O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bazat e kontabilitetit

28.862 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

Bazat e kontabilitetit

 1. 1. Kontabiliteti teori dhe praktikë,sistem informacioni dhe konceptet bazë të tij <ul><li>Ç’është kontabiliteti ? </li></ul><ul><li>Kush ka nevojë për kontabilitet ? </li></ul><ul><li>A është profesion apo shkencë ? </li></ul><ul><li>Cili është roli I tij në shoqëri-shtet ? </li></ul><ul><li>Mosnjohja e konatbilitetit a paraqet mister për joekonomistët ? </li></ul>
 2. 2. Kontabiliteti dhe rëndësia e informacionit kontabël <ul><li>Paraqet informacionin më të rëndësishëm per biznesin dhe për të gjitha nivelet e menaxhmentit e vendimmarrjes </li></ul><ul><li>Informacion I rëndesishëm I regjistrimit të ngjarjeve kontabël për të gjithë të involvuarit ne biznesin përkatës : </li></ul><ul><ul><li>Menaxhmenti , aksionerët ,furnitorët ,bankat shteti ,bleresit …. </li></ul></ul>
 3. 3. Koncepti bazë I kontabilitetit <ul><li>Koncepti bazë I kontabilitetit është I lidhur me konceptin bazë të një biznesi –njësie ekonomike funksionale . </li></ul><ul><li>Në kontabiliet koncepti I njësisë përdoret në kuptimin e njesise kontabël që është njësia ekonomike dhe që është objekt I proceseve kontabël . </li></ul><ul><li>Njësitë – ndërmarrjet mund të jenë private,shteterore,institucionale ,banka agjenci,OJQ …. </li></ul>
 4. 4. Përdoruesit-shfrytëzuesit e informacionit kontabel
 5. 5. Informata për drejtuesit – menaxhmentin <ul><li>Informata përmes pasqyrave financiare </li></ul><ul><ul><li>Fitimi ,humbja </li></ul></ul><ul><ul><li>Shpenzimet </li></ul></ul><ul><ul><li>Rritja/zvoglimi I kapitalit dhe aseteve </li></ul></ul><ul><ul><li>Detyrimet afatshkurtëra-afatgjata </li></ul></ul><ul><ul><li>Llogaritë e arkëtueshme /kërkesat </li></ul></ul><ul><ul><li>Llogarite e pagueshme /detyrimet afatshkurtëra </li></ul></ul><ul><ul><li>Likuiditeti </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosto direkte dhe indirekte e produktit … </li></ul></ul>
 6. 6. Informatat kontabël për të tjeret <ul><li>Aksionerët dhe investitorët : p.sh.sa është vlera e aksioneve,shpërndarja e dividendes(fitimit aksionar),koeficienti I levërdisë investive… </li></ul><ul><li>Furnitorët dhe kreditorët e ndryshëm :gjendjen financiare dhe aftësinë e kthimit te borgjeve dhe mundesinë për pagese të detyrimeve për furnizimet </li></ul><ul><li>Kthimi dhe aftësia e kthimit te kredisë , huase apo detyrimeve tjera. </li></ul>
 7. 7. Informata kontabël për shtetin-autoritetin tatimor <ul><li>Shuma e tatimeve dhe taksave per t’u paguar sipas rezultateve te deklaruara në librat kontabël </li></ul><ul><li>Paraqitja e qarkullimit - prodhimit real të periudhës së deklarimit </li></ul><ul><li>Në përgjithësi zbatimi I politikave fiskale të rregulluara me Ligjet dhe Rregulloret tatimore </li></ul>
 8. 8. Ndarja e pergjithshme e përdoruesve të informacionit kontabël <ul><li>Përdorues të brendshëm </li></ul><ul><ul><li>Menaxhmenti </li></ul></ul><ul><ul><li>Aksionerët (kur janë pronarë) </li></ul></ul><ul><ul><li>Punonjesit (me kompetencë) </li></ul></ul><ul><li>Perdorues të jashtëm </li></ul><ul><ul><li>Aksioneret (kur nuk jane pronarë ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bankat </li></ul></ul><ul><ul><li>Shteti </li></ul></ul><ul><ul><li>Entet statistikore,sindikatat,mediat etj . </li></ul></ul>
 9. 9. Perkufizimi I kontabilitetit <ul><li>Fillim i regjistrimit te aktivitetit ekonomik </li></ul><ul><li>Me 1494 Luka Paciolo-italian vuri parimet bazë të regjistrimit te dyfishtë të një ngjarje financiare . </li></ul><ul><li>Kontabiliteti përkufizohet si gjuha e biznesit sepse I pari I ka,,degjuar” dhe ,,parë” informatat e ngjarjeve qe kanë ndodhur brenda biznesit përkates . </li></ul><ul><li>Kontabiliteti mban në kontinuitet llogarinë financiare të biznesit duke dhënë informata të përshtatshme në kohë dhe hapsirë për biznesin dhe të tjerët. </li></ul>
 10. 10. Furnizimi me informata përmes sistemit te kontabilitetit
 11. 11. Evaluimi I definicionit mbi kontabilitetin <ul><li>Ne vitin 1940 definicioni mbi kontabilitetin ishte : Kontabiliteti është art I regjistrimit,klasifikimit dhe përmbledhjes në menyrë të plotë dhe sipas vleres monetare të veprimeve që janë të shprehura finaciarisht dhe interpretimi I tyre” </li></ul><ul><li>Me 1970 ;Kontabiliteti përkufizohet si aktivitet shërbimi dhe informacioni financiar </li></ul>
 12. 12. Kontabiliteti si shkencë <ul><li>Bordi mbi parimet e kontabilitetit dhe studiues të caktuar e përkufizojnë kontabilitetin si : </li></ul><ul><li>,,Kontabiliteti është ajo degë e shkencës që merret me matjen,grumbullimin ,regjistrimin ,përpunimin dhe paraqitjen e informacionit kryesisht financiar ,për të informuar te gjithe te interesuarit dhe te ndihmon në menyrë efikase në drejtimin dhe funksionimin e njësive ekonomike dhe që lehtëson komunikimin me disa funksione speciale. </li></ul>
 13. 13. Kontabiliteti si tërësi mjetesh dhe procedurash përbëhet nga : <ul><li>Aktiviteti I regjistrimit të informacionit dhe ngjarjes financiare </li></ul><ul><li>Përpunimi I informacionit në formë të caktuar </li></ul><ul><li>Komunikimi I informacionit të përpunuar në forma e afate të caktuara për përdoruesit e tij . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Pra Kontabiliteti mund të përkufizohet si :Proces I vrojtimit matjes,vlerësimit,interpretimit dhe komunikimit të informacionit financiar për qëllime të kontrollit financiar dhe marrjes se vendimeve efektive të drejtimit ekonomik të njësisë ekonomike ”(Prof.Dr.Sotiraq Dhamo) </li></ul>
 15. 15. Vështirësitë në studimin dhe punën e kontabilitetit <ul><li>Paraqet analize,sinteze,procedure ,informacion ,raportim …me saktësi </li></ul><ul><li>Hapin e sigurte nga indentifikimi I nevojës për regjistrim kontabël deri ne raportimin perfundimtar (Pasqyrat Financ.) </li></ul><ul><li>Njohja me praktikat kontabël </li></ul><ul><li>Kontabiliteti nuk rrit-zvogelon vleren – ai konstaton gjendjen </li></ul>
 16. 16. Vështirësi tjera <ul><li>Zbatimi I standardeve dhe unifikimi I ambientit ligjor </li></ul><ul><li>Eliminimi I divergjencave kontabel ndermjet periudhave te caktuara kohore </li></ul><ul><li>Terminologjia adekuate </li></ul><ul><li>Standardizimi I Planit kontabel </li></ul><ul><li>Çështje - probleme tjera </li></ul>
 17. 17. Natyra , kuptimi dhe zhvillimi I terorive te kontabilitetit <ul><li>Teoria e kontabilitetit gjate zhvillimit ka evoluar ne proporcion te drejte me zhvillimet dhe ngjarjet e realiteteve te reja në fenomenet dhe marrëdhëniet ndermjet tyre . </li></ul><ul><li>Sipas Hendrikson ,,Teoria e kontabilitetit mund te arsyetohet si arsyetim logjik ne rrjetin e parimeve që japin një kuader te pergjithshem te referencave me te cilat praktika e kontabilitetit mund te vlerësohet dhe të drejtoj ne zhvillimin e praktikave te reja . </li></ul>
 18. 18. Klasifikimi baze I teorive te kontabilitetit sipas nivelit te parashikimit <ul><li>Ekzistojnë tri teori kyesore : </li></ul><ul><li>Teorite e struktures ose tradicionale (reagimi dhe raportimi I kontabilistëve në situata të caktuara).E preferojnë kontabilistët që merren me praktikat kontabël . </li></ul><ul><li>Teorite interpretuese-semantike .Kjo teori nënkupton gjetjen e nje lidhje midis matjes kontabel dhe konceptit ekonomik e fizik te fenomenit te botes reale </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Teorite pragmatike te sjelljes .Kjo teori vë theksin në efektet e pasqyrave për sjelljen e vendimeve të ardhshme. </li></ul><ul><li>Sipas kësaj teorie informacioni kontabel duhet të determinojë sjelljet e ardhshme të shrytëzuesve të brendshëm dhe të jashtem të informacionit. </li></ul>
 20. 20. Teoria e metodes deduktive dhe induktive kontabel <ul><li>Metoda deduktive : </li></ul><ul><ul><li>Konsiston ne nxjerrjen e parimeve logjike që japin bazat per aplikime konkrete ose praktike. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formulim I përgjithshem e specifik I objektivave të raportimit financiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasqyrë e përgjithshme e ambientit ekonomik,financiar,ligjor,politik ,sociologjik … </li></ul></ul><ul><ul><li>Rrjet I rregullave te detyrueshme për të drejtuar procesin (aspekti ligjor,standardet ,… </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>Formulim I parimeve dhe rregullave unike </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplikim I parimeve në situata të veçanta dhe perpilim I procedurave. </li></ul></ul>
 22. 22. Metoda induktive <ul><li>Kjo metodë konsiston në identifikimin dhe vëzhgimin përmes matjeve të veçanta për të ardhur te konstatimet reale financiare . </li></ul><ul><li>Përmes kesaj metode të vezhgimit bëhet analizë për të ardhur te konkluzionet e reja dhe mbi bazën e tyre te ndërtohen parime dhe praktika kontabël të pranueshme për biznesin –njësinë ekonomike . </li></ul>
 23. 23. Mënyrat kryesore të zhvillimit të teorive të kontabilitetit <ul><li>Mënyra deskriptive (përshkruese) </li></ul><ul><ul><li>Bazohet në praktiken kontabël aktuale </li></ul></ul><ul><ul><li>Sipas kësaj mënyre nga aspekti praktik duhet të zhvillohet aspekti teorik I kontabilitetit . </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenton të spjegoj se si informacioni financiar ka ndikuar te përdoruesit e brendshem dhe të jashtëm </li></ul></ul>
 24. 24. Mënyra e dobishmerisë së vendimeve <ul><li>Influencimi shfytezuesve dhe vendimarresve në sjelljen e vendimeve mbi informacionin e dobishmerisë . </li></ul><ul><li>Procesi I sistematizimit dhe grumbullimit të informacionit kontabël në një moment të caktuar raportues do të jetë me efekt të caktuar për dobishmërinë dhe kualitetin e marrjes se vendimeve . </li></ul>
 25. 25. Mënyra empirike <ul><li>Përqëndrohet në studimet empirike </li></ul><ul><li>Bazohet në metodat ekskluzivisht shkencore </li></ul><ul><li>Teknikat e sofistikuara </li></ul><ul><li>Statistikat </li></ul><ul><li>Aplikim e softwereve </li></ul><ul><li>Etj … </li></ul>
 26. 26. Mënyra normative <ul><li>Bazohet në teorite normative te rregullimit te sistemit kontabël </li></ul><ul><li>Përdor modelet krahasuese të raportimit </li></ul><ul><li>Bazohet më shumë në konceptin ,,Ç’farë duhet të jetë se sa ç’farë është ” </li></ul>
 27. 27. Mënyra e mirëqenies <ul><li>Merr në konsideratë ndikimin e marrjes së vendimeve në mirëqenien sociale . </li></ul><ul><li>Per objektiv ka maksimizimin e mirëqenies sociale përmes së cilës përkufizohen dobishmëritë materiale të anëtarëve të shoqërisë. </li></ul>
 28. 28. Llojet e kontabilitetit <ul><li>Kryesisht ndahet në : </li></ul><ul><ul><li>Kontabilitetin Financiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabilitetin e kostos –material </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabilitetin e drejtimit –menaxherial </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabilitetin Tatimor </li></ul></ul>
 29. 29. Kuptimi I Kontabilitetit Financiar <ul><li>Kontabiliteti gjithëpërfshirës I të gjitha aktiviteteve afariste e financiare të lidhuara direkt dhe indirekt në tërë procesin afarist të njësisë ekonomike . </li></ul><ul><li>Pagesat mbi furnizimet ,faturimet nga shitja ,faturat mbi shpenzimet ,pranimi I letrave me vlerë ,arkëtimet,detyrimet ,tatimet …janë ngjarje që ndodhin përditë dhe si të tilla duhet të regjistrohen,sistemohen,ruhen,raportohen në formë të rezultateve dhe pasqyrave . </li></ul>
 30. 30. Roli dhe qëllimet e kontabilitetit financiar <ul><li>Paraqet instrument informativ </li></ul><ul><li>Kujtesë e shkruar-faktuar e veprimeve </li></ul><ul><li>Siguron bazë për përpilimin e pasqyrave financiare </li></ul><ul><li>Siguron bazën e referimit mbi detyrimet fiskale-tatimore dhe deklarimeve mbi të ardhurat dhe shpenzimet e periudhës . </li></ul>
 31. 31. Llojet e profesionit kontabël <ul><li>Kontabilistët privatë-individual brenda biznesit </li></ul><ul><li>Kontabilistët publikë funksionojne si zyrë të veqanta jashtë biznesit </li></ul><ul><li>Kontabilistët e institucioneve dhe OJQ-ve (përpilimin dhe raportimet e ndryshme që janë të lidhuara edhe proceset buxhetore </li></ul><ul><li>Edukatorët kontabël –agjencione të ndryshme </li></ul><ul><ul><li>SKAK-u, AFAS-I etj . </li></ul></ul>
 32. 32. Format e organizimit ligjor të njësive të biznesit dhe kontabiliteti I tyre <ul><li>Biznesi me një pronar </li></ul><ul><li>Biznesi me ortakëri –partnerships </li></ul><ul><li>Shoqeritë e kapitalit –në formë të shoqërive me pergjegjësi të kufizuar ,ortakeritë,aksionerët </li></ul>
 33. 33. Procesi I matjes se kontabilitetit <ul><li>Matja e veprimit ekonomik </li></ul><ul><ul><li>Blerja dhe shitja e mallrave dhe efekti I tyre I ndryshimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Pagesa e detyrimeve , pagesa e shpenzimeve ,marrja falas e asetit … </li></ul></ul><ul><ul><li>Hapja dhe konfigurimi I llogarive kontabel </li></ul></ul><ul><li>Matja në njësi vlere monetare </li></ul>
 34. 34. Pyetjet me te shpeshta në regjistrimin e kontabilitetit financiar <ul><li>Ç’farë do të matet ? </li></ul><ul><li>Kur do të bëhet regjistrimi ? </li></ul><ul><li>Ç’farë vlere do të vendoset për objektin e matur ? </li></ul><ul><li>Cila është kostoja historike </li></ul><ul><li>Klasifikimi I llogarive kontabël sintetike /analitike </li></ul>
 35. 35. Pasqyrat kryesore kontabël <ul><li>Pasqyra e Bilancit te Gjendjes </li></ul><ul><li>Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve që njihet si Bilanci I suksesit </li></ul><ul><li>Pasqyra mbi ndryshimet në kapital </li></ul><ul><li>Pasqyra mbi rrjedhen e parasë- </li></ul><ul><li>qe njihet si Cash Flow </li></ul>
 36. 36. Struktura e Bilancit te Gjendjes <ul><li>Aktiva </li></ul><ul><ul><li>Pasuria xhiruese-rrjedhëse (paraja,kërkesat ,llogaritë e arketueshme,letrat me vlerë,stoqet,lënda e parë ,repromateriali,rezervat … </li></ul></ul><ul><ul><li>Pasuria joxhiruese (toka,objektet,makineria,paisjet ...) </li></ul></ul><ul><li>Pasiva </li></ul><ul><ul><li>Detyrimet afatgjata(kredite afatagj.,huatë…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Detyrimet afatshkurtëra(kredite afatkurtera,llogarite e pagueshme …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapitali I pronarit (rezervave ,fitim I mbajtur…) </li></ul></ul>
 37. 37. Bilanci I gjendjes-paraqitja horizontale 900.000 Totali I Pasivit-burimeve 900.0000 Totali I Aktivit 250.000 150.000 500.000 - - - 1.Detyrimet 1.1.Afaatshkurtëra . 1.2.Afatgjata 2.Kapitali I pronarit - - - 250.000 650.000 - - - 1.Pasuria 1.1Pasuria xhiruese 1.2.Pasuria jo xhiruese - - - Shuma Pasiva Shuma Aktiva
 38. 38. Bilanci I gjendjes –paraqitja vertikale I.Aktiva ………………………………………… 900.000.00 Totali I Aktivit _____________________900.000.00 II.Detyrimet II.1Afatshkurtera ………..…………………..…150.000.00 II.2.Afatgjata ……………………………………450.000.00 III.Kapitali I Pronarit …………………............500.000.00 Totali I Detyrimeve dhe Kapitalit…………... 900.000.00 Bilanci Kontabel ,Kompania X Date 31.12.2009
 39. 39. Ekuacioni Kontabel <ul><li>Pasuria ose Aktiva=Detyrimet +Kapitali , </li></ul><ul><li>Pasuria –Detyrimet =Kapitali I pronarit </li></ul>
 40. 40. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve <ul><li>Shpreh raportin ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve në një periudhë të caktuar . </li></ul><ul><li>Ndryshe quhet edhe Bilanci I Suksesit </li></ul><ul><li>Te ardhurat-shpenzimet=ardhura neto </li></ul>
 41. 41. 1.Te ardhurat…………………………….150.000.00 2.Shpenzimet …………………………….85.000.00 3.(1-2) E Ardhura Neto …………………..65.000.00 Pasqyra e Bilancit te Suksesit te Kompanise X
 42. 42. Pasqyra e kapitalit te pronarit Kapitali I Pronarit me 01 Janar 2009………….320.000 Te ardhurat neto te vitit 2009………………………80.000 Totali I kapitalit te pronarit ……………………400.000 -Terheqjet e pronarit gjate vitit ………………….50.000 =Kapitali I pronarit me 31.12.2009………….….350.000 Kompania X Pasqyra e kapitalit te pronarit 01.01.2009
 43. 43. Karakteristikat cilësore të informacionit te Pasqyrave Financiare <ul><li>Kuptueshmëria </li></ul><ul><li>Rëndësia për vendimmarrje </li></ul><ul><li>Besueshmëria </li></ul><ul><li>Krahasueshmëria </li></ul>
 44. 44. Dy Supozimet kryesore te ndertimit te Pasqyrave Financiare <ul><li>1.Biznesi ne vijimesi (going concern ) qe nenkupton se : </li></ul><ul><ul><li>Biznesi nuk ka qellim per te likuiduar njesine </li></ul></ul><ul><ul><li>Te pushoj aktivitetin biznesor </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuk ka alternative tjeter </li></ul></ul><ul><ul><li>2.Kontabilteti Rrites (accrual accounting ) se te ardhurat njihen kur ndodhin dhe jo kur arketohen dhe shpezimet njihen kur paguhen e jo kur ndodhin … </li></ul></ul>

×