O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

หน้าปก

176.254 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

หน้าปก

  1. 1. รายงาน เรื่อง เทคนิคการสอนโดยใช้เพลงและเกม จัดทาโดย นางสาวสุพัตรา วรพล รหัสนักศึกษา 56210404308 นางสาววัชรินทร์ มงคลสุภา รหัสนักศึกษา 56210404316 นางสาวหฤทัย ชินนอก รหัสนักศึกษา 56210404317 นางสาวศิริลักษณ์ บุญวาล รหัสนักศึกษา 56210404318 นางสาววลัยลักษณ์ ยมพินิจ รหัสนักศึกษา 56210404320 นางสาวสินใจ แก้ววงษา รหัสนักศึกษา 56210404321 นางสาวธนศร เหง้าน้อย รหัสนักศึกษา 56210404327 นางสาวสุนิษา พรมคา รหัสนักศึกษา 56210404329 คบ. คณิตศาสตร์ หมู่3 กลุ่ม7 เสนอ อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งรายวิชา ทักษะและเทคนิคการสอน(1023301) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ
  2. 2. คานา รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ทักษะและเทคนิค การสอน รหัสวิชา ( 1023301) โดยมี จุดประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง เทคนิคการสอนโดยใช้เพลงและเกม ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกยี่วกบัความหมายของเพลงและเกม วตัถุประสงค์ของเพลงและเกม ลักษะของเพลงและเกม เทคนิคการใช้เพลงและเกมปะกอบการสอน ตัวอยา่งการใช้เพลงและเกม รวมทั้งข้อดีและข้อจา กดัของเพลงและเกมด้วย คณะผู้จัดทา จะต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อมร มะลาศรี ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา รวมถึงเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความชว่ยเหลือมาโดยตลอด คณะผู้จัดทา หวงัวา่รายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แกผู่้อา่นทุก ๆ ทา่น คณะผู้จัดทา
  3. 3. สารบัญ เรื่อง หน้า คา นา ก สารบัญ ข เทคนิคการใช้เพลงและเกมประกอบการสอน 1 เทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอน 1 ความหมายของเพลง 1 วตัถุประสงค์ของการใช้เพลงประกอบการสอน 2 ประโยชน์ของเพลงประกอบการสอน 2 ลักษณะของเพลงประกอบการสอน 3 ตัวอยา่งเพลงประกอบการสอน 4 เทคนิคการใช้เกมประกอบการสอน 6 ความหมาย/วตัถุประสงค์ของการใช้เกมประกอบการสอน 6 องค์ประกอบ/ขั้นตอนที่สาคัญของวิธีสอน 7 เทคนิคและข้อเสนอตา่งๆของการใช้เพลงประกอบการสอน 7 ลักษณะของเกม/แนวทาง 10 ขั้นตอนในการใช้เกม 11 ข้อดีและข้อจา กดัของวิธีสอนโดยใช้เกม 11 ตัวอยา่งเกม 12 อ้างอิง 13
  4. 4. ปานใดสิแล้ว เดี๋ยวพี่ช่วยๆ

×