Master en Médecine Tropicale et Santé Internationale 
IFMT - AUF – Université Nationale du Laos 
Mémoire de fin d’études a...
I. ບ ດ ນາ 
• ພະຍາດເອດສ໌ເປັນບັນຫາໜື ົ່ 
ງເສທີ ົ່ 
ສາຄັນໃນລະບ ບສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ ວໂລກ, ຕາມ 
ການຄາດຄະເນຂອງເສອ ງເສການອະນາໄມໂລກ ...
II. ຄວາມ ສາຄັນຂອງເສບັນຫາ 
- ການປະຕິບັດການກີນຢາທົ່ບໄດ້ີດແມົ່ນປັດໃັ ສາ 
ຄັນທົ່ 
ີ ສ ົ່ງເສຜ ນໃຫ້ການປນປ ວລ ້ ມເຫຼ ວ ແລະ ເກີ ດ ...
III. ຄາຖາມຄ ້ນຄວ້າ 
1. ປະິລມານເືຊ້ອໄວຣັສ ໃນຄ ນເັັບ HIV ີມເົ່ທ າໃດ 
ໃນໄລຍະການປີ ົ່ 
ນປ ວດວ້ ຍຢາຕ້ ານໄວຣັ ສ ARV 
ແລະ ຫຼັ ງເສ...
IV. ວັ ດຖຸ 
ປະສ ງເສການຄ ້ ນຄວ້ າ 
ັຸ ດປະສ ງເສລວມ 
ປະເີມນການສົ່ ງເສເີສມການປະຕິບັດຕ ນກົ່ຽວກັບການກີນ 
ຢາົ່ີທືຖກຕ້ອງເສ ໃນຄ ນເ...
V. ິວີທການຄ ້ນຄວ້າ 
 ຮ ບແບບການຶສກສາ: ຶສກສາແບບພັນລະນານະັຸດເວລາໃດ 
ຫນງເສ (Étude transversale descriptive ). 
ົ່ 
ື  ສະຖານທ...
V. ິວີທການຄ ້ນຄວ້າ (1) 
ເງເສື ົ່ 
ົ່ 
ີ ົ່ 
ີ ອນໄຂເ ຂ້າຮວົ່ມການຶສກສາ: 
– ທຸກກ ລະີນຄ ນເັັບ HIV+ ແລະກ າລັງເສຮັບຢາ ARV 
– ທົ...
VI. ຜ ນຄາດຫວັ ງເສັາກການຄ ້ ນຄວ້ າ 
– ສາມາດຮ ້ເຖີ ົ່ 
ງເສປັດໃັຫຼືບັນຫາທີ ົ່ 
ສົ່ ງເສຜ ນກະທ ບ 
ຕ ົ່ການກີນຢາທີ ົ່ 
ຖືກຕ້ອງເສຂ...
VII. ຂະບວນການ ດາເີນນການຄ ້ນຄວ້າ 
– ຫຼັງເສັາກຂັດເືລອກກຸົ່ມຕ ວຢົ່າງເສໃນຖານ ຂ້ມ ນຂອງເສ 
ສ ນຄິຣສຕ ຟເມິຣເີອລາວຕາມເົ່ືງເສອນໄຂແລ້...
ເອກະສານອ້າງເສີອງເສ 
₋ . Word Heath Organisation, Programme and project, HIV/AIDS, 
http://www.who.int/hiv/en/ 
₋ . Costagl...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Presentation protocole adherence of treament HIV in Laos(version lao)

346 visualizações

Publicada em

PPT proposal in Lao Praza (Conference HIV)

Publicada em: Saúde e medicina
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
346
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Presentation protocole adherence of treament HIV in Laos(version lao)

 1. 1. Master en Médecine Tropicale et Santé Internationale IFMT - AUF – Université Nationale du Laos Mémoire de fin d’études année 2014 14ème Promotion 2013 – 2014 ການປະເີມນການສົ່ ງເສເີສມການປະຕິບັດຕ ນກົ່ຽວກັບການີກນຢາົ່ີທືຖກຕ້ອງເສ ໃນຄ ນເັັບ HIV ົ່ີທໄດ້ຮັບຢາ ARV ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ Evaluation le renforcement de l’adhérence du traitement par les Antirétroviraux chez patients infectés par le VIH au Laos Dr Souksakhone PHOUNTHILATH Tuteur : Professeur Michel TROBEL Rapporteur : 1
 2. 2. I. ບ ດ ນາ • ພະຍາດເອດສ໌ເປັນບັນຫາໜື ົ່ ງເສທີ ົ່ ສາຄັນໃນລະບ ບສາທາລະນະສຸກໃນທົ່ ວໂລກ, ຕາມ ການຄາດຄະເນຂອງເສອ ງເສການອະນາໄມໂລກ 2012: –ີມ ັານວນຜ ້ຕິດເືຊ້ອທັງເສໝ ດ 35. 3 ລ້ານຄ ນໃນທ ວໂລກ –ີມຫຼາຍກວົ່າ 9.7 ລ້ານຄ ນົ່ີທໄດ້ຮັບຢາ ARV[1] • ການປີ ົ່ ນປ ວດວ້ຍຢາ ARV ຖືກນ າໃຊ້ເພື ົ່ ອປັບປຸງເສຄຸນນະພາບີຊິວດຂອງເສຄ ນເັັບ HIV, ໃນເວລາດຽວກັນ ປະສິດທິຜ ນຂອງເສການກິນຢາແມົ່ນຖືກຄາດຄະເນ ≥95% ເຊີ ົ່ ງເສເປັ ນ ງເສັ າເປັນເພື ົ່ ອໃຫ້ແນົ່ໃັວົ່າມີປະສິດພາບໃນການປີ ົ່ ສີ ົ່ ນປ ວ.[2] ບ ຖືກຕ້ອງເສໃນການປີ ົ່ • ການກີນຢາທີ ົ່ ນປ ວສາມາດ ນາໄປສ ົ່ການືດ້ຕ ົ່ຢາ ເປັນຜ ນໃຫ້ການ ປີ ົ່ ນປ ວລ ້ມເຫລວ, ປະລິມານເຊື້ອເພີ ົ່ ມຂື້ນ, ເກີດການປົ່ຽນແປງເສສ ດຢາປີ ົ່ ນປ ວ.[4] ີ •ີອງເສຕາມການຄາດຄະເນໃນີປ ີ 2012 ຄາດຄະເນວົ່າັະີມ ຄ ນເັັບ HIV 3.217ຄ ົ່ ົ່ ນ ັະ ມີ2.373ຄ ນ ໄດ້ຮັບການປນປ ວໃນໜວົ່ຍງເສານປນປ ວໃນລາວ . [5] ມ ຂອງເສສ ນຄຣິສຕ ຟເມຣິເອີຄັ້ງເສທີ ົ່ ຕາມລາຍງເສານໃນກອງເສປະຊຸ 6 ມິ ຖຸ ນາ 2013 ີມ ັານວນຄ ນເັັບເອດ໌ສ ທັງເສໝ ດ 2.567ຄ ນ, ີມຄ ນເັັບຮັບຢາ 2.466ຄ ນ ຮັ ບຢາສ ດໜື ົ່ ງເສ 2387ຄ ນ ຮັ ບຢາສ ດສອງເສ 79 ຄ ນ ຄ ນເັັບືດ້ຕ ົ່ຢາ ທັງເສໝ ດ 100ຄ ນ ກວມ 3.9%ຂອງເສຄ ນເັັບ HIVທັງເສໝ ົດ.[6] 2
 3. 3. II. ຄວາມ ສາຄັນຂອງເສບັນຫາ - ການປະຕິບັດການກີນຢາທົ່ບໄດ້ີດແມົ່ນປັດໃັ ສາ ຄັນທົ່ ີ ສ ົ່ງເສຜ ນໃຫ້ການປນປ ວລ ້ ມເຫຼ ວ ແລະ ເກີ ດ ີ ົ່ ົ່ີ ການລື້ງເສຕ ົ່ຢາເພີ ົ່ ມືຂ້ນ. - ຜົ່ານມາຍັງເສ ົ່ບທັນີມການຶສກສາກົ່ຽວກັບການປະ ເມີນການສ ົ່ງເສເສີມການປະຕິບັດການກີນຢາທີ ົ່ ືຖກ ີ ົ່ ຕອ້ງເສ ໃນຄ ນເັັບທື ົ່ ກວດນັບເືຊ້ອພ ບຫລັງເສ 6ເືດອນ ທຮັ ບຢາ ໃນລາວ ເພອສຶກສາປັດໃັທົ່ ີ ສົ່ ງເສຜ ນໃຫ້ເ ີ ົ່ ກີດການຫຼ ້ມເຫຼວໃນການປີ ົ່ ນປ ວ. 3
 4. 4. III. ຄາຖາມຄ ້ນຄວ້າ 1. ປະິລມານເືຊ້ອໄວຣັສ ໃນຄ ນເັັບ HIV ີມເົ່ທ າໃດ ໃນໄລຍະການປີ ົ່ ນປ ວດວ້ ຍຢາຕ້ ານໄວຣັ ສ ARV ແລະ ຫຼັ ງເສການເພີ ົ່ ມການຶຍດໝົ່ັນໃນການກີນ ຢາ? 2. ປັດໃັຫລືບັນຫາທີ ົ່ ກົ່ຽວຂ້ ອງເສກັ ບການກີ ນຢາ ົ່ບໄດ້ີດີມຫຍັງເສແດົ່? 4
 5. 5. IV. ວັ ດຖຸ ປະສ ງເສການຄ ້ ນຄວ້ າ ັຸ ດປະສ ງເສລວມ ປະເີມນການສົ່ ງເສເີສມການປະຕິບັດຕ ນກົ່ຽວກັບການກີນ ຢາົ່ີທືຖກຕ້ອງເສ ໃນຄ ນເັັບ HIV ົ່ີທໄດ້ຮັບຢາ ARV ໃນສ.ປ.ປ ລາວ ັຸ ດປະສ ງເສສະເພາະ -ຶສກສາພຶດຕິກ າຂອງເສຄ ນເັັບHIV ົ່ີທກວດນັບເືຊ້ອພ ບ ພາຍຫລັ ງເສການໄດ້ ຮັ ບຢາຕ້ ານໄວຣັ ສ ARV. - ລະບຸປັດໃັົ່ີທສົ່ ງເສຜ ນກະທ ບຕົ່ ການກີນຢາົ່ີທືຖກຕ້ອງເສໃນ ຄ ນເັັບHIV ົ່ີທຮັບຢາຕ້ານໄວຣັສ -ຶສກສາພຶດຕິກ າຂອງເສທົ່ານຫມ ົ່ີທໃຫ້ ຄາຶປກສາແລະົ່ີປນປ ວ ຄ ນເັັບHIV ໃນໜວົ່ຍງເສານົ່ີປນປ ວ ARV 5
 6. 6. V. ິວີທການຄ ້ນຄວ້າ  ຮ ບແບບການຶສກສາ: ຶສກສາແບບພັນລະນານະັຸດເວລາໃດ ຫນງເສ (Étude transversale descriptive ). ົ່ ື  ສະຖານທີ: ໜວົ່ຍງເສານປີ ົ່ ນປ ວ ARV 8 ແຫົ່ງເສ: ໂຮງເສຫມ ມະໂຫສ ດ, ໂຮງເສຫມ ເສດຖາິທລາດ, ແຂວງເສ ັາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄາມວົ່ນ, ຫຼວາງເສພະບາງເສ, ຫຼວງເສ ນ້າທາແລະ ບແກ້ວ.  ເວລາ: ເືດອນເມສາ-ກ ລະກ ດ 2014  ກຸົ່ມການຶສກສາ: • ຄ ນເັັບHIV ທີ ົ່ ກວດນັບເຊື້ອພ ບພາຍຫລັງເສ 6 ເດືອນທີ ົ່ ໄດ້ ຮັ ບຢາARV. • ທົ່ານຫມ ທີ ົ່ໃຫ້ຄ າປຶກສາແລະປີ ົ່ ນປ ວຄ ນເັັ ບ HIV ຢ ົ່ໃນແຕົ່ລະໜວົ່ຍງເສານ.  ຂະໜາດຕ ວຢົ່າງເສ: ີອງເສຕາມ ຂ້ມ ນຂອງເສສ ນຄິຣດຕ ຟເມິລເີອລາວໃນທ້າຍ ເືດອນພະິັກ2013 ີມ ັານວນຄ ນເັັບ:  ທີ ົ່ຜ ນກວດນັບເຶຊ້ອພ ບີກນຢາສ ດ 1 : 215 ຄ ນ  ກີ ນຢາສ ດ 2 : 18 ຄ ນ  ລວມ : 233 ຄ ນ 6
 7. 7. V. ິວີທການຄ ້ນຄວ້າ (1) ເງເສື ົ່ ົ່ ີ ົ່ ີ ອນໄຂເ ຂ້າຮວົ່ມການຶສກສາ: – ທຸກກ ລະີນຄ ນເັັບ HIV+ ແລະກ າລັງເສຮັບຢາ ARV – ທົ່ານຫມ ທປນປ ວຄ ນເັັ ບ HIV – ເປັ ນຄ ນສັ ນຊາດລາວ – ຜ ້ທີ ົ່ ິຍນຍອມເ ຂ້າຮວົ່ມການຶສກສາ ເງເສື ົ່ ອນໄຂ ົ່ບເ ອາເ ຂ້າຮວົ່ມການຶສກສາ – ກ ລະີນຄ ນເັັບ HIV+ ແຕົ່ ົ່ບໄດ້ຮັບຢາ ARV – ຄ ນເັັບກີນຢາແຕົ່ກວດນັບເືຊ້ອ ົ່ບພ ບ – ຜ ້ທີ ົ່ ບີມຄວາມສະຫມັກໃັເ ຂ້າຮວົ່ມການຶສກສາ 7
 8. 8. VI. ຜ ນຄາດຫວັ ງເສັາກການຄ ້ ນຄວ້ າ – ສາມາດຮ ້ເຖີ ົ່ ງເສປັດໃັຫຼືບັນຫາທີ ົ່ ສົ່ ງເສຜ ນກະທ ບ ຕ ົ່ການກີນຢາທີ ົ່ ຖືກຕ້ອງເສຂອງເສຄ ນເັັບທີ ົ່ ກວດ ພ ບເຊື້ອໃນຄ ນເັັບຮັບຢາຕ້ານໄວຣັສ, ທີ ົ່ ເ ຂ້າ ມາກວດໃນ 8 ສ ນຕ້ ານເອດ ຂອງເສ ສ.ປ. ປ ລາວ. – ຂ ້ມ ນເຫລ ົ່ານີ້ັະເປັນແຫລົ່ງເສຂ ້ມ ນທີ ົ່ ີດໃຫ້ແກົ່ ທົ່ານໝ ປີ ົ່ນປ ວ ເພື ົ່ ອພັດທະນາການໃຫ້ ຄາ ປຶກສາເບີ ົ່ງເສແຍງເສປີ ົ່ ນປ ວຄ ນເັັບ HIV ໃຫ້ີດືຂ້ນ. 8
 9. 9. VII. ຂະບວນການ ດາເີນນການຄ ້ນຄວ້າ – ຫຼັງເສັາກຂັດເືລອກກຸົ່ມຕ ວຢົ່າງເສໃນຖານ ຂ້ມ ນຂອງເສ ສ ນຄິຣສຕ ຟເມິຣເີອລາວຕາມເົ່ືງເສອນໄຂແລ້ວ. – ນາສະເໜີເພົ່ືອ ຂອະນຸມັດັາກສ ນຕ້ານເອດ – ຂຜົ່ານັັນຍາບັນການຄ ້ນຄວ້າ. – ຕິດຕົ່ ກັບຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃນໜວົ່ຍງເສານົ່ີປນປ ວ ARV ເພົ່ືອນັດໝາຍກັບຄ ນເັັບ – ລ ງເສເກັບກ າ ຂ້ມ ນ, ຄ ນເັັບແລະທົ່ານໝ ັະໄດ້ເຊັນ ໃບິຍນຍອມ – ດາເີນນການ ສາພາດ – ປ້ອນແລະິວໄັ ຂ້ມ ນ – ຂຽນແລະ ນາສະເຫີນບ ດໂຄງເສການັ ບຊັ້ນ. 9
 10. 10. ເອກະສານອ້າງເສີອງເສ ₋ . Word Heath Organisation, Programme and project, HIV/AIDS, http://www.who.int/hiv/en/ ₋ . Costagliola D., Barberousse C. : Comment mesurer l’observance ? L’observance aux traitements contre le VIH/SIDA : mesure, determinants, evolution ANRS Colections sciences sociales et sida Paris ANRS sida 2001 ₋ . Discard 830 l of supernatant carefully and keep the pellet of 150 l for extraction. ₋ Altice F et al. Trust and the acceptance of and adherance to antiretroviral therapy. J. Acquire immuno defi Syndrom 2011 et Bangberg D., Perry s. et al. Non adherance to antiretroviral therapy predicts progression to AIDS, 2001... ₋ La soridarité en mouvement, Nos actions dans le monde, http://www.esther.fr/nos-actions-dans-le-monde/laos ₋ Virological efficacy of RTI-based 1st line ARV regimen in Lao PDR, 6th National HIV workshop Vientiane 10

×