กหญิงศิรภสสร ตันเต๊ก ิ ั 38 35540 เด็กหญิงสริดา ภูมิอมร 39 35541 เด็กหญิงสิณีนาถ บุษมาลักษณ์ 40 35542 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ พลัดเชื้อนิล 41 35543 เด็กหญิงสุจารี จาปาวงค์ 42 35544 เด็กหญิงสุธธิดา รักช่าง ี 43 35545 เด็กหญิงสุพรียา รังสิพราหมณกุล 44 35546 เด็กหญิงสุภคชญา คร้ามเดชา ั 45 35547 เด็กหญิงอภิชญา แซ่จัง 46 35548 เด็กหญิงอรพรรณ จิระชัยประสิทธิ 47 35549 เด็กหญิงอรวรรณ ภูสกุล ่ 48 35550 เด็กหญิงอักษราภัค จันทรศิริ 49 35551 เด็กหญิงอัญชุลีพร มานะตระกูลโรจน์ 50 35552 เด็กหญิงอาภากร บุญคมรัตน์
 2. 2. จานวนนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 36 คน รวม 50 คน คณะสี จามจุรี ห้อง 1265ชัน ม.1/2 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางวิชยาพร วิริยะชัย ้ ่ี 2. นางนันทวรรณ ธีระจรุงเกียรติ ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 35553 เด็กหญิงกนิฎฐ์อาภา อารมย์ดี 2 35554 เด็กหญิงกรกมล จิรวารศิรกุล ิ 3 35555 เด็กชายกฤต ศิรสวัสดิ์ิ 4 35556 เด็กหญิงกัญญากร อัจฉริยากร 5 35557 เด็กหญิงกิรณา กิตติวรานันท์ 6 35558 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุชีวจรรยา 7 35559 เด็กหญิงชนยชา สง่ากุล 8 35560 เด็กหญิงชนิกานต์ หมอแก้ว 9 35561 เด็กหญิงชนิสรา หุตางกูร 10 35562 เด็กชายชยุตม์ ม้าทอง 11 35563 เด็กหญิงชัญญา ชินภัทรเจริญ 12 35564 เด็กชายชานน อรุณมีศรี 13 35565 เด็กหญิงฐิตลีลา บูรณะวิเชษฐกุล 14 35566 เด็กหญิงณัชชา จิระนานนท์ 15 35567 เด็กหญิงณัฎฐณิชา หลิน 16 35568 เด็กหญิงณาณิศา ตันวรรณ 17 35569 เด็กชายธนภัทร ศิรล้น ิ 18 35570 เด็กหญิงธนัญพร ธเนศรุ่งโรจน์ 19 35571 เด็กหญิงธันยธร นิตินันทน์ 20 35572 เด็กหญิงธิติพร รัชตเศรษฐกุล 21 35573 เด็กหญิงนฐรักษ์ ศรีสะอาด 22 35574 เด็กหญิงนดา นุชเกษม 23 35575 เด็กหญิงนันท์นภัส แสงสินไชย 24 35576 เด็กชายนาวินต้า จิตสัมพันธ์พงศ์ 25 35577 เด็กหญิงบุญวิมล อุตตะลอง 26 35578 เด็กหญิงปภาวี หวังเจริญรุ่ง 27 35579 เด็กหญิงปิยพร ศรีสนัน ่ 28 35580 เด็กชายปุณณานันท์ ปุณโณปถัมภ์ 29 35581 เด็กชายพลกฤต งามอัมพรอิทธิ 30 35582 เด็กหญิงพัชรพรรณ ฟักสุวรรณ 31 35583 เด็กหญิงพีรยา เดชกุญชร 32 35584 เด็กหญิงภัชนิกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 33 35585 เด็กชายภูตะวัน ชัยศิริ 34 35586 เด็กหญิงมณฑิรา รัตนตยารมณ์ 35 35587 เด็กหญิงรติมา สาระคุณ 36 35588 เด็กชายรุจนาท มีสมบูรณ์ 37 35589 เด็กหญิงลภัสนันท์ ศรีตะวันปัณพร 38 35590 เด็กชายลายสือ งามวุฒิพร 39 35591 เด็กชายวริทธิ์ จุฑาโสภณ 40 35592 เด็กหญิงวิภาวี ศรีสกุลวรทัย 41 35593 เด็กหญิงศศิธร อยู่สนิท 42 35594 เด็กชายศุภกร เถกิงมหาโชค 43 35595 เด็กชายศุภวิชญ์ โลหรัตนวิศิษฎ์ 44 35596 เด็กหญิงศุภชฌา โรจนวนิช ั 45 35597 เด็กหญิงสิรพชชา ปรุงเลิศบัวทอง ิ ิ 46 35598 เด็กชายสิรภาส วิสุทธิสุรพูล ิ 47 35599 เด็กหญิงสุกฤตา หาญคุณะเศรษฐ์ 48 35600 เด็กหญิงสุทัตตา คุณาสรณ์ 49 35601 เด็กหญิงสุเมธินี อารีวณิชกุล 50 35602 เด็กหญิงหทัยภัทร โรจนวณิชชากร
 3. 3. จานวนนักเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวม 30 คน คณะสี ยูงทอง ห้อง 1323ชัน ม.1/4 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางจริยา ธีรเกาศัลย์ ้ ี่ 2........................................................................ ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 35633 เด็กหญิงเกวลี ทัพมงคล 2 35634 เด็กหญิงจันทรา สัตย์ธรรม 3 35635 เด็กหญิงจิณห์นิภา สุพรรณพงศ์ 4 35636 เด็กหญิงจิดาภา ชัยถาวรกิจ 5 35637 เด็กชายณัฏฐากร เมฆจิรวัฒน์ 6 35638 เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งหิรญ ั 7 35639 เด็กชายธนพงษ์ ขจรไตรเดช 8 35640 เด็กชายธัชพล สิงห์วงศ์วัฒนะ 9 35641 เด็กชายธาดา วัฒนธรรม 10 35642 เด็กชายธีรภัทร ไกรศรีสิรกุล ิ 11 35643 เด็กชายนรัญจ์ อรรณพยุทธนา 12 35644 เด็กหญิงนารีนาถ นาคแสง 13 35645 เด็กหญิงนิชานันท์ จั่นนาค 14 35646 เด็กหญิงนิธินันท์ พงศ์เทียงธรรม ่ 15 35647 เด็กหญิงนิธิมา จิตตยะโสธร 16 35648 เด็กหญิงพรรณธร สุขกลัด 17 35649 เด็กชายพัสสณ ติรณะประกิจ 18 35650 เด็กหญิงพิม วิเศษหลง 19 35651 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กงภูเวช 20 35652 เด็กหญิงรมิตา มหาสารินันทน์ 21 35653 เด็กชายรวิภาส วังอนานนท์ 22 35654 เด็กชายวรงฤทธิ์ เจนบุญไทย 23 35655 เด็กชายวรนิพชญ์ ชิดสิน ิ 24 35656 เด็กหญิงศิรดา สุวรรณรัตน์ 25 35657 เด็กหญิงศุภรา ชื่นศรี 26 35658 เด็กชายสินทร สาราบรรณ์ 27 35659 เด็กชายสุรพัศ เลิศอาไพสกุลวงศ์ 28 35660 เด็กหญิงอัญมณี นิลคง 29 35661 เด็กหญิงอิงฟ้า เวียงวิเศษ 30 35662 เด็กหญิงอิสรีย์ ธวัชเจริญกิจกุล
 4. 4. จานวนนักเรียนชาย 17 คน นักเรียนหญิง 33 คน รวม 50 คน คณะสี นนทรี ห้อง 1275ชัน ม.1/6 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางนันทิยา ชนะวรรณโณ ้ ่ี 2. นางนิรนาท ลิปิการวงศ์ ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 35693 เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์สวาสดิ์ 2 35694 เด็กหญิงกฤติกา วิรยสัจจานนท์ ิ 3 35695 เด็กชายกิตติธัช นามกระโทก 4 35696 เด็กชายโกมุท ขรรค์บริวาร 5 35697 เด็กหญิงจิรชยา สมฤทธิ์ ั 6 35698 เด็กชายชญานิน เบญจบุญนนท์ 7 35699 เด็กชายชาครีย์ สินการุณวิบูล 8 35700 เด็กหญิงชีวาพร ธนสมบัติสกุล 9 35701 เด็กชายณภัทร แก้ววรรณา 10 35702 เด็กหญิงณัฐกมล ทิพย์ประชาบาล 11 35703 เด็กชายณัฐชนน ญาโณทัย 12 35704 เด็กหญิงณัฐชยา ใยระย้า 13 35705 เด็กหญิงทอปัด ชัยรัตนานนท์ 14 35706 เด็กชายธนภูมิ สุขวารี 15 35707 เด็กชายธนาธิป อึ้งอาภรณ์ 16 35708 เด็กชายธรรมาธิปต์ ผ่องมณี 17 35709 เด็กหญิงธุวพร วงศ์เสาวภาคย์กุล 18 35710 เด็กหญิงนครียา ประไพตระกูล 19 35711 เด็กหญิงนฤพร รัตนอุดม 20 35712 เด็กหญิงปภัสวดี นพคุณ 21 35713 เด็กชายประกาศิต นุชกาเนิด 22 35714 เด็กหญิงปวริศา สรรเพชุดากร 23 35715 เด็กหญิงพัชรพร นุดสมบัติ 24 35716 เด็กหญิงพัณณิตา ตรีนิคม 25 35717 เด็กหญิงพัทธริดา ชูอ่อน 26 35718 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชื่นจินดา 27 35719 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองก้อน 28 35720 เด็กหญิงพีรดา ธนสารโสภาภรณ์ 29 35721 เด็กชายพีรพล เอี่ยมสุนทรชัย 30 35722 เด็กหญิงแพรพลอย ศรีบุตตะ 31 35723 เด็กหญิงภัทรารัชต์ พิบูลย์สวัสดิ์ 32 35724 เด็กชายภาคิน ทวีผลจรูญ 33 35725 เด็กหญิงภาณิกา ลีนิวา 34 35726 เด็กชายภูดิศ รังษีสุรยะชัย ิ 35 35727 เด็กชายภูธนิก สุนทราวงศ์ 36 35728 เด็กหญิงมินตรา กิจธรรรมรัตน์ 37 35729 เด็กหญิงรวินท์นิภา ปัญจวีณิน 38 35730 เด็กหญิงวริศรา เทียงรอดราย ่ 39 35731 เด็กหญิงเวทินี บุญชูวงศ์ 40 35732 เด็กหญิงศตพร ศุภสุนทร 41 35733 เด็กหญิงศรินธร โลจน์สิรศิลป์ ิ 42 35734 เด็กชายศุภกฤต ชัยสมบูรณ์พนธ์ ั 43 35735 เด็กหญิงสลิลทิพย์ จงสถิตเกียรติ 44 35736 เด็กชายสันติสุข ทองใบใหญ่ 45 35737 เด็กชายสิรภพ เสงี่ยมมหาศาล 46 35738 เด็กหญิงสุปรียา พลอยศุภผล 47 35739 เด็กหญิงสุพศตรา ทองอุ่น ิ 48 35740 เด็กหญิงสุวดี ชาญวานิชบริการ 49 35741 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พูลผลอานวย 50 35742 เด็กหญิงอนันตญา รักษ์ทอง
 5. 5. จานวนนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 34 คน รวม 49 คน คณะสี ราชาวดี ห้อง 1255ชัน ม.1/8 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางสาวรัตนาภรณ์ รักษาตัว ้ ี่ 2. นางสาวศันสนีย์ สือสกุล ่ ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 35793 เด็กหญิงกนกกุล จิรามานนท์ 2 35794 เด็กหญิงกรชนก เอมบุตร 3 35795 เด็กชายกฤตณัฐ ทุมเสถสาร 4 35796 เด็กชายกฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ 5 35797 เด็กหญิงกัญญาวีร์ พันธุ์สวัสดิ์ 6 35798 เด็กหญิงกัลญาณี เครือแดง 7 35799 เด็กหญิงขิม เชียร์ศิรกุล ิ 8 35800 เด็กชายจิรฏฐ์ เจริญไทย ั 9 35801 เด็กหญิงฉันทมน พูลเกษม 10 35802 เด็กหญิงชนิตา เพ็ชรรัตน์ 11 35803 เด็กหญิงชนิษฐา แก้วศักดานุรกษ์ ั 12 35804 เด็กชายชลกันต์ สัตย์ชื่อ 13 35805 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เชิญมาก 14 35806 เด็กหญิงชัญญาภัค ศรีสมาน 15 35807 เด็กหญิงชุติญา ถิรสิงห์ 16 35808 เด็กหญิงญดา ศากรวิมล 17 35809 เด็กหญิงณัฐณิชา ปินแก้ว ่ 18 35810 เด็กหญิงดาราวรรณ ศุภศรี 19 35811 เด็กหญิงตรีชดา สังวรกาญจน์ 20 35813 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ รัตนพันธ์ 21 35814 เด็กชายนรุตม์ชัย สุวรรณสิงห์ 22 35815 เด็กหญิงนิศารัตน์ เงยกระโทก 23 35816 เด็กหญิงเบญญาภา อัศวเลิศกมล 24 35817 เด็กชายประกาศิต แสวงสุข 25 35818 เด็กหญิงพรธิณี เจริญแพ่ง 26 35819 เด็กหญิงพริมา ธรรมมุลตรี 27 35820 เด็กชายพฤฒินันท์ อยู่ภกดี ั 28 35821 เด็กหญิงพัชรพร วงษ์ยี่ 29 35822 เด็กชายพีรสิชฌ์ เชาวน์สินธุ์ 30 35823 เด็กหญิงภคพร ศรีวรนาถ 31 35824 เด็กชายภราดร ภูพลทรัพย์ ่ ู 32 35825 เด็กหญิงภัณฑิรา ยกย่อง 33 35826 เด็กหญิงภูรชญา คาสุข ิ 34 35827 เด็กหญิงมาติกา รอดแผ้วพาล 35 35828 เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญศรีวงษ์ 36 35829 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทรงศิริ 37 35830 เด็กหญิงศรัญญา ยงพฤกษา 38 35831 เด็กหญิงศศิณิพา พุมมี ่ 39 35832 เด็กหญิงศิรยา พูลเกษม ิ 40 35833 เด็กชายศุภณัฐ พรเศรษฐ์เมธากุล 41 35834 เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญประเสริฐ 42 35835 เด็กหญิงสตรีวิทย์ สุบิน 43 35836 เด็กชายสวพล ชุมทอง 44 35837 เด็กชายสุกิตติ์ หลายวัชระ 45 35838 เด็กหญิงสุดารัตน์ ฤกษ์ปาณี 46 35839 เด็กชายอนุชา วรรณพิรณ ุ 47 35840 เด็กหญิงอภัสรา กอบชัยณรงค์ 48 35841 เด็กหญิงอภิชญา ชวดนุช 49 35842 เด็กชายอรรถวิท บุบผาชาติ
 6. 6. จานวนนักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 23 คน รวม 50 คน คณะสี นิโลบล ห้อง 1232ชัน ม.1/10 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางสาวสุภาวดี สืบเนียม ้ ี่ 2. .................................................................... ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 35891 เด็กชายกรรวี โตวิวัฒน์ 2 35892 เด็กชายกษิดิ์เดช ประสบชัยกุล 3 35893 เด็กหญิงจิรชญา จันทร์ทอง ั 4 35894 เด็กชายชนเสฏฐ์ สาเภาพล 5 35895 เด็กหญิงชนิสรา สุพาวาณิชย์ 6 35896 เด็กหญิงชมพูนุท ปัญญาภู 7 35897 เด็กชายชยุต ยงกิจเจริญ 8 35898 เด็กหญิงชโลทร ปุญญบาล 9 35899 เด็กหญิงณัฐกมล ทรัพย์ประเสริฐ 10 35900 เด็กหญิงณัฐกานต์ พวงทอง 11 35901 เด็กหญิงณัฐพร ถนอมพงษ์ 12 35902 เด็กชายณัฐภาส เตชะวัฒนานันท์ 13 35903 เด็กชายณัฐวัตร แสนดี 14 35904 เด็กหญิงณัฐสุดา สาระวัน 15 35905 เด็กชายดนัย อินทะแสง 16 35906 เด็กชายธนกฤต โชคธนะกุลชัย 17 35907 เด็กชายธนิน วงศ์ไพบูลย์ขจร 18 35908 เด็กหญิงธัญชนก เวชกร 19 35909 เด็กชายนรินธร เอื้อวุฒิธรรม 20 35910 เด็กหญิงนฤพร เจริญมหรรชัย 21 35911 เด็กชายบวรภัค แปลงงาม 22 35912 เด็กชายปฐมพัชร พรประพีร์ 23 35913 เด็กชายปราชญา ป้องกัน 24 35914 เด็กหญิงปุณยาพร สิมะรักษ์อาไพ 25 35915 เด็กหญิงผกามาศ ฤกษ์สุขกาย 26 35916 เด็กชายพัชรพล ประทีปสังคม 27 35917 เด็กชายพัณธวัชช์ นิลพานิช 28 35918 เด็กหญิงพิมพ์สุภา มิจะโป๊ะ 29 35919 เด็กชายพีรวัส วรวุฒิพงษ์ 30 35920 เด็กชายพีระณัฐ เสถียรกิจวณิชย์ 31 35921 เด็กชายภานุพงษ์ ไชยสิงห์ 32 35922 เด็กชายภูวดล หุราพันธุ์ 33 35923 เด็กหญิงมัสลิน น้อยไทย 34 35924 เด็กหญิงยุฑาทิพย์ โสมา 35 35925 เด็กชายรภัสสิทธิ์ สีหบัณฑ์ธนกุล 36 35926 เด็กหญิงระวีพร บุญพิทักษ์ 37 35927 เด็กหญิงวาสนา พิทักษ์ 38 35928 เด็กชายวิศรุต นิลดารงค์ 39 35929 เด็กชายศุภฤกษ์ รองเลื่อน 40 35930 เด็กชายสิรภพ เยาวะ 41 35931 เด็กหญิงสุกฤตา แคล้วบาล 42 35932 เด็กหญิงสุชญา การไชยแสง 43 35933 เด็กหญิงสุพชสรณ์ ลีคงบับ ั 44 35934 เด็กหญิงโสรญา เทียงสันเทียะ ่ 45 35935 เด็กชายอธิษฐ์ ภัทรกุล 46 35936 เด็กชายอรรถบดี อติรตน์ ั 47 35937 เด็กชายอรรถพล สร้อยสุวรรณ 48 35938 เด็กหญิงอรุโณทัย ศรีทอง 49 35939 เด็กหญิงอัญมณี พันธจิตต์ 50 35940 เด็กชายอัสนี หวังสถิตไพศาล
 7. 7. จานวนนักเรียนชาย 21 คน นักเรียนหญิง 29 คน รวม 50 คน คณะสี จามจุรี ห้อง 1267 ชัน ม.1/12 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางกัทลี เลขานุกิจ ้ ี่ 2. นางสาวศิวิลัย สาเภา ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 35991 เด็กหญิงกตัญชลีย์ สีละสุภา 2 35992 เด็กหญิงกฤชอร นันทโสภา 3 35993 เด็กชายกัญจน์ เลิศสวัสดีคุณ 4 35994 เด็กหญิงกัลยกร ศรีวิชย ั 5 35995 เด็กหญิงขนิษฐา เข็มเงิน 6 35996 เด็กหญิงจิรนันท์ ชมภูวงศ์ 7 35997 เด็กหญิงเจตนิพฐ มรกต ิ 8 35998 เด็กชายเจษฎางค์ นุกูลกิจ 9 35999 เด็กชายฉัตรชัย มุงคาคุณ ่ 10 36000 เด็กหญิงชนัญชิดา กังเชิดศรี 11 36001 เด็กชายชนาธิป สุรวุฒิวิชัย 12 36002 เด็กหญิงชนิดาภา ฉิมพสุทธิ์ 13 36003 เด็กหญิงชนิภรณ์ พลากร 14 36004 เด็กหญิงชไมพร แขกปัญญา 15 36005 เด็กชายไชยภัทร เสนแก้ว 16 36006 เด็กชายณธกร นราภิรพงศ์ 17 36007 เด็กชายณรงค์เดช ชัยกิติ 18 36008 เด็กหญิงณัชชา อกอารีย์ 19 36009 เด็กหญิงณัฐธิดา นาเมืองรักษ์ 20 36010 เด็กชายณัฐพรรษ สุจริตจันทร์ 21 36011 เด็กชายณัฐวุฒิ วิทูรกิจวานิช 22 36012 เด็กชายต้นตะวัน ขันเพชร 23 36013 เด็กหญิงทัศวรรณ ทวิลา 24 36014 เด็กชายธงไชย ป้อมศิลา 25 36015 เด็กชายธฤตวัต ธาราสุข 26 36016 เด็กชายธีรพงศ์ สื่อสัตรัตน์ 27 36017 เด็กหญิงนพิชญา ฟักทอง 28 36018 เด็กหญิงบงกช คงสวัสดิ์ 29 36019 เด็กชายบรรพต ลิปิกรวิสิฐ 30 36020 เด็กหญิงเบญจวรรณ เย็นใจ 31 36021 เด็กหญิงปณิดา ประเสริฐ 32 36022 เด็กหญิงประวิตรานันท์ บุตรโพธิ์ 34 36023 เด็กหญิงพรนพัต อภัยโรจน์ 33 36024 เด็กหญิงพรรณระวี ยาวะโนภาส 35 36025 เด็กหญิงพราวทัศน์ อภิชนาพงศ์ 36 36026 เด็กหญิงพิมพ์วิมล เป่าแก 37 36027 เด็กหญิงภัทรนันท์ พันธุ์กิติยะ 38 36028 เด็กหญิงภัทริน สุขทอง 39 36029 เด็กหญิงภัสสิตา สุประภารพงษ์ 40 36030 เด็กชายภูผา เพ็งทรัพย์ 41 36031 เด็กหญิงเมธกานต์ เอนกธนะสุวรรณ 42 36032 เด็กชายยศพงศ์ แจ้งสว่าง 43 36033 เด็กหญิงรัฐติยา มีกิรยา ิ 44 36034 เด็กชายศุภชัย ภวานุวงค์ 45 36035 เด็กหญิงสุธรา ดาดี ี 46 36036 เด็กชายสุรชัช ปิยพิทักษ์ 47 36037 เด็กชายอธิชา พรมชัย 48 36038 เด็กชายอภินันทร์ รวยป้อม 49 36039 เด็กชายอภิสิทธิ์ จันทรักษ์ 50 36040 เด็กหญิงอรทิพย์ กีรติอรัญกุล
 8. 8. จานวนนักเรียนชาย 24 คน นักเรียนหญิง 26 คน รวม 50 คน คณะสี ราชาวดี ห้อง 1256 ชัน ม.1/13 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางธนภัสสร โมราถบ ้ ี่ 2. นายกฤษดา เสนานิคม ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 36041 เด็กชายกษิดิศ แสงแก้ว 2 36042 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ตังใจแท้จริง ้ 3 36043 เด็กหญิงเกษมณี มุนณี 4 36044 เด็กหญิงเกษรินทร์ มณีศรี 5 36045 เด็กชายคงภพ ดวงหิรญ ั 6 36046 เด็กชายเจตณัฐ เมธาวุฒิกีรติ 7 36047 เด็กหญิงชญานิศ นิลประภาพร 8 36048 เด็กหญิงญาฎา เรียนดารา 9 36049 เด็กชายณภพ ริจนา 10 36050 เด็กหญิงณัฐชยา สารวย 11 36051 เด็กหญิงณัฐธิดา ศรัทธาพิรยะพงศ์ ิ 12 36052 เด็กชายเทพกร กิจบารุง 13 36053 เด็กชายแทนไท วชิรจีรกุล 14 36054 เด็กชายธนโชติ สีหิน 15 36055 เด็กหญิงธนภัทร สาระพันธ์ 16 36056 เด็กชายธนากร รูปสม 17 36057 เด็กชายธนากร ชัยทอง 18 36058 เด็กชายธิติ อัมพรสุวรรณา 19 36059 เด็กชายบาส สาระคา 20 36060 เด็กชายปิยบุตร สืบเชื้อ 21 36061 เด็กหญิงผโลทัย พิศม์สวาท 22 36062 เด็กหญิงพนิตพร วิชาลัย 23 36063 เด็กชายพัณณกร สารสุวรรณ 24 36064 เด็กชายพันธกานต์ บุญเนตร 25 36065 เด็กหญิงเพชรัตน์ ไชโย 26 36066 เด็กหญิงภวิษย์พร แซ่โต๋ว 27 36067 เด็กหญิงภูรตา เพชรบุญมี ิ 28 36068 เด็กหญิงมนสิการณ์ วัฒนพานิชวงษ์ 29 36069 เด็กหญิงมยุรนทร์ ตุมา ิ 30 36070 เด็กหญิงมริษา มะโนสา 31 36071 เด็กชายรชต ลุผลแท้ 32 36072 เด็กหญิงวรวรรณ สุขเกื้อ 33 36073 เด็กชายวิวิศน์ สีบุดดา 34 36074 เด็กชายศักดิพงศ์ มีชัย 35 36075 เด็กหญิงศุกลภัทร อินทร์ไชยา 36 36076 เด็กชายศุภเสกข์ เปล่งรัศมี 37 36077 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สมแวง 38 36078 เด็กชายสหัสวรรษ จิตประกอบ 39 36079 เด็กหญิงสาธิดา ชาญวีระวงศ์ 40 36080 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ดวงพรม 41 36081 เด็กชายสุนทร มันจิตร 42 36082 เด็กหญิงสุพตรา แก้วอามาตย์ ั 43 36083 เด็กหญิงเสาวภาคย์ ฮวยเจริญ 44 36084 เด็กหญิงอนัญญา กัณหดุลย์ 45 36085 เด็กหญิงอรชพร บวรภราดร 46 36086 เด็กชายอัครเดช บุญคา 47 36087 เด็กหญิงอัญชลี ชัยทิพย์ 48 36088 เด็กหญิงอันดามัน สงวนสร้อย 49 36089 เด็กหญิงอัยยา พราหมณ์โสภี 50 36090 เด็กหญิงอารียา ดอนสามารถ
 9. 9. จานวนนักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 23 คน รวม 50 คน คณะสี ยูงทอง ห้อง 1246 ชัน ม.1/14 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางพนมพร ช่วยสกุล ้ ี่ 2. นางพรทิพย์ มณีภาค ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 36091 เด็กหญิงกชวรรณ สุขวงศ์ 2 36092 เด็กชายกฤษณ์เทวา ปราณีตพลกรัง 3 36093 เด็กชายกฤษณบดี มันใจ ่ 4 36094 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทรัพย์อุภย ั 5 36095 เด็กชายกันตพงศ์ ยอดอานนท์ 6 36096 เด็กชายคฑาพล สินปัญญาวงศ์ 7 36097 เด็กชายจีระพัฒน์ เอี่ยมแสง 8 36098 เด็กชายเจตพัฒน์ หงษ์วิไล 9 36099 เด็กชายชนากานต์ กิ่งขจร 10 36100 เด็กหญิงชลธิชา ชะฎา 11 36101 เด็กหญิงชัญญา ปานประเสริฐ 12 36102 เด็กชายไชยพศ ม่า 13 36103 เด็กหญิงฌัชชา ชื่นสุขุม 14 36104 เด็กหญิงณัฏฐา สิมะชัย 15 36105 เด็กชายณัฐพล เซียงเจ้น ่ 16 36106 เด็กชายดิศย์ สาระศรี 17 36107 เด็กหญิงถิระณิชา ยุกติรตน์ ั 18 36108 เด็กชายทัพพ์เทพ กีมาบุตร 19 36109 เด็กหญิงทิพวาทีย์ ใจอารีย์ 20 36110 เด็กชายธงไชย จารธนพัฒน์ 21 36111 เด็กหญิงธนภรณ์ คงหิรญ ั 22 36112 เด็กชายธนากร กลิ่นคุ้ม 23 36113 เด็กชายธนาบดี หม่อมเป้ 24 36114 เด็กหญิงธันวารัตน ลาภลมูล 25 36115 เด็กชายธิติ สวัสดิ์วงษ์ 26 36116 เด็กชายนวิน หวังสุขนิรนดร์ ั 27 36117 เด็กหญิงนันท์นภัส ลากูล 28 36118 เด็กหญิงนิรดา คล้ายสุบรรณ 29 36119 เด็กชายปณิธาน ประชาญสิทธิ์ 30 36120 เด็กหญิงปพิชญา เอี่ยมอาจ 31 36121 เด็กหญิงไปรยา วงษ์สะเติน 32 36122 เด็กชายพงศ์ศักดิ์ ตันสูงเนิน 33 36123 เด็กชายพชรพล ปิยเกียรติสุข 34 36124 เด็กหญิงพิมวรัชยา อัครประสิทธิ์ 35 36125 เด็กชายภาคย์ สันธนะลักษณ์ 36 36126 เด็กชายภาณุพงศ์ ชมภู่ 37 36127 เด็กหญิงมนทิราลัย พรมมา 38 36128 เด็กหญิงเมธาวี จันทรพลพันธ์ 39 36129 เด็กหญิงยศจิรา จานงค์เนียร 40 36130 เด็กชายรวิชา เลิศสุรยกาญจน์ ิ 41 36131 เด็กชายรัชกฤช เพ็งปรีชา 42 36132 เด็กหญิงวรรณกร โกมลบุตร 43 36133 เด็กหญิงวริยา มานะ 44 36134 เด็กชายศุภรุจ ศุขเกษม 45 36135 เด็กชายสิทธิพรรธน์ รักซ้อน 46 36136 เด็กหญิงสุกฤตยา โคตรมี 47 36137 เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวผลิ 48 36138 เด็กหญิงสุภสศร แผ้วกิ่ง ั 49 36139 เด็กชายเสกสรร บารุงศิริ 50 36140 เด็กชายอภิชาติ พันธ์บุปผา
 10. 10. Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2006จานวนนักเรียนชาย 20 คน นักเรียนหญิง 30 คน รวม 50 คน คณะสี นิโOnly. ห้อง 1233 For Evaluation ลบล ชัน ม.1/15 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางสาวมณทิรา สุขวิสิฏฐ์ ้ ี่ 2. นางพจธนา วิภาวิน ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 36141 เด็กชายกล้าณรงค์ ควรหัตร์ 2 36142 เด็กหญิงกัลยรักษ์ ฉัตรโท 3 36143 เด็กหญิงเกวลิน เลิศเกษมผล 4 36144 เด็กหญิงจรรยพร สีหิน 5 36145 เด็กชายจิรพัฒน์ คงหิรญ ั 6 36146 เด็กหญิงชนากานต์ ฟองแก้ว 7 36147 เด็กชายชยังกูร เปียมบรรจง ่ 8 36148 เด็กหญิงโชติกา เกตุอู่ 9 36149 เด็กชายณภู ตรึกดี 10 36150 เด็กหญิงณัฏฐากร ดาอ่อน 11 36151 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญจารุเนตร 12 36152 เด็กชายณัฐนนท์ พันธุภทร์ ั 13 36153 เด็กหญิงณิชกานต์ อิ่มเสม 14 36154 เด็กหญิงณิชนันทน์ อิ่มเสม 15 36155 เด็กชายทัตธน อุเทศนันทน์ 16 36156 เด็กชายธนาธิป บุญรอด 17 36157 เด็กหญิงธัญจิรา สังข์ศิริ 18 36158 เด็กหญิงธารริน ลี้กาจร 19 36159 เด็กหญิงธิดาพร ลาภา 20 36160 เด็กชายธีรช คงคา ั 21 36161 เด็กหญิงปฐมพร กลั่นมา 22 36162 เด็กหญิงประภาสภรณ์ เชื้อชื่น 23 36163 เด็กชายปรัชญสิฐ น้อยเชื่อม 24 36164 เด็กชายปัณชญา ชนะชัยไพบูลย์ 25 36165 เด็กชายพงศกร แสงดี 26 36166 เด็กหญิงพรรณปวีณ์ จันทร์จอม 27 36167 เด็กหญิงพลอยไพลิน วีระพันธุ์ 28 36168 เด็กชายพิภู สุภชาวิวธ ิ 29 36169 เด็กหญิงพิมพิศา บารุงศิลป์ 30 36170 เด็กชายพีรพงษ์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร 31 36171 เด็กหญิงฟ้าใส มะลิแก้ว 32 36172 เด็กหญิงภัทรกันย์ สุขวารี 33 36173 เด็กชายภาสวัฒก์ สว่างงาม 34 36174 เด็กชายภูมิ ธนาคุณ 35 36175 เด็กหญิงมาฆมาศ เตชาดิศัย 36 36176 เด็กหญิงโมเดล ซาเด็ดคาน 37 36177 เด็กหญิงรัตน์ชา เปล่งศรีงาม 38 36178 เด็กชายลภน จารุเกษตรพร 39 36179 เด็กหญิงวรางคณา สินธุ์สระน้อย 40 36180 เด็กหญิงวันวิษา หนูสม 41 36181 เด็กหญิงวัสยามน วรรณพิรณ ุ 42 36182 เด็กชายศุภกร อัมภิกาภรณ์ 43 36183 เด็กหญิงศุภตชลธ์ เจริญพานิช ิ 44 36184 เด็กหญิงสรัลพร ตาปราบ 45 36185 เด็กชายสิรวิชญ์ สุขสุด 46 36186 เด็กหญิงสิรภสสร พัฒน์ชนะ ิ ั 47 36187 เด็กหญิงสุกานดา มานะกิจ 48 36188 เด็กหญิงสุจตรา เทียบแสง ิ 49 36189 เด็กชายสุรจิตร ลิบไพรวัลย์ 50 36190 เด็กหญิงอัญมณี ธรรมดี
 11. 11. จานวนนักเรียนชาย 20 คน นักเรียนหญิง 30 คน รวม 50 คน คณะสี นนทรี ห้อง 1277 ชัน ม.1/16 อาจารย์ทปรึกษา 1. นางณัฐนี ตรังวัชรกุล ้ ี่ 2. Miss Wu Ting Ting ลาดับ รหัสประจาตัว ชือ - ชือสกุล ่ ่ 1 36191 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เกินชัย 2 36192 เด็กหญิงกมลวรรณ ตรีบุตร 3 36193 เด็กหญิงกรกนก วิมลนิมิตร 4 36194 เด็กหญิงกมลพรรณ แก้วใย 5 36195 เด็กชายกษิภท นาลินธม ั 6 36196 เด็กหญิงกัลยกร สุภาไชยกิจ 7 36197 เด็กชายกิตติธัช อ่อนหิรญ ั 8 36198 เด็กหญิงชนัญญา จันฤาไชย 9 36199 เด็กหญิงโชติกา สาขากร 10 36200 เด็กชายณพณัฐ เอี่ยมเกตุแก้ว 11 36201 เด็กชายณภัทร ธนะสีโล 12 36202 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จงนาเจริญชัย 13 36203 เด็กหญิงณัฐนรี เลิศวิทยานุรกษ์ ั 14 36204 เด็กชายดารงชัย ลออศรี 15 36205 เด็กชายดิศรณ์ เทียงเจริญ่ 16 36206 เด็กชายตุลธร อารักษ์ 17 36207 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พิรยโยธา ิ 18 36208 เด็กชายธนัชพงศ์ ไทยรุ่งโรจน์ 19 36209 เด็กหญิงธัญวรัตม์ ภูแก้ว ่ 20 36210 เด็กหญิงธันยชนก กุสันใจ 21 36211 เด็กหญิงธันยธรณ์ กุสันใจ 22 36212 เด็กชายธิติพฒน์ มาเนียม ั 23 36213 เด็กชายนนท์ ทวีลาภ 24 36214 เด็กชายนพรุจ จงรักษ์ 25 36215 เด็กหญิงนภัสสร นากวิกรัย 26 36216 เด็กหญิงนันทวดี ลิ้มเจริญ 27 36217 เด็กหญิงนารดา พิชยอนันต์ 28 36218 เด็กชายปัญญาวุฑฒิ ริมดุสิต 29 36219 เด็กหญิงปาจรีย์ สมัครการ 30 36220 เด็กหญิงพรพัชรินทร์ นาคดี 31 36221 เด็กหญิงพิชญ์อาภา ราดใจผิด 32 36222 เด็กหญิงพิชญาลักษณ์ บัวจูม 33 36223 เด็กหญิงยุวไร ไวสะอาด 34 36224 เด็กชายวงศกร จันทร์อารุง 35 36225 เด็กชายวรพรต ลาภเลิศสุข 36 36226 เด็กหญิงวรรณิดา สิทธิเวชไทย 37 36227 เด็กชายวัชรพล ธรรมทินนา 38 36228 เด็กหญิงวีระยา เรียบเรียง 39 36229 เด็กหญิงศดานันท์ พุมเจริญ ่ 40 36230 เด็กหญิงศิรจินดารัตน์ กลิ่นณรงค์ ิ 41 36231 เด็กชายสรวิศ องค์ศรัทธา 42 36232 เด็กชายสันติพงษ์ มนกลาง 43 36233 เด็กชายสิทธินนท์ จันทร์ชู 44 36234 เด็กชายสิรภพ ศรียะพันธุ์ 45 36235 เด็กหญิงสุกฤตา สุนา 46 36236 เด็กหญิงสุชาวดี สุขเจริญ 47 36237 เด็กหญิงสุพชญา ตติยถาวรกุล ิ 48 36238 เด็กชายสุรสิษฐ์ โสดาตา 49 36239 เด็กหญิงอริสา ฤทธิ์อิ่ม 50 36240 เด็กหญิงอัญญาณี บัวนิลเจริญ

×