O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 59 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a sql (20)

Anúncio

sql

 1. 1. ‫اول‬ ‫جلسه‬ www.NikAmooz.com ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫بانک‬
 2. 2. ‫طاهری‬ ‫مسعود‬ ‫معرفی‬ 1 . ‫مشاور‬ ‫و‬ ‫مدرس‬ SQL Server ( ‫آموز‬ ‫نیک‬ ) 2 . ‫سداد‬ ‫الکترونیک‬ ‫پرداخت‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫توسعه‬ ‫واحد‬ ‫رئیس‬ ( ‫م‬ ‫بانک‬ ‫لی‬ ) 3 . ‫پارسیان‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬ 4 . ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫مشاور‬ ( ‫و‬ ‫کشتیرانی‬ ‫سازمان‬ ،‫رایورز‬ )... 5 . ‫های‬‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫متخصص‬ SQL Server ( ،‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫امنیت‬ HA ‫و‬ )... 6 . ‫و‬ ...
 3. 3. ‫خودم‬ ‫داستان‬ 1 . ‫بزرگ‬ ‫شکست‬ 2 . ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫ورود‬ 3 . ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫حجم‬ ‫افزایش‬ = ‫سرعت‬ ‫کاهش‬
 4. 4. ‫سناریو‬ ‫چند‬ ‫بررسی‬ ....
 5. 5. ‫تهیه‬ Backup ‫از‬ ‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫در‬ ‫حجم‬ 1TB ‫اول‬ ‫سناریو‬ 1 . ‫زمان‬ ‫تهیه‬ ‫نسخه‬ ‫پشتیبان‬ ‫بیش‬ ‫از‬ 2 ‫ساعت‬ ! 2 . ‫چگونه‬ ‫زمان‬ ‫تهیه‬ ‫نسخه‬ ‫پشتیبان‬ ‫را‬ ‫کاهش‬ ‫دهیم؟‬ 3 . ‫چه‬ ‫طور‬ ‫تحت‬ ‫شبکه‬ Backup ‫بگیرم؟‬
 6. 6. ‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ Suspect ‫شده‬ ‫است‬ ‫دوم‬ ‫سناریو‬ 1 . ‫بدبخت‬ ‫شدم‬ ! 2 . ‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫کار‬ ‫کند‬‫نمی‬ ! ‫کسی‬ ‫تواند‬‫نمی‬ ‫وصل‬ ‫شو‬ ‫د‬
 7. 7. ‫ارسال‬ ‫ایمیل‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫انجام‬ ‫یک‬ ‫کار‬ ‫خاص‬ ‫سوم‬ ‫سناریو‬ 1 . ‫اگر‬ ‫مشکل‬ ‫خاصی‬ ‫پیش‬ ‫اومد‬ ‫سریع‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫شود‬ 2 . ‫بکاپ‬ ‫گرفته‬ ،‫شد‬ ‫سریع‬ ‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫شود‬ . 3 . ‫هر‬ ‫روز‬ ‫خروجی‬ ‫یک‬ ‫پروسیجر‬ ‫ایمیل‬ ‫شود‬ .
 8. 8. ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 9. 9. 1 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫مفهوم‬ Database Engine 2 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ای‬‫رابطه‬ 3 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫مفهوم‬ NOSQL , NewSQL ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 10. 10. 4 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫روال‬ ‫نصب‬ SQL Server ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 11. 11. 5 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫های‬‫سرویس‬ SQL Server 6 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ Configuration Manager ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 12. 12. 7 . ‫آشنایی‬ SSMS ‫و‬ SQL Operations Studio ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 13. 13. 8 . ‫معرفی‬ ‫های‬‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مورد‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫دوره‬ 9 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫های‬‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سیستمی‬ 10 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫های‬‫فایل‬ ‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫معماری‬ ‫آنه‬ ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 14. 14. 11 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ Recovery Model ‫و‬ ‫انواع‬ ‫آن‬ 12 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫تنظیمات‬ Recovery Model 13 . ‫حجم‬ Log File ‫زیاد‬ ،‫شده‬ ‫چه‬ ‫کنم؟‬ ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 15. 15. 14 . ‫آشنایی‬ ‫با‬ ‫اصول‬ ‫تهیه‬ Backup ‫در‬ SQL Server 15 . ‫چه‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫نوع‬ Backup ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫کنم؟‬ 16 . ‫زمان‬ Backup ‫گیری‬ ‫طوالنی‬ ،‫است‬ ‫چه‬ ‫کنم؟‬ 17 . ‫فایل‬ Backup ‫در‬ ‫دست‬ ‫شرکت‬ ‫رقیب‬ ‫افتاده‬ ... ! 18 . Backup ‫تحت‬ ‫شبکه‬ ‫خواهم‬‫می‬ ‫چه‬ ‫کنم؟‬ ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 16. 16. 19 . ‫بازیابی‬ ‫یک‬ Backup ‫چگونه‬ ‫است؟‬ 20 . ‫انواع‬ ‫های‬‫روش‬ Restore ‫چگونه‬ ‫است؟‬ 21 . ‫فرآیند‬ Restore ‫را‬ ‫چه‬ ‫طور‬ ‫تر‬‫سریع‬ ‫کنم؟‬ ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ Restore Full Backup Restore Differential Backup Restore Log Backup Restore Encrypt Backup
 17. 17. 22 . ‫استفاده‬ ‫از‬ Database Snapshot 23 . ‫کپی‬ ‫از‬ ‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ایجاد‬ ‫کنم؟‬ 24 . ‫دیتابیس‬ ‫دمو‬ ‫اندازی‬‫راه‬ ‫کنیم؟‬ ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 18. 18. 25 . ‫بررسی‬ SQL Server Agent ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ Jobs Schedules Alerts Operators Proxy Error Logs
 19. 19. 26 . ‫بررسی‬ ‫صحت‬ ‫و‬ ‫سالمت‬ ‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ 27 . ‫بررسی‬ ‫مشکل‬ Suspect ‫و‬ ‫روش‬ ‫رفع‬ ‫آن‬ ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 20. 20. 28 . ‫بررسی‬ ‫های‬‫روال‬ ‫مربوط‬ ‫به‬ ‫نگهداری‬ ‫ها‬‫ایندکس‬ ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ Index Fragmentation Rebuild Index Reorganize Index Update Statistics
 21. 21. 29 . ‫بررسی‬ ‫های‬‫روال‬ Maintenance Plan ‫گیریم؟‬‫می‬ ‫یاد‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
 22. 22. ‫اطالعات‬ ‫های‬‫بانک‬ ‫بررسی‬ ‫ی‬ NOSQL
 23. 23. Big Data ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫و‬
 24. 24. 1 . Not Only SQL 2 . ‫عدم‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫ساختار‬ ‫ای‬‫رابطه‬ 3 . ‫غلبه‬ ‫بر‬ ‫های‬‫محدودیت‬ ‫های‬‫دیتابیس‬ ‫ای‬‫رابطه‬ NOSQL ‫چیست؟‬
 25. 25. 1 . ‫امکان‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫های‬‫داده‬ ‫حجیم‬ ( Big Data ) 2 . ‫سرعت‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ‫ها‬‫داده‬ 3 . ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫تکرار‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫در‬ ‫سرورهای‬ ‫مختلف‬ 4 . ‫عدم‬ ‫ایجاد‬ ‫ساختار‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫های‬‫ویژگی‬ NOSQL
 26. 26. ‫های‬‫بانک‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ NOSQL
 27. 27. 1 . Consistency : ‫واکشی‬ ‫آخرین‬ ‫داده‬ ‫درخواستی‬ 2 . Availability : ‫هر‬ ‫درخواست‬ ‫دارای‬ ‫یک‬ ‫پاسخ‬ 3 . Partition Tolerance : ‫اشکال‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ... ‫نظریه‬ ‫بررسی‬ CAP
 28. 28. ‫نظریه‬ ‫بررسی‬ CAP
 29. 29. 1 . ‫غلبه‬ ‫بر‬ ‫های‬‫ضعف‬ ‫های‬‫دیتابیس‬ SQL , NOSQL 2 . ‫ارائه‬ ‫های‬‫ویژگی‬ NOSQL + ACID New SQL ‫چیست؟‬
 30. 30. ‫بین‬ ‫مقایسه‬ New SQL, NOSQL, SQL
 31. 31. ‫از‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ SQL Server ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬
 32. 32. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دالیل‬ SQL Server 1 . ‫وجود‬ Benchmark ‫معتبر‬ ‫های‬‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫ها‬ 1 - ‫موسسه‬ TPC : www.tpc.org ( Class E, Class H ) 2 - ‫گارتنر‬ ‫موسسه‬
 33. 33. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دالیل‬ SQL Server 2 . ‫ترین‬‫امن‬ ‫دنیا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ 1 . ‫آوری‬‫فن‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫ملی‬ ‫موسسه‬ 2 . ‫ها‬‫پذیری‬‫آسیب‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬ 3 . ‫سال‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ 2010 ‫الی‬ 2016
 34. 34. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دالیل‬ SQL Server 3 . ‫سرعت‬ ‫باال‬ ‫باال‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫هنگام‬
 35. 35. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دالیل‬ SQL Server 4 . Cross Platform ‫آن‬ ‫بودن‬
 36. 36. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دالیل‬ SQL Server 5 . ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫امکان‬ Hadoop & ( Big Data ) 1 . ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫پلتفورمی‬ Big Data 2 . ‫ارتباط‬ SQL Server ‫با‬ Hadoop Polybase SQL Server User Hadoop Cluster
 37. 37. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دالیل‬ SQL Server 6 . ‫از‬ ‫استفاده‬ R ‫و‬ Python 1 . ‫های‬‫زبان‬ ‫داده‬ ‫علم‬ 2 . ‫مباحث‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ Machine Learning 3 . ‫از‬ ‫استفاده‬ Data Mining
 38. 38. ‫اولیه‬ ‫مفاهیم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
 39. 39. 1 . ‫های‬‫بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مبتنی‬ ‫بر‬ ‫جبر‬ ‫ای‬‫رابطه‬ 2 . ‫وجود‬ ‫مفهوم‬ ،‫جدول‬ ،‫فیلد‬ ‫رکورد‬ ‫و‬ ... Relational Database ‫چیست؟‬
 40. 40. 1 . ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫های‬‫داده‬ ‫مرتبط‬ ‫به‬ ‫هم‬ 2 . ‫محلی‬ ‫جهت‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫ها‬‫داده‬ Database ‫چیست؟‬
 41. 41. 1 . Database Management System 2 . ‫موتوری‬ ‫برای‬ ‫مدیریت‬ ‫پایگاه‬ ‫داده‬ 3 . SQL Server , Oracle , MySQL ,… DBMS ‫چیست؟‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫قابلیت‬ ‫معرفی‬ ‫مستند‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ SQL Server 2017
 42. 42. 1 . ‫بررسی‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫جدید‬ SQL Server 2 . ‫استفاده‬ ‫از‬ Datasheet ‫های‬ ‫مربوط‬ ‫به‬ ‫هر‬ ‫نسخه‬ 3 . ‫بررسی‬ Datasheet ‫نسخه‬ 2017 ‫جدید‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫بررسی‬ ...
 43. 43. SQL Server ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ Virtual ‫یا‬ Dedicate
 44. 44. 1 . ‫اندازی‬‫راه‬ SQL Server ‫بر‬ ‫روی‬ ‫سرور‬ ‫فیزیکی‬ 2 . ‫عدم‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫از‬ Resource ( ‫اغلب‬ ‫مواقع‬ ) 3 . ‫حل‬‫راه‬ ‫هایی‬‫شرکت‬ ‫فاقد‬ Database Tuning ‫از‬ ‫استفاده‬ Dedicated Serve 1 . ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ CPU ‫باال‬ ‫های‬ 2 . ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫شتیبانی‬ RAM ‫باال‬ 3 . ‫سرعت‬ ‫پر‬ ‫های‬‫دیسک‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
 45. 45. 4 . ‫مناسب‬ ‫برای‬ Workload ‫ها‬ ‫بسیار‬ ‫باال‬ 5 . ‫استفاده‬ ‫از‬ RIAD ‫مناسب‬ ‫برای‬ SQL Server 6 . ‫در‬ ‫نظر‬ ‫گرفتن‬ High Availability ‫از‬ ‫استفاده‬ Dedicated Serve Always-ON Failover Cluster Always-ON Availability Group Log Shipping Database Mirroring Replication
 46. 46. 1 . ‫اندازی‬‫راه‬ SQL Server ‫بر‬ ‫روی‬ ‫سرور‬ ‫مجازی‬ 2 . ‫استفاده‬ ‫از‬ Hypervisor ‫از‬ ‫استفاده‬ Virtual Serve
 47. 47. 3 . ‫در‬ ‫نظر‬ ‫گرفتن‬ ‫حافظه‬ RAM ‫به‬ ‫صورت‬ Static 4 . ‫تخصیص‬ Disk ‫ها‬ ‫به‬ ‫صورت‬ Static 5 . ‫انجام‬ ‫تنظیمات‬ Hot Plug ‫از‬ ‫استفاده‬ Virtual Serve
 48. 48. ‫نصب‬ ‫نیازهای‬‫پیش‬ SQL Server
 49. 49. ‫نصب‬ ‫نیازهای‬‫پیش‬ ‫بررسی‬ SQLServer2017 Software .NET Framework 4.6 Windows Server 2012 Windows 8 Hardware Memory : Express 512 Memory : All 1GB Processor 1.4GHZ Disk : All Feature 8GB
 50. 50. SQL Server 2017 ‫لینوکس‬ ‫در‬ 1 . ‫ارائه‬ SQL Server ‫صورت‬ ‫به‬ Cross Platform
 51. 51. SQL Server 2017 ‫لینوکس‬ ‫در‬ 2 . ‫های‬‫ویژگی‬ ‫بیشتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ SQL Server systemctl status mssql-server
 52. 52. ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫اصطالحات‬ ‫نصب‬ SQL Server
 53. 53. 1 . Enterprise Edition 2 . Standard Edition 3 . Web Edition 4 . Express Edition 5 . Developer Edition 6 . Compact Edition ‫های‬‫نسخه‬ ‫انواع‬ ‫بررسی‬ SQL Server
 54. 54. 1 . ‫هر‬ ‫نسخه‬ ‫از‬ SQL Server 2 . ‫وجود‬ 50 Instance 3 . ‫امکان‬ ‫ایجاد‬ Default Instance 4 . ‫امکان‬ ‫ایجاد‬ Named Instance ‫مفهوم‬ ‫بررسی‬ Instance
 55. 55. 1 . ‫الگوی‬ ‫سازی‬‫مرتب‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫جداول‬ ‫و‬ ‫ایندکس‬ 2 . ‫تاثیر‬ ‫در‬ ‫مقایسه‬ ( Compare ) 3 . ‫قابلیت‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ای‬‫رشته‬ ‫مفهوم‬ ‫بررسی‬ Collation 1 - ‫سطح‬ ‫در‬ Server ( ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ) 2 - ‫سطح‬ ‫در‬ Database ( ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ) 3 - ‫سطح‬ ‫در‬ Field ( ‫فیلد‬ ) 4 - ‫سطح‬ ‫در‬ Expression ( ‫عبارت‬ ) ‫ارائه‬ Collation ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬
 56. 56. 1 . ‫احراز‬ ‫هویت‬ 2 . ‫پروسه‬ ‫شناسایی‬ ‫یک‬ ‫کاربر‬ ‫مفهوم‬ ‫بررسی‬ Authentication ‫انواع‬ Authentication ‫در‬ SQL Server Window Authentication SQL Server And Window Authentication ‫کاربر‬ ‫فضای‬ SQL Server Login
 57. 57. 1 . ‫تکنولوژی‬ ‫جهت‬ ‫مدیریت‬ BLOB 2 . ‫ذخیره‬ BLOB ‫در‬ NTFS ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫با‬ SQL Server Filestream ‫چیست؟‬ ‫سازی‬‫ذخیره‬ ‫محل‬ ‫های‬‫داده‬ BLOB
 58. 58. ‫کنید‬ ‫فالو‬ ‫را‬ ‫آموز‬ ‫نیک‬ ‫اینستاگرام‬ ‫صفحه‬
 59. 59. ‫کانال‬ ‫در‬ ‫تلگرام‬ ‫شوید‬ ‫عضو‬ ‫آموز‬ ‫نیک‬ https://telegram.me/nikamooz

×