Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Економіка праці та менедмент(20)

Anúncio

Mais de Науково-технічна бібліотека НУХТ(20)

Último(20)

Anúncio

Економіка праці та менедмент

 1. Тенденції розвитку сучасної світової економіки відкривають можливості для таких багатогранних професій як менеджер. Сучасний менеджер повинен уміти аналізувати ситуацію на ринку праці, орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням. Економіка праці – це галузь класичної економічної науки, яка узагальнює та поєднує окремі аспекти праці (трудовий потенціал, ринок праці, продуктивність праці, оплату праці та заробітну плату, організацію та нормування праці тощо) та використовує їх для розробки конкретних інструментів управління як на рівні держави, так і у виробничо-господарській діяльності підприємства з метою покращення економічних показників та досягнення гідного рівня життя економічно активного населення. Менеджмент (англ. management – управління) – сукупність принципів, форм, методів, засобів управління виробництвом і персоналом; керівництво підприємства, фірми, компанії; функції планування, контролю, координації діяльності в межах організації. Залежно від сфери застосування розрізняють виробничий, фінансовий, інноваційний, адміністративний, банківський, бюджетний, організаційний, проектний, стратегічний, екологічний, енергетичний, регіоніональний менеджмент, також менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, соціальної сфери, готельного бізнесу та ін. Онлайн-виставка підготовлена до дня кафедри “Економіки праці та менеджменту” і включає видання з економіки праці та соціально-трудових відносин, планування та організації виробництва, менеджменту, управління проектами та інноваціями, інформаційних систем і технологій в управлінні, методів стратегічного дослідження та моделювання в організації, публічного адміністрування, корпоративного управління, стратегічного управління конкурентними перевагами, управління конфліктами та логістики за період 2000-2021 рр.
 2. Єгорченков, О. В. Інформаційні технології управління проектами : навч. посібник / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Л. Б. Кубявка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2017. - 79 с. Наведено практичні аспекти застосування інформаційних систем управління проектами. Визначено сутність понять “проект”, “план”, “програма”, пояснено різницю між ними. Розглянуто заходи, через які здійснюється управління проектами (проектний менеджмент). Досліджено роль і значення інформаційних технологій в управлінні проектами. Виявлено основні переваги використання інформаційних систем управління проектами. Наведено приклади для виконання практичних завдань.
 3. Дафт, Р. Л. Менеджмент : пер. с англ. / Р. Л. Дафт. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2002. - 832 с. Новое издание значительно переработано и дополнено. Полностью обновлены примеры из практики мировых компаний, добавлены тесты для самооценки. В ключевых разделах книги появились вопросы, помогающие читателю глубже вникнуть в рассматриваемую проблему.
 4. Хачванкян, В. В. Менеджмент предприятия : учеб. пособие / В. В. Хачванкян. - Київ : Знання, 2005. - 422 с. Раскрывается сущность менеджмента как системы экономического и социального управления предприятием в нынешних условиях. Структура книги отражает особенности деятельности отечественных предприятий и отвечает потребностям студентов в познании теории, практики и искусства управления предприятием. Кроме теоретического материала учебное пособие содержит 220 обучающих тестов, которые отличаются от стандартных тестов тем, что теоретический материал в них выполняет не только функцию тестирования (проверки знаний), но и обучения. Пособие подготовлено на основе многолетнего опыта преподавания этой дисциплины и собственного практического опыта автора.
 5. Менеджмент : навч. посібник / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич та ін. ; за ред. Г. Є. Мошека ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., доп., перероб. - Київ : Ліра-К, 2013. - 550 с. Узагальнено і систематизовано сучасні підходи до менеджменту організації вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі управління, детально і в логічній послідовності розглянуто програмні питання фундаментальної нормативної дисципліни «Менеджмент». При розробці структури і змісту висвітлення програмних питань з курсу «Менеджмент», формуванні завдань для практичних та семінарських занять, а також здійснення модульного контролю знань студентів, авторами враховано багаторічний досвід викладення дисциплін менеджерського циклу в Київському національному торговельно- економічному університеті. До кожної теми надаються методичні вказівки щодо її вивчення, модульні практичні завдання у вигляді творчих аналітично-розрахункових задач, кейсів та алгоритми їх розв’язування, контрольні завдання для самостійної роботи та тести для контролю і оцінювання отриманих знань, перелік питань, тестових завдань для прийняття іспитів (заліків), а також термінологічний словник. Особливістю навчального посібника є те, що він ґрунтується на сучасних літературних джерелах і ресурсах Internet; усі творчі аналітично розрахункові задачі та кейси підготовлені за матеріалами конкретних підприємств, що дасть змогу студентам наблизитися до реальних умов їх діяльності і набути навичок щодо конкретних технологій управлінської роботи.
 6. Гордієнко, П. Л. Стратегічний аналіз : навч. посібник / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ : Алерта, 2011. - 520 с. В умовах розвитку в Україні ринкових відносин на фоні глобалізації світової економіки та переходу суспільства до доби інформаційного суспільства узагальнення досвіду стратегічного аналізу стає вкрай актуальним. Програма даної дисципліни враховує постійне оновлення управлінського процесу і спрямована на узагальнення цього досвіду, а також на розвиток у студентів навичок аналізу стану та діагностики впровадження систем стратегічного аналізу у майбутній практичній діяльності.
 7. Балабанова, Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібник / Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко, І. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т екон. і торг. ім. М. Туган-Барановського. - Київ : Професіонал, 2009. - 256 с. Навчальний посібник присвячений теорії конкуренції і конкурентоспроможності підприємств, вдосконаленню управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу. У ньому розглянуті проблеми і специфіка управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах ринкової економіки, запропонована методологія маркетингових досліджень управління конкурентоспроможністю підприємств. Особлива увага приділена вдосконаленню управління конкурентоспроможністю на основі маркетингу.
 8. Управління конкурентоспроможністю : навч. посібник / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась та ін. ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2008. - 520 с. У посібнику послідовно розглядаються питання: сутність конкурентоспроможності як категорії і як властивості підприємства ринкової економіки; конкурентне середовище підприємства, його конкурентні переваги та конкурентні стратегії; конкурентоспроможність товару та методи її оцінки; система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства; розробка та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання; менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.
 9. Фатхутдінов, Р. А. Управління конкурентоздатністю організації : підручник / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. - Київ : Кондор, 2009. - 470 с. Дослідження показують, що найважливішим фактором підвищення ефективності використання потенціалу країни в даний час є підвищення якості (конкурентоздатності) управлінських рішень, що, як відомо, розробляються економістами і менеджерами. Тому, забезпечення конкурентоздатності керівників, економістів і менеджерів є головною умовою підвищення конкурентоздатності організації. Особливо це важливо в зв'язку з майбутнім приєднанням України до СОТ, механізм функціонування якої різко підсилює глобальну світову конкуренцію.
 10. Луцяк, В. В. Забезпечення конкурентоспроможності малих виробничих підприємств засобами стратегічного управління : монографія / В. В. Луцяк ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2014. - 284 с. Розглянуто існуючі методичні підходи до визначення сутності малого виробничого підприємства, основних його форм та підходів до управління його діяльністю. Встановлено основні проблеми га перспективи їх вирішення в сфері нормативно- правової о регулювання діяльності малих виробничих підприємств. Розглянуто систему стратегій та їх розвиток з позицій малого виробничого підприємства Запропоновано основоположні принципи організації діяльності малого виробничого підприємства, загальну структуру стратегій, методичний підхід до вибору стратегії розвитку видів економічної діяльності національної економіки. Доповнено існуючі підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства та адаптовано їх до умов діяльності малого виробничого підприємства. Книга розрахована на менеджерів, які здійснюють маркетингову діяльність у малих виробничих підприємствах.
 11. Кондрашихін, А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств : навч. посібник / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа, В. О. Федорова. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 208 с. Розглянуто питання та особливості механізму банкрутства в сучасному господарському комплексі України.
 12. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Т. А. Говорушко, І. В. Дем'яненко, К. В. Багацька, О. О. Шеремет ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 400 с. Розглядається теорія і практика управління фінансовою санацією підприємства. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо змісту фінансової санації та потреби в управлінні нею. Окремим розділом підручника є практикум, що втілює у собі зміст практичних занять, розроблених до кожної теми.
 13. Чайка, Г. Л. Ефективність в управлінні : навч. посібник / Г. Л. Чайка, О. Г. Чайка. - Київ : Знання, 2018. - 334 с. У навчальному посібнику на основі системного підходу розглядається ефективність в управлінні як ключовий фактор формування потенціалу організації та забезпечення її конкурентоспроможності. Розкриваються основні поняття і методи оцінювання ефективності управління підприємством, виробничими процесами, персоналом. Вказуються шляхи підвищення ефективності управлінських дій та якості менеджменту.
 14. Марущак, С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками : навч. посібник / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко ; Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 296 с. Розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного аналізу і обліку ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Викладені основні методи зниження ризику, а також правила ухвалення оптимальних управлінських рішень з врахуванням чинників неповної визначеності і ризику. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, які ілюструють теоретичні положення.
 15. Бондар-Підгурська, О. В. Ділове адміністрування (Корпоративне управління) : навч. посібник / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтав. ун-т екон. і торг. - Київ : Ліра-К, 2015. - 487 с. Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, ґрунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління. Для поглибленого засвоєння матеріалу та здобуття практичних навичок до книги додається електронний практикум.
 16. Мальська, М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 290 с. Системно викладені основи корпоративного менеджменту – теорія і практика управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки. Висвітлені проблеми управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю, специфіка роботи фондового ринку та шляхи встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.
 17. Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; Дон. держ. ун-т упр. - Київ : Кондор-Вид-во, 2013. - 244 с. Надано можливість засвоїти сучасні тенденції розвитку корпоративного управління; структуру корпоративних відносин, методологічні засади побудови систем корпоративного управління; моделей корпоративного управління; принципів державного регулювання механізмів корпоративного управління в Україні та в світі. Структура підручника акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в Україні.
 18. Мальська, М. П. Корпоративне управління: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - Київ : ЦУЛ, 2012. - 360 с. Підручник "Корпоративне управління: теорія та практика" передбачає системне викладення основ корпоративного менеджменту - теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки. Вирішуються задачі визначення проблем управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю, встановлення специфіки роботи фондового ринку та встановлення балансу інтересів інвесторів, менеджерів і держави в межах норм чинного законодавства.
 19. Буковинська, М. П. Управління персоналом : підручник / М. П. Буковинська, В. П. Сладкевич. - Київ : Кондор-Вид-во, 2013. - 704 с. Розширення спектру соціальних технологій і інтенсивності їх використання в корпоративному управлінні сьогодні є основним способом регулювання соціально-трудових відносин і забезпечення національної безпеки країни. Завдання підвищення добробуту населення на основі стійкого зростання економіки країни і окремих корпорацій потребують соціального управління і інтеграції зусиль усіх основних учасників трудового процесу.
 20. Косач, І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посібник / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько ; Ченіг. держ. ін-т екон. і упр. - Київ : Кондор, 2014. - 216 с. Детально розглядається питання пов'язані з управлінням підприємствами та організаціями й управління змінами на них.
 21. Краснокутська, Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Краснокутська ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2003. - 504 с. У навчальному посібнику на основі узагальнення досягнень світової і вітчизняної науки та практики управління інноваційними процесами викладено теоретичні, методологічні й практичні питання інноваційного менеджменту.
 22. Свидрук, І. І. Креативний менеджмент : навч. посібник / І. І. Свидрук ; Вищ. навч. закл. "Львів. комерц. акад.“ - Київ : ЦУЛ, 2016. - 224 с. Висвітлено засади управління креативними процесами на підприємствах. Розглядаються теоретичні аспекти і шляхи практичного застосування знань в галузі креативного менеджменту. Матеріал викладено з урахуванням закордонного і вітчизняного досвіду в цьому порівняно новому напрямку менеджменту, що дозволить студентам отримати необхідні знання, виявити та розвинути якості і навички, необхідні для ефективної роботи креативного управлінця.
 23. Стадник, В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - Київ : Академвидав, 2006. - 464 с. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід управління інноваційними процесами в економіці, роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств, фірм і компаній, особливості стратегічного і оперативного управління їх інноваційною діяльністю. Розкрито форми і джерела фінансування інноваційних проектів, методику оцінювання їх ефективності, основні підходи та інструменти інноваційного менеджменту, особливості регуляторної політики держави в інноваційній сфері. Актуалізації і перевірці знань сприятимуть уміщені в посібнику запитання, завдання, тести, короткий термінологічний словник.
 24. Божидарнік, Т. В. Креативний менеджмент : навч. посібник / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 498 с. Розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом.
 25. Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Київ : ЦУЛ, 2009. - 256 с. У навчальному посібнику узагальнено та викладено найважливіші аспекти теорії інноватики: предмет, завдання та концепції інноваційного менеджменту. Охарактеризовано основні складові інноваційного менеджменту та особливості його здійснення суб’єктами господарювання в умовах ринкових відносин: організаційні форми інноваційної діяльності; управління інноваційним розвитком організації та інноваційним проектом; управління ризиками та державна підтримка інноваційної діяльності.
 26. Менеджмент організацій : підручник / Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник та ін. ; за ред. Л. І. Федулової. - Київ : Либідь, 2003. - 448 с. Розглядаються методи підготовки висококваліфікованих менеджерів - керівників різних ланок управління. Висвітлюються специфіка, результативність і ефективність системи менеджменту організацій в умовах трансформації економіки України.
 27. Нємцов, В. Д. Менеджмент організацій : навч. посібник / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. - Київ : ЕксОб, 2002. - 392 с. Розкрито основні поняття і визначення, які вживаються в менеджменті. Розглянуто функції управління, методики стратегічного планування, організаційні структури управління. Описано повноваження керівника і принципи делегування повноважень, першопочаткові та сучасні теорії мотивації. Висвітлено основи прийняття управлінських рішень, методи ефективного контролю роботи організації.
 28. Свидрук, І. І. Теорія організації : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 176 с. Наведено теоретико-методологічні засади створення й функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні організаційні теорії і моделі. Організація досліджена як система та як соціум. Приділено значну увагу зовнішньому та внутрішньому середовищу організації, організаційному проектуванню, організаційній культурі тощо.
 29. Маркіна, І. А. Менеджмент організацій : навч. посібник / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і торг.". - Київ : ЦУЛ, 2020. - 248 с. Подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни «Менеджмент організації». Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновані методичні рекомендації, ситуації та тестові завдання для перевірки рівня знань студентів з кожної теми курсу та визначено критерії оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 30. Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : навч. посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - Київ : Кондор, 2007. - 676 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу Менеджмент організацій, яка затверджена науково- методичною комісією Міністерства освіти і науки України. Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства і його працівників. Ці вимоги диктуються не тільки могутньою ринковою конкуренцією і високими стандартами якості товарів, що випускаються підприємством, а й необхідністю гнучкої реакції фірми на ринкові і виробничі ситуації, які швидко змінюються. Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності менеджера – керівника передбачати можливі ситуації на підприємстві і на цій основі змінювати структуру виробництва й управління, вводити у виробництво нові види продукції і правильно планувати їхні обсяги, інвестиції і прибуток для досягнення найбільшого ефекту. Тому в навчальному посібнику особлива увага приділена системному управлінню організацією, системам функціонального менеджменту, конкурентній політиці організації та її діагностиці.
 31. Сладкевич, В. П. Сучасний менеджмент організацій : навч. посібник / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ : МАУП, 2007. - 488 с. Розглянуто типологію та зміст сучасного менеджменту, висвітлено сучасні підходи до теорії менеджменту; наведено приклади організаційних форм управління, стратегій діяльності підприємств у ринкових умовах, технології сучасного інноваційного, фінансового, інвестиційного, кадрового, антикризового менеджменту; показано проблеми лідерства та розв’язання конфліктів у колективі; наведено методи проектування та трансформації організаційних форм управління в умовах переходу до ринкових методів управління.
 32. Скібіцька, Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. - Київ : ЦУЛ, 2009. - 192 с. Викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам.
 33. Ноздріна, Л. В. Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Київ : ЦУЛ, 2010. - 432 с. Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Управління проектами», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму «Економіка і підприємництво». У ньому подано теоретичний матеріал згідно навчальної програми дисципліни, тестові завдання для самоконтролю знань, завдання, приклади виконання індивідуальних завдань.
 34. Батенко, Л. П. Управління проектами : навч. посібник / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2003. - 231 с. Мета написання даного навчального посібника - допомогти студентам засвоїти методологію і відповідний інструментарій, необхідні для успішного управління проектами, а також набути навиків адаптації та впровадження проектних рішень у практичній діяльності. Головні завдання курсу «Управління проектами»: доведення поширеності проектної діяльності підприємств і організацій за умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних методів та інструментів в управлінні проектами; характеристика узагальненої моделі управління проектами як системи взаємопов'язаних цілей, функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються під час виконання проектів; формування сукупності теоретичних знань і практичних навиків ефективного здійснення основних функцій управління проектами.
 35. Богоявленська, Ю. В. Проектний аналіз : навч. посібник / Ю. В. Богоявленська ; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менедж. і бізнесу, Відокремл. підрозд. у М. Житомирі. - Київ : Кондор, 2006. - 336 с. Розглядаються питання, які мають першочергове значення для економістів та менеджерів усіх рівнів – питання проектного управління та проектного аналізу. Дана методологія аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб. Розглянуті сучасні теорії управління проектами, концепції, поняття, методи та підходи, які використовуються у світовій практиці при прийнятті проектних рішень.
 36. Управління проектами : навч. посібник / Л. О. Збаразська, В. С. Рижиков, І. Ю. Єрфорт, О. Ю. Єрфорт. - Київ : Центр навч. літ., 2008. - 168 с. Посібник містить навчальну програму дисципліни "Управління проектами", комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття, список рекомендованої літератури, термінологічний словник основних понять і категорій, навчальні завдання, тести для перевірки знань), а також методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.
 37. Веретенников, В. І. Управління проектами : навч. посібник / В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлич ; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Київ : Центр навч. літ-ри, 2006. - 280 с. Показано сучасні підходи, пов'язані з управлінням проектами в умовах ринкової економіки. Управління проектами допомагає поліпшити незадовільні ситуації при впровадженні проектів у життя та сприяє підвищенню ефективності підприємств та фірм. Посібник укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
 38. Тарасюк, Г. М. Управління проектами : навч. посібник / Г. М. Тарасюк. - 2-ге вид. - Київ : Каравела, 2006. - 320 с. Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Управління проектами". В посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи управління проектами. Навчальний посібник містить теоретичні, практичні завдання, ситуації та тести за темами для самоконтролю.
 39. Крамаренко, Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна ; Дніпропет. ун-т екон. та права. - 2-ге вид. - Київ : Центр навч. літ., 2009. - 520 с. Посібник являє собою базовий курс дисципліни, що динамічно розвивається; присвячений опису логіки і принципів управління фінансами підприємства. У ньому викладено концептуальні засади відповідного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчизняної практики. Докладно розглянуто принципи аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії оцінки інвестиційних проектів, способи управління оборотними коштами, базові концепції теорії ефективного ринку капіталу, структури капіталу.
 40. Антонов, В. М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : навч. посібник / В. М. Антонов, Г. К. Яловий ; за ред. В. М. Антонова; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр навч. літ., 2005. - 432 с. Розглядаються питання розвитку фінансового менеджменту в Україні на основі сучасних та перспективних інформаційних технологій. Особлива увага приділяється математичному апарату фінансового менеджменту: ефективності управління об'єктом, моделюванню на об'єкті, моделям та методам АРМ фінансиста.
 41. Фінансовий менеджмент : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Л. Буряк та ін. ; наук. ред. А. М. Паддєрьогін; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2005. - 536 с. Підручник написаний відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Фінансовий менеджмент», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України, для підготовки магістрів з напряму «Економіка і підприємництво». У ньому викладено теоретичні та організаційні основи, системи забезпечення фінансового менеджменту. Висвітлено управління грошовими потоками, прибутком, активами фінансовими ризиками, антикризове фінансове управління на рівні підприємства. Розглянуто визначення вартості грошей у часі, вартості капіталу, аналіз фінансових звітів підприємств.
 42. Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : ЦУЛ, 2009. - 256 с. Розглянуті сутність та складові елементи економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Викладені основи правового регулювання комерційної таємниці за кордоном та у вітчизняному законодавстві. Обґрунтована необхідність в інформації на підприємстві.
 43. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / О. В. Безпалько, Т. В. Березянко, А. Д. Бергер та ін. ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Кафедра, 2020. - 310 с. Розглянуто теоретичні і практичні аспекти економіки праці та соціально-трудових відносин зайнятості. Відповідно до ринкових умов та норм трудового законодавства сформовано основний категорійний апарат економіки праці та викладено методичний інструментарій дослідження сучасних тенденцій у сфері зайнятості та HR-управління. Теоретичну композицію підкріплено практичними завданнями у формі розрахункових задач, тестів та творчих ситуаційних вправ, спрямованих на розвиток аналітично-розрахункових здібностей та навичок у прийнятті самостійних обґрунтованих рішень у галузі управління людськими ресурсами.
 44. Менеджмент персоналу : навч. посібник / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. ; ред. В. М. Данюк, В.М. Петюх ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2005. - 398 с. Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо.
 45. Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посібник / Ю. І. Палеха. - 2-ге вид., випр. - Київ : Ліра-К, 2012. - 336 с. Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
 46. Щекин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : учебник / Г. В. Щекин ; Межрег. акад. упр. персоналом. - 4-е изд., испр. - Киев : МАУП, 2002. - 280 с. Рассмотрены основная цель, задачи, принципы, формы и методы кадрового менеджмента как системы управления человеческими ресурсами в условиях производственной деятельности. Наряду с традиционными освещены новые направления организации управления персоналом на производстве. Широко представлен зарубежный опыт кадрового менеджмента. Приведены модели деловых игр и словарь-справочник.
 47. Адізес, І. К. Командне лідерство. Як порозумітися з будь-яким менеджером пер. з англ. / І. К. Адізес. - Київ : Наш формат, 2019. - 312 с. Єдиний спосіб ефективно керувати людьми - це випрацювати стиль спілкування, який знаходитиме відгук у ваших співрозмовників. Проблема лише в тому, що всі люди різні. І хоча кардинально змінити свою вдачу неможливо, однак кожен лідер може засвоїти навички, що допоможуть порозумітися з колегами, переконаний експерт у сфері лідерства та менеджменту Іцхак Адізес. У цій книжці Адізес дає рекомендації, як оцінити власний стиль управління, зробити його гнучкішим, навчитися успішно співпрацювати з іншими попри те, що їхній стиль відрізняється від вашого, та створити взаємодоповнювальну команду.
 48. Чайка, Г. Л. Креативність в управлінні : навч. посібник / Г. Л. Чайка. - Київ : Знання, 2017. - 222 с. Висвітлюються сутність креативності, її природа, розкривається вплив креативності на прийняття управлінських рішень, навчання та розвиток персоналу, діяльність менеджерів. Креативність визначається як ключова компетенція організації, що безпосередньо впливає на її конкурентоспроможність. Наведені у посібнику рекомендації щодо діагностики та оцінювання креативності, подолання бар’єрів на шляху до розвитку креативності на рівні людини та організації стануть у пригоді всім, кого цікавлять проблеми управління.
 49. Швець, І. Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 159 с. Досліджено теоретичні та методичні засади оцінки якості управління персоналом. Запропоновано систематизацію принципів управління якістю, що реалізуються в системі управління персоналом. Розроблено механізм матеріального стимулювання забезпечення якості управління персоналом у системі загального управління якістю на промислових підприємствах. Обґрунтовано методичний підхід до комплексної оцінки якості управління персоналом та систему відповідних економічних показників оцінки. Запропоновано метод визначення критеріїв оцінки якості управління персоналом.
 50. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посібник / Л. М. Яцун, О. В. Новікова, Л. Д. Льовшина та ін. ; Харк. держ. унт харч. та торг. - Харків : Світ книги, 2017. - 486 с. Розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного господарства.
 51. Управління персоналом і економіка праці : теорія та практика : монографія / О. В. Безпалько, Ю. М. Гринюк, Д. Г. Грищенко та ін. ; ред. О. І. Драган ; МОН України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Вініченко, 2014. - 298 с. Розглянуті теоретичні і прикладні аспекти управління персоналом та економіки праці, визначені проблеми та перспективи їх розвитку. Значна увага приділяється на рівні підприємства теоретичним і прикладним засадам управління персоналом, на рівні країни – дослідженню тенденцій розвитку ринку праці.
 52. Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. - Киев : Ника-Центр; Эльга-Н, 2002. - 448 с. Учебный курс охватывает основной круг вопросов управления инвестиционной деятельностью предприятий в современных условиях. В нем изложен теоретический базис управления инвестициями, сформулированы сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента, рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий. Книга знакомит с современными методами инвестиционной стратегии предприятия, управления его реальными и финансовыми инвестициями, формирования инвестиционных ресурсов. Излагаемый учебный курс широко иллюстрирован схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные модели, используемые в инвестиционном менеджменте.
 53. Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посібник / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Б. П. Масенко та ін. ; за ред. О. Є. Лугініна. - Київ : Ліра-К, 2013. - 364 с. Розглядається сучасна теорія і практика менеджменту і маркетингу туризму, доповнюючи небагаточисельні навчальні видання в Україні за даною тематикою. Зроблена спроба у стислій формі одночасно висвітлити основні питання менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності. Посібник складається зі вступу, двох частин, і списку літературних джерел з менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності. Матеріал посібника охоплює основні теми освітньо-професійних програм з менеджменту і маркетингу туризму. Після кожного розділу наводяться запитання до самоконтролю знань. Перша частина «Менеджмент туризму» присвячена розгляду питань з еволюції менеджменту, функціям менеджменту з урахуванням специфіки туристичної діяльності та іншим актуальним напрямкам в практичній діяльності сучасного менеджера в індустрії туризму. У другій частині «Маркетинг туризму» розглянуті основні напрямки маркетингових досліджень, комунікацій і посередницької діяльності в туризмі, сучасні маркетингові стратегії і підходи до цінової політики в туристичній діяльності.
 54. Дроздова, Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства : навч. посібник / Г. М. Дроздова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Центр навч. літ-ри, 2004. - 247 с. Розглядається суть, мета і завдання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ЗЕД підприємства, принципи й методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, управління нею на рівні підприємства; організація і технологія зовнішньоторгових операцій, транспортне забезпечення ЗЕД, форми міжнародних розрахунків.
 55. Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посібник / І. І. Дахно, Г. В. Бабич, В. М. Барановська та ін. ; за ред. І. І. Дахна. - Київ : ЦУЛ, 2012. - 568 с. Навчальний посібник висвітлює актуальні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Цей посібник, як і попередні, буде у нагоді не лише у навчальному процесі, але і при вирішенні практичних питань зовнішньоекономічної діяльності.
 56. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, М. І. Пугачов та ін. ; за ред. С. О. Гуткевич ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. - Донецьк : Світ книг, 2013. - 726 с. Розглядається як важлива сфера господарської діяльності підприємств, тому у підручнику комплексно дані методологічні, організаційні та правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності, інструментарій менеджменту в цій сфері, розглянуті особливості зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки України.
 57. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. А. Кириченко, В. Я. Шевчук, А. А. Мазаракі та ін. ; за ред. О. А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Знання, 2008. - 518 с. У підручнику послідовно розкриваються методологічні, організаційні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності, особливості менеджменту ЗЕД в умовах глобалізації, інструментарій мене-джменту в цій галузі, стратегічний, міжнародний, фінансовий та інноваційний менеджмент та ін.
 58. Стоян, Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : навч. посібник / Т. А. Стоян ; Київ. екон. ін-т менедж. - Київ : ЦНП, 2004. - 232 с. Посібник дає нове бачення моральних цінностей етикету, способів їх затвердження. Книга охоплює широке коло проблем, містить правила і практичні поради поведінки в суспільстві, трудовому колективі, родині. Сучасна ділова людина знайде в посібнику рекомендації щодо етичних норм ведення бізнесу як у себе в країні, так і закордоном, познайомиться з правилами мовного етикету тощо.
 59. Цюрупа, М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посібник / М. В. Цюрупа. - Київ : Кондор, 2004. - 172 с. У посібнику органічно поєднано розкриття закономірностей появи і вирішення конфліктів у таких сферах суспільного життя, як економіка, туристичний бізнес, з висвітленням принципів та фабули ведення переговорів як одного з найбільш ефективних шляхів вирішення конфліктів. Особлива увага приділена способам вирішення конфліктів у туристичному бізнесі.
 60. Русинка, І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами : навч. посібник / І. І. Русинка ; МОН України. - Київ : Професіонал, 2007. - 332 с. У посібнику узагальнений теоретичний та практичний матеріал, що сприятиме формуванню соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців в галузі економіки. Автор особливу увагу приділяє методам і засобам запобігання конфліктам, специфіці вирішення внутрішньоособистісних конфліктів. Чільне місце відводиться проблемам конструктивного управління конфліктами, зокрема, мистецтву ведення переговорів як засобу вирішення конфліктів. Книга має словник-довідник ключових понять і термінів для поглиблення теоретичного рівня знань, а також набором тестів, які допоможуть особистості визначитися зі стратегією поведінки в конфліктних ситуаціях, специфікою реагування на конфліктні ситуації.
 61. Яхно, Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посібник / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна ; Львів. комерц. акад. - Київ : ЦУЛ, 2012. - 168 с. Вивчення курсу „Конфліктологія та теорія переговорів” повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу „Конфліктологія та теорія переговорів”.
 62. Осовська, Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. посібник / Г. В. Осовська. - Київ : Кондор, 2003. - 218 с. Розглядаються питання усного спілкування писемної комунікації, теорії та практики комунікації, її види та структура. Представлені вимоги протоколу та етикету при організації ділових переговорів (підготовка, не обхідна атрибутика, завершення); розкриті особливості техніки проведення спілкування на переговорах з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Книга допоможе бажаючим добитися успіху у взаємовідносинах між людьми, поставити їх на службу своєму успіху.
 63. Мойсеєнко, І. П. Інвестування : навч. посібник / І. П. Мойсеєнко. - Київ : Знання, 2006. - 490 с. Розглянуто методологічні основи інвестування, класифікацію інвестицій, особливості та напрями іноземного інвестування, структуру капіталу підприємства, позикові джерела фінансування інвестицій, оцінювання ефективності інвестицій, формування власних ресурсів підприємства та управління ними. Висвітлено основні поняття інвестиційного портфеля, а також показано, яким чином можна дослідити інвестиційну привабливість об'єкта інвестування.
 64. Ефективність інвестицій підприємств молочної промисловості : монографія / Є. С. Кузьмін. - Київ : ІАЕ, 2015. - 254 с. Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади ефективності інвестицій, здійснено оцінку сучасних умов та напрямів інвестування, показників і факторів ефективності, а також обґрунтовано шляхи підвищення ефективності інвестицій підприємств молочної промисловості.
 65. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч. посібник / І. І. Циглик, С. О. Кропельницька, М. М. Білий, О. І. Мозіль ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - Київ : ЦНЛ, 2005. - 160 с. Навчальний посібник укладено у відповідності з програмою підготовки спеціалістів у вузах за спеціальністю “Фінанси”, “Економіка підприємства”. Аналіз і розробка інвестиційних проектів – це структура методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект документально та визначити умови його успішної реалізації. Виходячи з цього, розглянуто основні складові проблеми проектного аналізу, визначено концепції проекту, життєвого циклу, методології та критеріїв оцінки проектів. А також основні аспекти проектного аналізу: маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий та економічний.
 66. Стеченко, Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку : навч. посібник / Д. М. Стеченко. - Київ : Вища шк., 2002. - 254 с. Висвітлено сутність, науково-методичні засади створення та ор- ганізаційно-економічний механізм управління функціонуванням інноваційних форм регіонального розвитку: спеціальні (вільні) економічні зони, спільні підприємства, фінансово-промислові групи. Викладено нормативно-правову базу, стисло проаналізовано практику створення та особливості функціонування інноваційних форм регіонального розвитку в окремих розвинених країнах. Подано науково-методичні підходи щодо оцінки проектів.
 67. Інноваційна політика : навч. посібник / Б. М. Андрушків, Ф. В. Бортняк, Ю. Я. Вовк та ін. ; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. - Тернопіль : Терно-Граф, 2012. - 484 с. Висвітлено основні поняття, еволюцію та особливості формування інноваційної політики в Україні. Представлено курс лекцій з цього предмету. Розкрито організаційні складові і напрями розвитку інноваційної політики в Україні. В цьому контексті розглядаються проблеми реалізації територіальних і галузевих принципів управління. На прикладі національної економіки України аналізується досвід впровадження інноваційної політики, в т. ч. на мікро-, макро- та мезорівнях, використання нових організаційних форм у цьому процесі з урахуванням галузевих та регіональних особливостей.
 68. Йохна, М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посібник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. - Київ : Академия, 2005. - 400 с. Висвітлено теоретичні засади інноваційної діяльності, роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства, типи і складові інноваційної політики та інноваційної стратегії підприємства, джерела та методи пошуку інноваційних ідей. Розглянуто етапи планування та управління інноваційними процесами, форми і джерела фінансування, напрями державної підтримки, методики оцінювання інноваційної діяльності та інноваційних процесів.
 69. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посібник / В. М. Ковальов, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов та ін. ; ред. В. М. Ковальова. - Київ : Центр навч. літ., 2006. - 256 с. Навчальний посібник розрахований на студентів і слухачів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Економіка праці і соціально трудові відносини". У ньому враховуються вимоги навчально професійної програми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 "Економіка і підприємництво". У посібнику відбито підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і норматив них документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України. Враховано теоретичні положення, які з'явилися в економічній літературі за останні роки, досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, присвячені розвитку соціально- економічних відносин у сучасному суспільстві.
 70. Калина, А. В. Економіка праці : навч. посібник / А. В. Калина. - Київ : МАУП, 2004. - 272 с. Розглянуті питання управління персоналом, мотивація, актуальні питання економіки праці, оплата праці, нормування робочого часу, основні положення та прийоми статистики, підвищення продуктивності праці та інші.
 71. Червінська, Л. П. Економіка праці : навч. посібник / Л. П. Червінська. - Київ : ЦУЛ, 2010. - 288 с. Висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів з економіки праці, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічні проблеми у сфері соціально-трудових відносин.
 72. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посібник / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась та ін. - Київ : ЦУЛ, 2012. - 328 с. Відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України з приводу ефективного використання трудових ресурсів. Враховано концептуальні положення, які з’явилися в економічній літературі за останні роки, досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, присвячені розвитку, соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві.
 73. Єсінова, Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Н. І. Єсінова. - Київ : Кондор, 2004. - 432 с. Викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-економічних та виробничих відносин на рівні підприємств, організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці; проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці.
 74. Єсінова, Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Н. І. Єсінова. - Київ : Кондор, 2004. - 432 с. Викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-економічних та виробничих відносин на рівні підприємств, організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці; проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці.
 75. Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. - 5-те вид., оновлене. - Київ : Знання, 2011. - 390 с. Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформацій ного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Крім того, у підручнику подано матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповне ний ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.
 76. Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навч. посібник / О. А. Грішнова, О. М. Білик. - Київ : Знання, 2012. - 286 с. У пропонованому посібнику до кожної теми наведено питання для обговорення на семінарському занятті, запитання для перевірки знань, терміни і поняття для проведення тематичного диктанту, творчі завдання для домашнього виконання, теми есе для роботи в аудиторії, тести, задачі, ситуаційні вправи та ін. У додатках подано статистичні дані про стан економіки України, необхідні для виконання практичних завдань.
 77. Економічні і соціально-трудові аспекти управління персоналом: теорія та практика : кол. монографія / Т. В. Березянко, О. В. Безпалько, А. Д. Бергер та ін. ; за ред. О. І. Драган ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Кафедра, 2017. - 272 с. Розглянуто теоретичні і прикладні аспекти управління персоналом, визначено проблеми та перспективи їхнього розвитку. Значну увагу приділено питанням формування, використання, технологіям розвитку персоналу, розроблення ефективної системи управління персоналом на підставі нових підходів, економіко-математичних методів і зарубіжного досвіду.
 78. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу : монографія / М. П. Буковинська, О. Є. Пилипенко, Ж. К. Сіднєва та ін. ; під ред. М. П. Буковинської. - Київ : Компринт, 2015. - 297 с. Розглянуто бізнес як джерело соціальної відповідальності, розкрита корпоративна соціальна відповідальність з позиції інтересів бізнесу, влади, суспільства, показані особливості її прояву в українських умовах, викладено комплексний аналіз проблем соціальної політики бізнесу, показано механізми реалізації заходів соціальної відповідальності галузевими об'єднаннями виробників та основні підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідальності.
 79. Управління персоналом : навч. посібник / М. Д. Виноградський, С. В. Беляєва, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; Київ. екон. ін-т менедж. "Екомен". - Київ : Центр навч. літ-ри, 2006. - 504 с. У посібнику послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.
 80. Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - Київ : Кондор, 2012. - 310 с. Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни «Управління персоналом» широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом. Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи.
 81. Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики : навч. посібник / О. Ф. Багацький, О. М. Теліженко, Є. В. Мішеній та ін. ; за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка, О. А. Лук’янихіної. - Суми : Унів. кн., 2018. - 366 с. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління громадськими організаціями. Наведено тести та завдання для формування систематизованого комплексу знань з управління громадською організацією. Узагальнено результати робіт проекту ЄК ТЕМПУС «ECESIS» кафедри управління та центру підвищення кваліфікації державних службовців СумДУ.
 82. Васильців, Т. Г. Економіка малого підприємства навч. посібник / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. Т. Г. Васильціва. - Київ : Знання, 2013. - 446 с. Висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства. Розкрито зовнішні економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств. Охарактеризовано внутрішнє економічне середовище діяльності малого підприємства. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення аналізу, планування, оцінки ефективності використання ресурсного забезпечення малих підприємств, фінансово-економічного стану, ліквідності й платоспроможності, бізнес-планування розвитку малого підприємства. Висвітлено аспекти гарантування економічної безпеки господарювання малих підприємств.
 83. Гой, І. В. Підприємництво : навч. посібник / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 368 с. Розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи та особливостям організаційно-правові форм підприємництва. Перевірці знань сприятимуть наведені контрольні питання, тести та практичні завдання.
 84. Варналій, З. С. Основи підприємництва : навч. посібник / З. С. Варналій. - 3-тє вид., випр. і доп. - Київ : Знання-Прес, 2006. - 350 с. У навчальному посібнику в доступній формі розкриваються сутність та загальноекономічний зміст підприємництва, основні функції і правовий статус підприємця, визначаються принципи та рушійні сили, види та сфери підприємницької діяльності, головні умови її здійснення. Значна увага приділяється формам організації підприємництва. Розкриваються технологія заснування власного бізнесу та механізм державної підтримки підприємництва. До кожної теми додається навчальний тренінг, до якого входять методичні поради, запитання для самоконтролю, практичні завдання, теми рефератів, тести, наприкінці посібника наводиться список літератури.
 85. Мочерний, С. В. Основи підприємницької діяльності : посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар. - Київ : Академія, 2001. - 280 с. Розкрито сутність і принципи підприємницької діяльності, основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства (виробничої, цінової, збутової тощо), ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхів їх уникнення, механізм організації власної справи.
 86. Шваб, Л. І. Основи підприємництва : навч. посібник / Л. І. Шваб. - Київ : Каравела, 2006. - 344 с. Розкрито сутність підприємницької та господарської діяльності, технологію заснування власної справи, механізм функціонування суб'єкта підприємницької діяльності в ринкових умовах господарювання, економічну сутність інвестування, способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності та процедуру припинення діяльності суб'єкта підприємництва. Окрему увагу приділено системі оподаткування в Україні, механізму проведення перевірок суб'єктів підприємництва контролюючими органами та порядку оскарження їх результатів.
 87. Райз, Е. Стартап без помилок = The lean startup : пер. з англ. / Е. Райз. - Харків : Віват, 2018. - 368 с. Сьогодення вимагає припинити даремно витрачати свій і чужий час і почати змінювати світ на краще, зокрема й у галузі бізнес- технологій. Саме завдяки книжці «Стартап без помилок» навчитися створювати власний прибутковий бізнес зможе будь- хто. Безумовно, читачі відчують неабияке натхнення, ознайомившись із концепцією Еріка Райза - успішного підприємця, викладача Гарвардської школи бізнесу, консультанта з розвитку стартапів.
Anúncio