Anúncio
Sept 19 2022.pdf
Sept 19 2022.pdf
Próximos SlideShares
June  14 2021June 14 2021
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Sept 19 2022.pdf

  1. जाग$तक मंद*चे मळभ जाग$तक बाजारांतील सकारा-मकतेला अनुस3न सर4या स6ताहा8या प:ह4याच :दवशी से?से@सने ६० हजारांचा ट6पा पार कDन आधी8या स6ताहातील (गुंतवणूकदारांचे) चैत?य कायम ठेवले. अमेKरक े तील महागाई8या आकडेवारNने तेथील भांडवलN बाजारात भुक ं प झाला. पण -याचे पडसाद भारतीय बाजारात उशीराने जाणवले. स6ताहा8या प:ह4या दोन :दवसांतील भारतीय उTयोगां8या कामUगरNवर VवWवास दाखवत बाजाराने क े लेलN कमाई उरले4या तीन :दवसात नाहNशी झालN. मा:हती तंYZान या अमेKरका, युरोप वर मो[या माणावर अवलंबुन असले4या ]ेYाचा $नद^शांक ७ ट@@यांनी घसरला. बँbकं ग ]ेYाने मात्र बाजाराला हात :दला. एल. जी. बाल345ण 7दस9: वाहन उTयोगांना रोलर व ऑटोमो:टeह चेन पुरVवfयात म@तेदारN असणारN हN एक िiथर iथावर क ं पनी आहे. या उ-पादनातील एक ू ण eयापाराचा ५० ट@क े वाटा ते रॉयल एनbफ4ड व बजाज ऑटो क ं प?यांना लागणारा जवळजवळ १०० पुरवठा हN क ं पनी करते. मूळ उ-पादकांखेरNज वाहन दु3iती8या दुoयम eयवसायांकडूनहN क ं पनी8या उ-पादनांना मागणी असते. क ं पनी मधे pयुचल फ ं डांची १० ट@क े गुंतवणूक आहे. गे4या पाच वषाrत क ं पनीचे उ-प?न सरासरN ११ ट@@यांनी तर नफा १५ ट@@यांनी वाढला होता. पुढNल सणासुदN8या काळातील दुचाकt वाहनां8या Vवutतील अपेv]त वाढNचा अ-य] फायदा घेfयासाठw या क ं पनीमधे गुंतवणूक करता येईल. सुंदरम फासनर्स: मुख्य:-वे वाहन उTयोगाला सुटे भाग पुरVवणारN हN क ं पनी उ-पादनां8या गुणव-तेसाठw xसyद आहे. जगातील चार देशात eयवसाय वृyदN करत असले4या या क ं पनीला चांगले वतrक लाभले आहेत. इलेि@|कल वाहनांबरोबर पवन उजाr ]ेYातील सु}या भागां8या मागणी साठw क ं पनी -येकt ३०० ते ३५० कोटNंची गुंतवणूक करत आहे. सेमी क ं डक्टर चीप8या पुरव[यामधे सुधारणा होत अस4यामुळे वाहन ]ेYामधे क ं पनी8या उ-पादनांना मागणी वाढलN आहे. पोलाद व इतर धातूं8या bकं मती गे4या $तमाहNपे]ा कमी होत अस4याचा क ं पनीला फायदा xमळेल. गे4या काहN :दवसात क ं पनीचे समभाग सात-याने वर जात आहेत. थोया घसरणीची वाट पाहून क ं पनीमधे गुंतवणूक करता येईल. मा?ती सुझुकA: भारतामधील या सवाrत मो[या वाहन उTयोगाची नeयाने ओळख कDन Tयायची गरज नाहN. क ं पनी8या नवीन मॉडे4सना भरघोस $तसाद xमळत आहे. क ं पनी8या एसयुeहN कारातील वाहनांचे बुbकं ग एक लाखावर गेले आहे. ये-या दोन वषाrत क ं पनी आठ नवी मॉडे4स सादर करणार आहे. जून अखेर8या $तमाहN मधील नÅयावरचे दडपण आता कमी होईल कारण धातू व इतर क88या माला8या उतरले4या bकं मती व जपान8या येन मधे झालेलN घसरण. सेमी क ं डक्टर चीप8या पुरव[यातील अडथळे आता दूर होत आहेत व शहरN
  2. तसेच Çामीण ]ेYातलN मागणी ये-या सणवारा8या :दवसात वाढणार आहे. -यामुळे वषrभरात दहा हजारचा ट6पा हे समभाग गाठतील असा VवWलेषकांचा अंदाज आहे. Bवशाखा इंडHI*ज: अॅसबेटॉस xसमÑटचे पYे व इतर बांधकाम सा:ह-य $नमाrण करणारN हN एक चाळीस वषाrहून जूनी क ं पनी आहे. या eयापारात क ं पनीचा २० ट@क े :हiसा आहे. प:ह4या $तमाहNत क88या माला8या bकं मती गगनाला xभडत असताना देखील क ं पनीने चांगले $नकाल जाहNर क े ले. क ं पनी8या उ-प?नात ३७ ट@क े वाढ होऊन ते ४७९ कोटN झाले तर नÅयाची पातळी कायम राहNलN. दुसâया $तमाहNत क88या माला8या bकं मती कमी झा4यामुळे क ं पनीला फायदा होईल. क ं पनीने नुकताच चौथा कारखाना ताxमळनाडू मधे कायाrि?वत कDन पाचeया पिWचम बंगाल मधील कारखा?याची घोषणा क े लN आहे. क ं पनी सोलर पॅनेल व चािजãग ]ेYात पाय रोवत आहे. समभागांची सyयाची ६०० 3पयांची पातळी गुंतवणूकtस योåय वाटते. ऑगiट म:ह?यातील bकरकोळ महागाईचा दर थोडा वाढून ७ ट@@यांवर पोहोचला. Kरझवr बँक े 8या सहनशील पातळीपे]ा तो एक ट@@याने जाiत असला तरN बाजाराने हा दर गृहNत धरला अस4यामुळे बाजारावर -याचा पKरणाम झाला नाहN. नुकतीच जाहNर झालेलN प:ह4या सहा म:ह?यांची -य] करा8या अUÇम संकलनाची आकडेवारN भारता8या अथreयवiथेबाबत :दलासा देणारN आहे. १५ स6टÑबर पयãत -यात गे4या वषाr8या तुलनेत २० ट@क े वाढ झालN. जगातील सवç-तम कामUगरN करणाâया भारतीय बाजारातील ऊजाr अजून बाकt आहे. सyया बाजाराचे नेतृ-व भांडवलN यंY सामÇी उ-पादन करणाâया क ं प?या, बँका, हॉटे4स, संर]ण ]ेत्र व वाहन क ं प?या करNत आहेत. पण या स6ताहा8या शेवट8या काहN :दवसांत बाजारावर अमेKरकt अथreयवiथेतील मंदNचे व eयाज दर वाढfयाचे मळभ आले. परदेशी गुंतवूकदारांनी थोडी नफा वसूलN क े लN. या स6ताहात जाहNर होणारN अमेKरकt मyयवतé बँक े ची eयाज दर वाढ व जाग$तक औTयोUगक मंदNवरचे भाêय यावर बाजार नजर ठेवेल. २२ तारखेला जाहNर होणारे अॅ@सÑचरचे शेवट8या $तमाहNचे $नकाल मा:हती तंYZान ]ेYा8या भVवêयाबाबत संक े त देतील. गुंतवणूकदारांनी क ं प?यांची $नवड करताना चोखंदळ राहNले पा:हजे. सुधीर जोशी sudhirjoshi23@gmail.com
Anúncio