Sandor Petofi

2.691 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
2.691
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
1.889
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Sandor Petofi

 1. 1. e . ur . . .r. _. ._. .. >H<7 NNW_ _ _ Iwuktmean Ííi* T 7 Heñipoeun V' V í4.; ;_v~; ;6,yQuuQ1c, âeünaêpoâiueca noem ; _
 2. 2. '› v: r.: 'zç'. =í; í*= _*2n'~e-" à( -s m; w 2. Muv-:1› a ' í ' »wa 1' * * 4 “rm x_ . 1 upa» : v I w ? iii s) àg_. -“vra'“l'f: g"gg_ç, ftfT-Âgçjggrgg¡ z A w' w _ _V/ ÍL v L . 7 A À a : :farmitáuz À * . ' 'g L* t 't 7' : 9 - í' 'z 3T); _, _,› , as , JLJLU v __ _m j. «r tu › f (W, _ ~ * 'À ” 4 ' . ~ . ›. » . y _ t' *I-~^~. J盓'_~. ,›-*~_ -h w À 1 é. «I. [pu'L43L'1f! ¡I¡1«› " 15a 'J: 'a_; ¡4;. g/s; V11ua¡¡111:1i'1szÀ V›-: «-_ »J ~ "u, .44 _ , ,_' cupp uu ; fla/ udwgv ma: : aãapàauslcüy( ' . N ' l ¡ . L' _ *é* . .. ._ m. : , _gana
 3. 3. 371838 ponííirüriíx. ; m” A _l . ' . J ¡ « f 4 A n r . ecnnnnn posam; i & 'SFM . _ 11K/ _g g; H Y ~ ¡114/"3 §g: “i: ;:1íí'4.l'íIQZ-Í¡ÉJÉI 'ê : :um 2 3M1e1~'u_s_. ›;r,1grs Maura! ) u: : m' uarzsspgxajgai: wlzuguí algum õuauguuggxyãug. ' 'W 39.3233 u! _¡. › -' §" ~ ' x x x . ' x 222.r, I_I, ..4J= I 'r' '$13.21 : :Quan mu* ' '“ ; __, ,_; __. _ 1.1.. ? ' › . .›« , -.. _ZL. _;_ ; ,, LLL. . ; A31 . E -
 4. 4. _' arm; . , N ›_Í›T'"Yx_l uí ' . . u - _ VI_- _- , W - , ~/g_: - . v . n. r- . - '14_ . ral, . - A M¡ JMJ. 4 , _.. . C '. .v›' . r 4 1 i! _. ' , AT¡ J uma í ' xwlq; _L ii! , . _w _L v f› Y = -e/ Írsg¡ 93-3153/ àdQLíQLM : Lígub-. .ua I4_~; r1'1('_-4i;1<_y! ç1 74 “ ' - , ' : Fu: Í/ r«'c1gJ_I_I8a_: _n; _n_: * JIàIIItkxijmgyáxfixwr 'HAJA *IMI cx I , gcytqzrg ; (5143 _u , .T_L. 'vx_ns@9u r ; Vlouxgupç ríí E031' õaúvx; r*q›“= _àn &La; ': __s_¡_›_n4:r: ; g3g'_í'_: ;jr_p¡r1g1itá¡: ¡. . w . t1 íiâJlí____. z.. ”V-"~' r, c_I*', Lr, :-3_= _I°_I*: ;I);1"- _ W : amarga: 'aguaycàsxg 19:12h i 'ÉÉJQÍJQPÚ V 8 wía-, ãssruumpwêiluww1 53131915133- jJvAfy-ÍUJÊJJ _ A 1í'; íg:1-, ¡g¡í': g,1 ; u ' '
 5. 5. Herecbisapoõnnrponli --- -j-g ; penermopcrnom, nepemananm ; um J - « _ ! npononmennn nanqannn n IcoJIeriyM y _ _ . Hani. ne sycnpincasicnom Kpanxma t_ npyroM MopoM Éom. ; - 8 1842 p. - onyõníxonannü nepnmñ 'A nipm «IT'S BKHO» . _ an** ' _ - = ' É 'ilusiwp w. ) , x1 , - “ -R¡'-'¡, m%_""" _ 13111 _n11 391.117 'j pu, -ís1y“p. e;r111 1512111 T T '- * . a Iv' - - '; '*-I1em1]311;19y3a1111w11wy. Q1919 , -' ~_ _ . 1- ), f 1*" 1 . Hit/ Ú" 0.a 1' ' , m ' Y "r ” ' I= 311919111111193' 'w924i . _ _ a. 1_ Í É W 1 -. .íl›. ol'ill)~'. lcvl7íiü4ñ% . Í 1 . ' m 1 - l Ç ~ › _ p . «.J^' ' o _Ilüll . b" a . '-¡ 4:16:21? . . 1 '
 6. 6. y. *E “Jwwyí*f', ~yr¡l, g¡kh, _j ü u¡ _| |_I]| . . 4 ' _I - 1.1» “' . -~¡. -_ : Y v . à j¡___~_~dt_d. jtl› _ , ll ¡ -_| m'¡___"›¡'1 . V' ? ,T@, §¡§); _I_r: _›g1 ÊPAÍRlFQIIj, ;QL/ IJQJJÉJJ 1111;! ÉJI_ I LI : ,;, i¡_:1ç)1117 1519 &121191453 'í ° .1U1”° 'kÉ9JALFr-(9ÍP~9«. “Í5 QÚÍAHJYÁ 'LH 921w -* 3914 'A', ~°L= í:= 'r“›9=-(9I 9* _ S J. . 1_ . x _ 1.). C . . . z . J _-. '^ 4119.14 w 251315115# . r LÍVE_ g 5.¡ 4.1 : :; . ' u** 4 u! ) 'J o : Çllãjãíjgí i3 ygãwwmyfmúgxb ¡“ gÊgAgsz' b¡ u) Jiu-dy¡ m HW v¡ o ¡ à l I Ig¡ tão* ¡ ' À ' 8' . 2 '¡ ¡I'¡c'¡1_§&Ejfggyqnnnqjjgggajo m¡ ': §E¡: ¡1:¡"¡o¡: §1'¡«'¡. .annhlyísqqj¡ _sjggn¡í: 'g*¡'¡c: ¡Íg_[[ q V 1¡ fllçurquggggynunroyopcghnggig z ' 'A gàyâñ, L. ›. ._ 1 1111u1'u1112:1r.15]. ';'. à+1iwm*'¡i:9 _ , 1,: "Í_; *I_: .. __ * ___À, ¡ É( uj' . h ll. 1 / J . ¡ *v 1 V l . n 7 1 ~ ; újfxulí ; ífagauyzfupjui W V
 7. 7. M. Mynxatn. . ' 7x 7 «Hpomannn lleretpi 3 õannanm» ~4 Bxce n 1844 831111011117115 36ip1ca Bipmin noera, mea spoõnjxa àpro , A À snamenmnm. Hecnomnano líllannop 13111113, 111o Bin? ? 1. ~_í, -g§'? 'f , g _a naífmonyzmp 11061' = A ? É HpnqoMy He 11111113 cepa; 1110113131 à _ 012131111211101, a ü _cepen ' _Iíoromonapm , -_ A, 111119312119111 ' ' r 4 , .,. . .' -Àíí-r. rícrigjãpzàlksüwbikr 3131.' = 'À . . . .Pa'. ¡__›l1'¡'ki : I Fklur En: . a» ' ' o( › o l' M213' '^'- ! 'x. &"v. --v 'f 3112933 ma3Ã9Pê. eH: i' Y n;
 8. 8. < _. .. 4?. .." . . , . -un4__. -s¡, -.. n_ win: 4112511, ; j 539147 aaa* ya/ QJJJJJL¡ Maíwywy-õww/ zup, www A › uyüwzuwz 'Bwwui gruwbyu, ?HJEJU: 'L'JÍUIÍ '- . À "'ÍÊ', ;;I_UL'3'U¡JZI, ?a ; zu away -rzaxssyuxxp ulàãsêijw-'BJÍ ' awguoãyawuyz, y ; usar ab; a 45511.59 . , 'ax _ _ J' l _, _ 'u'. " niaví_ . .J 5115190311113, ~'L'J_. U'- , Lu ; palm ; um lqiílydy? " ; u EJyUJJJ'_LLÍ-'l 'JSLEZUILUJIL À Hsíwj ; Igczlxi 531501633 «fan*Enguglzlígg"lct'. l.'¡goz*¡gf“: ggg “vinda À à À ~“ " ¡ 05.1.33 jí'l. l'§szí. ' : 'ífl'¡Ij: I:I¡'¡¡junguglzlífíiq¡. ajgggxbrwglg urgizij › í: : :Nani anífllf: .nngqyín-d' À ' : A _' 1»? "¡_P¡: _~ - 7 . _., ,,; - ' r ; Í i Í í. í f¡ , 4 _ 4 A , Sw _gi 13-1:: 5%'. ' ¡, À «gm395;¡~. g¡t¡›wggr§§9ggm_yugy , "'~ JE: : ya-rñm sânbssá. h *À p, A 5;; A Ã~= '“'-v-Pi . -_'. ",l»-›*7'? -.' f _. . . jríã v - _. ¡ _lw K I! ya11:_. =_'o3 'IIÂHJQKIu-y : :JM JIaLILEJJJLQyJJMÉ
 9. 9. ur: (m (zu-'ê VYEWXLÉXÍÍÍLÁ? )íláú¡g'”n'4L'«VÍ' 'pax m. _ q ax, “ . , » › à 1 A <°“H*>= À ^~= nJZNb/ xv: . ' , q y ¡ ! A . A 1, á/ v” ? iHU . 5 E! _ ' ¡f! ã "d" A í 21k? ?? : g z i”: '¡“: '.-›a'¡ ç; . ; Í. j' . A z 7"'? $111fly: ilIiyultlf! !KJgLEQQVIEÍÍÍÀFÍÍEÁf/ Ãi¡ À gffícVg' gilnlisiwñqínmugyjmfg À' ' '° mmww: ” eras. : - '- % A *rt ! g ¡gfpjçtlI¡qqlgogqyqjlzgpyágyj _ › " g3¡ l ' ¡iülnwgjogslçtlzg guíñgppyjwu . x QjQgÂpÂQBgLvu-Veá : : ; n u - . É¡ : FuÍ-¡tp-¡yzgu-f*'_gugu: ¡:: ¡T¡5oÀSfm§c'u§g w » - Çtlggozmn: ¡Étugoyg gcmzzqêná¡ À¡ »f _a “ r¡ c . r c Ir 1'¡ : . : - wygczlqcyoylbluñtl"t_ . Í' 'l qqumqñygg_ _ › é. . . .MSM " h . " 'T a . ¡ l _ i, _ T) k. *H 1:3 R _> É) q ; q x _ _'41 w'› q' (iq / x N: nz-AÁÊ-«À-í--f ›« a_ 1_; à“ 1m” ! f . .
 10. 10. mannop Herecbi yniñmon n icropino i mc alcnnnnñ nim¡ yropcmcoí penomoü 1848 p. __ KoJm n õepesni 1848 poKy B Yropnmni posnoqanaca napomia penomonia nporm ~ aacrpíñcbrcoro rniry, IHaHnop Herecpi õyn y nep. - : xanax õopnin 3a cnoõozty. / 5 N. u ~_; a v . ¡ | :;_-› 6%. " '. _V É v - : _ › « ll j . ,,: ._', __] . .. ~ . g « 4' )
 11. 11. .. F: x v v _ . , . . . ” . n-Àt: A¡ _ 1 . 'A , . u( a n _ l ¡V~_'IN*V j w¡ N_ T J _ *j* “i rÍ'›§íLLf_c;121I_I1_g)›_LI r __ _k ; , _ _ ' . .Q I . '1', '. 1 JM. -"*lê'ü, "' 27-4 ' í ? g2 a¡ , _ a-. r-, r a* iiiâ>$ñlífal? dêi. -'myãíêiiiéií. ílgâñ-'Íg z guçtrl ¡ 7 . f! " d; › . r : na 7"› ~~ A l ~ W¡ . ' x 'ãyrv 'y _N N y N_ 7 _J a "E ' g 'XÀ/ v ' ¡LÚÉÀQÁSÍJLÉ ^ * u 1 ' h › : t 651111911 lt-zt-ÁJLDD l I Í É Í ' aujx'ia_f”ussv_zrrm, az'gk›. ~ua a #íííw t 411x197? = ›°? “1ly1¡1a1u íyy- 4 'g534LÍVoZfÊÍEQHQJ çxqfalg g. :¡'“igiiílgo¡: g.'y'ggm ígjyiíãlm A 1*** 1,' r « ; W 1 rugaãwínzuwaygamvw win! " a: : ¡ à : :W-pv t* -
 12. 12. ¡Íqlv ; M t. , ~ , wFH-, h r ~ . x1 um 611-1 « . . _ 1; ; Wi ir 8 vgçlJLlLuxga : :IJ M911, ' va» ' < : :Haga-MT '. ; s íiii1zga;1eí: __ç:1íy 8 . Eilíisiigpglçã ? J W! g .18 '
 13. 13. - -: A;-r'= '__› _ *ñ--r › . . g › _ . _ V _ELÍÊLUkLPJJELÇEÁÍ v x; :x1 */ ::: l¡e¡5r. ~¡1, "“ Hl HJUPIH l| <lil | '| lnl | | )()R * (ffV| 'i'v'w . wfvvvñq . A _›.7«2-, “-. _-. s-. -._~'~'-'-f-'* 1 v r - 1 '- ¡unsunuunnl"“'¡ l s. . E n: : _v 1 “Íopray HPFü 1'? gnu : :gv/ y
 14. 14. (91033) l' f' &y , l 1Ámhí› 77 LNA. u . ug-x. I Í, n a b . ' _ _ : ::›'. "›$ ' -N 1' z N ty . ~8 ° f": ,J U 'A _ I) . I j_ i3( 1 @M1002 m, c; 9213e1q;121m1,21,_:1e<3; a n) "A u. m1, &Lpíxãl ^ '*_', B^*. «j~. ._ k * 'u I I2M1>í<>w3 l3ií3êây.0~íââ~. íãà'gíi)yilê ' r z 'z n z_ H ) t: n' § r ' . À i “r '“ ' 'n . y i “'. H4!_¡Aví I. I) h( " _UHE -- _»_'5,~"x. 1.” N A' › 113 ' _ 7 7 I; .ÍhÊÍJK1 1¡ . INÊX . _ . , I_~___- w'. "J ' ) t* ( ' 1, | < « , * m] Í# “'›'1Í_'_ _I ' , ' ' , sí F_ . #111390 59591 11013311, p eB(); ¡1__1t); _1gLc 5 . u» . . 1 _ 'tb . i 1_ ' _ a -_ t N, _f r. . yr. nr _. _ l _M _ . ' ~~ r , ,
 15. 15. N» . ¡" a ; j _› '_ gti_ . WN, . . N 4,›, .1-'. .'. _. v; › _ x . J ' . . '#91 ñgtaggagãgágfxaigs grg1$1aw= _-a6:r ; a ? a _$113 s; um ; away _ _ ira931x741&gçíüjéíifyçjjwjfâiiügxa TLÚLFAVFLBÀ! w' N 'r 7 . J ' - J. . . . › ' ' _ , _ . .,"'/ ' 'f _ 4 , _é ímÍ uLK-; õtñyj f n. 523 199351121 ; =rs. -.1L9I: §_I_n; =§: -3_= I=í'3 43151411. _ . já¡ Im , ÍÍÊÉJJJJQKQ* Luzia wçuagujxf/ í . .'Ú' '_ _ . .~ _ ' ' ' 4 j, , : :(21 9193133313 LWULÇQ 9.29121 3511.51.11?, p. _ : L .11 , -_ _ 41_ . ._ _V AtQLVLggQ-Jgi¡ ¡rçyglngjgcsug QgxJjrÇJgr j [4(çAI7)Í1jr_'5lt! l.l5l¡~'ilihrm_ 11e: =,: «:; §;: o› gw ~ an 1c›11c)=11!, ^r'c¡_; ; 'tram r-Uç: 351511! F)1t, =f: iL§siCJ_= JQ; í sr1fhgan_aí _a * 8-13:9à= =:a= I:-, , 0=(! d_ñ5›'/3'JÍLT 31a ucuàhtz: _: :'1:›uuc); r-J= n=: :: _ç›1:1i, §;z; ..°<; :§59êi› v . ._-. .V”~. ._ . . . . y. .'*. .~'4.': › : J_5_¡_Ã$C)[J”Í"T'ÍÍÉÍW/ õíibíiz) AMJLJ UJLDÍ5Ê1 -Ú-_Úu §_^. _Í; JÚVLÍV~ÍÍT. -a " _ "' "T7" ar: : r". r'; _=; '=, L<J: 'ITW/ ;YALÃLT * '
 16. 16. PeuenTl/ I MyHQHOCTÍ Biz¡ III. HeTeM *CBL* W crpogha “E3115 31601343 Isànpnñ Icroa 3IIIA_, ,éJf, r&_p0q›a . a a z “BMÍÍ/ Í npaBnyf. VÕQPQHHTFD); : J- «3HañnH l¡ 3 õypHQ-a- *.43 a ÃKGPÉÊHHWÉQÊÉPÉB** fLHe rnetbêygy í '81 amTTeBy ! I
 17. 17. Ilocnizmnublca poõoTa 1 rpyna w ÊHaÊmÍTB B TeKcn Bipma @IIÍTBTEL Memàopn, HQpiÍBHHHHH. r r -› . , FPP/ yllâ l * . , . . . n_ . Br, , w , y_ 4.. - v ' *N _~ › - , e ' ' _ 4.¡ m' 31'¡ , . -'- . › -* 1 * ' v ›' WHÊÚE¡ , I l¡ « aHTI/ ITCÍÊI/ I: a - - 5' '* “ ¡ àll= r'P' " ¡ ' , '~. ' 1 l “ . |›- '› 1*_ . wi x ' '
 18. 18. _yqgiiqt¡5<r¡¡_, ,'¡¡. §. _l 'H m. .w- n¡ _g5 _'. _'_1.¡. '.; a 4_ . *rx HV. ; ' . A D17; 5_ 11' M¡ i l ~x gw &É; a É 8 (B, _ '_ _ ' A . . ._ A11_ M a 21_-; ':›*<2<_c;1'r*: aç ¡ A . «»wF«› / 1;/ í wHr-I; tf>, / r. a. ; Â. _F1 Q1x. <*_Í_; -JL5:ÂI L ' 1 1 . › _ °-_, _. .n_. . », - '-_1 y %“L' _, ' -É Lí; f' - ' / v); /KO]fg-rní, ir› »A 1x_ ; L .7-. <_ _Ê/ ' 'A ^'-'' 'J 5* 4 [f c); 4 v; ç rgyaíízgj~gfe s; by; H. v¡
 19. 19. _y VJ' _ _ 'ü n ; É , gâÀv 'KW _ V V/ ÍCÇUÍ/ ÚR tj ü 5 L a*
 20. 20. › ¡_(! *': I:›; g,. __u: rñ. ' I: ;v, _r_¡_1§a Q1335' 'B 3," Í¡ 'L v w _ v¡ th. w¡ . l '1 ' . ,.“_ , A 1 . , _n o : I'›^<': - wjíw: : - . .td _j_ , . T . _ __ _ , '-_«_ . _ . . . _ l, J 'h “il , ww w'. “ w ' N w 'w j¡ _' wl.
 21. 21. .AÍ. .V. 1 É¡ __ . , _ _, , w* 459232322) ; #121 ; ga. _w. ça. awsç: _àz v 8 ÍÍÍÍLf f: 8 -" : gw '.2(g3rá1<ae'í'u . . k 's 'Ri rá 'V 4 í V i á “ 2:1; 1313x171 ru_zc›1çgris_ízg, w, =1*-, u_w; =_rc+: w:; .'; _ww fA_w, $Jri'_w' 91a: :03:13:mwggixçw/ «; ;,w; :: euaírvm UwF~“Hw1=: )_(T"= bíaf; . B- . .v __ _. _1 r a, _ _. _., LUI , pf í 5T à hugo >/

×