O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

อาชญากรรม1

263 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

อาชญากรรม1

 1. 1. เรือง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ่ เสนอ อ. จุฑารัตน์ ใจบ ุญ จัดทาโดย นางสาวกนกวรรณ ชูแก้ว เลขที่ ม. /รายงานนี้เปนส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ็ ภาคเรียนที่ ปการศึกษา ี โรงเรียนรัษฎาน ุประดิษฐ์อน ุสรณ์
 2. 2. คำนำ ปัจจุบนนี้ถือได้ว่าคอมพิวเตอร์ มีความจาเป็ นสาหรับการดาเนินชีวิต แต่ส่วนใหญ่คนทัวไป ั ่จะไม่คานึงถึงความระมัดระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ จึงทาให้เกิดผลเสี ยและอันตรายแก่ผใช้ ู้คอมพิวเตอร์ ดังนั้นผูที่ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้จกกับระบบรักษาความปลอดภัยของการใช้ ้ ัคอมพิวเตอร์ จึงมีการคิดค้นระบบรักษาความปลอดภัยขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ ผูจดทา ้ั น.ส.กนกวรรณ ชูแก้ว
 3. 3. สำรบัญเรื่ อง หน้าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 1อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ 2รู ปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 3ตัวอย่างอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 4-9ธุรกิจบนอินเทอร์ เน็ตมีอะไรบ้าง 9E-commerce กับธุรกิจผิดกฎหมาย 9-10ผลกระทบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 11อ้างอิง 12
 4. 4. อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ (Computer Crime)อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ คือ 1.การกระทาการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อันทาให้เหยื่อได้รับ ความเสี ยหาย และผูกระทาได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ้ 2.การกระทาผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่ งใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือ และในการสื บสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพื่อนาผูกระทาผิดมาดาเนินคดี ้ ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน ่ การประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้กอให้เกิดความเสี ยหาย ต่อเศรษฐกิจของประเทศจานวนมหาศาล อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ จึงจัดเป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรื อ อาชญากรรมทางธุรกิจรู ปแบบหนึ่งที่มี ความสาคัญ
 5. 5. อาชญากรทางคอมพิวเตอร์ 1. พวกเด็กหัดใหม่ (Novice) 2. พวกวิกลจริ ต (Deranged persons) 3. อาชญากรที่รวมกลุ่มกระทาผิด (Organized crime) 4. อาชญากรอาชีพ (Career) 5. พวกหัวพัฒนา มีความก้าวหน้า(Con artists) 6. พวกคลังลัทธิ (Dremer) / พวกช่างคิดช่างฝัน(Ideologues) ่ 7. ผูที่มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างดี (Hacker/Cracker ) ้• Hacker หมายถึง บุคคลผูที่เป็ นอัจฉริ ยะ มีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดี ้สามารถเข้าไปถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยเจาะผ่านระบบ รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ได้ แต่อาจไม่แสวงหาผลประโยชน์• Cracker หมายถึง ผูที่มีความรู้และทักษะทางคอมพิ วเตอร์เป็ นอย่างดี ้จนสามารถเข้าสู่ระบบได้ เพื่อเข้าไปทาลายหรื อลบแฟ้ มข้อมูล หรื อทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสี ยหายรวมทั้งการทาลายระบบปฏิบติการของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ั
 6. 6. รู ปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนทัวโลก ได้จาแนกประเภทอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ 9 ประเภท (ตาม ั ่ข้อมูลคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจร่ างกฎหมายอาชญากรรมทาคอมพิวเตอร์ )1. การขโมยข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตรวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบใช้บริ การ2. การปกปิ ดความผิดของตัวเอง โดยใช้ระบบการสื่อสาร3. การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ปลอมแปลงรู ปแบบเลียนแบระบบซอฟแวร์ โดยมิชอบ4. การเผยแพร่ ภาพ เสียง ลามก อนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม5. การฟอกเงิน6. การก่อกวน ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ทาลายระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบจ่ายน้ า จ่ายไฟจราจร7. การหลอกลวงให้ร่วมค้าขาย หรื อ ลงทุนปลอม (การทาธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย)8. การลักลอบใช้ขอมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เช่น การขโมยรหัสบัตรเครดิต ้9. การใช้คอมพิวเตอร์ ในการโอนบัญชีผอื่นเป็ นของตัวเอง ู้
 7. 7. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ 1. การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย ทางกายภาพ ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์และสื่ อ ต่างๆ 2. การเจาะเข้าไปในระบบสื่ อสาร และการ รักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ขอมูล ้ ต่างๆ 3. เป็ นการเจาะเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย ของระบบปฏิบติการ (Operating ัSystem) 4. เป็ นการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ น ช่องทางในการกระทาความผิดตัวอย่างอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 1. Morris Case การเผยแพร่ หนอนคอมพิวเตอร์ (Worm) โดยนายโรเบิร์ต ที มอริ ส นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย คอร์ แนล หนอน (worm) สามารถระบาดติดเชื้อจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่งไปสู่อกเครื่ อง ีหนึ่ง ทาให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทางานได้ โดยมีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วเช่น ศาลตัดสิ นจาคุก 3ปี แต่ให้รอลงอาญา โดยให้บริ การสังคมเป็ นเวลา 400 ชัวโมง และปรับเป็ นเงิน 10,050 ่ดอลลาร์ สหรัฐ . Digital Equipment case เดือนธันวาคม ค.ศ.1980 เครื อข่ายของบริ ษท Digital Equipment ั Corporation ประสบปัญหาการทางาน โดยเริ่ มจากบริ ษท U.S Leasing ั
 8. 8. - คนร้ายโทร. ปลอมเป็ นพนักงานคอมของ บริ ษท Digital Equipment ั- ขอเข้าไปในระบบ (Access)โดยขอหมายเลขบัญชีผใช้ (Account Number) ู้และรหัสผ่าน (password)- ต่อมามีการตรวจสอบ- มีการก่อวินาศกรรมทางคอมพิวเตอร์* คอมพิวเตอร์ พิมพ์ขอความหยาบคาย เครื่ องพิมพ์พิมพ์กระดาษเต็มห้อง ้* ลบข้อมูลในไฟล์บริ ษททิ้งหมด เช่น ข้อมูลลูกค้า สิ นค้าคงคลังใบเรี ยกเก็บเงิน ั3. “141 Hackers” และ “War Game” ภาพยนตร์ ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1983• “141 Hackers” การเจาะระบบสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริ กา• “War Game” การเจาะระบบจนกระทังเกือบเกิดสงครามปรมาณู ระหว่าง ่• สหรัฐอเมริ กา และโซเวียต• ทั้งสองเรื่ อง ถูกนาเข้าสู่ที่ประชุมของสภาคองเกรส (Congress)4. ไวรัส Logic bomb/Worm ใน Yahoo• ทาลายระบบคอมพิวเตอร์ของผูใช้บริ การของ Yahoo ในปี 1997 ้• ทาลายระบบคอมพิวเตอร์ นบล้านเครื่ อง ั5. การเจาะระบบข้อมูลของ Kevin Mitnick• โดยเจาะระบบของนักฟิ สิ กส์ Shimomura ของ San Diego
 9. 9. • Supercomputer center • เจาะระบบการบริ การออนไลน์ The Well • เจาะระบบโทรศัพท์มือถือ • ไม่แสวงหาผลประโยชน์ • Mitnick เจาะระบบข้อมูลเหมือนคนติดยาเสพติด ไม่สามารถเลิกได้ 6. การปล้นเงินธนาคารพาณิ ชย์ 5.5 ล้านบาท • คนร้ายเป็ นอดีตพนักงานธนาคาร โดยมีคนในร่ วมทาผิด เป็ นทีม วิธีการ * โดยการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน เพื่อขอใช้บริ การ ฝาก-ถอน โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต “อินเตอร์ เน็ตแบงค์กิ้ง” ซึ่ งเป็ นบัญชี ของลูกค้าที่มีการฝากเงินไว้เป็ นล้าน เมื่อได้รหัสผ่าน (Password) แล้ว ทาการโอนเงินจากบัญชีของเหยื่อทางอินเตอร์เน็ต และทางโทรศัพท์(เทโฟนแบงค์กิ้ง) ไปเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่ งได้เปิ ดไว้โดยใช้หลักฐานปลอม * ใช้บริ การคอมฯ จากร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ หลายแห่ง * ใช้ A.T.M. กดเงินได้สะดวก (ปัจจุบน ร.ร.คอมฯเปิ ดสอนเกี่ยวกับการแฮคเกอร์ ขอมูล, การใช้อินเตอร์เน็ตคาเฟโดย ั ้เสรี ไม่กาหนดอายุ เงื่อนไข การแสดงบัตรประชาชน) 7. การทุจริ ตในโรงพยาบาล และบางบริ ษท ั โดยการทาใบส่งของปลอมจากคอมพิวเตอร์ เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ ยักยอกเงินโรงพยาบาล 40,000 เหรี ยญ โดยการทาใบส่งของปลอมที่กาหนดจากเครื่ องคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ควบคุมสิ นเชื่อ จัดทาใบส่งของปลอม จากบริ ษทที่ต้งขึ้นปลอม ั ั
 10. 10. โดยให้เช็คสังจ่ายบริ ษทปลอมของตัวเองที่ต้งขึ้น สูงถึง 155,000 เหรี ยญ ่ ั ั8. การทุจริ ตในบริ ษทค้าน้ ามัน ั พนักงานควบคุมบัญชี สังให้คอมพิวเตอร์ นาเช็คจ่ายภรรยา แทนการจ่าย ่ให้แก่เจ้าของที่ดิน โดยการแก้ไขรหัสผูรับเงิน ้9. การทุจริ ตในธนาคารของเนเธอร์ แลนด์ ้่ ผูจดการฝ่ ายต่างประเทศ และผูชวยถูกจับในข้อหายักยอกเงินธนาคารถึง 65 ล้านเหรี ยญ ้ัภายใน 2 ปี โดยการแก้ไขรหัสโอนเงินที่สามารถโอนเงินผ่านคอมพิวเตอร์10. การทุจริ ตในบริ ษทประกัน ั เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินไหมทดแทนของบริ ษท ทาการทุจริ ตเงินของ บริ ษทจานวน ั ั206,000 เหรี ยญ ในรอบ 2 ปี ใช้ความรู้เรื่ องสิ นไหมทดแทน โดยใช้ชื่อผูเ้ สี ยหายปลอมแต่ใช้ที่ ่อยูของ ตัวเองและแฟน11. ระบบคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยมิชิแกน ระบบข้อมูลซึ่ งประมวลโดยคอมพิวเตอร์ ที่มีผสามารถจัดการข้อมูลได้ มากกว่า 1 คน ทา ู้ให้ระบบข้อมูลนักศึกษา 43,000 คนได้รับความเสี ยหาย คะแนนเฉลี่ยถูกเปลี่ยน ข้อมูลบางอย่างถูกลบ
 11. 11. 12. การทุจริ ตในบริ ษทเรนไชส์ ั เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทผูผลิตอาหารรายใหญ่ ทาการทุจริ ต ลบข้อมูลสิ นค้าคง ั ้คลัง และค่าแรงของแฟรนไชส์ 400 แห่ง13. การทุจริ ตในกรมสวัสดิการสังคมของแคลิฟอร์ เนีย หัวหน้าและเสมียน ยักยอกเงินไปกว่า 300,000 เหรี ยญ ภายในหนึ่งปี โดยการร่ วมกัน ่จัดทาใบเบิกปลอม และไม่ผานกระบวนการอนุมติที่ถกต้อง ั ุ14. การทุจริ ตสนามม้าแข่งในออสเตรเลีย เสมียนที่ควบคุมในระบบม้าแข่งแห่งหนึ่งของรัฐบาลได้ทุจริ ต การแก้ไขเวลาในเครื่ องให้ชา ้ลง 3 นาทีทราบผลการแข่งขันจะโทรแจ้งแฟน ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ไม่มีใครพิสูจน์ทราบ ไม่รู้ว่าทามานานเท่าใด จับได้เพราะแฟนสาวโกรธที่ได้เงินมาแล้วแบ่งให้หญิงอื่น15. การทุจริ ตโกงเงินในบริ ษท เช่น ั โปรแกรมเมอร์ นาเอาโปรแกรมบัญชีฝากเผื่อเรี ยก มายักยอกเบิกเกินบัญชี ในบัญชีตนเองเป็ นเวลา 6 เดือน รวม 1,357 เหรี ยญ พนักงานที่ถูกนายจ้างไล่ออก ได้ทาลายข้อมูลที่จดเก็บไว้ใน ั ่ระบบ on-line เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบติงานแผนกคอมพิวเตอร์ ขโมยที่อยูของลูกค้า จานวน ั3 ล้านราย เพื่อเรี ยกค่าไถ่จากบริ ษท รองประธานระบบคอมพิวเตอร์ หวหน้าปฏิบติการของ ั ั ัธนาคารร่ วมกับ บุคคลภายนอกอีก 3 คน โอนเงินจากบัญชีของลูกค้าที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ไป
 12. 12. เข้าบัญชีที่จดทาขึ้นมา ผูปฏิบติการคอมพิวเตอร์กดปุ่ ม “Repeat” เพื่อจัดทาเช็คให้ตนเองถึง 200 ั ้ ัใบ แต่ถูกจับขณะนาเช็คใบที่ 37 ไปแลกเงินสดจากธนาคาร การบันทึกรายการปลอม พนักงานคอมพิวเตอร์ ต่อรองให้ทางบริ ษทขึ้นเงินเดือนให้ท้ง ั ัแผนก ไม่เช่นนั้น ใบส่งของจานวน 28,000 ใบ ที่กาลังจะส่ง จะถูกลดราคาลงไป 5% ผูวิเคราะห์ ้ของระบบห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ สังซื้ อสิ นค้าจากห้างราคาแพงแต่ให้คอมฯ พิมพ์ราคาต่า ่ธุรกิจบน Internet ค้าขายด้วย E-Commerce (Electronics commerce)ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง 1 ธุรกิจขายตรง 2 ร้านขายหนังสื อ 3 ธุรกิจร้านค้าอาหารE-commerce กับธุรกิจผิดกฎหมาย ปัจจุบนได้มีการนาอินเทอร์ เน็ตมาใช้ในทางผิดกฎหมายมากขึ้น เช่น การขายหนังสื อ ัลามก, วีดีโอลามก, สื่ อลามกประเภทต่างๆ เป็ นต้น
 13. 13. กำรศึกษำของ Jack Bologna กล หรือ อำชญำกรรมยอดฮิต 11 อันดับของยุค 1980 ดังนี้ ลำดับที่ ประเภททุจริต/อำชญำกรรม ลำดับในอนำคต 1 ให 2 2 ทำค 7 3 กำรลักขโมย กำรทุจรติ กำรยักยอกทรัพย 5 โดยพนักงำน 4. ทำลำยสภำพแวดล 11 5. ฉกฉวยเครื่องมือ และอุปกรณ - 6. อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร 1 7. ให 4 8. ทำค 3 9. กำรหลบเลียงภำษี ่ 8 10. กำรทุจริตโดยกำรสร (ป ) 10 11. สร เท็จเรื่องเวลำและกำรเขหมายเหตุ • เผยแพร่ ในวารสาร Assets Protection Journal 1981 หน้า 47-49 • ยุคนี้อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็ นอันดับหนึ่งตรงกับคาพยากรณ์ • ลาดับที่ 5 กับ 11 ได้หลุดไป • การทุจริ ตเรื่ องรายงานการผลิตเท็จ เข้ามาเป็ นลาดับที่ 6 • การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ เข้ามาเป็ นลาดับที่ 9
 14. 14. ผลกระทบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ- ผลกระทบต่อความมันคงของประเทศ ่- ผลกระทบต่อจริ ยธรรมเช่น การใช้อินเตอร์ เน็ตในการหลอกลวง การเผยแพร่ ภาพลามก- ผลกระทบต่อการประกอบอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ *******************
 15. 15. อ้ ำงอิงhttp://www.gotoknow.org/posts/372559

×