Genètica mendeliana 2

Jordi Bas
Jordi BasProfessor Biologia em Salvament
1
Tema 5 (2): L’herència i
els cromosomes. Les
mutacions
2
1.La teoria cromosòmica de l’herència
Punnet a 1905 va observar que la gran majoria
d’encreuaments entre dihíbrids no complia la tercera llei
de Mendel:
• Més proporció d’individus parentals (A-B- i aabb)
• Pocs individus recombinants (A-bb o aaB-)
3
1.La teoria cromosòmica de l’herència
Thomas Hunt Morgan
Va formular la TEORIA CROMOSÒMICA DE
L’HERÈNCIA:
“Els gens es localitzen al llarg dels
cromosomes i, per tant, els gens que
pertanyen a un mateix cromosoma tenen
tendència a heretar-se junts”
Per al seus estudis va utilitzar la mosca del
vinagre o Drosophila melanogaster. Raons
• Fàcil de criar
• Reproducció molt ràpida (uns 15 dies en
condicions òptimes)
• Només presenta 4 parells de cromosomes
4
1. La teoria cromosòmica de l’herència
Coneixements previs:
Cada cromosoma conté 2 cromàtides idèntiques
Cada individu conté dos cromosomes homòlegs amb gens
iguals però al·lels que poden ser diferents
Durant la meiosi hi ha una separació de les cromàtides
recombinades
Aquest esquema d’un llibre
de Biologia conté una
errada important, quina?
5
1. La teoria cromosòmica de l’herència
Aquests altres esquemes són correctes?
6
1.La teoria cromosòmica de l’herència
Quan es parla de dihibridisme
(dos parells de gens
considerats alhora) poden
haver-hi dues possibilitats:
1. Els dos caràcters es
local·litzen en dos
cromosomes homòlegs
diferents.
En aquest cas parlem de
caràcters mendelians (si hi
ha dominància completa i
només dos al·lels) o, més
normalment, de caràcters
independents
Un individu dihíbrid dóna lloc a 4
gàmetes diferents en les mateixes
proporcions de 1/4
7
1.La teoria cromosòmica de l’herència
2. Els dos caràcters es
local·litzen en el mateix parell
de cromosomes homòlegs però
en diferents locus, en aquest
cas, es diu que són caràcters
lligats.
En aquest cas, durant la meiosi,
hi haurà recombinació; tant o
més elevada serà la possibilitat
d’aquesta, entre els dos al·lels,
com més gran sigui la separació
entre els caràcters.
Així podrem parlar de dos
tipus de lligament:
a) Lligament absolut
b) Lligament relatiu
8
1. La teoria cromosòmica de l’herència
En aquest cas tenim en compte una Tètrada, on hi ha una recombinació
entre els caràcters B i C. Apareixen 4 gàmetes diferents:
a) Gàmetes parentals: abcd i ABCD
a) Gàmetes recombinants abCD i ABcd
9
B b
A a
1. La teoria cromosòmica de l’herència
1. El lligament absolut entre gens
Aquest es dóna quan els dos caràcters en estudi estan tan a prop
entre ells que la probabilitat de que hi hagi una recombinació és
nul·la o molt baixa (cal recordar que en cada parell de cromosomes
homòlegs en profase I hi ha, al menys, una recombinació)
En aquest cas els dos caràcters s’hereten junts:
Lloc de
recombinació
A
B
a
b
Si aquest individu s’encreua amb un doble
recessiu (fem un encreuament proba)
ab
AB AaBb
ab aabb
100% de la
descendència parental
B
A
b
a
10
1. La teoria cromosòmica de l’herència
2. El lligament relatiu o recombinació genètica
En aquest cas sí apareixen individus recombinants en la
segona generació, però són menys freqüents i com a màxim el
50% si sempre hi ha recombinació, és a dir, estan totalment un a
cada costat del cromosoma
A a
B b
A
B
a
B
A
b
a
b
Freqüència de recombinació:
percentatge d’individus amb genotip
recombinant.
+ alta --- més distància entre gens lligats.
Lleis de la recombinació:
1. Dos gens lligats presenten una
freqüència de recombinació quasi
constant
2. La freqüència de recombinació és
directament proporcional a la distància
entre els parells de gens
11
1. La teoria cromosòmica de l’herència
3. Els mapes cromosòmics
Fan referència a la identificació dels
diferents gens d’un mateix
cromosoma homòleg.
Es fan experimentalment molts
encreuaments, només tenint en
compte dues característiques
diferents, i s’observen el % d’ndividus
recombinants. S’estableix com a
distància entre dos gens el
CENTIMORGAN que correspon a %
d’individus recombinats.
12
1. La teoria cromosòmica de l’herència
3. Els mapes cromosòmics
Exemple: Donar l’ordre i distància gènica
S’estudia els descendents de la F2 entre 3
caràcters A, B i C i s’obtenen les següents
dades:
AABB x aabb F2 = 462 individus
Aabb = 23
aaBb = 28
AACC x aacc F2 = 527 individus
A-C- = 461
aacc = 44
BBCC x bbcc F2 = 158 individus
bbCc = 7
Bbcc = 4
13
2. La determinació del sexe
El sexe d’un individu ve donat pel tipus de gàmeta
que desenvolupa
Sexe masculí: gàmetes petits
i mòbils
Sexe femení: gàmetes grans e
inmòbils
14
2. La determinació del sexe
En el cas dels mamífers, en que el
mascle és l’heterogamètic, serà
aquest el que determinarà el sexe
dels descendents, perquè és el que
té diversitat gamètica sexual.
La presència del cromosoma Y amb
el gen TDF (Testicle Development
Factor) serà el que provocarà el
canvi en les gònades masculinitzant-
les i provocant que produeixi
testosterona (hormona
masculinitzant) que té com a
cèl·lules diana a moltes de
l’organisme, produint caràcters
sexuals primaris i secundaris
15
2. La determinació del sexe
16
2. La determinació del sexe
1. Factors ambientals en la determinació del sexe
A més poden haver-hi, en altres organismes, altres factors que
determinin el sexe:
1. Secreció de determinades hormones: cas de plantes i
cucs
2. Temperatura: que actuarà en el moment de la formació de
les gònades i per tant determinarà el sexe final de l’individu.
Cas de rèptils com les tortugues
3. Comportament:
* Canvi de sexe en alguns peixos i anfibis mascles a femelles
quan desapareix la femella dominant.
* Canvi de femella a mascle quan aquest desapareix
* Alguns cucs si quedan solitaris; són femelles si romanen
junts són mascles
17
2. La determinació del sexe
2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe
En molts organismes el què determinarà el sexe serà un gens localitzats
en un cromosoma diferent (sexual o heterocromosoma).
N’hi ha 3 sistemes bastant comuns:
1. Sistema XX-XY (ZZ-ZW):
vertebrats i alguns invertebrats.
- femella és XX (homogamètiques)
- mascle és XY (heterogamètic).
Els aparells sexuals tenen dos estructures que cal desenvolupar:
a) Gònades: el cromosoma Y desenvolupa els testicles; la seva
absència desenvolupa els ovaris.
b) Conductes sexuals: la presència del cromosoma Y
desenvolupa els conductes masculins, el penis i les glàndules. La seva
absència provocarà el desenvolupament de les trompes, úter i vagina.
18
2. La determinació del sexe
2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe
2. Sistema XX-X0 (ZZ-Z0):
Propi de molts insectes i nematodes.
- Les femelles són homogamètiques XX
- els mascles heterogamètics X0.
3. Sistema haplodiploïdia:
Propi d’insectes socials com abelles, vespes i
formigues. Les freqüències entre mascles i femelles no són
iguals com en els altres dos sistemes que són del 50%.
19
20
 Sexe degut a un sol parell de gens
- mascle: haplodiploide
- Mascle XX (amb homozigòtic b) : anormals i estèrils
- Femelles XX (al·lel a, b, c, d, e, f ,g , h , i )
 Sexe degut a l’equilibri genètic
- cada cromosoma X té càrrega feminitat.
- Cada joc autosomes té càrrega masculinitat.
- Si X/A és:
- inferior a 0,5 – supermascle
- Entre 0,5 i 1-- intersexe
- 1 serà -- femella
- Superior a 1 -- superfemella
21
 Sexe degut a influències de l’ambient
- Cucs marins
- Larves com a femelles. Un cop adultes, les noves s’hi introdueixen com a
mascles.
 Inversió sexual
- Gallines
- Mero
 Sexualitat en plantes
- Plantes amb flors hermafrodites
- Plantes amb flors masculines i femenines al mateix peu (monoiques)
- Sense determinació genètica
22
3. L’herència lligada al sexe
Els cromosomes que determinen el sexe són molt diferents entre si. El
cromosoma X és gros i conté molts gens mentre que el Y és petit i conté
pocs gens. Hi ha dues parts una que és homòloga i una altre diferencial.
Els mascles únicament tenen uns pocs gens
o gens holàndrics, en la zona heteròloga
(part relativament petita). Això fa que els
gens que es localitzen en la zona diferencial
de la X (més de 120 anomenats
ginàndrics) s’heretin d’una manera
especial: herència lligada al sexe.
23
3. L’herència lligada al sexe
1. L’herència lligada al cromosoma X
Portadora: aquella femella que
conté un gen lligat a X anòmal
però que no el manifesta.
Genotips i fenotips possibles:
XX: dona normal, sana
XaX: dona portadora, no malalta
XaXa: dona que manifesta
anomalía
XY: home normal sa
XaY: home afectat
24
3. L’herència lligada al sexe
1. L’herència lligada al cromosoma X
Cas 1: Daltonisme
No distingir entre els colors
verd i vermell. Gen recessiu Xd
.
Probabilitat de tenir
descendència amb daltonisme:
Exemple 1: XXd x XY
Exemple 2: XdY x XX
Exemple 3: XdXd x XY
25
3. L’herència lligada al sexe
1. L’herència lligada al cromosoma X
Cas 2: Hemofilia
Absència d’un factor de coagulació (VIII, IX o XI), cosa que causa fortes
hemorràgies amb petits traumatismes. És un gen recessiu Xh; letal en
homozigosi, per la qual cosa, no hi ha femelles hemofíliques doncs el zigot
no és viable.
Exemple 1: XXh x XhY
Exemple 2: XhY x XX
Exemple 3: XXh x XY
26
3. L’herència lligada al sexe
1. L’herència lligada al cromosoma X
Drosophila:
+ : salvatge
Cur: mutació autosòmica
dominant
Xw: mutació lligada a X
recessiva
XBar: mutació lligada a X
dominant
se+: per la mutació sèpia
és normal
X+: pel caràcter lligat al
sexe és normal
27
3. L’herència lligada al sexe
1. L’herència lligada al cromosoma X
Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila
28
3. L’herència lligada al sexe
1. L’herència lligada al cromosoma X
Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila
Exemple 1: st+ st X+ Xw x st+ st X Y
Exemple 2: br br XwY x br+ br X X
Exemple 3: Cur+ Cur+XwXw x Cur Cur+ X Y
29
3. L’herència lligada al sexe
2. L’herència lligada al cromosoma Y
Es coneixen pocs gens i únicament
els presenten els mascles.
S’anomenen gens holàndrics:
* Alguns d’histocompatibilitat
* Hipertricosis auricular (pèls orella)
* TDF (testicle development factor)
30
3. L’herència lligada al sexe
3. L’herència lligada als cromosomes XY
Aquests són els caràcters
determinats pels gens que se
situen en la zona homòloga,
com la ceguesa als colors i la
ceguesa nocturna.
A més hi ha altres caràcters
que són influïts pel sexe:
* calvície en humans
* presència o absència e
cornamenta en algunes races
ovines.
1 de 30

Recomendados

3 cromosomes por
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomesbertachico
5.1K visualizações51 slides
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIADepartament d'Educació
24.8K visualizações36 slides
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular por
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecular
4t ESO - Biologia i Geologia - Tema 02 -Genètica molecularINS Escola Intermunicipal del Penedès
6.8K visualizações146 slides
Cicle cel·lular por
Cicle cel·lularCicle cel·lular
Cicle cel·lularciencies.mon.contemporani
7.2K visualizações21 slides
Francesc vicent por
Francesc vicentFrancesc vicent
Francesc vicentAnais Castro Arcos
1.6K visualizações11 slides
Meiosi por
MeiosiMeiosi
Meiosiciencies.mon.contemporani
4.1K visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

David Hume i els conceptes metafísics. por
David Hume i els conceptes metafísics.David Hume i els conceptes metafísics.
David Hume i els conceptes metafísics.Manel Villar (Institut Poeta Maragall)
2.4K visualizações21 slides
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx) por
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
10.1K visualizações35 slides
MITOSI I MEIOSI por
MITOSI I MEIOSIMITOSI I MEIOSI
MITOSI I MEIOSIJsus28
19.4K visualizações21 slides
Ajut problemes genètica por
Ajut problemes genèticaAjut problemes genètica
Ajut problemes genèticaCC NN
1.8K visualizações5 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.8K visualizações53 slides
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC por
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICDepartament d'Educació
16.8K visualizações32 slides

Mais procurados(20)

MITOSI I MEIOSI por Jsus28
MITOSI I MEIOSIMITOSI I MEIOSI
MITOSI I MEIOSI
Jsus2819.4K visualizações
Ajut problemes genètica por CC NN
Ajut problemes genèticaAjut problemes genètica
Ajut problemes genètica
CC NN1.8K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Oriol Baradad22.8K visualizações
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC por Departament d'Educació
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNICMICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
MICROSCOPI ÒPTIC I MICROSCOPI ELECTRÒNIC
Departament d'Educació16.8K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genèticBiologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Biologia 2n Batxillerat. U14. El DNA, portador del missatge genètic
Oriol Baradad13.9K visualizações
79. Tipus de divisió cel·lular por Dani Ribo
79. Tipus de divisió cel·lular79. Tipus de divisió cel·lular
79. Tipus de divisió cel·lular
Dani Ribo1.5K visualizações
Guillem de berguedà por Judith Zamora
Guillem de berguedàGuillem de berguedà
Guillem de berguedà
Judith Zamora8.8K visualizações
Ausiàs March por Sílvia Montals
Ausiàs MarchAusiàs March
Ausiàs March
Sílvia Montals28.2K visualizações
Comentari de text de català por P. J.
Comentari de text de catalàComentari de text de català
Comentari de text de català
P. J.36.7K visualizações
A Mallorca, Durant La Guerra Civil Pwp por Laura Casellas
A Mallorca, Durant La Guerra Civil PwpA Mallorca, Durant La Guerra Civil Pwp
A Mallorca, Durant La Guerra Civil Pwp
Laura Casellas11.8K visualizações
Antologia De Poesia Catalana por 070123
Antologia De Poesia CatalanaAntologia De Poesia Catalana
Antologia De Poesia Catalana
0701234.2K visualizações
Josep Carner por joanxd00
Josep CarnerJosep Carner
Josep Carner
joanxd0010.3K visualizações
Amor de TIrant lo Blanc. Irene por guest3886fe3
Amor de TIrant lo Blanc. IreneAmor de TIrant lo Blanc. Irene
Amor de TIrant lo Blanc. Irene
guest3886fe312.2K visualizações
Genètica mendeliana por Jordi Bas
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendeliana
Jordi Bas2.7K visualizações
11. Els disacàrids por Dani Ribo
11. Els disacàrids11. Els disacàrids
11. Els disacàrids
Dani Ribo3.6K visualizações
23. La classificació de les proteïnes por Dani Ribo
23. La classificació de les proteïnes23. La classificació de les proteïnes
23. La classificació de les proteïnes
Dani Ribo1.9K visualizações
La literatura al segle XIX por ieslt
La literatura al segle XIXLa literatura al segle XIX
La literatura al segle XIX
ieslt7.2K visualizações

Similar a Genètica mendeliana 2

Genètica Mendeliana (2) por
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)tiotavio
1.6K visualizações50 slides
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)tiotavio
1.1K visualizações50 slides
Genètica ppt por
Genètica pptGenètica ppt
Genètica pptNúria Guixa Boixereu
1.1K visualizações42 slides
Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides
2 gentica mendeliana por
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendelianabertachico
1.7K visualizações65 slides
La revolució genètica por
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genèticaMaria del Mar lago
300 visualizações8 slides

Similar a Genètica mendeliana 2(20)

Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
tiotavio1.1K visualizações
Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por Xavier Cubells Martínez
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por Departament d'Educació
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
Departament d'Educació1.6K visualizações
Problemes genetica mendeliana por Biologia i Geologia
Problemes genetica mendelianaProblemes genetica mendeliana
Problemes genetica mendeliana
Biologia i Geologia9.5K visualizações
Herència i transmissió de caràcters por Laura Gantiva Polo
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo762 visualizações
Els cromosomes i els cariotips por Anna Giro
Els cromosomes i els cariotipsEls cromosomes i els cariotips
Els cromosomes i els cariotips
Anna Giro4.2K visualizações
La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações

Mais de Jordi Bas

Teixits (1) por
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)Jordi Bas
6.9K visualizações33 slides
Delimitat por
DelimitatDelimitat
DelimitatJordi Bas
1.2K visualizações26 slides
Borrador decreto sos galicia por
Borrador decreto sos galiciaBorrador decreto sos galicia
Borrador decreto sos galiciaJordi Bas
375 visualizações12 slides
Anabolisme heteròtrof por
Anabolisme heteròtrofAnabolisme heteròtrof
Anabolisme heteròtrofJordi Bas
6.3K visualizações23 slides
Composició Éssers Vius por
Composició Éssers ViusComposició Éssers Vius
Composició Éssers ViusJordi Bas
2.7K visualizações20 slides
Unitat 1 por
Unitat 1Unitat 1
Unitat 1Jordi Bas
5.5K visualizações31 slides

Mais de Jordi Bas(20)

Teixits (1) por Jordi Bas
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)
Jordi Bas6.9K visualizações
Delimitat por Jordi Bas
DelimitatDelimitat
Delimitat
Jordi Bas1.2K visualizações
Borrador decreto sos galicia por Jordi Bas
Borrador decreto sos galiciaBorrador decreto sos galicia
Borrador decreto sos galicia
Jordi Bas375 visualizações
Anabolisme heteròtrof por Jordi Bas
Anabolisme heteròtrofAnabolisme heteròtrof
Anabolisme heteròtrof
Jordi Bas6.3K visualizações
Composició Éssers Vius por Jordi Bas
Composició Éssers ViusComposició Éssers Vius
Composició Éssers Vius
Jordi Bas2.7K visualizações
Unitat 1 por Jordi Bas
Unitat 1Unitat 1
Unitat 1
Jordi Bas5.5K visualizações
Presentació enzims bona 11 12 por Jordi Bas
Presentació enzims bona 11 12Presentació enzims bona 11 12
Presentació enzims bona 11 12
Jordi Bas1.4K visualizações
Reproducció por Jordi Bas
ReproduccióReproducció
Reproducció
Jordi Bas3.8K visualizações
Història Terra por Jordi Bas
Història TerraHistòria Terra
Història Terra
Jordi Bas3.4K visualizações
Medicalpolicy07in waterresuscitation por Jordi Bas
Medicalpolicy07in waterresuscitationMedicalpolicy07in waterresuscitation
Medicalpolicy07in waterresuscitation
Jordi Bas559 visualizações
8. dinàmica dels ecosistemes por Jordi Bas
8. dinàmica dels ecosistemes8. dinàmica dels ecosistemes
8. dinàmica dels ecosistemes
Jordi Bas14.5K visualizações
No delimitat per membranes por Jordi Bas
No delimitat per membranesNo delimitat per membranes
No delimitat per membranes
Jordi Bas539 visualizações
ús microscopi por Jordi Bas
ús microscopiús microscopi
ús microscopi
Jordi Bas1.1K visualizações
La cèl·lula por Jordi Bas
La cèl·lulaLa cèl·lula
La cèl·lula
Jordi Bas597 visualizações
ecologia por Jordi Bas
ecologiaecologia
ecologia
Jordi Bas2.9K visualizações
Genètica i evolució por Jordi Bas
Genètica i evolucióGenètica i evolució
Genètica i evolució
Jordi Bas5.1K visualizações
àc. nucleics por Jordi Bas
àc. nucleicsàc. nucleics
àc. nucleics
Jordi Bas943 visualizações
Guia de genètica per a Batxillerat por Jordi Bas
Guia de genètica per a BatxilleratGuia de genètica per a Batxillerat
Guia de genètica per a Batxillerat
Jordi Bas1K visualizações
ligamiento y recombinación por Jordi Bas
ligamiento y recombinaciónligamiento y recombinación
ligamiento y recombinación
Jordi Bas10.8K visualizações
Proteïnes por Jordi Bas
ProteïnesProteïnes
Proteïnes
Jordi Bas4K visualizações

Último

Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
14 visualizações4 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 visualizações48 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
9 visualizações48 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
15 visualizações37 slides

Último(6)

Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256114 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada9 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau15 visualizações

Genètica mendeliana 2

 • 1. 1 Tema 5 (2): L’herència i els cromosomes. Les mutacions
 • 2. 2 1.La teoria cromosòmica de l’herència Punnet a 1905 va observar que la gran majoria d’encreuaments entre dihíbrids no complia la tercera llei de Mendel: • Més proporció d’individus parentals (A-B- i aabb) • Pocs individus recombinants (A-bb o aaB-)
 • 3. 3 1.La teoria cromosòmica de l’herència Thomas Hunt Morgan Va formular la TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA: “Els gens es localitzen al llarg dels cromosomes i, per tant, els gens que pertanyen a un mateix cromosoma tenen tendència a heretar-se junts” Per al seus estudis va utilitzar la mosca del vinagre o Drosophila melanogaster. Raons • Fàcil de criar • Reproducció molt ràpida (uns 15 dies en condicions òptimes) • Només presenta 4 parells de cromosomes
 • 4. 4 1. La teoria cromosòmica de l’herència Coneixements previs: Cada cromosoma conté 2 cromàtides idèntiques Cada individu conté dos cromosomes homòlegs amb gens iguals però al·lels que poden ser diferents Durant la meiosi hi ha una separació de les cromàtides recombinades Aquest esquema d’un llibre de Biologia conté una errada important, quina?
 • 5. 5 1. La teoria cromosòmica de l’herència Aquests altres esquemes són correctes?
 • 6. 6 1.La teoria cromosòmica de l’herència Quan es parla de dihibridisme (dos parells de gens considerats alhora) poden haver-hi dues possibilitats: 1. Els dos caràcters es local·litzen en dos cromosomes homòlegs diferents. En aquest cas parlem de caràcters mendelians (si hi ha dominància completa i només dos al·lels) o, més normalment, de caràcters independents Un individu dihíbrid dóna lloc a 4 gàmetes diferents en les mateixes proporcions de 1/4
 • 7. 7 1.La teoria cromosòmica de l’herència 2. Els dos caràcters es local·litzen en el mateix parell de cromosomes homòlegs però en diferents locus, en aquest cas, es diu que són caràcters lligats. En aquest cas, durant la meiosi, hi haurà recombinació; tant o més elevada serà la possibilitat d’aquesta, entre els dos al·lels, com més gran sigui la separació entre els caràcters. Així podrem parlar de dos tipus de lligament: a) Lligament absolut b) Lligament relatiu
 • 8. 8 1. La teoria cromosòmica de l’herència En aquest cas tenim en compte una Tètrada, on hi ha una recombinació entre els caràcters B i C. Apareixen 4 gàmetes diferents: a) Gàmetes parentals: abcd i ABCD a) Gàmetes recombinants abCD i ABcd
 • 9. 9 B b A a 1. La teoria cromosòmica de l’herència 1. El lligament absolut entre gens Aquest es dóna quan els dos caràcters en estudi estan tan a prop entre ells que la probabilitat de que hi hagi una recombinació és nul·la o molt baixa (cal recordar que en cada parell de cromosomes homòlegs en profase I hi ha, al menys, una recombinació) En aquest cas els dos caràcters s’hereten junts: Lloc de recombinació A B a b Si aquest individu s’encreua amb un doble recessiu (fem un encreuament proba) ab AB AaBb ab aabb 100% de la descendència parental B A b a
 • 10. 10 1. La teoria cromosòmica de l’herència 2. El lligament relatiu o recombinació genètica En aquest cas sí apareixen individus recombinants en la segona generació, però són menys freqüents i com a màxim el 50% si sempre hi ha recombinació, és a dir, estan totalment un a cada costat del cromosoma A a B b A B a B A b a b Freqüència de recombinació: percentatge d’individus amb genotip recombinant. + alta --- més distància entre gens lligats. Lleis de la recombinació: 1. Dos gens lligats presenten una freqüència de recombinació quasi constant 2. La freqüència de recombinació és directament proporcional a la distància entre els parells de gens
 • 11. 11 1. La teoria cromosòmica de l’herència 3. Els mapes cromosòmics Fan referència a la identificació dels diferents gens d’un mateix cromosoma homòleg. Es fan experimentalment molts encreuaments, només tenint en compte dues característiques diferents, i s’observen el % d’ndividus recombinants. S’estableix com a distància entre dos gens el CENTIMORGAN que correspon a % d’individus recombinats.
 • 12. 12 1. La teoria cromosòmica de l’herència 3. Els mapes cromosòmics Exemple: Donar l’ordre i distància gènica S’estudia els descendents de la F2 entre 3 caràcters A, B i C i s’obtenen les següents dades: AABB x aabb F2 = 462 individus Aabb = 23 aaBb = 28 AACC x aacc F2 = 527 individus A-C- = 461 aacc = 44 BBCC x bbcc F2 = 158 individus bbCc = 7 Bbcc = 4
 • 13. 13 2. La determinació del sexe El sexe d’un individu ve donat pel tipus de gàmeta que desenvolupa Sexe masculí: gàmetes petits i mòbils Sexe femení: gàmetes grans e inmòbils
 • 14. 14 2. La determinació del sexe En el cas dels mamífers, en que el mascle és l’heterogamètic, serà aquest el que determinarà el sexe dels descendents, perquè és el que té diversitat gamètica sexual. La presència del cromosoma Y amb el gen TDF (Testicle Development Factor) serà el que provocarà el canvi en les gònades masculinitzant- les i provocant que produeixi testosterona (hormona masculinitzant) que té com a cèl·lules diana a moltes de l’organisme, produint caràcters sexuals primaris i secundaris
 • 16. 16 2. La determinació del sexe 1. Factors ambientals en la determinació del sexe A més poden haver-hi, en altres organismes, altres factors que determinin el sexe: 1. Secreció de determinades hormones: cas de plantes i cucs 2. Temperatura: que actuarà en el moment de la formació de les gònades i per tant determinarà el sexe final de l’individu. Cas de rèptils com les tortugues 3. Comportament: * Canvi de sexe en alguns peixos i anfibis mascles a femelles quan desapareix la femella dominant. * Canvi de femella a mascle quan aquest desapareix * Alguns cucs si quedan solitaris; són femelles si romanen junts són mascles
 • 17. 17 2. La determinació del sexe 2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe En molts organismes el què determinarà el sexe serà un gens localitzats en un cromosoma diferent (sexual o heterocromosoma). N’hi ha 3 sistemes bastant comuns: 1. Sistema XX-XY (ZZ-ZW): vertebrats i alguns invertebrats. - femella és XX (homogamètiques) - mascle és XY (heterogamètic). Els aparells sexuals tenen dos estructures que cal desenvolupar: a) Gònades: el cromosoma Y desenvolupa els testicles; la seva absència desenvolupa els ovaris. b) Conductes sexuals: la presència del cromosoma Y desenvolupa els conductes masculins, el penis i les glàndules. La seva absència provocarà el desenvolupament de les trompes, úter i vagina.
 • 18. 18 2. La determinació del sexe 2. Factors cromosòmics en la determinació del sexe 2. Sistema XX-X0 (ZZ-Z0): Propi de molts insectes i nematodes. - Les femelles són homogamètiques XX - els mascles heterogamètics X0. 3. Sistema haplodiploïdia: Propi d’insectes socials com abelles, vespes i formigues. Les freqüències entre mascles i femelles no són iguals com en els altres dos sistemes que són del 50%.
 • 19. 19
 • 20. 20  Sexe degut a un sol parell de gens - mascle: haplodiploide - Mascle XX (amb homozigòtic b) : anormals i estèrils - Femelles XX (al·lel a, b, c, d, e, f ,g , h , i )  Sexe degut a l’equilibri genètic - cada cromosoma X té càrrega feminitat. - Cada joc autosomes té càrrega masculinitat. - Si X/A és: - inferior a 0,5 – supermascle - Entre 0,5 i 1-- intersexe - 1 serà -- femella - Superior a 1 -- superfemella
 • 21. 21  Sexe degut a influències de l’ambient - Cucs marins - Larves com a femelles. Un cop adultes, les noves s’hi introdueixen com a mascles.  Inversió sexual - Gallines - Mero  Sexualitat en plantes - Plantes amb flors hermafrodites - Plantes amb flors masculines i femenines al mateix peu (monoiques) - Sense determinació genètica
 • 22. 22 3. L’herència lligada al sexe Els cromosomes que determinen el sexe són molt diferents entre si. El cromosoma X és gros i conté molts gens mentre que el Y és petit i conté pocs gens. Hi ha dues parts una que és homòloga i una altre diferencial. Els mascles únicament tenen uns pocs gens o gens holàndrics, en la zona heteròloga (part relativament petita). Això fa que els gens que es localitzen en la zona diferencial de la X (més de 120 anomenats ginàndrics) s’heretin d’una manera especial: herència lligada al sexe.
 • 23. 23 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Portadora: aquella femella que conté un gen lligat a X anòmal però que no el manifesta. Genotips i fenotips possibles: XX: dona normal, sana XaX: dona portadora, no malalta XaXa: dona que manifesta anomalía XY: home normal sa XaY: home afectat
 • 24. 24 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 1: Daltonisme No distingir entre els colors verd i vermell. Gen recessiu Xd . Probabilitat de tenir descendència amb daltonisme: Exemple 1: XXd x XY Exemple 2: XdY x XX Exemple 3: XdXd x XY
 • 25. 25 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 2: Hemofilia Absència d’un factor de coagulació (VIII, IX o XI), cosa que causa fortes hemorràgies amb petits traumatismes. És un gen recessiu Xh; letal en homozigosi, per la qual cosa, no hi ha femelles hemofíliques doncs el zigot no és viable. Exemple 1: XXh x XhY Exemple 2: XhY x XX Exemple 3: XXh x XY
 • 26. 26 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Drosophila: + : salvatge Cur: mutació autosòmica dominant Xw: mutació lligada a X recessiva XBar: mutació lligada a X dominant se+: per la mutació sèpia és normal X+: pel caràcter lligat al sexe és normal
 • 27. 27 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila
 • 28. 28 3. L’herència lligada al sexe 1. L’herència lligada al cromosoma X Cas 3: Color Blanc (White) dels ulls en Drosophila Exemple 1: st+ st X+ Xw x st+ st X Y Exemple 2: br br XwY x br+ br X X Exemple 3: Cur+ Cur+XwXw x Cur Cur+ X Y
 • 29. 29 3. L’herència lligada al sexe 2. L’herència lligada al cromosoma Y Es coneixen pocs gens i únicament els presenten els mascles. S’anomenen gens holàndrics: * Alguns d’histocompatibilitat * Hipertricosis auricular (pèls orella) * TDF (testicle development factor)
 • 30. 30 3. L’herència lligada al sexe 3. L’herència lligada als cromosomes XY Aquests són els caràcters determinats pels gens que se situen en la zona homòloga, com la ceguesa als colors i la ceguesa nocturna. A més hi ha altres caràcters que són influïts pel sexe: * calvície en humans * presència o absència e cornamenta en algunes races ovines.