O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentationsteknik - Grunder och historik

Föreläsningsmaterial i kursen "presentationsteknik" för blivande marknadspersonal i företag och organisationer

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Presentationsteknik - Grunder och historik

 1. 1. Föreläsning presentationsteknik Grunder och principer 1 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 2. 2. Presentationsteknik bygger på klassisk Retorik Att tala är en konst Stockholm 1/9 2014 Exportsäljarutbildning – Presentationsteknik 2 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 3. 3. Presentation bygger på följande delar Presentationens gyllene regel 1. Tala först om vad du skall tala Inledning – vem är Du ! Bakgrund (ge fakta och kunskap som stödjer din tes) Tesen (påstående som försvaras eller bestrids. ) Avslutning (ladda med känslor) Sammanfattning om…! 2. Tala 3. Tala därefter om vad Du talat om!!! 3 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 4. 4. 4 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 5. 5. För att förstå hur en bra presentation skall genomföras skall vi gå igenom följande moment.  Retorik  Talet är uppbyggt enligt…..  Verbal kommunikation  Argumentation 5 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 6. 6. Retorik ” Konsten att tala” Den som härskar över språket har också makten i samhället 6 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 7. 7. Retorik RETORIK kan härledas till grekisk debattkonst retorer var de officiella debattörerna i det demokratiska Aten. 7 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 8. 8. RETORIK Talekonsten i gamla Grekland var en stor konst och användes överallt i samhället.  DOMSTOLAR  POLITISKA DEBATTER  FESTER OCH BEGRAVNINGAR  ANVÄNDES I SYFTE ATT SKAPA LAG OCH ORDNING 8 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 9. 9. Retorik ” Förmågan att övertyga människor , att kommunicera och nå fram med sitt budskap .” 9 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 10. 10. RETORIK / Sverige ”Kyrkan ” var tidigt ute och erhöll en oerhörd makt i samhället genom att utbilda sina företrädare i talekonstens betydelse. Ansvarade för skolor och skrev böcker som verkade ”för deras syften” 10 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 11. 11. Retorik Under renässansen fick retoriken en guldålder. Nu skapade humanisterna skolor och läroböcker för att både den andliga och den världsliga eliten skulle utbildas till sann vältalighet. Därigenom blev exempelvis Gustav Vasas söner och Gustav II Adolf skickliga retoriker liksom de aristokrater och ämbetsmän som de tog i sin tjänst. 11 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 12. 12. Retorik I Sverige inrättades under 1600 & 1700 talet nya universitet och gymnasier vilka även tränade studenter i att tala och skriva. på så vis erhölls ”makten över allmogen” 12 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 13. 13. Retorik & ”industrirevolutionen” Under 1800 talets senare hälft kom den storbrytningen i västerländsk historia Borgerlighet och Industriella grupper krävde handlingsfrihet och sin del av makten. 13 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 14. 14. Retorik i ”nutid” ”Man har också använt retoriken för att analysera olika fenomen i det moderna samhällslivet, från nazisternas propaganda till de amerikanska presidentvalskampanjerna. I USA använder man termen "teleretorik" för att beskriva TV:s oerhörda betydelse för politik och opinionsbildning”. 14 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 15. 15. Kommunikation/Retorik Retorik består av tre grundelement;  logiska argument & exempel (logos)  åhörarnas känslor (pathos)  talarens karaktär (ethos) 15 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 16. 16. Logos  I detta begrepp ingår ;  Kunskap för det som skall presenteras  Det språk som Du skall använda  Skapa respekt för dina argument / tes. 16 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 17. 17. Ethos  Det rykte och image som Du har  Förväntningar som åhörarna har på din presentation  Det rykte och image som ditt företag / organisation har 17 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 18. 18. Pathos Din personlighet Utstrålning Förmåga att skapa intresse Visa känslor 18 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 19. 19. Retorik/Presentationer - är uppbyggd enligt följande principer ; Analyser och samla fakta om uppgiften Att finna /uppfinna argument (Inventio) Disponera ( Disposito) Finna det ” rätta språket ” (Elocutio) Karaktären (Ethos ) 19 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 20. 20. Hur är ”talet/presentationen” uppbyggt ? Skapande - att komma på vad man skall tala om - att disponera min presentation - hur uppfattas jag av publiken - hur disponerar jag min presentation Vem skall jag tala till klä i en språklig dräkt Träna att fästa talet i minnet genomförande av presentation ”talande” & kroppsspråk 20 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 21. 21. Förberedelser Leta efter fakta sök information frågor som kan hjälpa till,  Vem?  Vad?  Varför?  När?  Var? 2014-09-01 Presentationsutbildning - Stockholm 21
 22. 22. Hur vill jag bli uppfattad av ”publiken”  Logos  logiska resonemang  Ethos  talarens trovärdighet Pathos  vilka känslor kan talaren väcka hos ”publiken” 2014-09-01 Presentationsutbildning - Stockholm 22
 23. 23. Disponera din presentation 1.Början Inledning Väcker intresse välvilja uppmärksamhet, Presentera Lösenord Ethos 2.Mitt Argument Huvudargument Bevis av argument Logos 3.Slut Avslutning A: Kort ”appell” som talar om vad du står för. B: Känslosam vädjan till publiken. Pathos 23 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 24. 24. Att anpassa din presentation •Talarens personlighet •vilken typ av publik man talar till •ämnet som avhandlas 24 Presentationsutbildning - Stockholm 2014-09-01
 25. 25. Gå in i huset och häng upp ditt tal på minneskrokar väg igenom huset. Minneshuset 2014-09-01 Presentationsutbildning - Stockholm 25
 26. 26. 2014-09-01 Presentationsutbildning - Stockholm 26

×