O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ความหมาย ของ ไวรัสคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) หรือเรียกสั้นๆ ในวงการว่า ไวรัส คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปใน...
ในเชิงเทคโนโลยีความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ไวรัสเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สามารถทาสาเนาของตัวเอง เพื่อแพร่ออกไปโดยการ...
ทั่วไปนั้น ไวรัสยังใช้หมายรวมถึง เวิร์ม (worm) ซึ่งก็เป็นโปรแกรมอีก
รูปแบบหนึ่งของมัลแวร์ ซึ่งบางครั้งก็ทาให้ผู้ใช้คอมพิวเ...
ระเบิดเวลาจะทางานเมื่อถึงวันที่ที่กาหนด ส่วนระเบิดเงื่อนไขนั้นจะ
ทางานเมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีการกระทาเฉพาะซึ่งเป็นตัวจุดช...
ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์
บูตเซกเตอร์ไวรัส
บูตเซกเตอร์ไวรัส (boot sector virus) คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่
เป้ าหมายในระหว่างเริ่มทาการบูตเคร...
ไฟล์ไวรัส
ไฟล์ไวรัส (file virus) ใช้เรียกไวรัสที่มีการแทรกตามไฟล์ที่นามาให้
บันทึกสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
หนอน
หนอน (Worm)...
ม้าโทรจัน
ม้าโทรจัน (Trojan horse) คือ
โปรแกรมจาพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อ
แอบแฝง กระทาการบางอย่าง ในเครื่องของ
เรา จ...
วิธีแก้ไวรัส
แก้ไวรัสซ่อนไฟล์ ได้ทุกกรณี 100% วิธีนี้ใช้ได้เกือบจะทั้งหมด เพราะ วินโดซ์
จะมี OS แถมมาให้อยู่แล้ว##
เอามาประยุกต์ใช้กับ ...
อันนี้คือหน้าจอ Os เครื่องผม (โบราณได้อีกก แง้วว… )
ผมลง Windows ไว้ ไดรฟ์ G: เลยเป็น G:Document and
SettingsAdministrator...
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส
Avast Free Antivirus
Avast Free Antivirus
โปรแกรมสแกนไวรัสฟรี ดีที่สุด
ติดต่อกันมาหลายปีและเป็นที่นิยม
กันทั่วโลกก็ว่าได้เ...
Avira Free Antivirus
โปรแกรม Avira Free Antivirus
เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสที่ดีตัวหนึ่ง
โปรแกรมสแกนไวรัส Avira มีคนทั่...
Emsisoft Emergency Kit
โปรแกรมสแกนไวรัส
Emsisoft Emergency
Kit สามารถรันโดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรม เอาไว้ใช้เป็นตัวสารอง
ขอ...
ไวรัส คอมพิวเตอร์ V2
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ไวรัส คอมพิวเตอร์ V2

ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) หรือเรียกสั้นๆ ในวงการว่า ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ

 • Entre para ver os comentários

ไวรัส คอมพิวเตอร์ V2

 1. 1. ความหมาย ของ ไวรัสคอมพิวเตอร์
 2. 2. ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) หรือเรียกสั้นๆ ในวงการว่า ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอม จากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่อง คอมพิวเตอร์นั้นๆ
 3. 3. ในเชิงเทคโนโลยีความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ไวรัสเป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่สามารถทาสาเนาของตัวเอง เพื่อแพร่ออกไปโดยการ สอดแทรกตัวสาเนาไปในรหัสคอมพิวเตอร์ส่วนที่สามารถปฏิบัติการได้หรือ ข้อมูลเอกสาร ดังนั้นไวรัสคอมพิวเตอร์จึงมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกับ ไวรัสในทางชีววิทยา ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตใน ลักษณะเดียวกันนี้คาอื่นๆ ที่ใช้กับไวรัสในทางชีววิทยายังขยายขอบข่ายของ ความหมายครอบคลุมถึงไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ เช่น การติดไวรัส (infection) แฟ้ มข้อมูลที่ติดไวรัสนี้จะเรียกว่า โฮสต์ (host) ไวรัสนั้น เป็นประเภทหนึ่งของโปรแกรมประเภทมัลแวร์ (malware) หรือโปรแกรม ที่มีประสงค์ร้าย ในความหมายที่ใช้กัน
 4. 4. ทั่วไปนั้น ไวรัสยังใช้หมายรวมถึง เวิร์ม (worm) ซึ่งก็เป็นโปรแกรมอีก รูปแบบหนึ่งของมัลแวร์ ซึ่งบางครั้งก็ทาให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นสับสนเมื่อ คาไวรัสนั้นใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ไวรัสนั้น โดยทั่วไปจะไม่ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์โดยตรง แต่จะ ทาความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ ในขณะที่ไวรัสโดยทั่วไปนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย (เช่น ทาลายข้อมูล) แต่ก็มีหลายชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพียงแต่ก่อให้เกิดความ ราคาญเท่านั้น ไวรัสบางชนิดนั้นจะมีการตั้งเวลาให้ทางานเฉพาะตาม เงื่อนไข เช่น เมื่อถึงวันที่ที่กาหนด หรือเมื่อทาการขยายตัวได้ถึงระดับ หนึ่ง ซึ่งไวรัสเหล่านี้จะเรียกว่า บอมบ์ (bomb) หรือระเบิด
 5. 5. ระเบิดเวลาจะทางานเมื่อถึงวันที่ที่กาหนด ส่วนระเบิดเงื่อนไขนั้นจะ ทางานเมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีการกระทาเฉพาะซึ่งเป็นตัวจุดชนวน ไม่ว่าจะเป็นไวรัสชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ก็จะมี ผลเสียที่เกิดจากการแพร่ขยายตัวของไวรัสอย่างไร้การควบคุม ซึ่ง จะเป็นการบริโภคทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างไร้ประโยชน์ หรือ อาจจะบริโภคไปเป็นจานวนมาก
 6. 6. ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์
 7. 7. บูตเซกเตอร์ไวรัส บูตเซกเตอร์ไวรัส (boot sector virus) คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่ เป้ าหมายในระหว่างเริ่มทาการบูตเครื่อง ส่วนมาก มันจะติดต่อเข้าสู่แผ่นฟลอปปี้ ดิสก์ระหว่างกาลังสั่งปิดเครื่อง เมื่อนาแผ่นที่ติดไวรัสนี้ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นๆ ไวรัสก็จะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ตอนเริ่มทางานทันที บูตไวรัสจะติดต่อเข้าไปอยู่ส่วนหัวสุดของฮาร์ดดิสก์ ที่มาสเตอร์บูตเรคคอร์ด (master boot record) และก็จะโหลดตัวเองเข้าไปสู่หน่วยความจาก่อนที่ ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทางาน ทาให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 8. 8. ไฟล์ไวรัส ไฟล์ไวรัส (file virus) ใช้เรียกไวรัสที่มีการแทรกตามไฟล์ที่นามาให้ บันทึกสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หนอน หนอน (Worm) เป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัส มีความสามารถในการทาลาย ระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้ง หมด สามารถกระจายตัว ได้รวดเร็ว ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าหนอนนั้น คงจะเป็น ลักษณะของการกระจายและทาลาย ที่คล้ายกับหนอนกินผลไม้ ที่สามารถ กระจายตัวได้มากมาย รวดเร็ว และเมื่อยิ่งเพิ่มจานวนมากขึ้น ระดับการทาลาย ล้างยิ่งเพิ่มมากขึ้น
 9. 9. ม้าโทรจัน ม้าโทรจัน (Trojan horse) คือ โปรแกรมจาพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อ แอบแฝง กระทาการบางอย่าง ในเครื่องของ เรา จากผู้ที่ไม่หวังดี ชื่อเรียกของโปรแกรม จาพวกนี้มาจากตานานของม้าไม้แห่งเมือง ทรอยนั่นเอง ซึ่งการติดนั้น ไม่เหมือนกับไวรัส และหนอน ที่จะกระจายตัวได้ด้วยตัวมันเอง แต่โทรจัน (คอมพิวเตอร์)จะถูกแนบมากับ อี การ์ด อีเมล หรือโปรแกรมที่มีให้ดาวน์โหลด ตามอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใต้ดิน และสุดท้าย ที่มันต่างกับไวรัสและเวิร์ม คือ มันจะสามารถ เข้ามาในเครื่องของเรา โดยที่เราเป็นผู้รับมัน มาโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง
 10. 10. วิธีแก้ไวรัส
 11. 11. แก้ไวรัสซ่อนไฟล์ ได้ทุกกรณี 100% วิธีนี้ใช้ได้เกือบจะทั้งหมด เพราะ วินโดซ์ จะมี OS แถมมาให้อยู่แล้ว## เอามาประยุกต์ใช้กับ Card Reader หรือ ไดรฟ์ อื่น ในเครื่องก็ได้นะ หรือถ้าโดนไวรัส บล็อค Folder option ก็สามารถแก้ได้ เสียบแฟลชไดรฟ์ แล้ว สังเกตุว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยุ๋ที่ไดรฟ์ ไหน ยกตัวอย่างเช่น ของผม อยู๋ไดรฟ์ H: หลังจากนั้น เข้าไปที่ Command Propmt โดยการ เข้าไปที่ Start —> Run —–> แล้วพิมคาว่า cmd แล้วกด Enter หรืออีกวิธี เข้าไปที่ Start —>Programs—–>Acessories—— >Command Propmt จะเข้าหน้าจอดังนี้ C:Document and SettingsAdministrator> (บางคนอาจไม่ เหมือนกัน แต่ไม่ต้องสนใจ)
 12. 12. อันนี้คือหน้าจอ Os เครื่องผม (โบราณได้อีกก แง้วว… ) ผมลง Windows ไว้ ไดรฟ์ G: เลยเป็น G:Document and SettingsAdministrator> ขั้นตอนที่ 2 ให้เราพิมพ์ คาสั่ง เพื่อสลับไปที่ ไดรฟ์ แฟลชไดรฟ์ เช่น แฟลชไดรฟ์ ผมอยุ่ H: G:Document and SettingsAdministrator> h: <—– พิม h: แล้วกด Enter จะมาขึ้นดังนี้ H:> (อันนี้แล้วแต่ว่า แฟลชไดรฟ์ คุณอยู่ ไหน ถ้า อยู๋ที่ G: ก็พิมพ์ g: ) หลังจากนั้นเป็นส่วนสาคัญคือการ ใส่คาสั่งAttribute H:> attrib *.* -s -h -a -r /d /s (เว้น ช่องไฟด้วยนะครับ) แล้วรอซกครู่ ให้มันทางานจนกลับไปที่ H:> หลังจากนั้นให้กลับไปดูที่แฟลชไดรฟ์ คุณ จะเห็นว่า ไฟล์ที่ซ่อนไว้ถูกแสดงหมด
 13. 13. โปรแกรมแอนตี้ไวรัส
 14. 14. Avast Free Antivirus Avast Free Antivirus โปรแกรมสแกนไวรัสฟรี ดีที่สุด ติดต่อกันมาหลายปีและเป็นที่นิยม กันทั่วโลกก็ว่าได้เลยที่เดียว โปรแกรมนี้ติดตั้งง่าย รูปร่างคาสั่ง ภายในโปรแกรมใช้และเข้าใจได้ ง่าย มีการสแกนที่รวดเร็วและเวลา ที่โปรแกรมสแกนใช้ทรัพยากรเครื่อง น้อย คาแนะนาเวลาสแกนควร สแกนทีละ drive เพื่อ ประสิทธิภาพการทางานของ โปรแกรมได้สูงสุด
 15. 15. Avira Free Antivirus โปรแกรม Avira Free Antivirus เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสที่ดีตัวหนึ่ง โปรแกรมสแกนไวรัส Avira มีคนทั่วโลก ดาวน์โหลดไปแล้วถึง 300 ล้านครั้ง โดยจะมี ฟังชั่น Avira ให้เลือกอีกด้วยตอนที่ติดตั้ง เพื่อช่วยป้ องกันไวรัสที่จะเข้ามาทางเบรา เซอร์ และ Avira Toolbar จะทาการ บล็อกโฆษณาต่างที่หน้าเว็บ ในเวลาที่ใช้โปรแกรม Avira Antivirus สแกนจะใช้ทรัพยากรเครื่องมากกว่า โปรแกรมอื่นไม่ควรจะเปิดหลายโปรแกรม เวลาสแกน
 16. 16. Emsisoft Emergency Kit โปรแกรมสแกนไวรัส Emsisoft Emergency Kit สามารถรันโดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรม เอาไว้ใช้เป็นตัวสารอง ของโปรแกรมสแกนไวรัสหลัก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น นั่นเอง

×