ตำแหน่งครูผู้ช่วย (31)

ตำแหน่งครูผู้ช่วย (31)

บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------
บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความ
พร้อมอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------

Recomendados

Project por
ProjectProject
ProjectMymi Thetalltree
138 visualizações2 slides
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญ por
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญ
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญapinoopook
191 visualizações10 slides
เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน por
เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงานเอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงาน
เอกสารความหมายและความสำคัญของโครงงานkrunangrong
24K visualizações2 slides
ใบงาน por
ใบงานใบงาน
ใบงานaunun
585 visualizações13 slides
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน por
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานChanon Saiatit
179 visualizações2 slides
คิว ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน por
คิว ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานคิว ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
คิว ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานChanon Saiatit
182 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ความรอบรู้ทั่วไป ยังไม่เฉลย por
ความรอบรู้ทั่วไป ยังไม่เฉลยความรอบรู้ทั่วไป ยังไม่เฉลย
ความรอบรู้ทั่วไป ยังไม่เฉลยประพันธ์ เวารัมย์
608 visualizações24 slides
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ) por
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ) นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ)ประพันธ์ เวารัมย์
298 visualizações15 slides
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที... por
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที...สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที...
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที...ประพันธ์ เวารัมย์
3.4K visualizações44 slides
แนวข้อสอบ(สรุป)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แ... por
แนวข้อสอบ(สรุป)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แ...แนวข้อสอบ(สรุป)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แ...
แนวข้อสอบ(สรุป)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แ...ประพันธ์ เวารัมย์
2.8K visualizações14 slides
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 por
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547ประพันธ์ เวารัมย์
2K visualizações17 slides
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2 พ... por
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2 พ...แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2 พ...
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2 พ...ประพันธ์ เวารัมย์
647 visualizações43 slides

Destaque(20)

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที... por ประพันธ์ เวารัมย์
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที...สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที...
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที...
แนวข้อสอบ(สรุป)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แ... por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบ(สรุป)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แ...แนวข้อสอบ(สรุป)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แ...
แนวข้อสอบ(สรุป)พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แ...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2 พ... por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2 พ...แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2 พ...
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1,2 พ...
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ... por ประพันธ์ เวารัมย์
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง... por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง...แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ... por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ...แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ...
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ...
การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง por ประพันธ์ เวารัมย์
การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้องการเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง
การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ เพื่... por ประพันธ์ เวารัมย์
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ เพื่...ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ เพื่...
ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ เพื่...
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Similar a ตำแหน่งครูผู้ช่วย (31)

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 por
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554Nattapon
7.4K visualizações17 slides
9789740336006 por
97897403360069789740336006
9789740336006CUPress
206 visualizações8 slides
งาน2 8 por
งาน2 8งาน2 8
งาน2 8Tanadol Intachan
191 visualizações23 slides
โครงงานคอมพิวเตอร์ por
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Tossaporn Sri
594 visualizações10 slides
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ por
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการรายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการkanidta vatanyoo
81.7K visualizações14 slides
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf por
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfPhanumatPH
17 visualizações11 slides

Similar a ตำแหน่งครูผู้ช่วย (31)(20)

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 por Nattapon
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Nattapon7.4K visualizações
9789740336006 por CUPress
97897403360069789740336006
9789740336006
CUPress206 visualizações
งาน2 8 por Tanadol Intachan
งาน2 8งาน2 8
งาน2 8
Tanadol Intachan191 visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ por Tossaporn Sri
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Tossaporn Sri594 visualizações
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ por kanidta vatanyoo
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการรายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ
รายงานการศึกษาค้นคว้า ครูชำนาญการ
kanidta vatanyoo81.7K visualizações
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf por PhanumatPH
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
PhanumatPH17 visualizações
การสอน por guest283582b
การสอนการสอน
การสอน
guest283582b597 visualizações
จุดเน้นที่ 5 por klongnamkeaw
จุดเน้นที่  5จุดเน้นที่  5
จุดเน้นที่ 5
klongnamkeaw84 visualizações
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู por krutang2151
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
krutang21511.1K visualizações
คู่มือปฏิบัติงานครู por Pattama Poyangyuen
คู่มือปฏิบัติงานครูคู่มือปฏิบัติงานครู
คู่มือปฏิบัติงานครู
Pattama Poyangyuen5.9K visualizações
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู por Bannongjok Jittiboonsri
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
Bannongjok Jittiboonsri1.5K visualizações
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1) por Hinkong Sc
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)
คู่มือการปฏิบัตงานข้าราชการครู สพฐ (1)
Hinkong Sc15.9K visualizações
Utq 2128 1-pdf por Sircom Smarnbua
Utq 2128 1-pdfUtq 2128 1-pdf
Utq 2128 1-pdf
Sircom Smarnbua2.2K visualizações
การบริหารงานวิชาการ por Watcharasak Chantong
การบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ
Watcharasak Chantong288 visualizações
ใบงานที่ 2 8 por Nitikan2539
ใบงานที่ 2 8ใบงานที่ 2 8
ใบงานที่ 2 8
Nitikan2539250 visualizações

Mais de ประพันธ์ เวารัมย์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 por
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560ประพันธ์ เวารัมย์
10.6K visualizações98 slides
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ por
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ประพันธ์ เวารัมย์
3.8K visualizações17 slides
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น por
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่นประพันธ์ เวารัมย์
9.5K visualizações50 slides
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชกา... por
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชกา...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชกา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชกา...ประพันธ์ เวารัมย์
1K visualizações6 slides
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 por
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ประพันธ์ เวารัมย์
7.1K visualizações112 slides
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 por
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539ประพันธ์ เวารัมย์
4.9K visualizações12 slides

Mais de ประพันธ์ เวารัมย์(20)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้ por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป สอบท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชกา... por ประพันธ์ เวารัมย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชกา...ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชกา...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกพนักงานราชกา...
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 por ประพันธ์ เวารัมย์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 2 por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ชุดที่ 2แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ชุดที่ 2
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนวข้อสอบเจ้าพนักงาน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวข้อสอบเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผน สังกัดท้องถิ่น por ประพันธ์ เวารัมย์
หัวข้อสอบเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผน สังกัดท้องถิ่น หัวข้อสอบเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผน สังกัดท้องถิ่น
หัวข้อสอบเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายบายและแผน สังกัดท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น บรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ. และเมืองพัทยา จำนวน 211... por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบท้องถิ่น บรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ. และเมืองพัทยา จำนวน 211...แนวข้อสอบท้องถิ่น บรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ. และเมืองพัทยา จำนวน 211...
แนวข้อสอบท้องถิ่น บรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ. และเมืองพัทยา จำนวน 211...
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบ... por ประพันธ์ เวารัมย์
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบ...สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบ...
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบ...
แนวข้อสอบ เตรียมสอบจังหวัดศรีสะเกษ (แนวข้อสอบเก่า) por ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบ เตรียมสอบจังหวัดศรีสะเกษ (แนวข้อสอบเก่า)แนวข้อสอบ เตรียมสอบจังหวัดศรีสะเกษ (แนวข้อสอบเก่า)
แนวข้อสอบ เตรียมสอบจังหวัดศรีสะเกษ (แนวข้อสอบเก่า)

ตำแหน่งครูผู้ช่วย (31)