Chapter 9

Chapter 9
ภารกิจที่ 1
ครูพลกิตจะมีหลักในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้
สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
การเตรียมสื่อการเรียนรู้
ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของสื่อจะเริ่มตั้งแต่
การคัดเลือกสื่อที่ตอบสนองวิธีการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
นาเสนอความรู้ การพัฒนาหรือปรับปรุงสื่อเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
1. ก่อนการจัดการเรียนรู้
2. ระหว่างการจัดการเรียนรู้
3. หลังการจัดการเรียนรู้
ครูพลกิต เป็นครูที่พึ่งมาบรรจุใหม่หลังจากที่รายการตัวต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจาจังหวัดที่สังกัดแล้วก็ไปรายงานตัวต่อโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียน
ประจาจังหวัด ผู้อานวยการ โรงเรียนมอบหมายให้ครูพลกิตสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และเป็นห้องเด็กเก่งด้วย ยิ่งทาให้ ครูพลกิตรู้สึกไม่มั่นใจในการ
สอนว่าตนเองจะสามารถทาได้ดีหรือไม่และนักเรียนจะสนุกหรือสนใจ ในวิธีการสอน
ของตนเองหรือไม่ ที่สาคัญคือนักเรียนห้องนี้มีลักษณะที่ชอบค้นคว้า หาความรู้
กิจกรรมที่เน้นให้ปฏิบัติได้ลงมือกระทา ฝึกคิดหรือที่ท้าทายการทางานนักเรียนจะ
ชอบมาก อีกทั้งยังเรียนพิเศษแบบเข้มข้นเนื้อหาในหนังสือเรียนส่วนใหญ่นักเรียน
จะรู้และทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาก่อนแล้ว แต่ที่สังเกตได้ชัดคือนักเรียนจะแข่งกัน
เรียน ทางานกลุ่มไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนฝาก
ความหวังไว้ที่ครูพลกิตเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องนี้ให้ได้
การเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
ผู้สอนแบบมืออาชีพ จะต้องกาหนดหรือจัดเตรียม
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถสร้างประสบการณ์
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเตรียมผู้เรียน
การเตรียมผู้เรียนอาจเริ่มด้วยการให้มโนมิติทางการเรียน
(Advance organizer)ล่วงหน้าก่อนเรียนโดยมีเป้าหมายที่
สาคัญคือการทาให้ผู้เรียนใส่ใจ และสร้างความต้องการที่จะ
เรียนรู้จากสื่อหรือวิธีการที่ครูจัดไว้ในบทเรียน
การดาเนินการตามบทเรียน
การให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน
การกาหนดขั้นตอนในการเรียนรู้
การสร้างแรงจูงใจในการเรียน
การตั้งคาถามในระหว่างเรียน
ภารกิจที่ 2
ให้วิเคราะห์ว่าจะเลือกใช้สื่อหรือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ใดจึงจะสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
สถานการณ์ที่กาหนดให้
ครูพลกิตควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ เพราะ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้ ดังนั้นเป้าหมายของ
การจัดการเรียนการสอน จะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการ
ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนห้องนี้มีลักษณะที่ชอบค้นคว้า หา
ความรู้ กิจกรรมที่เน้นให้ปฏิบัติได้ลงมือกระทา ฝึกคิดหรือที่ท้าทายการ
ทางานนักเรียนจะชอบมาก อีกทั้งยังเรียนพิเศษแบบเข้มข้นเนื้อหาใน
หนังสือเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้และทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาก่อนแล้ว
แต่ที่สังเกตได้ชัดคือนักเรียนจะแข่งกันเรียน ทางานกลุ่มไม่ค่อยประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้มี
รายละเอียดดังนี้
 การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
 การกระตุ้นให้เกิดความสงสัยและท้าทายการเรียนรู้ ผู้สอนกาหนดปัญหาที่
ก่อให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
 การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและมี
ความหมาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
 การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนระดมสมองเพื่อ
แก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนมุมองจากผู้เรียนอื่นๆ
 การส่งเสริมการสร้างความเข้าใจของตนเองและกลุ่มโดยการสะท้อนความคิด
และสรุปองค์ความรู้
จัดทาโดย
นางสาวปรียาพร พันธ์พรม 553050299-8
นางสาวสุทธิดา สามารถ 553050325-3
นางสาวธนยพร กุลวงษ์ 553050287-5
นางสาวมัทน์ชุลินทร์ อินทะราช 553050313-0
นางสาวประภัสสร รักษาภักดี 553050297-2
สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
1 de 10

Recomendados

งานนำเสนอ 5 por
งานนำเสนอ 5งานนำเสนอ 5
งานนำเสนอ 5Tiger Saraprung
237 visualizações6 slides
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 5 por
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 5สถานการณ์ปัญหาบทที่ 5
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 5oraya-s
2.2K visualizações9 slides
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 6 por
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 6สถานการณ์ปัญหาบทที่ 6
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 6oraya-s
1.3K visualizações11 slides
จุดเน้นที่ 6 por
จุดเน้นที่ 6จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 6Suwakhon Phus
232 visualizações6 slides
บท 3 แจน por
บท 3 แจนบท 3 แจน
บท 3 แจนjittraphorn
280 visualizações11 slides
Chapter4 por
Chapter4Chapter4
Chapter4Ayumu Black
118 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Chapter 4 สื่อการเรียนรู้ por
Chapter 4 สื่อการเรียนรู้Chapter 4 สื่อการเรียนรู้
Chapter 4 สื่อการเรียนรู้Aiijoo Yume
228 visualizações28 slides
ใบงานที่ 4 por
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4Singto Theethat
95 visualizações1 slide
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน por
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วนงานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วนsutham lrp
285 visualizações26 slides
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน por
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วนงานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วนMSWORD2010 COMPUTER
344 visualizações26 slides
กิจกรรมที่ 3 por
กิจกรรมที่ 3กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 3dannttml
42 visualizações6 slides
Chapter2the changing of educational technology por
Chapter2the changing of educational technologyChapter2the changing of educational technology
Chapter2the changing of educational technologyboomakung
210 visualizações8 slides

Mais procurados(16)

Chapter 4 สื่อการเรียนรู้ por Aiijoo Yume
Chapter 4 สื่อการเรียนรู้Chapter 4 สื่อการเรียนรู้
Chapter 4 สื่อการเรียนรู้
Aiijoo Yume228 visualizações
ใบงานที่ 4 por Singto Theethat
ใบงานที่ 4ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
Singto Theethat95 visualizações
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน por sutham lrp
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วนงานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน
sutham lrp285 visualizações
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน por MSWORD2010 COMPUTER
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วนงานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน
งานนำเสนอ หน่วยที่ 5 เรื่องที่ 2 1เศษส่วน
MSWORD2010 COMPUTER344 visualizações
กิจกรรมที่ 3 por dannttml
กิจกรรมที่ 3กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 3
dannttml42 visualizações
Chapter2the changing of educational technology por boomakung
Chapter2the changing of educational technologyChapter2the changing of educational technology
Chapter2the changing of educational technology
boomakung210 visualizações
ใบงานที่ 3 เรื่องขอบข่ายของโครงงาน por gammamcnk
ใบงานที่ 3 เรื่องขอบข่ายของโครงงานใบงานที่ 3 เรื่องขอบข่ายของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่องขอบข่ายของโครงงาน
gammamcnk151 visualizações
ใบงานที่ 3 por Porna Saow
ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
Porna Saow91 visualizações
บทที่ 3 มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้ por Vi Mengdie
บทที่ 3 มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้บทที่ 3 มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้
บทที่ 3 มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้
Vi Mengdie528 visualizações
จุดเน้นที่ 6 por Bankhaoluem
จุดเน้นที่ 6จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 6
Bankhaoluem223 visualizações
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน por Pompao
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
Pompao219 visualizações
236 por Toei Natchaya
236236
236
Toei Natchaya237 visualizações
Learnsquare manual por Aiw'ssix Jeerapha
Learnsquare manualLearnsquare manual
Learnsquare manual
Aiw'ssix Jeerapha1.2K visualizações
Com por ssuser6e9093
ComCom
Com
ssuser6e90935 visualizações
ดานการศึกษา222222222222222 por 082464
ดานการศึกษา222222222222222ดานการศึกษา222222222222222
ดานการศึกษา222222222222222
082464192 visualizações

Destaque

Академическое письмо. Часть 4 por
Академическое письмо. Часть 4Академическое письмо. Часть 4
Академическое письмо. Часть 4Karaganda Medical University
699 visualizações52 slides
ใบงานท 2-8.pdf por
ใบงานท   2-8.pdfใบงานท   2-8.pdf
ใบงานท 2-8.pdfSiriporn Kusolpiamsuk
308 visualizações24 slides
Gb đmc doi por
Gb đmc doiGb đmc doi
Gb đmc doiPhòng Khám An Nhi
866 visualizações12 slides
Академическое письмо. Часть 3 por
Академическое письмо. Часть 3Академическое письмо. Часть 3
Академическое письмо. Часть 3Karaganda Medical University
595 visualizações31 slides
Edtc 6340 assignment 2 ppt v3 por
Edtc 6340 assignment 2 ppt v3Edtc 6340 assignment 2 ppt v3
Edtc 6340 assignment 2 ppt v3Candice Markham
263 visualizações11 slides
ISARCAMP 2014: Werner Degenhardt + e20muc Team - Enterprise 2.0 - back to the... por
ISARCAMP 2014: Werner Degenhardt + e20muc Team - Enterprise 2.0 - back to the...ISARCAMP 2014: Werner Degenhardt + e20muc Team - Enterprise 2.0 - back to the...
ISARCAMP 2014: Werner Degenhardt + e20muc Team - Enterprise 2.0 - back to the...ISARNETZ
528 visualizações19 slides

Destaque(15)

Edtc 6340 assignment 2 ppt v3 por Candice Markham
Edtc 6340 assignment 2 ppt v3Edtc 6340 assignment 2 ppt v3
Edtc 6340 assignment 2 ppt v3
Candice Markham263 visualizações
ISARCAMP 2014: Werner Degenhardt + e20muc Team - Enterprise 2.0 - back to the... por ISARNETZ
ISARCAMP 2014: Werner Degenhardt + e20muc Team - Enterprise 2.0 - back to the...ISARCAMP 2014: Werner Degenhardt + e20muc Team - Enterprise 2.0 - back to the...
ISARCAMP 2014: Werner Degenhardt + e20muc Team - Enterprise 2.0 - back to the...
ISARNETZ528 visualizações
The Influence of Social Media on Internet Purchases por Craig Fox
The Influence of Social Media on Internet PurchasesThe Influence of Social Media on Internet Purchases
The Influence of Social Media on Internet Purchases
Craig Fox159 visualizações
Образование и устойчивое развитие por Karaganda Medical University
Образование и устойчивое развитиеОбразование и устойчивое развитие
Образование и устойчивое развитие
Karaganda Medical University379 visualizações
Vinit orbit por Vinitkumar MJ
Vinit  orbitVinit  orbit
Vinit orbit
Vinitkumar MJ661 visualizações
Power point8 por tross999
Power point8Power point8
Power point8
tross999266 visualizações
Mesenteric lymphangioma por Phòng Khám An Nhi
Mesenteric lymphangiomaMesenteric lymphangioma
Mesenteric lymphangioma
Phòng Khám An Nhi1.2K visualizações
1단계 로켓 por fantastikyo
1단계 로켓1단계 로켓
1단계 로켓
fantastikyo282 visualizações
ใบงานที่ 9 12 por Siriporn Kusolpiamsuk
ใบงานที่ 9   12ใบงานที่ 9   12
ใบงานที่ 9 12
Siriporn Kusolpiamsuk993 visualizações
ISARCAMP: zebramobil / Michael Ohr - carsharing heute por ISARNETZ
ISARCAMP: zebramobil / Michael Ohr - carsharing heuteISARCAMP: zebramobil / Michael Ohr - carsharing heute
ISARCAMP: zebramobil / Michael Ohr - carsharing heute
ISARNETZ572 visualizações
Pacey Endangered Species por ebbett
Pacey Endangered SpeciesPacey Endangered Species
Pacey Endangered Species
ebbett519 visualizações

Similar a Chapter 9

บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ por
บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ Kanatip Sriwarom
366 visualizações16 slides
บทที่9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ por
บทที่9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้บทที่9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้Sattakamon
1.3K visualizações16 slides
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ por
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้Thamonwan Kottapan
314 visualizações16 slides
Chapter 9 por
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9Ann Pawinee
299 visualizações16 slides
Chapter 9 por
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9Kik Nookoogkig
190 visualizações10 slides
Chapter 9 por
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9Copter Copter
208 visualizações14 slides

Similar a Chapter 9(20)

บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ por Kanatip Sriwarom
บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Kanatip Sriwarom366 visualizações
บทที่9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ por Sattakamon
บทที่9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้บทที่9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Sattakamon1.3K visualizações
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ por Thamonwan Kottapan
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Thamonwan Kottapan314 visualizações
Chapter 9 por Ann Pawinee
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
Ann Pawinee299 visualizações
Chapter 9 por Kik Nookoogkig
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
Kik Nookoogkig190 visualizações
Chapter 9 por Copter Copter
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
Copter Copter208 visualizações
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf por PhanumatPH
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1.pdf
PhanumatPH17 visualizações
จุดเน้นที่ 5 por klongnamkeaw
จุดเน้นที่  5จุดเน้นที่  5
จุดเน้นที่ 5
klongnamkeaw84 visualizações
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ... por Kroo Keng
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโ...
Kroo Keng650 visualizações
Kobbbbb por aukkra
KobbbbbKobbbbb
Kobbbbb
aukkra181 visualizações
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 por โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน por tassanee chaicharoen
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต  15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต  15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
tassanee chaicharoen3.5K visualizações
Chapter9 por chanchirajap
Chapter9Chapter9
Chapter9
chanchirajap188 visualizações
Chapter9 pdf por FerNews
Chapter9 pdfChapter9 pdf
Chapter9 pdf
FerNews335 visualizações
Chapter9 por chanchirajap
Chapter9 Chapter9
Chapter9
chanchirajap231 visualizações

Chapter 9