Anúncio
สรุปข้อสอบ รองผอ.docx
สรุปข้อสอบ รองผอ.docx
สรุปข้อสอบ รองผอ.docx
Próximos SlideShares
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

สรุปข้อสอบ รองผอ.docx

  1. สรุปข้อสอบ รองผอ.เขต 18 กพ.2566 ทีมงานส่งมาให้ครับ ลองอ่านดูนะครับ ต่อไปสอบ ผอ /รองผอ.รร ครับ 1.GFMIS คําเต็มว่าอย่างไร? 2.พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 3.รองผอ.เขต มีตําแหน่งลูกเสือตามข้อใด? 4.ผู้อํานวยการใหญ่ หมายถึงตําแหน่งใด? 5.เด็กกําพร้า หมายความว่า? 6.จังหวัดพื้นที่นวัตกรรม(เพิ่มเติม) ข้อใดไม่ใช่? 7.คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีจํานวนกี่คน? ระดับใดบ้าง? 8.บริภัณฑ์คือข้อใด? 9.บุคคลใดมีอํานาจหน้าที่กําหนดชั้นความลับ 10.การเลือกตั้ง ข้อใดถูกต้อง? 11.ข้อใดเป็นมาตรฐานจริยธรรมของ กพ. 12.วิทยาการคํานวณ อยู่ในสาระใด? 13.e-catalog หมายถึง? 14.กลับจากรับราชการแล้ว ต้องกลับเข้ารับราชการภายในกี่วัน? 15.เงินนอกงบประมาณ หมายถึงข้อ? 16.เงินทุนสํารองจ่าย มีจํานวนเท่าไร? 17.ข้อใดเป็นแผนบูรณาการ 18.จัดซืัอจัดจ้าง 19.ราคากลาง ยึดตามข้อใดเป็นข้อแรก 20.หน.ส่วนราชการสอบข้อเท็จจริงในทางละเมิด เห็นว่า ไม่ผิด แค่กระทรวงการคลังเห็นว่าผิด อายุความมีกําหนดกี่ปี 21.เด็กเกิดปี 2566 ต้องเข้าเรียนปีใด?
  2. 22.ใครมีหน้าที่เห็นชอบแผนบูรณาการ 23.ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนข้อใดถูกต้อง 24.เผยแพร่คลิปวีดิโอเกี่ยวกับเด็ก ต้องระวางโทษตามข้อใด? 25.ข้อใดเป็นไม่ใช่แนวทางลูกเสือ 26.ยุทธศาสตร์ชาติ 6/6 27.ลูกเสือเป็นนิติบุคคล ในฐานะใด? 28.สํานักข่าวกรองข้อใดถูกต้อง 29.มาตรา 50 รัฐธรรมนูญ 30.มาตรฐานการเรียนรู้ 31.การจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 6 ชม.โดยจ้างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ต้องจ่ายตอบแทนวิทยากรเท่าไร? 32.ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม เป็ นมาตรฐานทางจริยธรรมข้อใด? 33.เงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กี่บาท 34.ได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายได้กี่บาท 35.บุคคลใดเป็ นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 36.ข้อใดไม่ใช่โทษตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 37.ข้อใดไม่ใช่ผู้ปกครอง ตามพรบ.คุ้มครองเด็ก 38.พ่อเลี้ยง ไม่ส่งเด็กเข้าเรียนตามกฏหมายกําหนด มีโทษตามข้อใด? 39.โครงการตามน้องกลับมาเรียนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใดของสพฐ. 40.ข้อใดไม่ใช่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 41.ใครมีอํานาจสั่งซื้อแบบ ปพ.1 42.แบบ ปพ.3 หมายถึงข้อใด?
  3. 43.ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกต้อง 44.การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อใดถูกต้อง 45.กรณีนายทะเบียนไม่อาจลงนาม ในแบบปพ.ได้ใครลงนามแทนได้ 46.เงินวิทยฐานะข้อใดต่างจากข้ออื่น 47.ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 48.ถ้าท่านเป็น จนท.รปภ.ท่านไม่สามารถติดต่อใครได้ /ท่านสามารถติดต่อใครได้ 49.ชั้นความลับ 50.ชั้นความลับ 51.ชั้นความลับ 52.ข้อใดเป็นหลักการของกิจการบ้านเมืองที่ดี 53.อิทธิบาท 4 54.พรหมวิหาร 4 55.ถ้าท่านถูกแต่งตั้งเป็นจนท.ในการประชุมลับ ข้อใดไม่ถูกต้อง 56.อุทธรณ์ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ภายในกี่วัน 57.ถ้าเจ้าของข้อมูล ให้มีการแก้ไขข้อมูล จนท.ต้องดําเนินการแก้ไขภายในกี่วัน 58.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ข้อใดถูกต้อง 59.วิชาที่ใช้สอบPISAข้อใดไม่ใช่ 60.เหตุแห่งการลดหย่อนโทษข้อใดไม่ใช่? 61.ข้อใดเป็นจุดเน้นสพฐ.ตามแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี
Anúncio