Anúncio
Sept 12 2022.pdf
Sept 12 2022.pdf
Próximos SlideShares
Feb 21 2022Feb 21 2022
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Sept 12 2022.pdf

  1. उ"साह& खरेद& अमे$रक' व जाग,तक बाजारांचे संक े त मागे सारत भारतीय बाजाराने गे6या स7ताहात वाटचाल क े ल;. इंधन तेला>या ?कं मती मधील घसरण बाजाराला पोषक ठरल;. सेFसेGस व ,नHट; या बाजारा>या Iमुख ,नदMशांकांनी गे6या दोन स7ताहांतील घसरणीला छेद देत Pदड टGGयांहून जाSत वाढ नUदवल;. माPहती तंVWान XेVाबरोबर बँका व Zवशेष क[न सरकार; बँकां>या समभागांनी मोठ उसळी घेतल;. ?कं मती वाढ_या>या बातमीमुळे व पावसाळा संप6यावर येणा`या मागणीमुळे aसमbट XेVातील समभाग आघाडीवर होते. भारती एअरटेल: भारतातील दूरसंचार XेVात पुढ;ल तीन वषाdत मोठ वाढ होणार आहे. वाढeया SपधMत $रलायFस व भारती एअरटेल या दोनच क ं पFया Pटक ू न राहतील. भारती एअरटेलने gडिजटल प$रसंSथेत मोठ गुंतवणूक क[न उeपFनामधे व jाहक संkयेत वाढ साधल; आहे. एअरटेल पेमbट बँक े >या माlयमातून क ं पनी gडिजटल mयवहारामधे आपले Sथान ,नमाdण कर;त आहे. ‘५ जी’ >या Iवेशाने या XेVातील mयवसाय संधींमधे मोठ वाढ अपेoXत आहे. भारती एअरटेल सlया>या ‘४ जी’ नेटवक d चा आंaशक वापर क[न ‘५ जी’ >या सुZवधा देईल. eयामुळे नवे तंVझान Zवकaसत व Iचaलत होईपयsत खचाdत बचत होईल. क ं पनीने वेळोवेळी भाग भांडवल उभा[न आtथdक िSथती मजबूत क े ल; आहे. दोन ते तीन वषाsसाठ क ं पनीचे समभाग गुंतवणूक'स योuय़ वाटतात. समभागात थोडी घसरण झाल; क' खरेद; करता येईल. भेल: भारत हेवी इलेिGwक6स aलaमटेड (भेल) ह; ऊजाd-संबंtधत/पायाभूत सुZवधा XेVातील भारतातील सवाdत मोठ अaभयांyVक' आzण उeपादन उ{योग आहे. वीज ,नaमdती उपकरणांmय,त$रGत, क ं पनीची उeपादने, खते, पेwोक े aमक6स, $रफायनर;ज, तेल उeखनन आzण उeपादन, पोलाद आzण धातू, aसमbट, साखर आzण पेपर 7लां}स, वाहतूक आzण अपारंप$रक ऊजाd SVोत अशा ZवZवध XेVांचा समावेश असले6या jाहकां>या ZवSतृत गरजांची पूतdता करतात. जून अखेर>या ,तमाह;त क ं पनी>या उeपFनात ६१ टGक े वाढ होऊन ते ४६७२ कोट; [पये झाले होते. सरकारची पायाभूत सुZवधांमधील वाढती गुंतवणूक, देशी क ं पFयांना Pदले जाणारे IाधाFय या क ं पनीसाठ जमे>या बाजू आहेत. लवकरच रे6वेसाठ लागणा`या चाकांचे मोठे क ं Vाट aमळZव_याची क ं पनीला संधी आहे. पुढ;ल ,तमाह; ,नकालांवर लX ठेवून क ं पनीमधे गुंतवणूक करता येईल. जीएनएफसी: गुजरात नमdदा mहॅल; फPटdलायझसd अँड क े aमक6स (GNFC) ह; गुजरात सरकार आzण गुजरात Sटेट फPटdलायझसd अँड क े aमक6स (GSFC) {वारे Iव,तdत संयुGत XेVातील क ं पनी आहे. क ं पनी रसायने, खते, ऊजाd, इलेGwॉ,नGस, दूरसंचार आzण आयट; यांसारkया
  2. ZवZवध XेVात कायdरत आहे. लवकरच ती संतृ7त नायw;क अॅaसड बनवणार; भारतातील सवाdत मोठ क ं पनी ठरेल. क ं पनी सlयाचे उeपादन Sवत:>या खत ,नaमdतीला वापरले जाते. जगात नायw;क अॅaसड>या ?कं मती चÖया आहेत. जीएनएफसीला वाढले6या उeपादनाचे बाजारात Zवतरण क[न फायदा aमळेल. क ं पनीची गे6या आtथdक वषाdतील उलाढाल ८८०० कोट; होती. क ं पनी कजd मुGत आहे. या वषाdत ती दहा हजार कोट;चा ट7पा पार करेल अशी अपेXा आहे. या वषाdतील समाधानकारक पाऊस क ं पनी>या खत mयवसायाला फायदेशीर ठरेल. समभागांची सlयाची ७५० ची पातळी खरेद; साठ आकषdक आहे. बाजारा>या Iमुख ,नदMशांकात वेगवान तेजी नसल; तर; mयापक बाजारातील समभागांना असले6या मागणी मुळे बाजाराचे एक ू ण मू6य वाढले आहे. डी-मॅट खाeयांची एक ू ण संkया दहा कोट;ंवर गेल; आहे. देशातील गुंतवणूदारांचा समभागातील गुंतवणूक'वरचा वाढणारा Zवàवास व gडिजटल युगामुळे सोपे झालेले mयवहार, ?कफायतशीर âोकरेज आकारणा`या दलाल; पेÖयांनी ,नमाdण क े लेल; Sपधाd या सवाsचा हा प$रणाम आहे. मुडीज या दलाल; पेढ;ने भारताचे पतमानांकन कायम ठेवून जाग,तक बाजारात जर; मंद; सäàय िSथती असल; तर; भारतावर eयाचा प$रणाम होणार नाह; असे क े लेले भाãय गुंतवणूकदारांचा Zवàवास वाढवणारे आहे. मॉगdन SटॅFले>या अहवालानुसार देखील भारतातील भांडवल; गुंतवणूक येeया वषाdत वाढ_याची शGयता वतdवल; आहे. सरकारची उeपादनाशी ,नगडीत Iोeसाहन योजना व eयाची mया7ती वाढZव_याचा Zवचार, गे6या काह; मPहFयांतील वSतु व सेवा कर संकलन व ,नaमdती XेVा>या (पीएमआय) ,नदMशांकाची पातळी बाजाराला चांग6या काळाचे संक े त देत आहेत. गुंतवणूकदारांनी बाजारात Pटक ू न राहून गुंतवणूक ट7यट7याने वाढवायला हवी. सुधीर जोशी sudhirjoshi23@gmail.com
Anúncio