G коледж_фп_тема 2

Організація
грошових
розрахунків
підприємств
1. Сутність і класифікація
грошових розрахунків.
2. Організація проведення касових
операцій
3. Організація проведення
безготівкових розрахунків
4. Види банківських рахунків і
порядок їх відкриття.
1. . Сутність і класифікація
грошових розрахунків.
Розрахунками у
народному
господарстві
називається система
грошових відносин,
пов'язаних з оплатою
товарів, робіт, послуг
юридичних та
У класифікації безготівкових розрахунків розрізняють:
Розрахунки за товарними операціями - пов'язані з
реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг.
Розрахунки за нетоварними операціями пов'язані з
фінансовими операціями: з кредитною системою, з
бюджетами різних рівнів, зі сплатою фінансових санкцій.
Залежно від місця проведення безготівкових розрахунків
розрізняють:
- внутрідержавні (внутріміські, що здійснюються в межах
одного населеного пункту, і міжміські - за межами цього
пункту);
- міждержавні розрахунки (між господарськими
суб'єктами,
які перебувають на територіях різних держав).
За критерієм гарантованості платежу безготівкові
розрахунки поділяють на:
- гарантовані, тобто такі, що забезпечують гарантію
платежу за рахунок депонування коштів;
- негарантовані, тобто такі, за якими платіж не
гарантується.
Залежно від способу реалізації продукції безготівкові
дотриманні таких принципів.
1. Кошти підприємств підлягають обов’язковому зберіганню в банках,
за винятком залишків готівки в їх касах у межах встановленого
ліміту
2. Безготівкові розрахунки між підприємствами здійснюються у
національній валюті України через банк шляхом перерахування
коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.
3. Кошти з рахунку клієнта списуються за розпорядженнями його
власника крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене
безспірне стягнення та безакцептне списання коштів. 4. Розрахункові
документи приймаються банком до виконання тільки у межах
наявних коштів на рахунку клієнта.
5. Платежі одного клієнта за рахунок коштів іншого не допускаються,
за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
6. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове
обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо
перерахування коштів з рахунків.
7. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків,
передбачені інструкцією № 22 та вказують їх при укладенні між
собою договорів.
8. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем
Організація проведення
касових операцій
Касові операції регламентуються
Положенням про ведення касових
операцій у національній валюті в
Україні, яке затверджене
постановою Правління
Національного банку України від
15.12.2004р. № 637 зі змінами та
доповненнями.
Готівкові розрахунки -
платежі готівкою
підприємств
(підприємців) та
фізичних осіб за
реалізовану продукцію
(товари, виконані
роботи, надані послуги),
а також за операціями,
які безпосередньо не
пов'язані з реалізацією
продукції (товарів,
Відповідно до Постанови Правління
Національного банку України «Про встановлення
граничної суми готівкового розрахунку» від
9.02.2005р. № 32 господарства здійснюють
розрахунки з іншими підприємствами та
фізичними особами як у готівковій, так і у
безготівковій формах. Сума готівкового
розрахунку одного підприємства з іншим
підприємством (підприємцем) не перевищує 10000
грн. протягом одного дня за одним або кількома
платіжними документами. Платежі понад
установлену граничну суму проводяться виключно
у безготівковому порядку. Кількість підприємств
(підприємців), з якими проводяться розрахунки,
Ліміт каси – граничний розмір суми готівки, що
може залишатися у касі у позаробочий час.
Встановлення ліміту каси проводиться
підприємством самостійно на підставі розрахунку.
Ліміт каси встановлюється не більше
середньоденного обсягу виручки (витрат).
Його розраховують шляхом ділення суми
фактичної готівкової виручки (витрат) за три
будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що
передують строку встановлення ліміту каси, на
кількість робочих днів підприємства
за ці три місяці. Установлений
ліміт каси
затверджується внутрішнім
наказом
підприємства.
• Строки здавання підприємствами готівкової виручки
для її зарахування на рахунки в банках
визначаються підприємством і встановлюються за
погодженням з відповідним банком (у якому відкрито
рахунок підприємства, на який зараховуються
кошти) відповідно до таких вимог:
• - для підприємств, що розташовані в населених
пунктах, де є установи банку і готівкова виручка
здається до установ банків (а за відсутності
установ банків – на підприємства поштового
зв'язку), – щодня в день надходження виручки до їх
кас;
• - для підприємств, які через специфіку діяльності
чи режим роботи, а також за відсутності відповідної
домовленості з установою банку на інкасацію чи
здавання виручки до вечірньої каси банку не можуть
щодня здавати готівкову виручку, – наступного дня;
•
Підзвітні особи зобов’язані подати до бухгалтерії
підприємства
разом із
невикористаним залишком готівки авансовий звіт про
витрачання
одержаних
у касі сум у такі строки:
-за відрядженнями – протягом трьох робочих днів після
повернення
з відрядження;
-на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів
її переробки
та заготівлю вторинної
сировини – протягом десяти робочих днів з дня видачі
готівки під звіт;
-на всі інші виробничі (господарські) потреби –
наступного робочого дня
-
• Згідно до Положення № 637 до підприємства можуть
застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів:
• - за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в
касі – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної
готівки;
• - за неповно відображену або зовсім не відображену готівку в
касі – у п'ятикратному розмірі цієї суми;
• - за перевищення строків використання виданої під звіт
готівки, а також видачу готівкових коштів підзвіт без
повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі
25% виданих підзвіт сум;
• - у разі неотримання підприємствами при здійсненні
готівкового платежу від їх отримувача платіжного
документа – у розмірі проведення виплат.
• Крім санкцій, до суб'єктів підприємницької діяльності може
бути застосований і адміністративний штраф – це вид
адміністративного стягнення, яке застосовується до особи
за здійснення нею правопорушення, передбаченого кодексом
3. Безготівкові
розрахунки• Механізм проведення безготівкових
розрахунків регламентується
Інструкцією про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті,
затвердженою постановою Правління
Національного банку України 21 січня
2004 р. № 22.
• Безготівкові розрахунки – це грошові
розрахунки, які здійснюються за
допомогою записів на рахунках у банках,
коли гроші (кошти) списуються з
рахунка платника і переказуються на
• Інструкція № 22 встановлює
правила використання під час
здійснення розрахункових операцій
платіжних інструментів у формі:
меморіального ордера; платіжного
доручення; платіжної вимоги-
доручення; платіжної вимоги;
розрахункового чека; акредитива.
Меморіальний ордер – це міжбанківський
розрахунковий документ, який
складається банком під час здійснення
розрахунків для документального
оформлення операцій щодо списання
коштів з рахунка платника, операцій з
• Платіжне доручення – це письмове доручення
власника рахунка перерахувати відповідну суму
зі свого рахунка на рахунок отримувача
коштів.
• Платіжні доручення застосовуються у
розрахунках щодо місцевих, а також
міжміських поставок за товари (роботи,
послуги). Вони забезпечують максимальне
наближення строків отримання товарно-
матеріальних цінностей і здійснення платежу,
прискорюють обертання оборотних коштів;
запобігають виникнення кредиторської
заборгованості покупців.
• Розрахунки платіжними дорученнями
здійснюються за нетоварними операціями.
• Вони забезпечують максимальне наближення
строків отримання товарно-матеріальних
цінностей і здійснення платежу, прискорюють
Платіжна вимога-доручення – це
комбінований документ, який складається
з двох частин:
- верхня частина – вимога підприємства-
постачальника до підприємства-покупця
сплатити вартість товару, виконаних
робіт, послуг;- нижня частина –
доручення покупця
(платника грошових
коштів) банку, який
його обслуговує,
переказати належну
суму коштів із його
• Розрахунковий чек – це письмове розпорядження
платника своєму банку сплатити зі свого рахунка
пред’явнику чека відповідну грошову суму.
• Розрахункові чеки використовуються тільки для
безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на
рахунок одержувача коштів і не підлягають оплаті
готівкою.
• Розрахунки чеками мають умовний характер: видача
боржником чека ще не означає оплати його зобов’язань
перед кредитором. Зобов’язання погашаються тільки
після повної оплати чека банком-платником. Чекова
форма розрахунків має певні переваги перед іншими
формами. Це, передусім, відносна швидкість
розрахунків і надходження коштів на рахунок
постачальника, що сприяє зменшенню дебіторської
заборгованості. Принциповими недоліками такої
форми розрахунків є недостатня гарантія платежу,
Суть акредитивної форми розрахунків полягає у тому,
що покупець на підставі договору з постачальником і
до відвантаження ним продукції перераховує гроші на
його ім’я у відповідну установу банку.
Акредитивна форма розрахунку дає постачальнику
впевненість, що відвантажений товар буде своєчасно
оплачено. Для постачальників (отримувачів коштів)
акредитивна форма розрахунків надійна, відносно
проста і приваблива, оскільки гарантує оплату.
Покупцям розрахунки
з використанням акредитиву
економічно невигідні, бо передбачають
відволікання фінансових ресурсів у
зв'язку з необхідністю їх, депонування
ще до моменту проведення самих
розрахунків.
• Вексель – письмове боргове зобов'язання чітко
встановленої форми, яке засвідчує обов'язок
боржника (векселедавця) сплатити певну грошову
суму у певний строк своєму кредитору, власнику
векселя.
• Розрізняють два різновиди векселя – простий і
переказний вексель. У простому векселі міститься
нічим не обумовлена обіцянка векселедавця сплатити
безпосередньо своєму кредитору суму боргу. У ньому
фіксуються найменування боржника й кредитора,
строк платежу, є підпис векселедавця і його печатка.
Переказний вексель виписує і підписує кредитор
(трасант), він являє собою наказ боржнику
(трасату) про сплату в зазначений строк вказаної
суми третій особі (ремітенту).
• Векселі не знецінюються, в обігу перебувають
визначений договором час, скорочують потребу у
готівці, зменшують витрати грошового обороту і
• Згідно з положенням НБУ “Про
впровадження пластикових карток
міжнародних платіжних систем” від 24.02.97
p. банківська платіжна картка - пластиковий
ідентифікаційний засіб, за допомогою якого
можна керувати банківським рахунком, тобто
здійснювати операції сплати за товари,
послуги та отримувати готівкові кошти.
• Сиcтема “клієнт-банк” забезпечує
обслуговування підприємства на сучасному
технічному рівні та розширює спектр
банківських послуг. Дана система значно
прискорює обмін інформацією між банком та
підприємством, дозволить підприємству
оперативно управляти власним рахунком.
• Факторинг – переуступка боргу банку.
Для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів
розрахунків та касових операцій юридичні й фізичні
особи відкривають банківські рахунки.
Рахунки відкриваються відповідно до Інструкції про
порядок відкриття, використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах, затвердженою
від 12.11.2003р. № 492.
Інструкція № 492
Суб'єкти господарювання
незалежно від форми
власності, а також їх
відокремлені підрозділи,
мають право відкрити по-
точні, кредитні та вкладні
(депозитні) рахунки
• Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх
видів та форм власності, а також їх відокремленим
підрозділам для зберігання грошових коштів та
здійснення усіх видів банківських операцій відповідно
до чинного законодавства України. Клієнти можуть
відкривати лише один поточний рахунок для
формування статутного фонду господарського
товариства та один поточний рахунок за кожною
угодою сумісної (спільної) діяльності без створення
юридичної особи.
• Кредитні рахунки відкриваються на договірній
основі як юридичним, так і фізичним особам в будь-
якій установі банку, яка має право видавати
кредити з дотриманням вимог чинного
законодавства. Кредитні рахунки призначені для
обліку кредитів, які на-дані шляхом оплати
розрахункових документів чи перерахування на
• Вкладні (депозитні) рахунки
підприємствам та їх
відокремленим підрозділам
відкриваються на підставі
укладеного депозитного договору
між власником рахунку та
установою банку на визначений
у договорі строк. Кошти на
депозитні рахунки
перераховуються з поточного
рахунку і після закінчення
строку зберігання
повертаються на поточний
рахунок.
• Відсотки за депозитними
вкладами перераховуються в
такому самому порядку або
зараховуються на поповнення
• Для відкриття поточних рахунків господарства подають до
установи банків такі документи:
• - заяву на відкриття рахунку встановленого зразку, підписану
керівником та головним бухгалтером
• - копію свідоцтва про державну реєстрацію в органах державної
виконавчої влади, засвідчену нотаріально;
• - копію зареєстрованого статуту підприємства, засвідчену
нотаріально. На примірнику статуту, на якому стояв оригінал
відмітки податкового органу про взяття підприємства на облік,
установа банку поставила відмітку про відкриття поточного
рахунку.
• - копію документа, що підтверджує взяття підприємства на
податковий облік, засвідчену нотаріально;
• - копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду
України, засвідчену нотаріально;
• - копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, засвідчену
нотаріально.
• - копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію
підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України як
платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально.
• - картку зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера
G коледж_фп_тема 2
1 de 25

Recomendados

G коледж_фп_тема 6 por
G коледж_фп_тема 6G коледж_фп_тема 6
G коледж_фп_тема 6Александр Белоиваненко
1.6K visualizações10 slides
G коледж_фп_тема 1 por
G коледж_фп_тема 1G коледж_фп_тема 1
G коледж_фп_тема 1Александр Белоиваненко
2K visualizações28 slides
G коледж_фп_тема 111 por
G коледж_фп_тема 111G коледж_фп_тема 111
G коледж_фп_тема 111Александр Белоиваненко
2.3K visualizações35 slides
G коледж_фп_тема 9 por
G коледж_фп_тема 9G коледж_фп_тема 9
G коледж_фп_тема 9Александр Белоиваненко
3.2K visualizações30 slides
G коледж_фп_тема 4 por
G коледж_фп_тема 4G коледж_фп_тема 4
G коледж_фп_тема 4Александр Белоиваненко
1.8K visualizações17 slides
G коледж_фп_тема 101 por
G коледж_фп_тема 101G коледж_фп_тема 101
G коледж_фп_тема 101Александр Белоиваненко
1.8K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

презентация por
презентацияпрезентация
презентацияАлексей Тимошенко
1.9K visualizações21 slides
2. грошові надходження підприємств (2) por
2. грошові надходження підприємств (2)2. грошові надходження підприємств (2)
2. грошові надходження підприємств (2)Bilovus
1.5K visualizações43 slides
аналіз ок 111 por
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111cit-cit
3.7K visualizações37 slides
7. оборотні активи por
7. оборотні активи7. оборотні активи
7. оборотні активиBilovus
2.1K visualizações43 slides
аналіз фінансової стійкості por
аналіз фінансової стійкостіаналіз фінансової стійкості
аналіз фінансової стійкостіДмитро Резніченко
690 visualizações16 slides
Фінансовий облік. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінанс... por
Фінансовий облік. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінанс...Фінансовий облік. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінанс...
Фінансовий облік. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінанс...Віталій Дячук
4K visualizações32 slides

Mais procurados(20)

2. грошові надходження підприємств (2) por Bilovus
2. грошові надходження підприємств (2)2. грошові надходження підприємств (2)
2. грошові надходження підприємств (2)
Bilovus1.5K visualizações
аналіз ок 111 por cit-cit
аналіз ок 111аналіз ок 111
аналіз ок 111
cit-cit3.7K visualizações
7. оборотні активи por Bilovus
7. оборотні активи7. оборотні активи
7. оборотні активи
Bilovus2.1K visualizações
Фінансовий облік. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінанс... por Віталій Дячук
Фінансовий облік. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінанс...Фінансовий облік. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінанс...
Фінансовий облік. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінанс...
Віталій Дячук4K visualizações
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованість por Віталій Дячук
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованістьФінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованість
Фінансовий облік. Тема: Дебіторська заборгованість
Віталій Дячук3.8K visualizações
10. оцінка фінансового стану підприємства por Bilovus
10. оцінка фінансового стану підприємства10. оцінка фінансового стану підприємства
10. оцінка фінансового стану підприємства
Bilovus2.9K visualizações
Майнові ресурси (активи) підприємства por Pavlo Syrvatka
Майнові ресурси (активи) підприємстваМайнові ресурси (активи) підприємства
Майнові ресурси (активи) підприємства
Pavlo Syrvatka5.5K visualizações
4. формування і розподіл прибутку por Bilovus
4. формування і розподіл прибутку4. формування і розподіл прибутку
4. формування і розподіл прибутку
Bilovus1.4K visualizações
оцінка статей балансу por Helen Rudenko
оцінка статей балансуоцінка статей балансу
оцінка статей балансу
Helen Rudenko1.1K visualizações
загальна характеристика основних видів фінансової звітності por Дмитро Резніченко
загальна характеристика основних видів фінансової звітностізагальна характеристика основних видів фінансової звітності
загальна характеристика основних видів фінансової звітності
Дмитро Резніченко917 visualizações
Аудит власного капіталу por Алекс Шева
Аудит власного капіталуАудит власного капіталу
Аудит власного капіталу
Алекс Шева2.5K visualizações
Фінансовий облік. Тема: Інвестиції por Віталій Дячук
Фінансовий облік. Тема: ІнвестиціїФінансовий облік. Тема: Інвестиції
Фінансовий облік. Тема: Інвестиції
Віталій Дячук5.2K visualizações
Аудит фінансових результатів por Алекс Шева
Аудит фінансових результатівАудит фінансових результатів
Аудит фінансових результатів
Алекс Шева97 visualizações
Фінансовий облік. Тема: Облік запасів por Віталій Дячук
Фінансовий облік. Тема: Облік запасівФінансовий облік. Тема: Облік запасів
Фінансовий облік. Тема: Облік запасів
Віталій Дячук12.8K visualizações
Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків por Настя Корабахина
Фінансовий аналіз діяльності комерційних банківФінансовий аналіз діяльності комерційних банків
Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків
Настя Корабахина4.1K visualizações
Dohid por metallurg056
DohidDohid
Dohid
metallurg056129 visualizações

Destaque

Random 140415011228-phpapp01 por
Random 140415011228-phpapp01Random 140415011228-phpapp01
Random 140415011228-phpapp01Александр Белоиваненко
1.5K visualizações4 slides
G коледж_фп_тема 51 por
G коледж_фп_тема 51G коледж_фп_тема 51
G коледж_фп_тема 51Александр Белоиваненко
1.6K visualizações37 slides
облік у зар. країнах por
облік у зар. країнахоблік у зар. країнах
облік у зар. країнахInnaNechytaylo
1.2K visualizações19 slides
презентація дисципліни «бухгалтерський облік» por
презентація дисципліни «бухгалтерський облік»презентація дисципліни «бухгалтерський облік»
презентація дисципліни «бухгалтерський облік»Вера Бутенко
6.7K visualizações10 slides
Облік дебіторської заборгованості por
Облік дебіторської заборгованостіОблік дебіторської заборгованості
Облік дебіторської заборгованостіТатьяна Писоченко
599 visualizações7 slides
Тема 3. Документальне оформлення та облік продажу товарів. por
Тема 3. Документальне оформлення та облік продажу товарів.Тема 3. Документальне оформлення та облік продажу товарів.
Тема 3. Документальне оформлення та облік продажу товарів.Татьяна Писоченко
1.1K visualizações10 slides

Destaque(7)

Similar a G коледж_фп_тема 2

Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx por
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxПринципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxOlegSkorba
33 visualizações13 slides
Звіт Касира Презентация.pptx por
Звіт Касира Презентация.pptxЗвіт Касира Презентация.pptx
Звіт Касира Презентация.pptxOlegSkorba
99 visualizações6 slides
2 облік коштів на рахунках в банку por
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банкуLesya Yaremchuk
2.3K visualizações26 slides
3. способи платежів por
3. способи платежів3. способи платежів
3. способи платежівAlena2016
692 visualizações14 slides
Oблік реалізації через інтернет por
Oблік реалізації через інтернетOблік реалізації через інтернет
Oблік реалізації через інтернетNasya Stepanova
246 visualizações13 slides
Облік грошових коштів у касі por
Облік грошових коштів у касіОблік грошових коштів у касі
Облік грошових коштів у касіHanna Filatova
40 visualizações17 slides

Similar a G коледж_фп_тема 2(20)

Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx por OlegSkorba
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptxПринципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
Принципи готівкового і безготівкового типів розрахунків .pptx
OlegSkorba33 visualizações
Звіт Касира Презентация.pptx por OlegSkorba
Звіт Касира Презентация.pptxЗвіт Касира Презентация.pptx
Звіт Касира Презентация.pptx
OlegSkorba99 visualizações
2 облік коштів на рахунках в банку por Lesya Yaremchuk
2 облік коштів на рахунках в банку2 облік коштів на рахунках в банку
2 облік коштів на рахунках в банку
Lesya Yaremchuk2.3K visualizações
3. способи платежів por Alena2016
3. способи платежів3. способи платежів
3. способи платежів
Alena2016692 visualizações
Oблік реалізації через інтернет por Nasya Stepanova
Oблік реалізації через інтернетOблік реалізації через інтернет
Oблік реалізації через інтернет
Nasya Stepanova246 visualizações
Облік грошових коштів у касі por Hanna Filatova
Облік грошових коштів у касіОблік грошових коштів у касі
Облік грошових коштів у касі
Hanna Filatova40 visualizações
Тема 11 por rudenchik
Тема 11Тема 11
Тема 11
rudenchik1.6K visualizações
лекция 8 por cit-cit
лекция 8лекция 8
лекция 8
cit-cit1.9K visualizações
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт... por Sokolovskyi and Partners Law Firm
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...
Sokolovskyi and Partners Law Firm369 visualizações
Cashberry por Loan24.com.ua
CashberryCashberry
Cashberry
Loan24.com.ua357 visualizações
7 облік зобовязань por Lesya Yaremchuk
7 облік зобовязань7 облік зобовязань
7 облік зобовязань
Lesya Yaremchuk2.9K visualizações
презентація 9 por Alena2016
презентація 9презентація 9
презентація 9
Alena20162.5K visualizações
презентація 9 por Alena2016
презентація 9презентація 9
презентація 9
Alena2016492 visualizações
1. основи орг.між.розрахунків por Bilovus
1. основи орг.між.розрахунків1. основи орг.між.розрахунків
1. основи орг.між.розрахунків
Bilovus327 visualizações
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 году por Dmitriy Garniy
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 годуНалог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 году
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 году
Dmitriy Garniy1.4K visualizações
4) фінансові послуги на грошовому ринку por Галина Златина
4) фінансові послуги на грошовому ринку4) фінансові послуги на грошовому ринку
4) фінансові послуги на грошовому ринку
Галина Златина1.7K visualizações
Документальне оформлення та особливості обліку операцій за договором por Nasya Stepanova
Документальне оформлення та особливості обліку операцій за договоромДокументальне оформлення та особливості обліку операцій за договором
Документальне оформлення та особливості обліку операцій за договором
Nasya Stepanova316 visualizações

Mais de Александр Белоиваненко

тема10 por
тема10тема10
тема10Александр Белоиваненко
5.7K visualizações17 slides
тема9 por
тема9тема9
тема9Александр Белоиваненко
5.9K visualizações16 slides
тема8 por
тема8тема8
тема8Александр Белоиваненко
6.2K visualizações67 slides
тема7 por
тема7тема7
тема7Александр Белоиваненко
5.9K visualizações15 slides
тема6 por
тема6тема6
тема6Александр Белоиваненко
5.5K visualizações18 slides
тема 4 por
тема 4тема 4
тема 4Александр Белоиваненко
6.4K visualizações27 slides

Mais de Александр Белоиваненко(11)

G коледж_фп_тема 2

 • 2. 1. Сутність і класифікація грошових розрахунків. 2. Організація проведення касових операцій 3. Організація проведення безготівкових розрахунків 4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.
 • 3. 1. . Сутність і класифікація грошових розрахунків. Розрахунками у народному господарстві називається система грошових відносин, пов'язаних з оплатою товарів, робіт, послуг юридичних та
 • 4. У класифікації безготівкових розрахунків розрізняють: Розрахунки за товарними операціями - пов'язані з реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг. Розрахунки за нетоварними операціями пов'язані з фінансовими операціями: з кредитною системою, з бюджетами різних рівнів, зі сплатою фінансових санкцій. Залежно від місця проведення безготівкових розрахунків розрізняють: - внутрідержавні (внутріміські, що здійснюються в межах одного населеного пункту, і міжміські - за межами цього пункту); - міждержавні розрахунки (між господарськими суб'єктами, які перебувають на територіях різних держав). За критерієм гарантованості платежу безготівкові розрахунки поділяють на: - гарантовані, тобто такі, що забезпечують гарантію платежу за рахунок депонування коштів; - негарантовані, тобто такі, за якими платіж не гарантується. Залежно від способу реалізації продукції безготівкові
 • 5. дотриманні таких принципів. 1. Кошти підприємств підлягають обов’язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в їх касах у межах встановленого ліміту 2. Безготівкові розрахунки між підприємствами здійснюються у національній валюті України через банк шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. 3. Кошти з рахунку клієнта списуються за розпорядженнями його власника крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене безспірне стягнення та безакцептне списання коштів. 4. Розрахункові документи приймаються банком до виконання тільки у межах наявних коштів на рахунку клієнта. 5. Платежі одного клієнта за рахунок коштів іншого не допускаються, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. 6. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів з рахунків. 7. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків, передбачені інструкцією № 22 та вказують їх при укладенні між собою договорів. 8. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем
 • 6. Організація проведення касових операцій Касові операції регламентуються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. № 637 зі змінами та доповненнями.
 • 7. Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів,
 • 8. Відповідно до Постанови Правління Національного банку України «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 9.02.2005р. № 32 господарства здійснюють розрахунки з іншими підприємствами та фізичними особами як у готівковій, так і у безготівковій формах. Сума готівкового розрахунку одного підприємства з іншим підприємством (підприємцем) не перевищує 10000 грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно у безготівковому порядку. Кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться розрахунки,
 • 9. Ліміт каси – граничний розмір суми готівки, що може залишатися у касі у позаробочий час. Встановлення ліміту каси проводиться підприємством самостійно на підставі розрахунку. Ліміт каси встановлюється не більше середньоденного обсягу виручки (витрат). Його розраховують шляхом ділення суми фактичної готівкової виручки (витрат) за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення ліміту каси, на кількість робочих днів підприємства за ці три місяці. Установлений ліміт каси затверджується внутрішнім наказом підприємства.
 • 10. • Строки здавання підприємствами готівкової виручки для її зарахування на рахунки в банках визначаються підприємством і встановлюються за погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог: • - для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є установи банку і готівкова виручка здається до установ банків (а за відсутності установ банків – на підприємства поштового зв'язку), – щодня в день надходження виручки до їх кас; • - для підприємств, які через специфіку діяльності чи режим роботи, а також за відсутності відповідної домовленості з установою банку на інкасацію чи здавання виручки до вечірньої каси банку не можуть щодня здавати готівкову виручку, – наступного дня; •
 • 11. Підзвітні особи зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства разом із невикористаним залишком готівки авансовий звіт про витрачання одержаних у касі сум у такі строки: -за відрядженнями – протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження; -на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини – протягом десяти робочих днів з дня видачі готівки під звіт; -на всі інші виробничі (господарські) потреби – наступного робочого дня -
 • 12. • Згідно до Положення № 637 до підприємства можуть застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів: • - за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки; • - за неповно відображену або зовсім не відображену готівку в касі – у п'ятикратному розмірі цієї суми; • - за перевищення строків використання виданої під звіт готівки, а також видачу готівкових коштів підзвіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25% виданих підзвіт сум; • - у разі неотримання підприємствами при здійсненні готівкового платежу від їх отримувача платіжного документа – у розмірі проведення виплат. • Крім санкцій, до суб'єктів підприємницької діяльності може бути застосований і адміністративний штраф – це вид адміністративного стягнення, яке застосовується до особи за здійснення нею правопорушення, передбаченого кодексом
 • 13. 3. Безготівкові розрахунки• Механізм проведення безготівкових розрахунків регламентується Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України 21 січня 2004 р. № 22. • Безготівкові розрахунки – це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на
 • 14. • Інструкція № 22 встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій платіжних інструментів у формі: меморіального ордера; платіжного доручення; платіжної вимоги- доручення; платіжної вимоги; розрахункового чека; акредитива. Меморіальний ордер – це міжбанківський розрахунковий документ, який складається банком під час здійснення розрахунків для документального оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника, операцій з
 • 15. • Платіжне доручення – це письмове доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів. • Платіжні доручення застосовуються у розрахунках щодо місцевих, а також міжміських поставок за товари (роботи, послуги). Вони забезпечують максимальне наближення строків отримання товарно- матеріальних цінностей і здійснення платежу, прискорюють обертання оборотних коштів; запобігають виникнення кредиторської заборгованості покупців. • Розрахунки платіжними дорученнями здійснюються за нетоварними операціями. • Вони забезпечують максимальне наближення строків отримання товарно-матеріальних цінностей і здійснення платежу, прискорюють
 • 16. Платіжна вимога-доручення – це комбінований документ, який складається з двох частин: - верхня частина – вимога підприємства- постачальника до підприємства-покупця сплатити вартість товару, виконаних робіт, послуг;- нижня частина – доручення покупця (платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, переказати належну суму коштів із його
 • 17. • Розрахунковий чек – це письмове розпорядження платника своєму банку сплатити зі свого рахунка пред’явнику чека відповідну грошову суму. • Розрахункові чеки використовуються тільки для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок одержувача коштів і не підлягають оплаті готівкою. • Розрахунки чеками мають умовний характер: видача боржником чека ще не означає оплати його зобов’язань перед кредитором. Зобов’язання погашаються тільки після повної оплати чека банком-платником. Чекова форма розрахунків має певні переваги перед іншими формами. Це, передусім, відносна швидкість розрахунків і надходження коштів на рахунок постачальника, що сприяє зменшенню дебіторської заборгованості. Принциповими недоліками такої форми розрахунків є недостатня гарантія платежу,
 • 18. Суть акредитивної форми розрахунків полягає у тому, що покупець на підставі договору з постачальником і до відвантаження ним продукції перераховує гроші на його ім’я у відповідну установу банку. Акредитивна форма розрахунку дає постачальнику впевненість, що відвантажений товар буде своєчасно оплачено. Для постачальників (отримувачів коштів) акредитивна форма розрахунків надійна, відносно проста і приваблива, оскільки гарантує оплату. Покупцям розрахунки з використанням акредитиву економічно невигідні, бо передбачають відволікання фінансових ресурсів у зв'язку з необхідністю їх, депонування ще до моменту проведення самих розрахунків.
 • 19. • Вексель – письмове боргове зобов'язання чітко встановленої форми, яке засвідчує обов'язок боржника (векселедавця) сплатити певну грошову суму у певний строк своєму кредитору, власнику векселя. • Розрізняють два різновиди векселя – простий і переказний вексель. У простому векселі міститься нічим не обумовлена обіцянка векселедавця сплатити безпосередньо своєму кредитору суму боргу. У ньому фіксуються найменування боржника й кредитора, строк платежу, є підпис векселедавця і його печатка. Переказний вексель виписує і підписує кредитор (трасант), він являє собою наказ боржнику (трасату) про сплату в зазначений строк вказаної суми третій особі (ремітенту). • Векселі не знецінюються, в обігу перебувають визначений договором час, скорочують потребу у готівці, зменшують витрати грошового обороту і
 • 20. • Згідно з положенням НБУ “Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем” від 24.02.97 p. банківська платіжна картка - пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого можна керувати банківським рахунком, тобто здійснювати операції сплати за товари, послуги та отримувати готівкові кошти. • Сиcтема “клієнт-банк” забезпечує обслуговування підприємства на сучасному технічному рівні та розширює спектр банківських послуг. Дана система значно прискорює обмін інформацією між банком та підприємством, дозволить підприємству оперативно управляти власним рахунком. • Факторинг – переуступка боргу банку.
 • 21. Для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахунків та касових операцій юридичні й фізичні особи відкривають банківські рахунки. Рахунки відкриваються відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою від 12.11.2003р. № 492. Інструкція № 492 Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, а також їх відокремлені підрозділи, мають право відкрити по- точні, кредитні та вкладні (депозитні) рахунки
 • 22. • Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських операцій відповідно до чинного законодавства України. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формування статутного фонду господарського товариства та один поточний рахунок за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи. • Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі як юридичним, так і фізичним особам в будь- якій установі банку, яка має право видавати кредити з дотриманням вимог чинного законодавства. Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, які на-дані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на
 • 23. • Вкладні (депозитні) рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. • Відсотки за депозитними вкладами перераховуються в такому самому порядку або зараховуються на поповнення
 • 24. • Для відкриття поточних рахунків господарства подають до установи банків такі документи: • - заяву на відкриття рахунку встановленого зразку, підписану керівником та головним бухгалтером • - копію свідоцтва про державну реєстрацію в органах державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально; • - копію зареєстрованого статуту підприємства, засвідчену нотаріально. На примірнику статуту, на якому стояв оригінал відмітки податкового органу про взяття підприємства на облік, установа банку поставила відмітку про відкриття поточного рахунку. • - копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену нотаріально; • - копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально; • - копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально. • - копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально. • - картку зі зразками підписів керівника та головного бухгалтера