Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Mais de Ziwapohn Peecharoensap(16)

Último(20)

Anúncio

Home visit palliative care

 1. SOAP NOTE 3 (Home visit : Palliative care) นศภ.จิตตภูมิ เปรมจิตต์ รหัสนักศึกา 5305899 ก รฝึกปฎิบัติง นด้ นเภสัชกรรมชุมชน ผลัดที่ 3/2560 ระหว่ งวันที่ 31 ก.ย. 60 – 7 ก.ย. 60 1
 2. 2
 3. 3 3Patient Profile วันที่เยี่ยมบ้าน 17/08/60 ช ยไทย อ ยุ 53 ปี น้ หนัก 48 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร BMI 18.75 kg/m2 (13/07/60) Chief Complain (CC) : - History of Present Illness (HPI) : - Past Medical History : -
 4. 4 4Patient Profile Family history :
 5. 5 5Patient Profile Social history : ในอดีตเคยดื่มสุร แต่เลิกแล้ว, ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ Drug Allergy : NKDA
 6. 6 6Patient Profile Medication therapy management (MTM) : 1) Gabapentin 300 mg OD hs ได้จ ก โรงพย บ ลเฉพ ะท ง 2) Paracetamol 500 mg 2x3 3) Aspirin (ทัมใจ) วันละ 1 ซอง 4) มีท นย หม้อสมุนไพร ซื้อม ชุดละ 1,000 บ ท ต้มย แพรกท นเอง (ระวังเรื่อง Potassium สูง) ผู้ป่วยซื้อม ท นเอง
 7. 7 7INHOMESS I = Impairment/Immotility ผู้ป่วยเดินออกม ต้อนรับด้วยตัวเอง ยังส ม รถท กิจวัตรประจ วันได้ต มปกติ ส ม รถ ท กับข้ วท นเองได้ N = Nutrition ไม่ค่อยท นอ ห ร กลืนอ ห รล บ ก กลืนแล้วเจ็บ ขน ดท นขนมปังยังต้องแช่ น้ ให้ นิ่มก่อนแล้วค่อยรับประท น H = Home
 8. 8 8INHOMESS
 9. 9 9INHOMESS
 10. 10 1 0 INHOMESS
 11. 11 INHOMESS O = Other people อ ศัยอยู่กับน้องช ย ภรรย ไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีลูก 2 คน ลูกช ยคนโตแต่งง นมีลูก เเล้ว ท ง นรับจ้ งทั่วไป แวะม ที่บ้ นทุกวัน เอ ข้ วม ให้พ่อกิน ลูกส วคนเล็กปัจจุบัน ศึกา อยู่ชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอ่ งทอง ไม่ได้อยู่บ้ นเดียวกัน อยู่บ้ นญ ติ อยู่โรงเรียน พ่อแม่ของผู้ป่วยปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคมะเร็งชนิดเดียวกัน 11
 12. 12 INHOMESS 1 2
 13. 13 INHOMESS M = Medication (17/08/60) 1) Gabapentin 300 mg OD hs 2) Paracetamol 500 mg 2x3 3) Aspirin (ทัมใจ) วันละ 1 ซอง 4) มีท นย หม้อสมุนไพร ซื้อม ชุดละ 1,000 บ ท ต้มย แพรกท นเอง (ระวังเรื่อง Potassium สูง) ผู้ป่วยซื้อม ท นเอง 1 3
 14. 14 INHOMESS E = Examination Pain score (17/08/60) 1 4
 15. 15 INHOMESS E = Examination 1 5
 16. 16 S = Safety บ้ นค่อนข้ งรกทึบ มีต้นไม้และต้นหญ้ ขึ้นเต็มไปหมด อ จเสี่ยงต่อก รถูก งูกัดหรือสัตว์มีพิาท ร้ ย S = Spiritual ผู้ป่วยนับถือศ สน พุทธ อยู่บ้ น ไม่ได้ท ง นอะไร รู้สึกไม่มีแรงจูงใจ คว มวิตกกังวล ยังไม่พร้อมที่จะเสียชีวิต แต่ก็ไม่ค่อยมีคว มหวังว่ จะห ยจ ก โรค ไม่อย กเข้ รับก รรักา ฉ ยแสง เนื่องจ กเคยเห็นคุณแม่เข้ รับก รรักา ฉ ยแสงแล้วดูทรม น จึงกลัวที่จะเป็นแบบเดียวกัน 1 6
 17. 17 I = Ideal ผู้ป่วยรับรู้และเข้ ใจว่ ตนเองเป็นโรคอะไร แต่ไม่ได้คิดจะต่อสู้กับโรคอย่ งจริงจัง F = Feeling รู้สึกไม่มีแรงจูงใจในก รต่อสู้กับโรค แต่ก็ยังมีคว มกังวล ไม่พร้อมที่จะ F = Function ท กิจวัตรประจ วันได้ต มปกติ แต่ท นอ ห รล บ ก ฟันด้ นบนถูกถอนจนหมด (เคลียร์ช่องป ก) และกลืนล บ ก กลืนแล้วเจ็บ จึงไม่ค่อยได้ท นอ ห ร (Poor nutrition) IFFE 1 7
 18. 18 IFFE E = Expectation - อย กให้ช่วยเรื่องฟัน อย กท นอ ห รได้ - ถ้ ขอพรได้ 3 ข้อ คุณ ลุงบอกว่ อย กให้ตัวเอง ห ยข ดจ กโรคมะเร็งที่ เป็นอยู่ - ซื้อย ต้มย หม้อ ม กิน เพร ะอย กห ท งเลือกในก รรักา เผื่อว่ จะดีขึ้น 1 8
 19. 19 Patient Profile Diagnosis : CA hypopharynx with glottis extension stage T2-T3 N2b Mx ได้รับก รวินิจฉัยวันที่ 16/06/60 ณ โรงพย บ ลอ่ งทอง Problem list : 1) ปฏิเสธเข้ รับก รรักา ไม่เข้ รับก รรักา ไปซื้อย สมุนไพรม ท นเอง (Stubborn patient) 2) Malnutrition from oral problem 3) Pain from CA (Need for drug therapy) 1 9
 20. 20 SOAP NOTE Problem list : ปฏิเสธเข้ รับก รรักา ไม่เข้ รับก รรักา ไปซื้อย สมุนไพร ม ท นเอง (Stubborn patient) 1 Subjective data : - Objective data : - 2 0
 21. 21 SOAP NOTE  ผู้ป่ วยดื้อ (Stubborn patient) หม ยถึง ผู้ป่วยที่มี พฤติกรรมก รใช้ย ที่ไม่ต่อเนื่อง (Non-compliant behavior;NCB) [12] ซึ่งจัดเป็นปัญห รก รใช้ย ที่พบม กเป็น อันดับแรกๆในผู้ป่วยเรื้อรัง [13] [14] Assessment : 2 1
 22. 22 Radiotherapy  การฉายรังสี หรือที่มักจะเรียกกันว่ ก รฉ ยแสง เป็นประเภทหนึ่ง ของรังสีรักษา (radiotherapy) ที่ใช้ส หรับบ บัดรักา โรคมะเร็ง โดยใช้รังสีพลังง นสูงฉ ยไปต แหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อท ล ย กลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้น  ในก รฉ ยรังสีบริเวณหน้ และล คอ ผู้ป่วยจะถูกจัดต แหน่งของศีราะและ ล คอ อ จใช้หน้ ก กพล สติกยึดบริเวณศีราะและล คอให้อยู่นิ่งกับที่ จ กนั้นนักรังสีรักา จะท ก รฉ ยรังสีต มแผนก รรักา ที่ว งไว้ รังสีที่ให้ แต่ละครั้งใช้เวล ที่แตกต่ งกันขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ฉ ย  ก่อนก รรักา ด้วยก รฉ ยแสง ผู้ป่วยต้องได้รับก รท ทันตกรรม เช่น ถอน ฟัน,ตัดแต่งกระดูก เป็นต้น เพื่อลดภ วะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เช่น ก รเกิด กระดูกเน่ ต ยจ กรังสี หรือ osteoradionecrosis (ORN) 2 2
 23. 23 Radiotherapy 2 3
 24. WHO definition of palliative care 2012 24 2 4 “Palliative care is approach that improve the quality of life of patient and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early indentification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual ”
 25. 25 SOAP NOTE  ผู้ป่วยซื้อย หม้อย ต้มสมุนไพรชุดละ 1,000 บ ทม ท น เพื่อหวังให้โรคมะเร็งดีขึ้น  เนื่องจ กผู้ป่วยร ยนี้มีค่ Liver fuction test เพิ่มขึ้น จึงควรแนะน ให้ผู้ป่วยหยุดย เนื่องจ กสมุนไพรบ งชนิด เช่น ใบขี้เหล็ก ส ม รถท ให้เกิดพิาต่อตับตับได้ Assessment : 2 5
 26. 26 SOAP NOTE แผนภาพ กระบวนก รดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก รใช้ย ไม่ ต่อเนื่อง[15] Assessment : 2 6
 27. 27 SOAP NOTE Plan : 1) Theurapeutic goal ให้ผู้ป่วยเข้ รับก รรักา ก รบ บัดแบบฉ ยแสง (Radiothearapy) 2) Theurapeutic plan สร้ งคว มสัมพันธ์ที่ดีระหว่ งทีมเยี่ยมบ้ นและผู้ป่วย จนกระทั่งผู้ป่วยเปิดใจและยอมเข้ รับ ก รรักา 3) Efficacy monitoring - 4) Safety monitoring - 2 7
 28. 28 SOAP NOTE Plan : 1) Theurapeutic goal ให้ผู้ป่วยเข้ รับก รรักา ก รบ บัดแบบฉ ยแสง (Radiothearapy) 2) Theurapeutic plan สร้ งคว มสัมพันธ์ที่ดีระหว่ งทีมเยี่ยมบ้ นและผู้ป่วย จนกระทั่งผู้ป่วยเปิดใจและยอมเข้ รับ ก รรักา 3) Efficacy monitoring - 4) Safety monitoring - 2 8
 29. 29 SOAP NOTE Plan : 5) Patient education แนะน คว มเสี่ยงจ กก รใช้ย ต้มย หม้อพร้อมทั้งแนะน ให้เลิกใช้ (ปัจจุบัน แพทย์ได้แนะน ให้เลิกแล้ว) 6) Future plan - 2 9
 30. 30 SOAP NOTE Problem list : Malnutrition from oral problem2 Subjective data : ผู้ป่วยให้ประวัติว่ ถูกถอนฟันบนส หรับก รเตรียมเข้ รับก รบ บัด แบบฉ ยแสง Objective data : - 3 0
 31. 31 SOAP NOTE  ภ วะทุพโภชน ก ร (Malnutrition) พบได้ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งและร้อยละ 60- 80 ของผู้ที่รังสี รักา (Radiotherapy) และรังสีรักา ร่วมกับก รท เคมีบ บัด (Chemotherapy) [7] [8]  พบม กในผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบท งเดินอ ห ร เช่น มะเร็งศรีาะและล คอ, มะเร็งล ไส้, ,มะเร็งตับ เป็นต้น[7] [8]  ภ วะทุพโภชน ก รจะส่งผลให้ก รท ง นของระบบภูมิคุ้มกันน้อยลงและท ให้ก รตอบสนองต่อ ก ร รักา และโอก สในก รห ยลดลง ร่วมถึงมีอัตร ก รเสียชีวิตสูงขึ้นถึง 1.8 เท่ [9] [10] [11] Assessment : 3 1
 32. 32 SOAP NOTE  ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ส คัญที่จะต้องติดต มและดูแลโภชน ก ร (Nutritional intake) และ น้ หนักตัว ผู้ป่วยโรคมะเร็ง[3]  ผู้ป่วยร ยนี้มีอ ก รปวดบริเวณคอที่มีก้อนเนื้อมะเร็ง เวล กลืนจะปวดม กท ให้เสี่ยงต่อก รเกิด ภ วะ Malnutrition  โดยปกติแล้วผู้ป่วยที่มีภ วะ Mucositis จ กก รรักา ด้วย Chemotherapy หรือ Radiotherapy จะ ทนต่อ Soft diet supplement หรือ Liquid diet ได้ง่ ยม กกว่ อ ห รปกติ Assessment : 3 2
 33. 33 SOAP NOTE  ดังนั้น อ จจะพิจ รณ Soft diet supplement หรือ Liquid diet supplement ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ส ม รถท นอ ห ร ปกติได้หรือท นล บ ก  ก รพิจ รณ ปริม ณพลังง นพื้นฐ นที่ผู้ป่วยควรได้รับ ต่อวัน (BEE:Basal energy expenditure) อ จใช้สูตร Harris-Benedict Formula (ภ พด้ นขว ) [4] Assessment : 3 3
 34. 34 SOAP NOTE Assessment :  BEE ของผู้ป่วยร ยนี้= [66 + (13.7 x 48 kg) + (5 x 160 cm) – (6.8 x 53 years) ] x 1.3 x 1.2 = 1,884 x 1.3 x 1.2 = 1,814.592 = 1,815 kcal  ปริม ณ Carbohydrate ที่แนะน คือ 45-65% ของ BEE [5] นั่นก็คือ 817 – 1,179 kcal = 204 – 295 g (Carbohydrate 1g = 4kcal)  ปริม ณ Protein ที่แนะน คือ 20-30% ของ BEE [5] นั่นก็คือ 363-545 kcal = 90.75 – 136.25 g (Protein 1g = 4kcal) 3 4
 35. 35 SOAP NOTE Assessment :  วิธีเตรียม : 6 ช้อนตวง (53.4 g) ผสมในน้ อุ่นหรือน้ เย็น 190 ml ละล ยให้เข้ กัน  53.4 g มีพลังง น 230 kcal ประกอบด้วย Carbohydrate 31.24 g, Protein 8.5 g และ Fat 7.5 g  แนะน ผู้ป่วยร ยนี้รับประท นครั้งละ 6 ช้อนตวง วันละ 3 ครั้ง เช้ กล ง วัน ซึ่ง ผู้ป่วยจะได้รับ พลังง น 230x3 = 690 kcal (38% ของพลังง นที่ ควรได้รับ) Carbohydrate 31.24x3 = 93.72 g (46% ของ Carbohydrate ที่ควรได้รับต่อวัน) 3 5
 36. 36 SOAP NOTE Assessment :  วิธีเตรียม : 4 ช้อนตวง (20 g) ผสมในน้ เย็น 200 ml ละล ย ให้เข้ กัน  20 g ให้ Protein 17 g  แนะน ผู้ป่วยร ยนี้รับประท นครั้งละ 4 ช้อนตวง วันละ 2 ครั้ง เช้ เย็น ซึ่ง ผู้ป่วยจะได้รับ Protein 17x2 = 34 g (38% ของ Protein ที่ควร ได้รับต่อวัน) 3 6
 37. 37 SOAP NOTE Assessment : 3 7
 38. 38 SOAP NOTE Plan : 1) Theurapeutic goal แก้ไขปัญห ภ วะทุพโภชนก รของผู้ป่วย 2) Theurapeutic plan 1. Ensure® รับประท นครั้งละ 6 ช้อนตวง ผสมในน้ อุ่นหรือน้ เย็น 190 ml วันละ 3 ครั้ง เช้ กล ง วัน 2. Hemomin® รับประท นครั้งละ 4 ช้อนตวง ผสมในน้ เย็น ml วันละ 2 ครั้ง เช้ เย็น 3 8
 39. 39 SOAP NOTE Plan : 3) Efficacy monitoring - 4) Safety monitoring - 3 9
 40. 40 SOAP NOTE Plan : 5) Patient education 5.1) แนะน วิธีก รรับประท น Ensure® และ Hemomin® 5.2) แนะน ผู้ป่วยรับประท นอ ห รอ่อน (Soft diet) ร่วมกับก รรับประท น ผลิตภัณฑ์ อ ห รท งก รแพทย์ เช่น ข้ วต้ม โจ๊กใส่ไข่ ไอศรีม ผัดผักบดกับน้ ซุป หมูบด ไก่บด 6) Future plan - 4 0
 41. 41 SOAP NOTE Problem list : Pain from CA (Need for drug therapy) 3 Subjective data : - Objective data : 4 1
 42. 42 SOAP NOTE Problem list : Pain from CA (Need for drug therapy) 3 Subjective data : ในอดีตเคยดื่มสุร แต่เลิกแล้ว, ปัจจุบันยังสูบบุหรี่ Objective data : 4 2
 43. 43 SOAP NOTE Objective data : 4 3
 44. 44 SOAP NOTE Objective data : Medication therapy management (MTM) : 1) Gabapentin 300 mg OD hs 2) Paracetamol 500 mg 2x3 3) Aspirin (ทัมใจ) วันละ 1 ซอง 4) มีท นย หม้อสมุนไพร ซื้อม ชุดละ 1,000 บ ท ต้มย แพรกท นเอง (ระวังเรื่อง Potassium สูง) ผู้ป่วยซื้อม ท นเอง 4 4
 45. 45 SOAP NOTE Assessment : ผู้ป่วยมีค่ Liver function test เพิ่มขึ้น เนื่องจ กผู้ป่วย ท นย Paracetamol ในก รบรรเท อ ก ร จึงจ เป็นต้องพิจ รณ เปลี่ยนชนิดย แก้ปวดให้กับผู้ป่วย 4 5
 46. 46 IESAC Analgesics Non-opioid Paracetamol Ibuprofen Aspirin Indication MildtoModeratepain MildtoModeratepain MildtoModeratepain Efficacy Safety Hepatotoxicity GIbleeding,CVevent ,Acuterenalfailure (<1%),Hypersensitivity Glbleeding,Renal damage,Rash Adherence 1,000mgq4-6h 400mgq8h 600mgq4h Cost Paracetamol 500mg 0.21 / Ibuprofenfilm-coated tablet400mg 0.51 / Aspirin300mg 0.22 / ผู้ป่วยซื้อม ท นเอง 4 6
 47. 47 IESAC Analgesics Weakopioid Strongopioid Codeine Tramadol Morphinesulfate Indication MildtoModerate pain Moderate-toseverepain severepain Efficacy Safety Constipation(>10%), Drowsiness(>10%), Tachycardiaor Badycardia(1-10%), Hypotention, LFTincreased, Respiratory depression Costipation(24-46%), Nausea(24-40%), Vomiting(7-17%), Dizziness(10-33%), Somnolence(7-25%), Respiratorydepression, Seretoninsyndrome Constipation(>9%), Urinaryretention(<5%), Nausea(>9%), Vomiting(>10%), Somnolence(>3%), Cardiacarrest, Respiratorydepression, Drugdependence withdrawal symptom ดัดแปลงจาก : 1.www.Micro medex solution.com 2.www.Medsc ape .com 4 7
 48. 48 IESAC แพทย์สั่งเปลี่ยนเป็น Tramadol 1x3 4 8
 49. 49 SOAP NOTE Plan : 1) Theurapeutic goal ขจัดอ ก รปวดที่เกิดจ กโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภ พชีวิติที่ดี 2) Theurapeutic plan Tramadol 50 mg 1x3 4 9
 50. 50 SOAP NOTE Plan : 3) Efficacy monitoring อ ก รปวดของผู้ป่วย : Pain score 4) Safety monitoring Side effect จ กย Tramadol ได้แก่ Constipation, Nausea&Vomitting, Dizziness, Somnolence, Respiratory depression, Serotonin syndrome 5 0
 51. 51 SOAP NOTE Plan : 5) Patient education - 6) Future plan ถ้ อ ก รปวดของผู้ปวดไม่ดีขึ้น อ จพิจ รณ ปรับระดับ (Step up) ย แก้ ปวด Morphine 5 1
 52. ] Reference 52 5 2 1. Raber-Durlacher JE, Elad S, Barasch A. Oral mucositis. Oral Oncol. 2010; 46: 452-6. 2. WHO's cancer pain ladder for adults. World Health Organization. Accessed Aug 03,2017. Available at: http://www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/ 3. Rajesh VL, Stephen TS, Douglas EP. Management of Oral Mucositis in Patients with Cancer. Dent Clin North Am. 2008 Jan 1; 52(1): 1-17 4. Angela C. Nutritional Considerations for Cancer Patients. CAN. FAM. PHYSICIAN. 1985 June; 31: 1,287-90
 53. ] Reference 53 5 3 6. Anju G, Sung EC, Ahmed H, Nehad MA, Gina D, Sakshi B, et al. Protein calorie malnutrition intervention and personalized cancer care. Oncotarget. 2017; 8(14): 24009-30 7. M Pressor, S Dense, D Berchery, G Rossignal, B Poiree, M Meslier. Prevalence, risk factors and clinical implications of malnutrition in French Comprehensive Cancer Centres. British Journal of Cancer. 2010; 102: 966–71 8. Wie GA, Cho YA, Kim SY, Kim SM, Bae JM, Joung H. Prevalence and risk factors of malnutrition among cancer patients according to tumor location and stage in the
 54. ] Reference 54 5 4 9. Ferrier MB, Speusens EB, Le CS, Baatenberg de Jong RJ. Comorbidity as a major risk factor for mortality and complications in head and neck surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Jan; 131(1): 27-32. 10. Dossus L, Kaaks R. Nutrition, metabolic factors and cancer risk. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2008 Aug; 22(4): 551-71. doi: 10.1016/j.beem.2008.08.003. 11. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Marques Vidal P, Camilo ME. Impact of nutrition on outcome: a prospective randomized controlled trial in patients with head and neck cancer
 55. ] Reference 55 5 5 12. Fred k. Understanding Noncompliant Behavior: Definition and Causes. The Permanete Journal. 2003; 7; 18-21 13. นรินทร นุต ดี และกฤาณี สระสุณี. ก รประเมินผลก รเยี่ยมบ้ นโดยทีมสหวิช ชีพที่มีเภสัชกรร่วมทีม เพื่อ จัดก รปัญห ก รใช้ย ในผู้ป่วยเบ หว นและคว มดันโลหิตสูงของโรงพย บ ลน้ พอง จังหวัดขอนแก่นใ ว รส รเภสัชกรรมไทย. 2559; 8; 206-16 14. สมทรง ร ชนิยม และกฤาณี สระสุณี. ก รจัดก รปัญห ก รใช้ย ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้ นโดยเภสัชกร ครอบครัวในเครือข่ ยบริก รสุขภ พอ เภอกระนวน. ว รส รเภสัชกรรมไทย. 2559; 8: 169-181 15. ปภัสร วรรณทอง. บทคว มเรื่อง ตกลงกับผู้ป่วยดื้ออย่ งไรให้ได้ผล (How to deal between Pharmacist and Stubborn patient) [อินเทอร์เน็ต]. [วันที่อ้ งอิง 05/09/60]. ที่ม :
Anúncio