O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Описание на методите за сравняване на изображения evaluateScore и isSimilar в Oracle Multimedia

570 visualizações

Publicada em

Извличането, базирано на съдържание
осигурява по-голяма гъвкавост и практичност;
е полезно за осигуряване на възможност за изпълняване на заявки въз основа на атрибути като текстура и форма, които е трудно да бъдат представени чрез използването на ключови думи;
позволява изпълняване на заявки от вида: „да се намерят предмети, които изглеждат като даден предмет“.

Publicada em: Dados e análise
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Описание на методите за сравняване на изображения evaluateScore и isSimilar в Oracle Multimedia

 1. 1. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ EVALUATESCORE И ISSIMILAR В ORACLE MULTIMEDIA Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
 2. 2. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ EVALUATESCORE И ISSIMILAR – СЪДЪРЖАНИЕ  Извличане, базирано съдържание (content-based retrieval)  Методът evaluateScore()  Общ вид  Параметри  Върната стойност  Използване на метода evaluateScore()  Примери  Методът isSimilar()  Общ вид  Параметри  Върната стойност  Използване на метода isSimilar()  Примери  Примерни резултати 22Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 3. 3. ИЗВЛИЧАНЕ, БАЗИРАНО НА СЪДЪРЖАНИЕ  Извличането, базирано на съдържание  осигурява по-голяма гъвкавост и практичност;  е полезно за осигуряване на възможност за изпълняване на заявки въз основа на атрибути като текстура и форма, които е трудно да бъдат представени чрез използването на ключови думи;  позволява изпълняване на заявки от вида: „да се намерят предмети, които изглеждат като даден предмет“. 33Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 4. 4. ИЗВЛИЧАНЕ, БАЗИРАНО НА СЪДЪРЖАНИЕ  Примери за приложения за бази от данни, в които извличането, базирано на съдържание, е полезно:  Търговски марки, авторски права и емблеми;  Художествени галерии и музеи;  Търговия;  Мода и моден дизайн;  Интериорен дизайн и декорация. 44Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 5. 5. ИЗВЛИЧАНЕ, БАЗИРАНО НА СЪДЪРЖАНИЕ  Системата за извличане, базирано на съдържание  обработва информацията, съдържаща се в данните за изображението и създава описание на съдържанието му по отношение на визуални атрибути;  изпълнява всички заявки с помощта на това описание, а не със самото изображение.  Всяко изображение, въведено в базата от данни  се анализира;  се съхранява компактно представяне на неговото съдържание в характеризиращ вектор (feature vector) или подпис (signature). 55Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 6. 6. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ОБЩ ВИД evaluateScore(sig1 IN ORDImageSignature, sig2 IN ORDImageSignature, weights IN VARCHAR2) RETURN FLOAT;  Този метод на типа ORDImageSignature оценява разстоянието между два подписа на изображения въз основа на:  зададени атрибути;  тегла на атрибути. 66Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 7. 7. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПАРАМЕТРИ  sig1  подпис на изображение;  sig2  подпис на изображение;  weights  низ, състоящ се от имена на атрибути и съответните им стойности между 0.0 и 1.0;  сравняваните атрибути се асоциират с теглата, определени от потребителя и оказват влияние върху извършаване на сравнението;  атрибутите, които не са зададени, имат стойност 0.0 по подразбиране. 77Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 8. 8. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПАРАМЕТРИ  weights  Стрингът може да съдържа всички или някои от атрибутите.  Стойността, асоциирана с даден атрибут, задава неговата относителна важност при определяне на разстоянието между подписите.  Един атрибут със стойност 0.0 се игнорира, а атрибут със стойност 1.0 е от най-голямо значение.  Предоставените тегла се нормализират преди обработка, така че тяхната сума да е 1.0, като се запазват първоначалните им съотношения.  Поне един атрибут трябва да има стойност по-голяма от 0.0. 88Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 9. 9. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПАРАМЕТРИ  weights  Атрибутите са следните:  color: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката цвят;  texture: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката текстура;  shape: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката форма;  location: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на местоположението на областите в изображението. Теглото на местоположението не може да бъде зададено самостоятелно, трябва да се използва заедно с друг(и) атрибут(и). 99Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 10. 10. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ВЪРНАТА СТОЙНОСТ  Върнатата от функцията стойност е от тип FLOAT между 0.0 и 100.0, където:  0.0 означава, че изображенията са идентични и  100.0 означава, че са напълно различни. 1010Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 11. 11. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ИЗПОЛЗВАНЕ  Методът се изпълнява за два подписа, не за индекси, дефинирани в таблицата.  За да се изпълни методът evaluateScore() успешно, е необходимо обектите от тип ORDImage да бъдат:  инициализирани, добавени в таблицата и да имат генерирани подписи или  създадени чрез използване на временни LOBs и да имат генерирани подписи. 1111Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 12. 12. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПРИМЕР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА DECLARE image ORDSYS.ORDImage; t_image ORDSYS.ORDImage; image_sig ORDSYS.ORDImageSignature; BEGIN -- добавяне на ред в таблицата и инициализиране INSERT INTO pm.online_media (product_id, product_photo, product_photo_signature) VALUES (1910, ORDSYS.ORDImage.init('FILE', 'MEDIADIR','img1.jpg'), ORDSYS.ORDImageSignature.init()); COMMIT; SELECT p.product_photo INTO image FROM pm.online_media p WHERE p.product_id = 1910 FOR UPDATE; 1212Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 13. 13. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПРИМЕР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (2) -- задаване на атрибутите за свойствата на изображение image.setProperties(); UPDATE pm.online_media p SET p.product_photo = image WHERE p.product_id = 1910; COMMIT; SELECT p.product_photo, p.product_photo_signature INTO t_image, image_sig FROM pm.online_media p WHERE p.product_id = 1910 FOR UPDATE; -- генериране на подпис image_sig.generateSignature(t_image); UPDATE pm.online_media p SET p.product_photo_signature = image_sig WHERE product_id = 1910; COMMIT; END; 1313Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 14. 14. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПРИМЕР  Оценяване на разстоянието между два подписа на изображения DECLARE t_image ORDSYS.ORDImage; c_image ORDSYS.ORDImage; image_sig ORDSYS.ORDImageSignature; compare_sig ORDSYS.ORDImageSignature; score FLOAT; BEGIN SELECT p.product_photo, p.product_photo_signature INTO t_image, image_sig FROM pm.online_media p WHERE p.product_id = 1910; SELECT p.product_photo, p.product_photo_signature INTO c_image, compare_sig FROM pm.online_media p WHERE p.product_id = 1940; 1414Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 15. 15. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПРИМЕР (2)  Оценяване на разстоянието между два подписа на изображения -- сравняване на две изображения въз основа на цвета score:=ORDSYS.ORDImageSignature.evaluateScore( image_sig, compare_sig, 'color=1.0, texture=0, shape=0, location=0'); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Разстоянието е ' || score); END; 1515Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 16. 16. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ОБЩ ВИД isSimilar(sig1 IN ORDImageSignature, sig2 IN ORDImageSignature, weights IN VARCHAR2, threshold IN FLOAT) RETURN INTEGER;  Този метод на типа ORDImageSignature сравнява два подписа на изображения и пресмята разстоянието между тях въз основа на:  зададени атрибути;  тегла на атрибути;  зададена прагова стойност. 1616Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 17. 17. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПАРАМЕТРИ  sig1  подпис на изображение;  sig2  подпис на изображение;  weights  низ, състоящ се от имена на атрибути и съответните им стойности между 0.0 и 1.0;  сравняваните атрибути се асоциират с теглата, определени от потребителя и оказват влияние върху извършаване на сравнението;  атрибутите, които не са зададени, имат стойност 0.0 по подразбиране. 1717Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 18. 18. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПАРАМЕТРИ  weights  Стрингът може да съдържа всички или някои от атрибутите.  Стойността, асоциирана с даден атрибут, задава неговата относителна важност при определяне на разстоянието между подписите.  Един атрибут със стойност 0.0 се игнорира, а атрибут със стойност 1.0 е от най-голямо значение.  Предоставените тегла се нормализират преди обработка, така че тяхната сума да е 1.0, като се запазват първоначалните им съотношения.  Поне един атрибут трябва да има стойност по-голяма от 0.0. 1818Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 19. 19. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПАРАМЕТРИ  weights  Атрибутите са следните:  color: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката цвят;  texture: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката текстура;  shape: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката форма;  location: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на местоположението на областите в изображението. Теглото на местоположението не може да бъде зададено самостоятелно, трябва да се използва заедно с друг(и) атрибут(и). 1919Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 20. 20. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПАРАМЕТРИ  threshold  праговата стойност, с която претеглената сума от разстоянията трябва да се сравни;  ако претеглената сума е по-малка или равна на праговата стойност, изображенията се считат за подобни;  обхватът на този параметър е от 0.0 до 100.0. 2020Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 21. 21. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ВЪРНАТА СТОЙНОСТ  Ако разстоянието е по-малко от праговата стойност, се връща стойност 1;  В противен случай се връща стойност 0. 2121Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 22. 22. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ИЗПОЛЗВАНЕ  Този метод може да бъде използван за сравняване на два подписа, които не се съхраняват в базата от данни.  Изпълнява се за два подписа, не за индекси, дефинирани в таблицата.  За да се изпълни методът isSimilar() успешно, е необходимо обектите от тип ORDImage да бъдат:  инициализирани, добавени в таблицата и да имат генерирани подписи или  да бъдат създадени чрез използване на временни LOBs и да имат генерирани подписи. 2222Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 23. 23. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПРИМЕР  Сравняване на две изображения въз основа на цвета.  Изображенията се разглеждат като подобни, ако разстоянието между тях е не повече от 10. DECLARE image_sig1 ORDSYS.ORDImageSignature; image_sig2 ORDSYS.ORDImageSignature; value INTEGER; BEGIN SELECT product_photo_signature INTO image_sig1 FROM pm.online_media WHERE product_id = 1910; SELECT product_photo_signature INTO image_sig2 FROM pm.online_media WHERE product_id = 1940; 2323Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 24. 24. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПРИМЕР (2)  Сравняване на две изображения въз основа на цвета.  Изображенията се разглеждат като подобни, ако разстоянието между тях е не повече от 10. -- сравняване на изображенията value := ORDSYS.ORDImageSignature.isSimilar( image_sig1, image_sig2, 'color=1.0,texture=0,shape=0,location=0', 10); IF value = 1 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Изображенията са подобни.'); ELSIF value = 0 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Изображенията не са подобни.'); END IF; END; 2424Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 25. 25. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  1) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 5.21648 2525Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 26. 26. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  1) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 1.0  Резултатът е: Разстоянието е 37.6082 2626Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 27. 27. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  2) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 0.0126648 2727Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 28. 28. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  2) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 1.0  Резултатът е: Разстоянието е 33.3397 2828Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 29. 29. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  2) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 1.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 0.109953 2929Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 30. 30. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  3) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 0.183015 3030Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 31. 31. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  3) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 1.0  Резултатът е: Разстоянието е 0.0915077 3131Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 32. 32. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  4) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 0.0  Текстура: 1.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 1.9516 3232Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 33. 33. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  4) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 1.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 43.6258 3333Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 34. 34. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  5) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 0.0  Текстура: 0.0  Форма: 1.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 21.2991 3434Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 35. 35. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  5) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 0.0  Текстура: 0.0  Форма: 1.0  Местоположение: 1.0  Резултатът е: Разстоянието е 10.8659 3535Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 36. 36. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ IMGSIMILAR И IMGSCORE  Всички методи на ORDImageSignature и ORDImageIndex не се препоръчват от версия Oracle Multimedia 11g. 3636Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 37. 37. 3737Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017 Някои права запазени. Презентацията е достъпна под лиценз Creative Commons, Признание-Некомерсиално-Без производни, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

×