O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล.pptx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล.pptx

 1. 1. รายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร ์เบื้องต้น บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
 2. 2. 1. ความหมายของการสื่อสาร ข้อมูล ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็ นรูปแบบของข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้ บางครั้ง นิยมเรียกว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data) ซึ่งอาจเป็ นข้อมูลที่อยู่ใน รูปแบบตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว หรือข้อมูลประเภท มัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียงประกอบโดยมักนามาเป็ นส่วน น า เ ข้ า (Input Unit) เพื่อป้ อนสู่ระบบการทางานของคอมพิวเตอร ์
 3. 3. การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอน หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านทางช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร ์เป็ นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
 4. 4. จะแปลงข้อมูลเป็ นสัญญาณ หรือ รหัสเสียก่อนแล้วจึงส่งไปยังผู้รับ และเมื่อถึง ปลายทางหรือผู้รับก็จะต้องมีการแปลง สัญญาณนั้น กลับมาให้อยู่ในรูปที่มนุษย์ สามารถที่จะเข้าใจได้ ในระหว่างการส่ง อาจจะมีอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งรบกวน (Noise) จากภายนอกทาให้ข้อมูล บางส่วนเสียหาย หรือผิดเพี้ยนไปได้ซึ่ง ระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยเพราะถ้า ระยะทางในการส่งยิ่งมากก็อาจจะทาให้เกิด สิ่งรบกวนได้มากเช่นกัน จึงต้องมีหาวิธีลด 2. วิธีการส่งข้อมูล
 5. 5. 3. องค์ประกอบของการสื่อสาร องค์ประก อบของ การ สื่อสาร ผู้ส่ง ข่าวสาร หรือ แหล่งกาเนิด ข่าวสาร ผู้รับ ข่าวสาร หรือ จุดหมาย ปลายทาง ของ ข่าวสาร ช่องสัญญาณ โปรโตคอล การเข้ารหัส สัญญาณ รบกวน การ ถอดรหัส
 6. 6. ทิศทางการส่งข้อมูล ( TRANSMISSION MODE) การส่งข้อมูลของระบบ คอมพิวเตอร ์สามารถจาแนกทิศทางการส่ง ข้อมูลเป็น 3 รูปแบบดังนี้ 1. การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission) 4. ทิศทางการสื่อสารข้อมูล
 7. 7. 2. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทาง สลับกัน (Half-Duplex Transmission) ทิศทางการสื่อสารข้อมูล (ต่อ)
 8. 8. 3. การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร ้อม กัน (Full- Duplex Transmission) ทิศทางการสื่อสารข้อมูล (ต่อ)
 9. 9. 1. สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) 2. สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) ชนิดของสัญญาณข้อมูล
 10. 10. ลักษณะการสื่อสารของข ้อมูล (Data Transmission) ลักษณะของข ้อมูลการสื่อสารข ้อมูลมี 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Data Transmission) และ การสื่อสารแบบขนาน (Parallel Data Transmission ) 1.การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Data Transmission) เป็นการส่งข ้อมูลครั้งละ 1 บิต ซึ่งการส่งข ้อมูลแบบ อนุกรมแบ่งเป็น 2ประเภท คือ - การส่งข ้อมูลแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Data Transmission) เป็นการส่งข ้อมูลไปบนสื่อนาข ้อมูล โดย ส่งเป็นชุด - การส่งข ้อมูลแบบซิงโครนัส (Synchronous Data
 11. 11. การสื่อสารข ้อมูลแบบอนุกรม
 12. 12. 2. การสื่อสารแบบขนาน (Parallel Data Transmission ) เป็นการส่งข ้อมูลครั้งละหลายบิตขนานกันไปบนสื่อนา ข ้อมูลที่มีหลายช่องสัญญาณ วิธีนี้จะเป็นวิธีการส่งข ้อมูล ที่เร็วกว่าการส่งข ้อมูลแบบอนุกรมจากรูป เป็นการแสดง การสื่อสารข ้อมูลระหว่างอุปกรณ์ 2 ตัว ที่มีการส่งข ้อมูล แบบขนาน โดยส่งข ้อมูลครั้งละ 8 บิตพร ้อมกัน
 13. 13. ใบงานที่ 1 ให ้นักศึกษาทาแผ่นพับ เรื่อง การสื่อสารข ้อมูล โดยใช ้ โปรแกรม Microsoft Word ในการสร ้างแผ่นพับ สามารถ ค ้นคว ้าข ้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต หรือ ข ้อมูลจากใน หนังสือเล่มอื่นมาเปรียบเทียบ ให ้ปริ้นแผ่นพับส่งภายใน วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 (10 คะแนน)

×