Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

Пріоритетні напрямки
психологічної служби закладів
освіти Барської громади на
2023-2024 н. р.
Психолог
КУ «ЦПР ПП Барської МР»
Наталія Франчук
«Безпечне освітнє середовище та
ментальне здоров’я учасників
освітнього процесу – пріоритет
освіти майбутнього»
Усі практичні психологи та соціальні
педагоги у системі освіти мають бути
обізнаними щодо психологічного
впливу травматичних інцидентів та
вміти надавати практичну, соціальну та
емоційну підтримку учасникам
освітнього процесу
Підвищення професійної компетенції
щодо оволодіння сучасними
технологіями психологічної допомоги
Безкоштовні курси підвищення кваліфікації
на платформі
• «Перша психологічна допомога учасникам
• освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій»
• «Навчіться управляти стресом»
• «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
Освітні втрати
• втрата знань, умінь, навичок або уповільнення/переривання
академічного прогресу через погіршення умов навчання
Навчальні
• порушення особистого та соціального розвитку особистості, що
призводить до деформації особистісних цінностей та моделей
поведінки
Виховні
• негативний вплив на загальний психолого-емоційний стан
здобувачів освіти, що проявляються у депресії, зростанні страху,
тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, розгубленочсті
та неуважності
Психологічні
Відповідно до рішення Комітету з питань
освіти, науки та інновацій Верховної ради
України від 07.06.2023 №3
• З метою подолання «освітніх втрат» (навчальних, виховіних,
психологічних) рекомендовано створити на базі закладів освіти ресурсні
центри/хаби для надання психосоціальної підтримки учасникам
освітнього процесу та роботи з батьками.
Лист МОН України від 21.08.2023 №1/12492-23
«Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі
освіти у 2023/2024 н.р.»
Нормативно-правове забезпечення діяльності
психологічної служби у системі освіти України в умовах дії
воєнного стану у листі розміщені з активними
посиланнями, з якими необхідно ознайомитися кожному
фахівцю психологічної служби і опиратися у своїй
діяльності
Напрямки діяльності працівників психологічної
служби закладів освіти
 Навчальна діяьність – реалізовується через викладання навчального матеріалу за
програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-
педагогічного спрямування та «години психолога/соціального педагога (не менше ніж 1 раз
на місяць для кожного класу/групи в частині позакласної роботи.
 Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті
ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna-
robota/fakul-tatyvy/.
 Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на
вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-
sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-
diy
Напрямки просвітницької роботи
• ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги
учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час
уроків;
• інформування з проблем торгівлі людьми;
• інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах
воєнного стану в Україні;
• формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
• інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин,
алкоголю та тютюнопаління;
• ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет
(шахрайство, спам, кібербулінг тощо);
• ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу
повітряної тривоги;
• популяризація ненасильницької моделі поведінки;
• формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в
особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
Рекомендовано закладам освіти забезпечити
надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу вкризових
ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:
 інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості
отриманняпсихологічних послуг у закладі освіти;
 оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх
засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги у період
війни в країні;
 сприяти підвищенню компетентності практичних психологів, соціальних
педагогів та інших педагогічних працівників з питань надання першої
психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які
пережилпсихотравмуючі події;
 сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм
формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної
допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події;
 впроваджувати програми профілактики емоційного вигорання практичних
психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.
Діагностична робота
 Діагностичний інструментарій для фахівців психологічної служби
розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»
(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovidta-sotsialno-
pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-
sotsialnyh14pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-
psyholohiv/psyhodiahnostychnarobota/)
Постравматичний стресовий розлад (ПТСР ) - фахівці ПС закладів
освіти не мають відповідної кваліфікації роботи з ПТСР, тому за
умови виявлення/припущення його – переспрямувати учасника
освітнього процесу до фахівц з відповідною кваліфікацією.
При плануванні діагностичної роботи слід
дотримуватися наступних аспектів:
психодіагностичний інструментарій, що застосовується у роботі, має бути
перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу
відомих фахівців, яку він пройшов;
 перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться
працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш
розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу;
діагностичний міатеріал має бути структурований за основними цільовими
аудиторіями і рівнями освіти: початкова, основна і старша школа;
 методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному
застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і
непотребувати багато часу для їх вивчення;
психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами
діяльності працівників психологічної служби.
Профілактична робота
 Посилення профілактичної роботи побудови безпечного, мирного
освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти
технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з подолання
правопорушень, злочинності серед неповнолітніх
Профілактика шкідливих звичок та формування культури здорового
способу у здобувачів освіти
Формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу
(цькуванню),навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного
діалогу, розуміння поняття «мир», усвідомлення власної значущості у
миробудуванні, усвідомлення конфлікту як невід’ємної частини життя,
створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті
У 2023/2024 навчальному році триватиме Всеукраїнський конкурс
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові
технології у новій школі»
Корекційна робота
Працівники психологічної служби покликані допомогти здобувачам освіти
опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми
стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися та
легшевпоратися зі спогадами про пережите. Для роботи рекомендуємо
програму «ДІТИТА ВІЙНА НАВЧАННЯ ТЕХНІК ЗЦІЛЕННЯ», схвалену
рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол
№ 2 від 29.06.2016) і розміщену на сайт
(https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view).
Корекційні програми, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_Is
EJDisfnM/edit).
Корекційно-розвиткові програми, типових освітніх програм, методичні
рекомендації, навчально-методичні посібники для роботи здітьми з
особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»
(https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/).
Консультування
Метою консультування фахівців психологічної служби є інформування та
спонукання до знаходження відповідей на питання, що відбувається з
фізичним і психоемоційним станом військового, як реагувати і на що
звертати увагу тим, хто чекає і зустрічає близького з фронту.
Забезпечити, якщо це доцільно, достатню поінформованість родичів особи
із ПТСР про поширені реакціїна травмуючі події, зокрема й про симптоми;
про групи самодопомоги та групи підтримки.
Терапевтичні втручання мають надавати компетентні особи, які здобули
відповідну підготовку. Ці люди мають отримувати належні супервізії.
Для педагогічних працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-
дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу»
https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu
Використовувати онлайн-консультування
Зв'язки з громадськістю
Розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та
міжнародних організацій які дотичні до світянської сфери
 Завдання працівника психологічної служби: створити умови для
рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучити всіх батьків до
освітнього процесу.
З метою підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього
процесу в закладах освіти та у сім’ї рекомендуємо отримувати
інформацію через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.
Організаційно-методична робота
 У 2022-2023 н.р. започаткована єдина електронна система звітності (ЄСЕЗ)
 ЄЕСЗ виконує визначену процедуру в кінці навчального року (як правило, в кінці
червня), з розрахунку здобувачів освіти станом на 1 вересня.
 Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі
освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-
sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza /).
 Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі
практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019
№ 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі
освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4-
KbSBzIefqWQoEWugPs/ edit)
 Працівники психологічної служби закладу освіти виконують свою роботу як у закладі
освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність,
обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення
заходів, оформлення робочої документації, планування тощо)
Професійна майстерність фахівців ПС
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону
України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної
підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51,
якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних
працівників шляхом перерозподілу кількості годин,передбачених для цього,
виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань,
вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки
учасників освітнього процесу.
На платформі «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» можна
безкошьовно пройти наступні курси: «Перша психологічна допомога учасникам
освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Навчіться
управляти стресом», «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері
освіти»
Професійна майстерність фахівців ПС
У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації
для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі
навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), якийсхвалено рішенням Вченої ради ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти
участь у спецкурсі можна за покликанням:
https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu
Рекомендовано педагогічним працівникам впроваджувати «психологічні
хвилинки» (на власний розсуд). Спецкурсу складається із 108 відеороликів,
який можна знайти у навчально- методичному посібнику «Психологічна
хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому
процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від
01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH
4Rb.
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.
 здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб,
зокрема тих, хто виїхав за кордон;
 продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки «Кабінет
психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;
 здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з
батьками;
 проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників
освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;
 у плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано
чітко прописати ролі та обов’язки, узгоджені заздалегідь;
 до плану роботи фахівця психологічної служби рекомендовано внести питання подолання
наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координованої системної
психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на
забезпеченні надання практичної допомоги;
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.
 до плану роботи закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину
психолога (1 раз на місяць) для кожн(ої/ого) групи/класу;
 важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та
соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги;
 у межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано
інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального
благополуччя і психічного здоров’я за напрямами:
 ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам
освітнього процесу та запровадження «Психологічноїхвилинки» під час уроків;
 інформування з проблем торгівлі людьми;
 інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного
стану в Україні;
 формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р
 інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та
тютюнопаління;
 ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які мож нести інтернет (шахрайство,
спам, кібербулінг тощо);
 ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у раз увімкнення сигналу повітряної
тривоги; популяризація ненасильницької моделі поведінки; формування моральної поведінки,
активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті
своєї держави;
 ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами
сприятливого розвитку дитини тощо.
 рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного,
мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології
вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності
серед неповнолітніх;
 запланувати роботу із сім’ями, до яких незабаром повернуться захисники і захисниці;
 обов’язково заповнити (ЄЕСЗ) до дати звільнення з роботи; надавати методичну підтримку та
рекомендувати педагогічни працівникам у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час
уроків/занять
З психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9)
Проєкт «КОНЦЕПЦІЯ реформування психологічної служби у
системі освіти України на період до 2030 року»
Пріоритетними напрямами реформування Служби мають бути:
1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей.
2. Удосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу.
3. Запровадження системи супервізії у Службі.
4. Розроблення і упровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація).
5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу
та мешканцям ТГ.
6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників.
7. Покращення умов праці фахівців.
8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і
соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби.
9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та
повоєнний час.
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
1 de 26

Recomendados

Сабол Д.М. Імідж сучасного психолога por
Сабол Д.М. Імідж сучасного психологаСабол Д.М. Імідж сучасного психолога
Сабол Д.М. Імідж сучасного психологаКиїв Київ
3K visualizações18 slides
Григорій Сковорода por
Григорій СковородаГригорій Сковорода
Григорій Сковорода270479
609 visualizações18 slides
диференціація логачевська с п por
диференціація логачевська с пдиференціація логачевська с п
диференціація логачевська с пЕлена Билюк
3.8K visualizações17 slides
індивідуальний план атестації вчителя por
індивідуальний план атестації вчителяіндивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителяpr1nc1k
5.2K visualizações3 slides
+++МІННА БЕЗПЕКА — копия.pptx por
+++МІННА БЕЗПЕКА — копия.pptx+++МІННА БЕЗПЕКА — копия.pptx
+++МІННА БЕЗПЕКА — копия.pptxssuser6fe3ff1
644 visualizações17 slides
Презентація з діловодства por
Презентація з діловодстваПрезентація з діловодства
Презентація з діловодстваДмитро Єрошенко
925 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

протокол батьківських зборів por
протокол батьківських зборівпротокол батьківських зборів
протокол батьківських зборівssusere7336a
19.3K visualizações1 slide
презентація атестація вчителів por
презентація атестація вчителівпрезентація атестація вчителів
презентація атестація вчителівГадяцька гімназія імені Олени Пчілки
8K visualizações27 slides
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx por
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docxПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docxssuserac8ec11
298 visualizações3 slides
презентація до атестації por
презентація до атестаціїпрезентація до атестації
презентація до атестаціїlyudmila1970
16.1K visualizações31 slides
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку por
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуPsyholog Kiev
11.1K visualizações22 slides
Тіло речовина матеріал por
Тіло речовина матеріалТіло речовина матеріал
Тіло речовина матеріалЕлена Мешкова
6.4K visualizações11 slides

Mais procurados(20)

протокол батьківських зборів por ssusere7336a
протокол батьківських зборівпротокол батьківських зборів
протокол батьківських зборів
ssusere7336a19.3K visualizações
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx por ssuserac8ec11
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docxПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ssuserac8ec11298 visualizações
презентація до атестації por lyudmila1970
презентація до атестаціїпрезентація до атестації
презентація до атестації
lyudmila197016.1K visualizações
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку por Psyholog Kiev
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Psyholog Kiev11.1K visualizações
Тіло речовина матеріал por Елена Мешкова
Тіло речовина матеріалТіло речовина матеріал
Тіло речовина матеріал
Елена Мешкова6.4K visualizações
Документи з атестації педагогічних працівників por yakusheva
Документи з атестації педагогічних працівниківДокументи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівників
yakusheva18.4K visualizações
Педагогічне портфоліо. Частина 1 por Iryna Sokolianska
Педагогічне портфоліо. Частина 1Педагогічне портфоліо. Частина 1
Педагогічне портфоліо. Частина 1
Iryna Sokolianska5K visualizações
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти por ssuser7541ef1
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освітиРозробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти
ssuser7541ef1790 visualizações
Презентація «Синдром професійного вигорання педагога» por Masha201
Презентація «Синдром професійного вигорання педагога»Презентація «Синдром професійного вигорання педагога»
Презентація «Синдром професійного вигорання педагога»
Masha20115.4K visualizações
Річний план роботи ліцею 2022-2023.pdf por ssuserac8ec11
Річний план роботи ліцею 2022-2023.pdfРічний план роботи ліцею 2022-2023.pdf
Річний план роботи ліцею 2022-2023.pdf
ssuserac8ec11245 visualizações
Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку por Anhelina Mytsura
Гра як провідна діяльність дітей дошкільного вікуГра як провідна діяльність дітей дошкільного віку
Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку
Anhelina Mytsura7.2K visualizações
Дидактична гра «ЩО МОЖНА КУПИТИ ЗА ГРОШІ?» por anisimovruslan
Дидактична гра «ЩО МОЖНА КУПИТИ ЗА ГРОШІ?»Дидактична гра «ЩО МОЖНА КУПИТИ ЗА ГРОШІ?»
Дидактична гра «ЩО МОЖНА КУПИТИ ЗА ГРОШІ?»
anisimovruslan425 visualizações
презентация Iмiдж вчителя por Andy Levkovich
презентация Iмiдж вчителяпрезентация Iмiдж вчителя
презентация Iмiдж вчителя
Andy Levkovich407 visualizações
Презентація до семінару дистанційне навчання (1) por Виктория Грига
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Виктория Грига13.5K visualizações
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx por ssuser34622d
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
ssuser34622d6.3K visualizações
атестація.20142015 por michaelsokal
атестація.20142015атестація.20142015
атестація.20142015
michaelsokal23.9K visualizações
Звіт директора 2021-2022.pptx por Pervushina1983
Звіт директора 2021-2022.pptxЗвіт директора 2021-2022.pptx
Звіт директора 2021-2022.pptx
Pervushina1983690 visualizações
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство por ssuser214789
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавствопрезентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
ssuser2147891.4K visualizações

Similar a Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

Робота психолога.pptx por
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptxssuserf458f8
44 visualizações9 slides
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf por
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
62ea2a960bc53893879406 (1).pdfssuserb89685
95 visualizações40 slides
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015 por
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015olga_ruo
3.9K visualizações27 slides
Proforientation por
ProforientationProforientation
ProforientationСергій Якуба
484 visualizações6 slides
звіт про роботу за 2014 2015 н.р. por
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.Tamara Emec
1.2K visualizações29 slides
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу... por
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...punkoff34
1.5K visualizações14 slides

Similar a Навчальний 2023-2024 н.р..pptx(20)

Робота психолога.pptx por ssuserf458f8
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptx
ssuserf458f844 visualizações
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf por ssuserb89685
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
ssuserb8968595 visualizações
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015 por olga_ruo
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
olga_ruo3.9K visualizações
звіт про роботу за 2014 2015 н.р. por Tamara Emec
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
Tamara Emec1.2K visualizações
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу... por punkoff34
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
punkoff341.5K visualizações
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р. por Tamara Emec
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.
Tamara Emec1K visualizações
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx por ssuserf458f8
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxПсихологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
ssuserf458f847 visualizações
методичні рекомендації сп por sansanych86
методичні рекомендації спметодичні рекомендації сп
методичні рекомендації сп
sansanych861.9K visualizações
зміст діяльності пп і сп por vbif25
зміст діяльності пп і спзміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і сп
vbif251K visualizações
психологічна служба por rmk-resh
психологічна службапсихологічна служба
психологічна служба
rmk-resh91 visualizações
Pol por rmk-resh
PolPol
Pol
rmk-resh64 visualizações
положення про методичний кабінет por sansanych86
положення про методичний кабінетположення про методичний кабінет
положення про методичний кабінет
sansanych86532 visualizações
Ogl por chexpro
OglOgl
Ogl
chexpro230 visualizações
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і... por Юлия Лукьяненко
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...
Юлия Лукьяненко1.6K visualizações
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf por ssuser7541ef1
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
ssuser7541ef153 visualizações
психологічна служба конференция por Юлия Лукьяненко
психологічна служба конференцияпсихологічна служба конференция
психологічна служба конференция
Юлия Лукьяненко842 visualizações

Mais de ssuser7541ef1

ЗУ.pdf por
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 visualizações6 slides
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx por
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxssuser7541ef1
10 visualizações11 slides
Фіз-ра.pdf por
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfssuser7541ef1
22 visualizações15 slides
Психологічна готовність.pdf por
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdfssuser7541ef1
8 visualizações1 slide
Резильєнтність.pdf por
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdfssuser7541ef1
190 visualizações23 slides
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx por
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxssuser7541ef1
233 visualizações22 slides

Mais de ssuser7541ef1(20)

ЗУ.pdf por ssuser7541ef1
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx por ssuser7541ef1
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
ssuser7541ef110 visualizações
Фіз-ра.pdf por ssuser7541ef1
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 visualizações
Психологічна готовність.pdf por ssuser7541ef1
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdf
ssuser7541ef18 visualizações
Резильєнтність.pdf por ssuser7541ef1
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdf
ssuser7541ef1190 visualizações
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx por ssuser7541ef1
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx
ssuser7541ef1233 visualizações
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО por ssuser7541ef1
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
ssuser7541ef137 visualizações
Класний керівник в НУШ .pptx por ssuser7541ef1
Класний керівник в НУШ .pptxКласний керівник в НУШ .pptx
Класний керівник в НУШ .pptx
ssuser7541ef1380 visualizações
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf por ssuser7541ef1
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdfпрофесійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
ssuser7541ef1314 visualizações
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf por ssuser7541ef1
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdfFacebook-публікація 940x788 пікс.pdf
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf
ssuser7541ef116 visualizações
ЗДО нарада 2023.pdf por ssuser7541ef1
ЗДО нарада 2023.pdfЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdf
ssuser7541ef1217 visualizações
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx por ssuser7541ef1
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptxНапрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx
ssuser7541ef156 visualizações
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ... por ssuser7541ef1
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
ssuser7541ef1207 visualizações
Онлайн-платформи для діагностики.pptx por ssuser7541ef1
Онлайн-платформи для діагностики.pptxОнлайн-платформи для діагностики.pptx
Онлайн-платформи для діагностики.pptx
ssuser7541ef1990 visualizações
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx por ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
ssuser7541ef1635 visualizações
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx por ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
ssuser7541ef146 visualizações
Сертифікація.pptx por ssuser7541ef1
Сертифікація.pptxСертифікація.pptx
Сертифікація.pptx
ssuser7541ef161 visualizações
презентація для вихователя.pptx por ssuser7541ef1
презентація для вихователя.pptxпрезентація для вихователя.pptx
презентація для вихователя.pptx
ssuser7541ef1133 visualizações
Дистанційна освіта в ЗДО por ssuser7541ef1
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef14.5K visualizações
Якісна освіта здо por ssuser7541ef1
Якісна освіта здоЯкісна освіта здо
Якісна освіта здо
ssuser7541ef1129 visualizações

Último

Вікторина на знання історії Збройних Сил України por
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
8 visualizações12 slides
ІКТ .pptx por
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
8 visualizações6 slides
Діловодство у ЗПО por
Діловодство у ЗПОДіловодство у ЗПО
Діловодство у ЗПОНазарій Середа
654 visualizações53 slides
Іде, іде святий Миколай.pptx por
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
8 visualizações12 slides
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf por
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 visualizações24 slides
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс por
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянсVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
23 visualizações13 slides

Último(20)

Вікторина на знання історії Збройних Сил України por Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Nataliya Persikova8 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun8 visualizações
Іде, іде святий Миколай.pptx por ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 visualizações
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf por ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 visualizações
Вікторина на знання історії Збройних Сил України por Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Nataliya Persikova25 visualizações
Цифрові права та обов’язки por НБУ для дітей
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язки
НБУ для дітей 22 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 visualizações
гопчук а.а.pptx por ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd10 visualizações
Літературні дати 2024 року por ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 visualizações
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf por ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 visualizações
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
Експресіонізм por CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 visualizações
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... por ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 visualizações
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd11 visualizações
chitannya.pptx por OlgaGorbenko1
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptx
OlgaGorbenko114 visualizações

Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

 • 1. Пріоритетні напрямки психологічної служби закладів освіти Барської громади на 2023-2024 н. р. Психолог КУ «ЦПР ПП Барської МР» Наталія Франчук
 • 2. «Безпечне освітнє середовище та ментальне здоров’я учасників освітнього процесу – пріоритет освіти майбутнього»
 • 3. Усі практичні психологи та соціальні педагоги у системі освіти мають бути обізнаними щодо психологічного впливу травматичних інцидентів та вміти надавати практичну, соціальну та емоційну підтримку учасникам освітнього процесу
 • 4. Підвищення професійної компетенції щодо оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги Безкоштовні курси підвищення кваліфікації на платформі • «Перша психологічна допомога учасникам • освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій» • «Навчіться управляти стресом» • «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
 • 5. Освітні втрати • втрата знань, умінь, навичок або уповільнення/переривання академічного прогресу через погіршення умов навчання Навчальні • порушення особистого та соціального розвитку особистості, що призводить до деформації особистісних цінностей та моделей поведінки Виховні • негативний вплив на загальний психолого-емоційний стан здобувачів освіти, що проявляються у депресії, зростанні страху, тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, розгубленочсті та неуважності Психологічні
 • 6. Відповідно до рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України від 07.06.2023 №3 • З метою подолання «освітніх втрат» (навчальних, виховіних, психологічних) рекомендовано створити на базі закладів освіти ресурсні центри/хаби для надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу та роботи з батьками.
 • 7. Лист МОН України від 21.08.2023 №1/12492-23 «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 н.р.» Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України в умовах дії воєнного стану у листі розміщені з активними посиланнями, з якими необхідно ознайомитися кожному фахівцю психологічної служби і опиратися у своїй діяльності
 • 8. Напрямки діяльності працівників психологічної служби закладів освіти  Навчальна діяьність – реалізовується через викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально- педагогічного спрямування та «години психолога/соціального педагога (не менше ніж 1 раз на місяць для кожного класу/групи в частині позакласної роботи.  Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna- robota/fakul-tatyvy/.  Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta- sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh- diy
 • 9. Напрямки просвітницької роботи • ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час уроків; • інформування з проблем торгівлі людьми; • інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні; • формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей; • інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління; • ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо); • ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу повітряної тривоги; • популяризація ненасильницької моделі поведінки; • формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
 • 10. Рекомендовано закладам освіти забезпечити надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу вкризових ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:  інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості отриманняпсихологічних послуг у закладі освіти;  оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги у період війни в країні;  сприяти підвищенню компетентності практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників з питань надання першої психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які пережилпсихотравмуючі події;  сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події;  впроваджувати програми профілактики емоційного вигорання практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.
 • 11. Діагностична робота  Діагностичний інструментарій для фахівців психологічної служби розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» (https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovidta-sotsialno- pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta- sotsialnyh14pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya- psyholohiv/psyhodiahnostychnarobota/) Постравматичний стресовий розлад (ПТСР ) - фахівці ПС закладів освіти не мають відповідної кваліфікації роботи з ПТСР, тому за умови виявлення/припущення його – переспрямувати учасника освітнього процесу до фахівц з відповідною кваліфікацією.
 • 12. При плануванні діагностичної роботи слід дотримуватися наступних аспектів: психодіагностичний інструментарій, що застосовується у роботі, має бути перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу відомих фахівців, яку він пройшов;  перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу; діагностичний міатеріал має бути структурований за основними цільовими аудиторіями і рівнями освіти: початкова, основна і старша школа;  методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і непотребувати багато часу для їх вивчення; психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами діяльності працівників психологічної служби.
 • 13. Профілактична робота  Посилення профілактичної роботи побудови безпечного, мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх Профілактика шкідливих звичок та формування культури здорового способу у здобувачів освіти Формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу (цькуванню),навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного діалогу, розуміння поняття «мир», усвідомлення власної значущості у миробудуванні, усвідомлення конфлікту як невід’ємної частини життя, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті У 2023/2024 навчальному році триватиме Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
 • 14. Корекційна робота Працівники психологічної служби покликані допомогти здобувачам освіти опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися та легшевпоратися зі спогадами про пережите. Для роботи рекомендуємо програму «ДІТИТА ВІЙНА НАВЧАННЯ ТЕХНІК ЗЦІЛЕННЯ», схвалену рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 29.06.2016) і розміщену на сайт (https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view). Корекційні програми, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_Is EJDisfnM/edit). Корекційно-розвиткові програми, типових освітніх програм, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники для роботи здітьми з особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» (https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/).
 • 15. Консультування Метою консультування фахівців психологічної служби є інформування та спонукання до знаходження відповідей на питання, що відбувається з фізичним і психоемоційним станом військового, як реагувати і на що звертати увагу тим, хто чекає і зустрічає близького з фронту. Забезпечити, якщо це доцільно, достатню поінформованість родичів особи із ПТСР про поширені реакціїна травмуючі події, зокрема й про симптоми; про групи самодопомоги та групи підтримки. Терапевтичні втручання мають надавати компетентні особи, які здобули відповідну підготовку. Ці люди мають отримувати належні супервізії. Для педагогічних працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно- дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu Використовувати онлайн-консультування
 • 16. Зв'язки з громадськістю Розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та міжнародних організацій які дотичні до світянської сфери  Завдання працівника психологічної служби: створити умови для рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучити всіх батьків до освітнього процесу. З метою підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього процесу в закладах освіти та у сім’ї рекомендуємо отримувати інформацію через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.
 • 17. Організаційно-методична робота  У 2022-2023 н.р. започаткована єдина електронна система звітності (ЄСЕЗ)  ЄЕСЗ виконує визначену процедуру в кінці навчального року (як правило, в кінці червня), з розрахунку здобувачів освіти станом на 1 вересня.  Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta- sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza /).  Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4- KbSBzIefqWQoEWugPs/ edit)  Працівники психологічної служби закладу освіти виконують свою роботу як у закладі освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування тощо)
 • 18. Професійна майстерність фахівців ПС Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51, якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шляхом перерозподілу кількості годин,передбачених для цього, виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки учасників освітнього процесу. На платформі «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» можна безкошьовно пройти наступні курси: «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Навчіться управляти стресом», «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
 • 19. Професійна майстерність фахівців ПС У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), якийсхвалено рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти участь у спецкурсі можна за покликанням: https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu Рекомендовано педагогічним працівникам впроваджувати «психологічні хвилинки» (на власний розсуд). Спецкурсу складається із 108 відеороликів, який можна знайти у навчально- методичному посібнику «Психологічна хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від 01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH 4Rb.
 • 20. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.  здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема тих, хто виїхав за кордон;  продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки «Кабінет психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;  здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з батьками;  проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;  у плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано чітко прописати ролі та обов’язки, узгоджені заздалегідь;  до плану роботи фахівця психологічної служби рекомендовано внести питання подолання наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координованої системної психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на забезпеченні надання практичної допомоги;
 • 21. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.  до плану роботи закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину психолога (1 раз на місяць) для кожн(ої/ого) групи/класу;  важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги;  у межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я за напрямами:  ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічноїхвилинки» під час уроків;  інформування з проблем торгівлі людьми;  інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні;  формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
 • 22. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р  інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління;  ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які мож нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо);  ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у раз увімкнення сигналу повітряної тривоги; популяризація ненасильницької моделі поведінки; формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;  ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини тощо.  рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного, мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;  запланувати роботу із сім’ями, до яких незабаром повернуться захисники і захисниці;  обов’язково заповнити (ЄЕСЗ) до дати звільнення з роботи; надавати методичну підтримку та рекомендувати педагогічни працівникам у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час уроків/занять
 • 23. З психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9)
 • 24. Проєкт «КОНЦЕПЦІЯ реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року» Пріоритетними напрямами реформування Служби мають бути: 1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей. 2. Удосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу. 3. Запровадження системи супервізії у Службі. 4. Розроблення і упровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація). 5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу та мешканцям ТГ. 6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників. 7. Покращення умов праці фахівців. 8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби. 9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний час.