O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

TIT-7-operativni-planovi-CS.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Op.plan za 5 razred 2016 17
Op.plan za 5 razred 2016 17
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a TIT-7-operativni-planovi-CS.pdf (20)

Mais recentes (14)

Anúncio

TIT-7-operativni-planovi-CS.pdf

 1. 1. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА СЕПТЕМБАР ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: ___________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ - повеже развој машина и разуме њихов допринос подизању квалитета живота и рада; - повеже ергономију са здрављем и комфором људи при употреби техничких средстава; - анализира да ли је коришћење одређене познате технике и технологије у складу са очувањем животне средине; - истражи могућности смањења потрошње енергије у домаћинству. 1. и 2. Појам, улога и развој машина и механизама Уводни час, обрада Природа и друштво, Историја 3. и 4. Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде Обрада Физика 5. и 6. Зависност очувања животне средине од технологије Обрада Ергономика 7. и 8. Утицај дизајна и правилне употребе техничких средстава на здравље људи Обрада Биологија – екологија
 2. 2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ОКТОБАР ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: ____________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА САОБРАЋАЈ − разликује врсте транспортних машина; − повезује знаимања у области машинства са сопственим интересовањима; - повезује подсистеме код возила друмског саобраћаја са њиховом улогом; - провери техничку исправност бицикла; - демонстрира поступке одржавања бицикла или мопеда. 9. и 10. Професије (занимања) у области машинства Обрада Математика, Физика 11. и 12. Машине спољашњег и унутрашњег транспорта Обрада Математика, Физика 13. и 14. Подсистеми код возила друмског саобраћаја (погонски, преносни, друмски и кочиони) Обрада Физика 15. и 16. Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног учешћа у саобраћају Обрада, вежба Техника и технологија
 3. 3. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСT - самостално скицом и техничким цртежом црта предмете користећи ортогонално и просторно приказивање; 17. и 18. Специфичности техничких цртежа у машинству Обрада, вежба Математика
 4. 4. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА НОВЕМБАР ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: ____________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - самостално скицом и техничким цртежом црта предмете користећи ортогонално и просторно приказивање; - користи CAD технологију за креирање техничке документације; - образложи предности употребе 3Д штампе у изради тродимензионалних модела и макета; - управља моделима користећи рачунар; - објасни улогу основних компоненти рачунара, таблета, паметних телефона и осталих савремених уређаја ИКТ. 19. и 20. Ортогонално и просторно приказивање предмета Обрада Математика 21. Ортогонално и просторно приказивање предмета Провера Математика, унутарпредметно 22. Коришћење функција и алата програма за CAD Обрада, вежба Математика 23. и 24. Коришћење функција и алата програма за CAD Употреба 3Д штампе у изради тродимензионал них модела и макета Обрада, вежба Унутарпредметно
 5. 5. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ДЕЦЕМБАР ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: _________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - самостално скицом и техничким цртежом црта предмете користећи ортогонално и просторно приказивање; - користи CAD технологију за креирање техничке документације; - образложи предности употребе 3Д штампе у изради тродимензионалних модела и макета; - управља моделима користећи рачунар; - објасни улогу основних компоненти рачунара, таблета, паметних телефона и осталих савремених уређаја ИКТ; - аргументује значај рационалног коришћења расположивих ресурса на Земљи; - идентификује материјале који се користе у машинству и на основу њихових својстава процењује могућности примене. 25. и 26. Основне компоненте уређаја ИКТ Обрада, вежба Информатика и рачунарство 27. и 28. Управљање и контрола коришћењем рачунарске технике и интерфејса Обрада, вежба Информатика и рачунарство 29. Рационално коришћење ресурса на Земљи и очување и заштита животне средине Обрада, вежба Географија РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 30. Материјали у машинству Обрада, вежба Физика 31. и 32. Материјали у машинству Обрада, вежба Физика, Техника и технологија
 6. 6. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЈАНУАР ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: ___________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА - користи прибор за мерење у машинству водећи рачуна о прецизности мерења; - врши операције обраде материјала који се користе у машинству; - објасни улогу одређених елемената машина и механизама на једноставном примеру. 33. и 34. Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава (мерила) Обрада, вежба Математика, Физика 35. и 36. Технологија обраде материјала у машинству Обрада Физика 37. и 38. Елементи машина и механизама Обрада, вежба Математика, Физика
 7. 7. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ФЕБРУАР ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: __________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА - објасни предности роботизације производних процеса; - објасни основе конструкције робота; - објасни начин функционисања погонских машина. 39. и 40. Производне машине – врсте, принцип рада, појединачна и серијска производња Обрада Физика 41. и 42. Појам, врсте, намена и конструкција робота (механика, погон и управљање) Обрада, вежба Физика
 8. 8. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА МАРТ ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: ___________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА - објасни основе конструкције робота; - самостално или тимски истражи и реши задати проблем у оквиру пројекта. 43. и 44. Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, топлотни) Обрада, вежба Физика 45. и 46. Моделовање погонских машина и/или школског мини- робота Обрада, вежба Физика КОНСТРУКТО РСКО МОДЕЛОВАЊ Е 47. и 48. Проналажење информација, стварање идеје и дефинисање задатка Обрада, вежба Унутарпредметно 49. и 50. Израда техничке документације изабраног модела ручно или уз помоћ рачунарских апликација Обрада, вежба Унутарпредметно
 9. 9. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА АПРИЛ ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: __________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ - самостално истражује и проналази информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела користећи уређаје ИКТ; - уради алгоритам израде једноставног модела/макете; - самостално формира и представи пројектну идеју, поступак израде и решење/производ; - креира планску документацију користећи програм за обраду текста; - самостално скицом и техничким цртежом црта планирану макету грађевинског објекта; - користи рачунарске програме за израду техничке документације; - припрема и организује радно окружење одређујући одговарајуће алате, машине и опрему у складу са захтевима посла и материјалом који се обрађује; - мери и обележава предмет/модел; - израђује макету/модел поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду. 51. и 52. Самосталан тимски рад на сопственом пројекту Обрада, вежба Унутарпредметно 53. и 54. Самосталан тимски рад на сопственом пројекту Вежба Унутарпредметно, Информатика и рачунарство 55. и 56. Самосталан тимски рад на сопственом пројекту Вежба Унутарпредметно, Информатика и рачунарство 57. и 58. Самосталан тимски рад на сопственом пројекту Вежба Унутарпредметно 59. и 60. Самосталан тимски рад на сопственом пројекту Вежба Унутарпредметно
 10. 10. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА МАЈ ШКОЛСКА 20__/___. ГОД. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: __________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ - показује иницијативу и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; - активно учествује у раду пара или мале групе у складу са улогом и показује поштовање према сарадницима; - правилно и безбедно користи алате и прибор за ручну и машинску обраду различитих материјала; - повезује раније стечена теоријска знања са практичним радом. 61. и 62. Употреба електронске коресподенције са циљем унапређења производа Вежба Информатика 63. и 64. Реализација пројекта – израда модела коришћењем алата и машина у складу са принципима безбедности на раду Вежба Унутарпредметно 65. и 66. Представљање идеје, поступака израде и производа Обрада, вежба Предузетништво
 11. 11. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЈУН ШКОЛСКА 20__/___. Г. ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАЗРЕД: СЕДМИ НАСТАВНИК: ____________________________ ТЕМА/М ОДУЛ/М ЕСЕЦ ИСХОДИ (на крају теме/модула/месеца) Ученик ће бити у стању да: Р. бр. наст. јед. НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТИП ЧАСА МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ ЕВАЛУАЦИЈА КВАЛИТЕТА ИСПЛАНИРАНОГ ЧАСА КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ - пружа другим ученицима помоћ у раду; - учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и предлаже унапређења постојеће макете/модела; - самостално представља производ; - одреди реалну вредност израђене макете/модела, укључујући и оквирну процену трошкова; - у оквиру пара или мање групе израђује једноставан финансијски извештај. 67. и 68. Процена сопственог рада и рада других на основу постављених критеријума Обрада, вежба Предузетништво 69. и 70. Одређивање оквирне цене трошкова и вредности израђеног модела Обрада, вежба Предузетништво 71. и 72. Креирање рекламе за израђени производ Обрада, вежба, система- тизација Предузетништво

×