O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Marknadsföring i ett koncentrat

1.264 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Marknadsföring i ett koncentrat

 1. 1. Marknadsföring del 1
 2. 2. 1. Ja, jag har min personliga mentometer 5Nedräkning 0% 1.
 3. 3. 5 Nedräkning1. Lyssna på marknaden – Därefter producera2. Öka begäret hos kunden att köpa det som företaget vill sälja3. Man tar inte hänsyn till kundens behov utan säljer den produkt man är ensam om 0% 0% 0% 1. 2. 3.
 4. 4. ”Marknadsföring är företagetsintäktsgenererande aktiviteter och ensystematik för att göra lönsamma affärer ”Gummeson 1970 2011-11-06 5
 5. 5. 2011-11-06 7
 6. 6. ” Det gäller att utnyttja alla de möjligheter som marknaden erbjuder ””Marknadsföringsarbetet i ett företag / organisation går ut på att identifiera marknadens behov och ta fram produkter som kan möta dessa ”Marknaden har förändrats och påverkat vår livsstil ? 2011-11-06 8
 7. 7. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 9
 8. 8. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 10
 9. 9. 1. Konkurrent strategier 2. Produktportfölj 3. Segmentering 4. Marknads mix 5. Konkurrentkrafter 6. Ingen av de som är angivna 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5Nedräkning
 10. 10. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 14
 11. 11. Globala marknadstrender sompåverkar Svenska företag !
 12. 12. • Mer värde för pengarna• Egna märkes varor (EMV)• Multi- Channel retailing• Social medier• Corporate Social Responsibility 2011-11-06 17
 13. 13. ”Att använda kunden sommedproducent och därigenomlåta dem göra en del av jobbetblir vanligare.Det är väldigt mycket för företagatt tänka på i arbetet med att fåkunden att agera medproducentoch känna sig nöjd samtidigtsom man ska lyckas med attmaximera företagets lönsamhet.Marknadsföring för företagenhar varit inriktad mer påföretagets vara eller produkt deförmedlar eller säljer.Kundnöjdheten har blivit enståndpunkt för de flestaföretagen då de insett attbehovet av att kundernaåterkommer och att så få sommöjligt väljer att hoppa av ärviktigt för lönsamheten.” Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 18
 14. 14. Vad är det som styr kundernas urval av produkter och tjänster.
 15. 15. 1886 Karl Benz och Wilhelm Daimler uppfinner förbränningsmotorn i bilar och oljan får en ny marknad. Bensin blir snabbt en större oljeprodukt än 1857 fotogen. Michael Dietz uppfinner fotogenlampan. 1849 Geologen A. Gesner destillerar fram fotogen för första gången. Fotogen ersätter snabbt valoljan som hittills 1848 använts vid belysning. Den ryske ingenjören Semyenov är först i världen att borra efter olja.1264Marco Polo ser hur människor samlarframträngande bergolja när hanpasserar Baku.
 16. 16. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 21
 17. 17. 1. Psykologiska behov2. Fysiska behov3. Sociala behov 0% 0% 0% 1. 2. 3. 5Nedräkning
 18. 18. behov, begrepp som inom fysiologioch psykologi används för att förklaramänniskors och djurs målinriktadebeteende.Man brukar skilja mellan Biologiska(Fysiska ) behov (t.ex.hunger, törst, sexualitet) ochPsykologiska och Sociala behov(t.ex. behov av trygghet ochuppskattning). NE.se Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 23
 19. 19. Människans behov kan delas in i femnivåer:1) kroppsliga behov,hunger, sömn , smärtundvikande , sex2) trygghetsbehov,Bostad ,arbete, hälsa3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, familj, vänner, gruppgemenskap4) behov av uppskattningBeröm , känna sig behövd5) behov av självförverkligande.Allt för egen ”vinning” – vad ger dig mig för mervärde. Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på nästa nivå viktiga. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 24
 20. 20. 1. Psykologiska behov2. Fysiska behov3. Sociala behov 0% 0% 0% 1. 2. 3. 5Nedräkning
 21. 21. Företagets kompass för inriktning av affärsverksamhet
 22. 22. 1. Sant 2. Falskt 0% 0% 5 1. 2.Nedräkning
 23. 23. Företagets måltavla vid planering avMÅL
 24. 24. SMART- modellen säger att målska vara:Specifika - så att alla fattar vart de skaoch varförMätbara - så att det finns något att mätamålet motAccepterat - så att alla är motiverade attarbeta mot måletRealistiskt - Möjligheten att uppnåTidsbundet - så att det finns en tydligstart- och slutpunkt
 25. 25. Bilden beskriver hur man försöker använda sig avKundens behov av att Hjälpa och bygga en bättre”Värld”
 26. 26. 1. CSR fokus2. Produkt fokus3. Diminutiv MF4. Inget av förslagen 5 0% 0% 0% 0% Nedräkning 1. 2. 3. 4.
 27. 27. 1. Sant2. Falskt 0% 0% 1. 2. 5 Nedräkning
 28. 28. 5 Nedräkning1. Omfattande2. Väldigt liten3. Man använder direktreklam 0% 0% 0% 1. 2. 3.
 29. 29. 5 Nedräkning1. Produkterna är mer lika i dag2. Målgruppen är svår att identifiera3. Tjänsteinnehållet har ökat i betydelse vid val av produkt 0% 0% 0% 0% 0% Inget av alternativen 1. 2. 3. 4. 5.4.
 30. 30. 1. Vilket behov som skall tillfredsställas2. Vilken produkt som skal ingå3. Vilken målgrupp/segment som avses 0% 0% 0% 0%4. Vilka resurser skall ingå 1. 2. 3. 4. 5Nedräkning
 31. 31. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 37
 32. 32. 1. Company Social Responsibility Processen2. Marknadsförings processen3. Varumärkes process4. Relationsmarknadsförings process 0% 0% 0% 0% 5Nedräkning 1. 2. 3. 4.
 33. 33. •Målet med marknadsföring är för de flestaföretag att skapa tillväxt eller åtminstone hållasig kvar på marknaden.•Att finna fler kunder som köper av företagetsamtidigt som tidigare kunder behålls.•Skapa tillväxt på ett effektivt där kunskap ochidéer samverkar med strategi och taktik. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 39
 34. 34. Skaffa information och bygga upp en kunskap ommarknaden och dess olika delar.Analysera informationen, göra en marknadsplan ochutifrån den välja strategi.Bestämma olika marknadsföringsinsatser, utformahandlingsplaner.Följa upp marknadsföringsinsatserna, analyseraresultaten och bygga på företagets kunskapen ommarknaden. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 40
 35. 35. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 41
 36. 36. 1) situationsanalys, som inbegriper en analys av det egna företagets resurser, marknadsföring, affärsmiljö och externa intressenter mot bakgrund av såväl nuläget som framtiden;2) marknadsföringsmål, de mål som skall uppnås med marknadsföringen, t.ex.avseende försäljningsvolym, marknadsandelar, täckningsbidrag och förändratkundbeteende;3) marknadsföringsstrategi, riktlinjerna för att uppnå målen; omfattar bl.a. valav marknadssegment (kundgrupper), hur erbjudandet skall profileras i de valdasegmenten, förhållningssätt till konkurrenter och affärspartners samt hurkonkurrensmedlen skall hanteras (de fyra P:na; produkt, pris, plats ochpåverkan);4) marknadsföringsaktiviteter, detaljerade, konkreta handlingsprogram somutformas för ett eller ett par år i taget;5) genomförande, införskaffandet av erforderliga resurser för att planera ochorganisera verksamheten på ett sådant sätt att strategi och aktiviteter kangenomföras;6) uppföljning, som görs under och efter genomförandet för att ta reda på omde verkliga resultaten överensstämmer med målen samt för att vidta åtgärdersom kan förbättra framtida planering.Källa NE.se Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 42
 37. 37. INLEDNING Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 43
 38. 38. PEST modellenIntressent modellenSWOT analys Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 44
 39. 39. 1. Behovsanalys2. Omvärldsbevakning3. Försäljningsplanen4. Budget för marknadsaktiviteter 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5 Nedräkning
 40. 40. Ägarintressen•Vad är viktigt för denna grupp i företaget ? Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 48
 41. 41. Personal / Anställda i företaget•Hur påverkar denna grupp företaget och vilka intressen kan dem ha i företagets verksamhet ? Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 49
 42. 42. KundgruppenHur kan denna grupp påverka samt vilkaintressen har dem i företagets utveckling? Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 50
 43. 43. •Banker och övriga investerare i företagetVad är denna grupp intresserade närdet gäller företagets utveckling ? Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 51
 44. 44. •Hur kan Staten och kommunerpåverka ett företag ? Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 52
 45. 45. OPINIONSGRUPPERHur kan opinions grupper påverkaett företag och dess marknadsutveckling? Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 53
 46. 46. LEVERANTÖRERHur kan en leverantör påverkaföretagets utveckling ? Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 54
 47. 47. •PARTNERSVad kan en bra företagspartner innebäraför ett företag? Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 55
 48. 48. PEST ANALYSEN skall svar på frågor som • Hur påverkar omgivningen oss ? •Vilka frågor är viktiga nu och i framtiden (3-5år) •Hur skall företaget svara upp mot framtida utmaningar Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 57
 49. 49. PEST(LE) modellen 1.Fysisk omgivning Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 58
 50. 50. PEST(LE) modellen 2.Demografi Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 59
 51. 51. PEST(LE) modellen 3.Politiska Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 60
 52. 52. PEST(LE) modellen 4.Ekonomiska Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 61
 53. 53. PEST(LE) modellen5.Sociokulturella Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 62
 54. 54. PEST(LE) modellen 6.Teknologiska Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 63
 55. 55. PEST(LE) modellen 7.Lagar Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 64
 56. 56. PEST(LE) modellen8.Environment (Miljö) Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 65
 57. 57. SWOT ANALYSFöretagets omvärld Företagets interna analys
 58. 58. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 67
 59. 59. Marknadsföring block 1 Jönköping 2011-11-06 68
 60. 60. Hur kan man skaffa sig en bild övermarknaden och dess förändringar ?
 61. 61. 1. Är de centrala delarna i Marknadsplanen2. …en Affärsidé3. I Behovsanalysen4. I en målbeskrivning5. I ett Gantt Schema 0% 0% 0% 0% 0% 5 1. 2. 3. 4. 5. Nedräkning
 62. 62. 1. Sant2. Falskt 0% 0% 5 1. 2. Nedräkning
 63. 63. 1. Produktledarskap 93%2. Operativ överlägsenhet3. Överlägsen kundanpassning4. Principen om ledarskap 3% 3% 0% 1. 2. 3. 4.
 64. 64. 85%1. Produktens kärna2. Den faktiska produkten3. Den utökade produkten4. Potentiell Produkt 7% 4% 4% 1. 2. 3. 4.
 65. 65. 1. Marknadens tillväxt takt2. Kapacitets-och kostnadsförhållande3. Företagets finansiella styrka 41%4. Inget av alternativen 24% 21% 14% 1. 2. 3. 4.
 66. 66. 1. Instämmer helt2. Instämmer3. Instämmer delvis4. Neutral5. Instämmer delvis inte6. Instämmer inte7. Instämmer inte alls 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5 Nedräkning

×