O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

152) bhutto songs of blood and sword

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Vivah Bandhan.pdf
Vivah Bandhan.pdf
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de spandane (20)

Anúncio

152) bhutto songs of blood and sword

  1. 1. १५२) भु ो - एक र त लां छत कहाणी / फा तमा भु ो / अनुवाद - चंतामणी भडे / चनार पि लशस / माच २०१२ / पये ४०० / पृ ठ सं या ३९१ ले खका फा तमा भु ो ह पा क तानचे पंत धान झुि फकार अल भु ो यांची नात. मीर मुतझा यांची मुलगी. बेनझीर भु ो ह तची आ या. ले खके या व डलांचा खून होतो. या खुना या मागील रह य शोध याचा हा यास. यासाठ ले खका अमे रका - युरोप चा वास करते. व डलां या बरोबर या य तींना भेटून मा हती मळ वते. एका अथाने हा भु ो घरा याचा इ तहास आहे. अथात या इ तहासातून पा क तानची प रि थती सु ा कळते. तेथील राजकार यांची मान सकता, समाजमन, आ थक प रि थती अशा अनेक गो ट ंची मा हती मळते. ह चार प यांची आ ण यांना उ व त करणा या राजक य हंसाचाराची क ण कहाणी आहे. कट, कार थान, corruption, आ ण फाटाफु ट चा हा इ तहास आहे. पु तक वाचून मन अ व थ होते. एका अथाने ह शोध प का रता आहे. याचवेळी पंत धान झुि फकार अल भु त या सवसाधार पणे अप र चत असले या यि तम वाची ओळख होते. माणूस हणून यांचे देशाब लचे ग भ वचार कळतात, जे अमलात येऊ शकले नाह त. एक चाकोर बाहेरचे पु तक वाच याचे समाधान न क मळते. ी चंतामणी भडे यांनी अनुवाद ओघव या शैल त के ला आहे. सुधीर वै य ०८-०८-२०१९

×