Anúncio

568) spandane & kavadase 29

spandane
Writer
30 de Jul de 2018
568) spandane & kavadase   29
568) spandane & kavadase   29
568) spandane & kavadase   29
568) spandane & kavadase   29
Próximos SlideShares
582) spandane & kavadase   28582) spandane & kavadase 28
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

568) spandane & kavadase 29

  1. 1    ५६८) पंदने आ ण कवडसे - २९ पंदने हणजे vibrations मनातील कं पने. आप या मनात अनेक वचार येत असतात. काह वचार मनात घर करतात. वाचताना - दुस याशी बोलताना ह वचार धारा सु होते आ ण काह काळ ह वचारांची कं पने मनात जाणवत राहतात. काह वेळा ह मनातील वचारांची कं पने उ हा या कवड यासारखी श द प धारण करतात. अशीच काह मनातील वचारांची कं पने आ ण कवडसे आप या समोर सादर करत आहे. =============================================== या माणसाला आपले कौतुक आहे असे वाटते , याच माणसाबरोबर संवाद करायला मन ओढ घेते. ...... हौशी स लागाराचे एक नर ण. पूव शाळा सु होणार हणून मुलांना आनंद होत असे आ ण आता शाळा सु होणार हणून पालकांना आनंद होतो. आयु या या सं याकाळी जे हा आयु यातील दुपार - उ हाळा आठवतो, ते हा स याचा उ हाळा तर काह च नाह असे वाटते. मुळात: माणसाने वत:साठ जगावे आ ण या या बरोबर ने इतरांसाठ , जमेल तसे, जमेल ते हडे/ या या साठ तु ह जगत आहात, याला जर जाणीव नसेल तर तुमची नराशा होते. बरबलाने सां गतलेल गो ट (माकडीण आ ण तची प ले) कायम ल ात ठेवा. मा या मते आपण जे हडा दुस यासाठ वचार करतो ते हडा समोरचा करत नाह असे अनेकवेळा नदशनात येते. आयु यातील अनुभवामुळे आपले वचार बदलावे लागतात. येक माणूस हा एका टेज नंतर एकटाच असतो. तो एकटा येतो आ ण एकटाच जातो. हे एकदा यानात आले क आयु य सोपे होते. कोण याह नाचे भावने या - ेमाचा जोरावर काढलेले उ तर काळा या कसोट वर टकत नाह . न सोडवताना यावहा रक बाजूचा साक याने वचार करावाच लागतो. हौशी स लागार हणून के लेले नर ण. एखादा न सोडवताना नवीन न नमाण होणार नाह , याची काळजी घेतल पा हजे. माणुसक हणजे समोर या माणसाला माणसासारखे वागवणे. डोळसपणा हणजे आयु यात दूर ट ठेवतानाच जवळ या प रि थतीची जाणीव असणे - ठेवणे. ज म आप या हातात नसतो पण जगावे कसे हे आपण ठरवायचे असते. सोशल मी डया वर टेटस दसते तशीच असते असे नाह . सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे असे मला वाटते.
  2. 2    या ना यांम ये अनेक वष वैचा रक मतभेद असतात, ती नाती कोणा या सांग याव न / एखा या घटनेनंतर, के वळ हातात हात घेऊन कं वा म या मा न सुरळीत होत नाह त. हौशी कौटुं बक स लागार हणून के लेले एक नर ण. अनेक जणांना वत: या दस याब ल inferiority कॉ ले स असतो, यामुळे जे आर यात दसते यालाच ते सौ दय मानतात. Beauty is not what you see in the mirror. भूतकाळाचे अवलोकन क न, भ व याकडे नजर ठेवून, वतमानात वाटचाल करावी लागते, कारण भूतकाळातून वतमानात जगायला ेरणा मळतेच असे नाह . चूक कबुल करताना जो मनाला ास होतो, तीच पुढ ल आयु यात श ती ठ शकते. भांडणाचे एक शा असते. भांडणाचे नयम पाळले गेले तर नातेसंबंध जुळतात व मजबूत होतात. ह ल पैशाला कं मत रा हल नाह . जर ेम कृ तीतून दसले तर ेमाची कबुल यावीच लागत नाह . अनेक वेळा माणसाची खर ओळख पटायला एक ज म सु ा पुरत नाह . यावेळी येकाला सहवेदनेची जाणीव होईल, या दवसापासून समाजमन जवळ येईल. माणसाची वैचा रक खोल , तो रहात असले या खोल पे ा ( म) मोठ असेल तर अनेक न नमाणच होणार नाह त. दर शु वार द शत होणा या सनेमाचे प ह या आठव याचे तक ट व चे आकडे पा हले क आपला भारत देश - इं डया गर ब आहे यावर व वास ठेवणे कठ ण जाते. २७ माच जाग तक रंगभूमी दवस. सव रंगकम ना आ ण ना यर सकांना शुभे छा. खरेतर आपले आयु य हणजेच एक रंगभूमी असते आ ण आपण सगळे रंगकम . आपण िजंकत असतो ते हा कोणीतर हरत असतं ह जाणीव मनात असेल तर हर यातह मजा असते. आयु यात पमनंट काह च नसते. खेळह याला अपवाद नाह . देशात दर वष राम ज माचा सोहळा अनेक ठकाणी होतो. पण अजून रावणांची सं या काह कमी होत नाह . .... असो. Eyesight & Vision are different. Everyone may have eyesight but not necessarily vision.
  3. 3    वनाकारण वरोध न करणे हणजे सु ा समोर या या कायात सहभाग घेत यासारखे कं वा पा ठंबा द यासारखे आहे. मा यासाठ येक दवस हा नवीन वषाए हडाच भार असतो. येक दवसाची सकाळ हणजे ज म असतो आ ण रा ीची झोप हणजे मृ यू असतो. हा स ांत एकदा मनात ठसला क आयु य सोपे होऊन जाते. एकाचे नुकसान - दुस याचा फायदा. Double entry accounting. :) ती स या काय करतेय ? आ ण तो स या काय करतोय ? ेम करताना जर यावहा रक पातळीचे भान राखले, तर असे ेम ववाह यश वी होतात. ... एक नर ण य तीला कळायला लाग यानंतर या या भोवती ' तू काय कर कं वा काय क नकोस ' हे पंजरे जे हडे कमी असतील ते हडे याचे आयु य सुखाचे जाते. अथात य तीला नेमके कधी कळायला लागले हे ओळखणे खूप कठ ण असते. यामुळे हे पंजरे पालकांकडून, समाजाकडून नकळतपणे उभारले जातात. बघा वचार क न..... शकवणे आ ण शकणे यातील फरक कळणे आव यक असते. जीव देणे, जीवाला जीव देणे आ ण जीव घेणे यातील फरक कळणे आव यक असते. ऐकणे International Ear Care Day - 03-03-2018. सवाना खूप खूप शुभे छा. आप याला ज मानंतर ऐकायला येते, पण काय ऐकायचे, कोणाचे ऐकायचे, कधी ऐकायचे हे कळ यास कधी कधी एक ज म सु ा अपुरा पडतो, हे वा तव आहे. आयु य आयु य सुखकारक हो यासाठ - आयु याची मजा घे यासाठ , तीन गो ट ंची आव यकता असते -- वेळ , energy आ ण पैसा. लहानपणी -- वेळ , energy असते पण पैसा नसतो. त णपणी -- energy व पैसे असतात, पण वेळ नसतो. हातारपणी -- वेळ व पैसा असतो, पण energy नसते.
  4. 4    या प रि थतीवर मात कर यासाठ वेळेचे व पैशाचे यो य नयोजन करा. पैशाची यो य गुंतवणूक करा. त बेतीकडे ल या. मे डटेशन करा. बघा वचार क न. नाह हण याची कला मी लहानपणीच अवगत के ल आहे. यामुळेच मी मनासारखे जगू शकलो. जे हा सहन कर याची आ ण सोस याची सहनश ती संपते , ते हा समजावे क आपले हातारपण सु झाले. व मरण हे सु ा एका अथाने मरणश ती होती याचा पुरावा आहे. बघा वचार क न. :) कोणाला पेन (pen) या पण pain (वेदना) देऊ नका. सुधीर वै य
Anúncio