بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک

‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬‫ترافیست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫بک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫بردن‬ ‫باال‬‫لینک‬
‫نسخه‬Beta
‫روزرسانی‬ ‫به‬:6/8/2016
‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬
‫است‬ ‫نبوده‬ ‫آسانی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬.
‫بی‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫افزوده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫آسان‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫شتری‬
‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫مجانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫را‬.
‫ب‬ ‫برتری‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫سایت‬ ‫رای‬
‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫خود‬.
‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫اولین‬‫تر‬‫فیست‬
‫است‬.
‫اینک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫ترفیست‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫اکانتی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫اکانت‬ ‫با‬ ‫ه‬
‫شوید‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫گوگل‬.
‫می‬ ‫برده‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫افزودن‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫شوید‬.
1.‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
2.‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫س‬ ‫وب‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫افزایش‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ایت‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬.‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫نوشتن‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬‫می‬
‫باشد‬.‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬ ،‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫تیتر‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالح‬
‫ت‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫تیتر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫رفیست‬
‫دهید‬ ‫تغییر‬.
‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سپس‬
‫کنید‬ ‫تعیید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بینندگان‬.
‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫امتیاز‬ ‫مقدار‬ ‫انتخاب‬.‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫شما‬‫می‬
‫بین‬ ‫امتیازی‬ ‫توانید‬10‫تا‬100‫دهید‬ ‫تخصیص‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬.
‫اید‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫شما‬
‫افزایش‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫آمار‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازدید‬.‫تعداد‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬12‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬.
‫ن‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫صفحات‬‫مایش‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬.
‫ها‬ ‫امتیاز‬
‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬2500‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫امتیاز‬.
‫استفاد‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫بیننده‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫امتیازات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫کنید‬ ‫ه‬.
‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫لیست‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬.‫کارب‬ ‫بیشتر‬ ‫اما‬‫ران‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫مرتب‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫امتیازی‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فهرست‬.
‫باشید‬ ‫باز‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫بینندگان‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫در‬ ‫پس‬!
‫بیشتر‬ ‫امتیاز‬ ‫دریافت‬
‫چن‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫اسم‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫ثانیه‬ ‫د‬
‫امتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫عکس‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬‫را‬ ‫خود‬ ‫از‬
‫بگیرید‬.
‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫امتیازات‬ ‫همیشه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬‫آمار‬ ‫تا‬
‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬.
‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫ارجاع‬
‫ک‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ترفیست‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬‫د‬
‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫خود‬ ‫مشخصه‬.‫هر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬
‫م‬ ‫محسوب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ،‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫شما‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬‫ی‬
‫شود‬.
‫دارد‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫ارجاع‬ ‫این‬.
‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫ارجاع‬ ‫انواع‬
‫مختل‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬‫در‬ ‫ف‬
‫آ‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫نها‬
‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫امتیاز‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫رجوع‬.
‫امتیازی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عملکردی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬‫متفاوت‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.
‫ها‬ ‫امتیاز‬ ‫تراکنش‬ ‫بررسی‬
‫دری‬ ‫امتیازات‬ ‫تعداد‬ ،‫اکانت‬ ‫امتیازات‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همواره‬ ‫شما‬‫افت‬
‫ببینید‬ ‫خود‬ ‫امتیازات‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خرج‬ ‫و‬ ‫شده‬.
1 de 11

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

فارسی در پهنه وبفارسی در پهنه وب
فارسی در پهنه وب
Iran Cyberspace Developement Center1.1K visualizações
دوازده روایت تصویری از کوچ طبیعت به پاییزدوازده روایت تصویری از کوچ طبیعت به پاییز
دوازده روایت تصویری از کوچ طبیعت به پاییز
AXPrint | عکس‌پرینت726 visualizações
Web security ContentsWeb security Contents
Web security Contents
zakieh alizadeh308 visualizações
Steps of buySteps of buy
Steps of buy
shekoofe bahrami458 visualizações
Web design trends 2015Web design trends 2015
Web design trends 2015
pixel-arabia742 visualizações
How to get noticed at the trade showHow to get noticed at the trade show
How to get noticed at the trade show
Iryna Nezhynska2.3K visualizações
Brand Identity SystemBrand Identity System
Brand Identity System
Iryna Nezhynska1.8K visualizações
توسعه، از وب تا پلتفرم‌های دیگرتوسعه، از وب تا پلتفرم‌های دیگر
توسعه، از وب تا پلتفرم‌های دیگر
Web Standards School1.6K visualizações
عصر چت بات‌هاعصر چت بات‌ها
عصر چت بات‌ها
Web Standards School1.1K visualizações
Designing for EmotionsDesigning for Emotions
Designing for Emotions
James Farnell2.6K visualizações
بهره وری فناوری اطلاعات و ارتباطاتبهره وری فناوری اطلاعات و ارتباطات
بهره وری فناوری اطلاعات و ارتباطات
Iran Cyberspace Developement Center453 visualizações
آینده برنامه‌های تحت وب و Mobile Webآینده برنامه‌های تحت وب و Mobile Web
آینده برنامه‌های تحت وب و Mobile Web
Web Standards School335 visualizações
عرض تطبيقاتعرض تطبيقات
عرض تطبيقات
sh1435843 visualizações
النشرة الإلكترونية الشهرية - العدد 26 - أيلول/ 2016 - جمعية الإرشاد والإصلاحالنشرة الإلكترونية الشهرية - العدد 26 - أيلول/ 2016 - جمعية الإرشاد والإصلاح
النشرة الإلكترونية الشهرية - العدد 26 - أيلول/ 2016 - جمعية الإرشاد والإصلاح
جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية270 visualizações
انفجار تجربه‌کاربریانفجار تجربه‌کاربری
انفجار تجربه‌کاربری
Web Standards School580 visualizações

Similar a بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک

خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایتclickaval1
11 visualizações7 slides
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1Hanieh Ghofrani
334 visualizações20 slides

Similar a بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک(20)

خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 visualizações
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval15 visualizações
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
http://www.novinwebsite.com191 visualizações
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
Hanieh Ghofrani334 visualizações
seoseo
seo
Elham Gofranpoor387 visualizações
seoseo
seo
Elham Gofranpoor468 visualizações
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 visualizações
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 visualizações
META IRANMETA IRAN
META IRAN
Hamid Chamanchi269 visualizações
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 visualizações
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
Anetwork746 visualizações
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
PouriaAriafar28 visualizações
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
Vahid Rostamibani14 visualizações

بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک

 • 1. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬‫ترافیست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫بردن‬ ‫باال‬‫لینک‬ ‫نسخه‬Beta ‫روزرسانی‬ ‫به‬:6/8/2016
 • 2. ‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫است‬ ‫نبوده‬ ‫آسانی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬. ‫بی‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫افزوده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫آسان‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫شتری‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫مجانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫را‬. ‫ب‬ ‫برتری‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫سایت‬ ‫رای‬ ‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫خود‬.
 • 3. ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫اولین‬‫تر‬‫فیست‬ ‫است‬. ‫اینک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫ترفیست‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫اکانتی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫اکانت‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫شوید‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫گوگل‬. ‫می‬ ‫برده‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫افزودن‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫شوید‬. 1.‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
 • 4. 2.‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫س‬ ‫وب‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫افزایش‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ایت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬.‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫نوشتن‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬‫می‬ ‫باشد‬.‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬ ،‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫تیتر‬.
 • 5. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالح‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫تیتر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫رفیست‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬. ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سپس‬ ‫کنید‬ ‫تعیید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بینندگان‬. ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫امتیاز‬ ‫مقدار‬ ‫انتخاب‬.‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫شما‬‫می‬ ‫بین‬ ‫امتیازی‬ ‫توانید‬10‫تا‬100‫دهید‬ ‫تخصیص‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬.
 • 6. ‫اید‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫افزایش‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫آمار‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازدید‬.‫تعداد‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬12‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬. ‫ن‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫صفحات‬‫مایش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬.
 • 7. ‫ها‬ ‫امتیاز‬ ‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬2500‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫امتیاز‬. ‫استفاد‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫بیننده‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫امتیازات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫کنید‬ ‫ه‬. ‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫لیست‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬.‫کارب‬ ‫بیشتر‬ ‫اما‬‫ران‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مرتب‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫امتیازی‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فهرست‬. ‫باشید‬ ‫باز‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫بینندگان‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫در‬ ‫پس‬!
 • 8. ‫بیشتر‬ ‫امتیاز‬ ‫دریافت‬ ‫چن‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫اسم‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫ثانیه‬ ‫د‬ ‫امتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫عکس‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬‫را‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بگیرید‬. ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫امتیازات‬ ‫همیشه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬‫آمار‬ ‫تا‬ ‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬.
 • 9. ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫ارجاع‬ ‫ک‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ترفیست‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬‫د‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫خود‬ ‫مشخصه‬.‫هر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫م‬ ‫محسوب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ،‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫شما‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬‫ی‬ ‫شود‬. ‫دارد‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫ارجاع‬ ‫این‬.
 • 10. ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫ارجاع‬ ‫انواع‬ ‫مختل‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬‫در‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫نها‬ ‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫امتیاز‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫رجوع‬. ‫امتیازی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عملکردی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬‫متفاوت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬.
 • 11. ‫ها‬ ‫امتیاز‬ ‫تراکنش‬ ‫بررسی‬ ‫دری‬ ‫امتیازات‬ ‫تعداد‬ ،‫اکانت‬ ‫امتیازات‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همواره‬ ‫شما‬‫افت‬ ‫ببینید‬ ‫خود‬ ‫امتیازات‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خرج‬ ‫و‬ ‫شده‬.