O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Napredovanje ucenika u toku skolske godine Gordana Janevska.ppt

 1. 1. На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012)
 2. 2. У оквиру пуног радног времена, наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
 3. 3. Оцењивање ученика је обавеза сваког наставника.То је сложен и одговоран задатак који подразумева неколико важних чинилаца: 1.Познавање ученика (његових способности, интереса, околности у којима живи, предзнања из области за коју је наставник задужен) . 2.Познавање садржаја (Наставни план и програм ) 3.Упоређивање програмских садржаја и очекиваних резултата. 4.Маркирање кључних места 5.Континуирано праћење ученика и његовог напредовања. 6.Свођење субјективности на што мању меру, односно непридавање значаја гласинама и предрасудама о породици, детету итд. 7.Не изводити пребрзо закључке о могућностима детета, не генерализовати (Није научио један сегмент, а ми кажемо да не зна ништа)
 4. 4. О Ц Е Њ И В А Њ Е ИМА СМИСЛА  АКО ИМА ИНТЕГРАТИВНУ УЛОГУ (интегрише програмске садржаје, потребе , постигнућа)  АКО ОБАВЕШТАВА (ученика, родитеље о напредовању и тешкоћама у наставном процесу)  ВОДИ ДО МОГУЋНОСТИ САМОПРОЦЕНЕ (јача унутрашњу снагу, објективност, формирање реалне слике о себи)  АКО ЈЕ У ФУНКЦИЈИ НАПРЕДОВАЊА (ако има снагу мотива за сазнавање новог)  ПРИПРЕМА ЗА РЕАЛНО САГЛЕДАВАЊЕ ПОСТИГНУЋА И ФОРМИРАЊЕ РЕАЛНЕ СЛИКЕ О СЕБИ  АКО ЈЕ САЗНАЊЕ У ФУНКЦИЈИ......формирање правилног односа према истини , животу, природи ....
 5. 5. Описном оценом наставник говори ученику и родитељима о природи знања, вештинама, навикама, шта зна, које садржаје слабије познаје, колико је дете самостално, зна ли применити научено, какав је у односу на другу децу, прихвата ли обавезе, колико је активан у раду с другима, повлачи ли се из групе. Описно оцењивање је захтевна активност, тешка , тражи стално праћење и документотовање тврдњи у опису. Оцењивање је индикатор ваљаности укупних приступа у разреду
 6. 6. Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика и показатељ је квалитета и ефикасности рада наставника и школе у остваривању прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа. Показатељи ваљаног оцењивања објективност релевантност разноврсност начина оцењивања инструктивност јавност редовност благовременост правичност Оквир за процену резултата вештине изражавања и саопштавања;  разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим врстама текстова;  уметничко изражавање; вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака Критеријуми за оцењивање владања Однос према : школским обавезама другим ученицима запосленима у школи и другим организацијама у којима се остварује образовно- васпитни рад изреченој васпитној или васпитно-дисциплинској мери школској имовини, имовини других и заштити и очувању животне средине
 7. 7. На почетку школске године наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области, предмета, модула или теме, која су од значаја за предмет (иницијално процењивање).
 8. 8. Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу са програмом наставног предмета. Бројчаном оценом изражава се: 1) степен остварености циљева, општих и посебних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања школског програма; 2) ангажовање ученика у настави. Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Описном оценом изражава се: 1) оствареност циљева, општих и посебних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања школског програма; 2) ангажовање ученика у настави; 3) напредовање у односу на претходни период; 4) препорука за даље напредовање ученика.
 9. 9. УСМЕНЕ ПИСМЕНЕ
 10. 10. Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа. Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се писмено проверавати најкасније пет дана пре провере.
 11. 11. 5... 15 45 ПРОВЕРЕ - трајање БЕЗ НАЈАВЕ СА НАЈАВОМ
 12. 12. Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе, односно на веб страници школе најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. Оцена из писмене провере постигнућа уписује се у дневник у року од осам дана од дана провере.
 13. 13. На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени. Одељењски старешина је обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске године, на примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању, мотивацији за учење, владању и другим питањима од значаја за образовање и васпитање.
 14. 14. МЕСЕЧНИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД ПОЛУГОДИШЊИ ГОДИШЊИ
 15. 15. ОПИСНА ОЦЕНА - ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРЕНОСТ ЦИЉЕВА АНГАЖОВАЊЕ НАПРЕДОВАЊЕ ПРЕПОРУКЕ Потпис родитеља: Сугестије родитеља:
 16. 16. НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊА О ПОСТИГНУЋИМА Следеће табеле показују како се прати напредовање и запажање о постигнућима ученика у изборним предметима (Чувари природе и Грађанско васпитање) и ваннаставним активностима.
 17. 17. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ Име и пезиме ученика: Разред: II/2 ОСОБЕНОСТИ ПРОВЕРА ПОСТИГНУЋА ВРЕМЕ ЖИВОТНА СРЕДИНА ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊА О ПОСТИГНУЋИМА I полугодиште I I полугодиште I кл.период II кл.период III кл.период IV кл.период
 18. 18. ВРЕМЕ I клас. период II клас. период III клас. период IV клас. период АНГАЖОВАЊЕ Р П Ч Р П Ч Р П Ч Р П Ч -учествује у разговору -учествује у раду групе -истражује или учествује у активностима -поштује договорена правила -има правилан однос према постору у коме живи и природи -поштује радну атмосферу на часу ПРЕПОРУКЕ Потребно је да: -развија одговоран однос према себи и животној средини -развија одговоран однос према себи и животној средини -развија истраживачки дух, самосталност и радозналост -развија истраживачки дух, самосталност и радозналост -изграђује лични критички став према загађењу -изграђује лични критички став према загађењу Потпис родитеља: Сугестије: Гордана Јаневска, проф. разредне наставе
 19. 19. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Име и пезиме ученика: Разред: II/2 ОСОБЕНОСТИ ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГН УЋА НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊА О ПОСТИГНУЋИМА I полугодиште I I полугодиште ВРЕМЕ I клас. период II клас. период III клас. период IV клас. период АНГАЖОВАЊЕ Р П Ч Р П Ч Р П Ч Р П Ч -активно учествује у разговору - учествује у раду групе -вреднује свој рад и рад других -примењује научено -поштује договорена правила рада -има правилан однос према предмету -поштује радну атмосферу на часу
 20. 20. ПРЕПОРУКЕ Потребно је да: -уважава саговорника -уважава саговорника -пажљиво слуша саговорника -пажљиво слуша саговорника -разуме и прихвата правила у школском животу и раду -разуме и прихвата правила у школском животу и раду -разликује и поштује права и обавезе -разликује и поштује права и обавезе Потпис родитеља: Сугестије: Гордана Јаневска, проф. разредне наставе
 21. 21. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ Име и пезиме ученика: Разред: II/2 ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГНУЋА НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊА О ПОСТИГНУЋИМА I полугодиште I I полугодиште ВРЕМЕ I клас. период II клас. период III клас. период IV клас. период АНГАЖОВАЊЕ Р П Ч Р П Ч Р П Ч Р П Ч -активно учествује у разговору - учествује у раду групе -вреднује свој рад и рад других -поштује договорена правила рада -има правилан однос према друговима -поштује радну атмосферу на часу ПРЕПОРУКЕ Потребно је: -уважава саговорника -уважава саговорника -пажљиво слуша саговорника -пажљиво слуша саговорника -разуме и прихвата правила у школском животу и раду -разуме и прихвата правила у школском животу и раду -разликује и поштује права и обавезе -разликује и поштује права и обавезе Потпис родитеља: Сугестије:
 22. 22. ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ Име и пезиме ученика: Разред: II/2 ПРАЋЕЊЕ ПОСТИГНУЋА НАПРЕДОВАЊЕ И ЗАПАЖАЊА О ПОСТИГНУЋИМА I полугодиште I I полугодиште Гордана Јаневска, проф . разредне наставе
 23. 23. ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ЈЕ ВАЖНО • Засновано је на критеријима. (Шта оцењујем? Како? Шта?) • Континуирано је и засновано на праћењу ученичког рада • Подразумиева више аспеката • Одражава различитост приступа • Полази од оног што дете з н а и што је његова јача страна; • Ослања на ученичку могућност и слободу самопроцењивања • Сви су ученици укључени у поступак и да знају шта их очекује; • Оцењивање је подређено важним циљевима (знање, живот решавање проблема у животним ситуацијама) , а не само захтевима наставне јединице и апстрактним циљевима; • Уважава развојне карактеристике деце одређене доби и сваког детета ; • Помаже у идентификацији деце са посебним потребама • Оцењивање вршити у околностима које су примерене потребама деце, не застрашивати ученике слабом оценом, тежином задатака . • Увек имати на уму да оцењујемо, баш оно што треба оцењивати. • Оцењивати поједине сегменте у односу на циљеве Програма и укупна постигнућа ученика
 24. 24. Литература: http://www.scribd.com/doc/22283761/Pra%C4%87enje-napredovanja- u%C4%8Denika Правилник о вредновању квалитета рада установа („Сл. гласник РС“, број 9/12) http://http//www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mpn.gov.rs%2Fuserfile s%2FZa%2520Ministra- 28_2_.ppt&ei=F1wCUaqmN43AtAbD7oDYBg&usg=AFQjCNFIoaO_NX 2je_9CkqSWPdt7f-0WpQ&bvm=bv.41524429,d.Yms

×