Slide 01

S
Chương 1
Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính
Mục tiêu bài học

 Biết được khái niệm mạng máy tính là gì
 Biết cách thức truyền và nhận dữ liệu trên hệ thống mạng
 Các ứng dụng trên mạng máy tính
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính         2
Định nghĩa mạng máy tính

 Là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường
 truyền theo một cấu trúc nào đó, thông qua đó các máy tính
 có thể trao đổi thông tin qua lại cho nhau.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính             3
Phân loại mạng máy tính

Dựa vào phạm vi phân bổ của mạng có thể phân ra các loại
mạng như sau
 LAN (Local Area Network) – Mạng cục bộ, kết nối các máy
 tính trong một khu vực bán kính hẹp. Kết nối được thực hiện
 thông qua các môi trường truyền thông tốc độ cao ví dụ cáp
 đồng trục thay cáp quang. LAN thường được sử dụng trong
 nội bộ một cơ quan, tổ chức, trường học,…
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính             4
Phân loại mạng máy tính

 MAN (Metropolitan Area Network) MAN là một mạng mà trải
 rộng trong phạm vi đô thị như một thành phố. MAN thông
 thường bao gồm hai hoặc nhiều LAN trong cùng khu vực địa
 lý.
 Ví dụ một ngân hàng với nhiều chi nhánh có thể tận dụng
 MAN. Thông thường, nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng để
 kết nối hai hoặc nhiều LAN bằng cách sử dụng các đường
 truyền riêng hoặc các dịch vụ cáp quang.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính             5
Phân loại mạng máy tính

 WAN (Wide Area Network) Khi công ty hoặc tổ chức có nhiều
 địa điểm phân cách nhau bởi khoảng cách địa lý lớn, tổ chức
 cần sử dụng nhà cung cấp viễn thông (TSP) để liên kết các
 LAN bởi các địa điểm khác nhau.
 Mạng kết nối các LAN mà phân cách bởi các địa điểm địa lý
 được gọi là mạng diện rộng.
 WAN sử dụng các thiết bị mạng được chỉ định theo tiêu chuẩn
 để kết nối các LAN với nhau.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính             6
Phân loại mạng máy tính

 GAN (Global Area Network) kết nối máy tính từ các châu lục
 khác nhau. Thông thường kết nối này được thực hiện thông
 qua mạng viễn thông và vệ tinh.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính             7
Ứng dụng của mạng máy tính

 Chia sẻ file: là tính năng được sử dụng thông dụng và rộng
 rãi trên mạng máy tính.
   Chia sẻ file cho phép người dùng đọc và ghi file trên máy tính
   khác, trên các thiết bị lưu trữ trong hệ thống mạng được chia sẻ.
   File được chia sẻ rất đa dạng như văn bản, tranh ảnh, video,
   chương trình,…


 Chia sẻ Internet: khi nhiều máy tính muốn truy cập Internet
 thông qua một thiết bị được gọi là modem, bạn cần phải có
 mạng máy tính
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính              8
Ứng dụng của mạng máy tính
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính              9
Ứng dụng của mạng máy tính

 Gửi tin nhắn
 Chia sẻ máy in và các thiết bị phần cứng khác
 Kết nối với các thiết bị gia đình: Video camera, Microphone
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính              10
Mô hình OSI
 Mô hình tham chiếu kết nối hệ thống mở OSI
 (Open System Interconnection) nó mô tả mô hình
 mạng. Nó cung cấp cho các nhà sản xuất tập hợp
 các chuẩn đảm bảo khả năng tương thích lớn nhất.
 Nó chia truyền thông ra thành nhiều phần nhỏ hơn
 và thành các phần dễ quản lý.
 Nó chuẩn hóa các thành phần mạng để cho phép
 nhiều nhà sản xuất phát triển và hỗ trợ.
 Nó cho phép các loại phần cứng và phần mềm
 truyền thông với những thành phần khác.
 Nó ngăn chặn sự thay đổi từ một tầng ảnh hưởng
 đến tầng khác.
 Nó chia việc truyền thông mạng thành nhiều phần
 nhỏ hơn để dễ học và dễ hiểu.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính       11
Các tầng mô hình OSI

 Tầng vật lý (Physical) định nghĩa mức điện thế, thủ tục và các
 tiêu chuẩn chức năng cho việc kích hoạt, duy trì và kết thúc
 liên kết vật lý giữa các hệ thống đầu cuối.
 Tín hiệu, Môi trường truyền dẫn mạng (cable, wireless, …)
 Các thiết bị tầng 1 gồm: Hub, Repeater.

 Tầng liên kết dữ liệu (Datalink) cung cấp việc truyền dữ liệu
 tin cậy qua đường truyền vật lý. Tầng này có liên quan đến
 đánh địa chỉ vật lý, hình trạng mạng, truy cập mạng, thông
 báo lỗi, thứ tự truyền các frame và kiểm soát luồng.
 Frame và các giao thức tầng 2.
 Các thiết bị tầng 2 bao gồm: Switch, Bridge.


Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính           12
Các tầng mô hình OSI (tiếp)

 Tầng mạng (Network) cung cấp kết nối và chọn đường đi.
 Đánh địa chỉ IP, định tuyến và các giao thức tầng 3.
 Các thiết bị tầng 3 bao gồm: Bộ định tuyến (Router)

 Tầng giao vận (Transport) định nghĩa các dịch vụ để phân
 mảnh, truyền, và lắp ghép dữ liệu cho các truyền thông giữa
 các thiết bị cuối.
 Truyền dữ liệu tin cậy, thiết lập, quản lý và kết thúc việc
 truyền, phát hiện lỗi, khôi phục dữ liệu và kiểm soát luồng
 thông tin.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính               13
Các tầng mô hình OSI (tiếp)

 Tầng phiên (Session) Thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên
 giữa các ứng dụng.

 Tầng trình diễn (Presentation) Chịu trách nhiệm cho việc biểu
 diễn dữ liệu. Đảm bảo dữ liệu đọc được bên nhận, định nghĩa
 cấu trúc dữ liệu và định dạng dữ liệu.

 Tầng ứng dụng (Application) Cung cấp các dịch vụ mang tới
 các tiến trình ứng dụng như email, truyền tệp, http,..
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính               14
Truyền thông ngang hàng

 Nhằm mục đích cho dữ liệu được truyền từ nguồn đến đích,
 mỗi tầng của mô hình OSI tại nguồn phải giao tiếp với tầng
 tương ứng bên đích.
 Hình thức truyền này được gọi là truyền thông ngang hàng.
 Trong quá trình này, các giao thức của mỗi tầng trao đổi
 thông tin, được gọi là đơn vị dữ liệu giao thức (PDU).
 Với mỗi truyền thông của bên nguồn giao tiếp với PDU cụ thể
 bên đích.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính             15
Mô hình TCP/IP

 Mô hình TCP/IP là một mô hình giao thức, nó mô tả các chức
 năng và các giao thức tại mỗi tầng của bộ giao thức TCP/IP,
 mô hình TCP/IP gồm 4 tầng.
 Các giao thức tầng ứng dụng gồm: HTTP, FTP, DNS, TFTP,…
 Các giao thức tầng giao vận: TCP và UDP.
 Giao thức tầng Internet: IP (Internet Protocol).
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính        16
Tiến trình đóng gói dữ liệu chi tiết

 Tất cả truyền thông trên mạng sinh ra từ nguồn và được gửi
 đến đích.
 Thông tin được gửi trên mạng được gọi là dữ liệu hoặc gói
 tin.
 Nếu máy tính (Máy A) muốn gửi dữ liệu tới máy tính khác
 (Máy B), dữ liệu đầu tiên phải được đóng gói qua một tiến
 trình được gọi là quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation).
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính             17
Tiến trình đóng gói dữ liệu chi tiết

 Các mạng phải thực hiện 5 bước sau để đóng gói dữ liệu.
   1.  Xây dựng dữ liệu.
   2.  Đóng gói dữ liệu hai điểm đầu cuối tại tầng giao vận.
   3.  Thêm phần header địa chỉ IP mạng tại tầng Internet.
   4.  Thêm phần header và trailer tại tầng liên kết dữ liệu.
   5.  Chuyển đổi sang dạng bít cho việc truyền.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính             18
Các kiểu kết nối mạng máy tính

 Các máy tính muốn kết nối vào mạng phải tuân theo tập các
 quy tắc hay các giao thức truyền và nhận thông tin
                             Hình minh họa một gói
                             dữ liệu đi qua các tầng
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính                 19
Kiểm tra lỗi

 Khi truyền thông tin, không phải lúc nào dữ liệu cũng được
 truyền đi một cách đầy đủ và chính xác. Đôi khi dữ liệu của
 gói tin có thể bị thất lạc hoặc bị nhiễu.
 Để xác định gói tin có bị lỗi hay không, người ta đưa thêm
 vào mã kiểm tra lỗi, ví dụ kiểm tra bít chẵn lẻ (parity bit)
 hay kiểm tra tổng (checksum) để xác định xem gói tin truyền
 đi có chính xác hay không.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính        20
Ethernet

 Được giới thiệu vào năm 1970, nó là một phương thức để kết
 nối các máy tính với nhau thông qua công nghệ mạng dựa
 trên khung dữ liệu (frame-based) dùng cho mạng LAN. Được
 sử dụng rộng rãi từ thập kỷ 1990 cho đến nay.
 Phương thức truyền nhận thông tin của nó là CSMA/CD -
 phương pháp đa truy cập nhận biết sóng mang phát hiện
 xung đột. Ở mỗi nốt mạng, muốn truyền đi một gói tin, nó sẽ
 kiểm tra xem nốt mạng đó có rảnh không. Nếu rảnh thì gói tin
 sẽ được truyền đi, nếu không rảnh (còn gọi là xung đột), nó
 sẽ đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên rồi tiếp tục kiểm tra
 lại cho đến khi truyền đi được.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính      21
Ethernet

 Ethernet có nhiều chuẩn và có nhiều tốc độ truyền. Trên
 mạng LAN nó bao gồm:
    10Base-T: tốc độ 10 Mbps dùng cho cáp xoắn cặp
    100Base-T hay Fast Ethernet: Tốc độ 100 Mbps dùng cho cáp xoắn
    cặp
    1000Base-T hay Gigabit Ethernet: Tốc độ 1000 Mbps dùng cho cáp
    xoắn cặp hoặc cáp quang
    Không dây hay Wi-Fi : Dùng tín hiệu vô tuyến theo các chuẩn 802.11
    a/b/g/n                             Hình ảnh của cáp
                             xoắn cặp
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính              22
Cáp đôi dây soắn UTP

 Cáp đôi dây soắn UTP (Unshield Twisted Pair) gồm 4 cặp dây.
 Các cặp được soắn với nhau nhằm mục đích chống nhiễu.
 Mỗi cặp được đánh một mã màu khác nhau.
 Hiện nay sử dụng hai loại là UTP 5/5e (100/1000Mbps) và
 UTP 6 (1000Mbps)
 Chuẩn TIA/EIA T568A/T568B
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính           23
Chuẩn T568A-568B
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính         24
Cáp thẳng

 Cáp thẳng được sử dụng để nối:
    PC đến Hub/Switch
    Hub/Switch đến Router
    Cách nối: Hai đầu giống nhau cùng là T568A hoặc T568B
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính        25
Cáp chéo

 Cáp chéo được sử dụng để nối:
    PC đến PC
    Hub/Switch đến Hub/Switch
    PC đến cổng Ethernet của Router
    Cách nối: Một đầu theo chuẩn T568A và đầu theo chuẩn
    T568B
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính       26
Wi-Fi

 Wi-Fi hay mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử
 dụng sóng vô tuyến, giống như điện thoại di động, truyền
 hình và radio.
 Nó có thể chuyển và nhận sóng vô tuyến, chuyển đổi các mã
 nhị phân 1 và 0 sang sóng vô tuyến và ngược lại.
 Hệ thống này có thể thấy ở sân bay, quán café, thư viện hoặc
 khách sạn, hoàn toàn không cần đến cáp nối. Ngoài các điểm
 kết nối công cộng (hotspot), Wi-Fi có thể được thiết lập ngay
 tại nhà riêng.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính       27
Kết nối Điểm-tới-Điểm

 Thông thường để kết nối hai máy tính với nhau, không nhất
 thiết phải dùng đến các thiết bị mạng, bạn có thể kết nối trực
 tiếp giữa hai máy tính với nhau, khi đó được gọi là kết nối
 điểm-tới-điểm (point–to–point hay P2P)
 Với loại kết nối này bạn có thể sử dụng dây cáp, sóng vô
 tuyến, hoặc hồng ngoại. Nếu kết nối bằng dây cáp, bạn phải
 có cạc mạng. Để kết nối bằng sóng Wi-Fi, bạn phải sử dụng
 kết nối ad-hoc.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính            28
Kết nối điểm-tới–điểm
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính            29
Mạng không dây ad-hoc

 Thông thường mạng không dây Wi-Fi kết nối vào hệ thống
 mạng thông qua thiết bị thu phát Access Point (điểm truy
 cập). Tuy nhiên, trên thiết bị Wi-Fi cũng hỗ trợ kết nối trực
 tiếp đến thiết bị Wi-Fi khác. Ví dụ như kết nối bằng sóng Wi-
 Fi giữa máy tính với nhau, người ta gọi đó là kết nối kiểu ad-
 hoc.
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính            30
Kết nối hồng ngoại (Infrared)

 Kết nối thông qua tia hồng ngoại để chuyển đổi dữ liệu giữa
 máy tính, điện thoại, thiết bị nghe nhìn,... Hầu hết các thiết bị
 không dây dùng để điều khiển sẽ dùng kiểu kết nối này như
 điều khiển TV, đầu DVD/CD
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính              31
Kết nối Firewire (IEEE 1394)

 Là một chuẩn giao tiếp với băng thông cao dùng cho các đầu
 quay video kỹ thuật số hoặc các ổ đĩa cứng gắn ngoài, các
 máy quét với độ phân giải cao,...
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính               32
Mạng khách/chủ (client/server)

 Trong hệ thống mạng, bạn có thể bổ sung thêm các máy tính
 hoặc các thiết bị. Việc bổ sung đó sẽ cung cấp các tài nguyên
 cho người dùng trong mạng đó.
 Trong một mạng, máy khách (client) là máy hoặc chương
 trình mà sử dụng những tài nguyên được cung cấp bởi máy
 chủ (server).
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính            33
Mạng khách/chủ
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính        34
Tổng kết – Câu hỏi

  Thế nào là mạng máy tính?
  Dựa vào địa lý, có những loại mạng nào?
  Hãy kể tên các ứng dụng trên mạng máy tính?
  Ethernet và Wi-Fi
  Kết nối điểm-tới-điểm bằng cáp hữu tuyến và cáp vô tuyến?
  Firewire (Apple) hay iLink (Sony) thường dùng để làm gì?
Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính          35
1 de 35

Recomendados

Giáo trình mạng máy tính por
Giáo trình mạng máy tínhGiáo trình mạng máy tính
Giáo trình mạng máy tínhHoài Phạm
7.2K visualizações122 slides
Đề cương ôn tập mạng máy tính por
Đề cương ôn tập mạng máy tínhĐề cương ôn tập mạng máy tính
Đề cương ôn tập mạng máy tínhHưởng Nguyễn
3.8K visualizações37 slides
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tính por
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tínhTài liệu tổng kểt môn mạng máy tính
Tài liệu tổng kểt môn mạng máy tínhJojo Kim
37.4K visualizações39 slides
Mạng Máy tính por
Mạng Máy tínhMạng Máy tính
Mạng Máy tínhVõ Minh Tiến
1.5K visualizações140 slides
Mang May Tinh por
Mang May TinhMang May Tinh
Mang May Tinhbstuananh
4K visualizações20 slides
Giao trinh mang may tinh por
Giao trinh mang may tinhGiao trinh mang may tinh
Giao trinh mang may tinhChuong Nguyen
1.8K visualizações170 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Duy por
DuyDuy
Duyvanduy159
305 visualizações5 slides
Truyền số liệu và mạng máy tính por
Truyền số liệu và mạng máy tínhTruyền số liệu và mạng máy tính
Truyền số liệu và mạng máy tínhĐinh Công Thiện Taydo University
27.4K visualizações225 slides
Mạng máy tính por
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tínhMai Điệp
11K visualizações167 slides
Báo cáo thực tập athena lê chương por
Báo cáo thực tập athena  lê chươngBáo cáo thực tập athena  lê chương
Báo cáo thực tập athena lê chươngLe Chuong
840 visualizações42 slides
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng viet por
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng vietEx 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng viet
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng vietĐô GiẢn
373 visualizações39 slides
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT por
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPTChương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPTMasterCode.vn
28.9K visualizações35 slides

Mais procurados(19)

Duy por vanduy159
DuyDuy
Duy
vanduy159305 visualizações
Mạng máy tính por Mai Điệp
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tính
Mai Điệp11K visualizações
Báo cáo thực tập athena lê chương por Le Chuong
Báo cáo thực tập athena  lê chươngBáo cáo thực tập athena  lê chương
Báo cáo thực tập athena lê chương
Le Chuong840 visualizações
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng viet por Đô GiẢn
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng vietEx 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng viet
Ex 1 chapter02-communicating-network-tony_chen - tieng viet
Đô GiẢn373 visualizações
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPTChương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 28.9K visualizações
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com] por bookbooming1
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính  phạm thế quế[bookbooming.com]
Bcvt.đttx.sách hướng dẫn học tập mạng máy tính phạm thế quế[bookbooming.com]
bookbooming11K visualizações
Tai+lieu+ts por nobitahx
Tai+lieu+tsTai+lieu+ts
Tai+lieu+ts
nobitahx507 visualizações
Mạng máy tính por Hưởng Nguyễn
Mạng máy tínhMạng máy tính
Mạng máy tính
Hưởng Nguyễn572 visualizações
thi tốt nghiệp môn chính trị por chauminhtricntt
thi tốt nghiệp môn chính trịthi tốt nghiệp môn chính trị
thi tốt nghiệp môn chính trị
chauminhtricntt228 visualizações
đồ áN thiết kế mạng lan cho công ty tin học por nataliej4
đồ áN thiết kế mạng lan cho công ty tin họcđồ áN thiết kế mạng lan cho công ty tin học
đồ áN thiết kế mạng lan cho công ty tin học
nataliej4136 visualizações
Giaotrinh mang por tranlebaoduy
Giaotrinh mangGiaotrinh mang
Giaotrinh mang
tranlebaoduy2.8K visualizações
Slide mang may tinh por Chuong Nguyen
Slide mang may tinhSlide mang may tinh
Slide mang may tinh
Chuong Nguyen4K visualizações
1thietkemanglan wan por linhdv87hy
1thietkemanglan wan1thietkemanglan wan
1thietkemanglan wan
linhdv87hy1.3K visualizações
Giao trinh lap trinh truyen thong v1 1[bookbooming.com] por bookbooming1
Giao trinh lap trinh truyen thong v1 1[bookbooming.com]Giao trinh lap trinh truyen thong v1 1[bookbooming.com]
Giao trinh lap trinh truyen thong v1 1[bookbooming.com]
bookbooming1413 visualizações
Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911 por Nguyễn Quân
Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911
Bai giang-thiet-ke-mang-pdf-45911
Nguyễn Quân1K visualizações
Mang lan por Vương Dũng
Mang lanMang lan
Mang lan
Vương Dũng1.8K visualizações
Bài giảng Mạng máy tính por Hoàng Hiệp Lại
Bài giảng Mạng máy tínhBài giảng Mạng máy tính
Bài giảng Mạng máy tính
Hoàng Hiệp Lại32.9K visualizações

Destaque

Osi & tcp ip por
Osi & tcp ipOsi & tcp ip
Osi & tcp ipnp_thanh
3.6K visualizações41 slides
Kiến trúc máy tính por
Kiến trúc máy tínhKiến trúc máy tính
Kiến trúc máy tínhLE The Vinh
20K visualizações34 slides
Ex 1 chapter04-transport-layer-tony_chen - tieng viet por
Ex 1 chapter04-transport-layer-tony_chen - tieng vietEx 1 chapter04-transport-layer-tony_chen - tieng viet
Ex 1 chapter04-transport-layer-tony_chen - tieng vietĐô GiẢn
1.2K visualizações57 slides
91715307 huong dan_su_dung_wireshark_9292 por
91715307 huong dan_su_dung_wireshark_929291715307 huong dan_su_dung_wireshark_9292
91715307 huong dan_su_dung_wireshark_9292Mai Thanh Binh
1.2K visualizações41 slides
Baigiang bai2 lop12_tiet2 por
Baigiang bai2 lop12_tiet2Baigiang bai2 lop12_tiet2
Baigiang bai2 lop12_tiet2NguyenThanh_nnkt
263 visualizações10 slides
Ctdl c1-tong quan por
Ctdl c1-tong quanCtdl c1-tong quan
Ctdl c1-tong quanhiep0109
3.4K visualizações36 slides

Destaque(20)

Osi & tcp ip por np_thanh
Osi & tcp ipOsi & tcp ip
Osi & tcp ip
np_thanh3.6K visualizações
Kiến trúc máy tính por LE The Vinh
Kiến trúc máy tínhKiến trúc máy tính
Kiến trúc máy tính
LE The Vinh20K visualizações
Ex 1 chapter04-transport-layer-tony_chen - tieng viet por Đô GiẢn
Ex 1 chapter04-transport-layer-tony_chen - tieng vietEx 1 chapter04-transport-layer-tony_chen - tieng viet
Ex 1 chapter04-transport-layer-tony_chen - tieng viet
Đô GiẢn1.2K visualizações
91715307 huong dan_su_dung_wireshark_9292 por Mai Thanh Binh
91715307 huong dan_su_dung_wireshark_929291715307 huong dan_su_dung_wireshark_9292
91715307 huong dan_su_dung_wireshark_9292
Mai Thanh Binh1.2K visualizações
Baigiang bai2 lop12_tiet2 por NguyenThanh_nnkt
Baigiang bai2 lop12_tiet2Baigiang bai2 lop12_tiet2
Baigiang bai2 lop12_tiet2
NguyenThanh_nnkt263 visualizações
Ctdl c1-tong quan por hiep0109
Ctdl c1-tong quanCtdl c1-tong quan
Ctdl c1-tong quan
hiep01093.4K visualizações
Ctdl 01 t_quan por lethihang2001
Ctdl 01 t_quanCtdl 01 t_quan
Ctdl 01 t_quan
lethihang20011.5K visualizações
Lab 11 ftp server por Pham Viet Dung
Lab 11 ftp server Lab 11 ftp server
Lab 11 ftp server
Pham Viet Dung4.9K visualizações
Chuong 2 - CSDL phân tán por duysu
Chuong 2 - CSDL phân tánChuong 2 - CSDL phân tán
Chuong 2 - CSDL phân tán
duysu6.9K visualizações
Bai giang thuat toan tim kiem va sap xep por tran0phu
Bai giang thuat toan tim kiem va sap xepBai giang thuat toan tim kiem va sap xep
Bai giang thuat toan tim kiem va sap xep
tran0phu13.5K visualizações
Bai giang thiet_ke_mang por nguyenhacuonghuy
Bai giang thiet_ke_mangBai giang thiet_ke_mang
Bai giang thiet_ke_mang
nguyenhacuonghuy965 visualizações
Dh Uml1 por Chung MinhTu
Dh Uml1Dh Uml1
Dh Uml1
Chung MinhTu881 visualizações
Giao thức ftp, smtp por Little April
Giao thức ftp, smtpGiao thức ftp, smtp
Giao thức ftp, smtp
Little April5.4K visualizações
chương 4 - TCP/IP - mạng máy tính por Quyên Nguyễn Tố
chương 4 - TCP/IP - mạng máy tínhchương 4 - TCP/IP - mạng máy tính
chương 4 - TCP/IP - mạng máy tính
Quyên Nguyễn Tố2.4K visualizações
Ctdl C03 por giang
Ctdl C03Ctdl C03
Ctdl C03
giang523 visualizações
Gioi Thieu por giang
Gioi ThieuGioi Thieu
Gioi Thieu
giang591 visualizações
Ctdl C07 por giang
Ctdl C07Ctdl C07
Ctdl C07
giang451 visualizações
Phần 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình por Huy Rùa
Phần 1: Các khái niệm cơ bản về lập trìnhPhần 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình
Phần 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình
Huy Rùa24K visualizações
Chuong 1 - CSDL phân tán por duysu
Chuong 1 - CSDL phân tánChuong 1 - CSDL phân tán
Chuong 1 - CSDL phân tán
duysu21.4K visualizações
Bài 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN por MasterCode.vn
Bài 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TINBài 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MasterCode.vn 20K visualizações

Similar a Slide 01

[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy por
[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy
[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copynenohap
10K visualizações32 slides
Mmt por
MmtMmt
MmtPham Duong
267 visualizações167 slides
Công nghệ mạng por
Công nghệ mạng Công nghệ mạng
Công nghệ mạng Nguyen Ba Hoang
63 visualizações167 slides
Giáo trình mạng máy tính PTIT por
Giáo trình mạng máy tính PTITGiáo trình mạng máy tính PTIT
Giáo trình mạng máy tính PTITNguynMinh294
2K visualizações167 slides
Mang may tinh por
Mang may tinhMang may tinh
Mang may tinhLâm Phong
929 visualizações20 slides
Giao trinh mang can ban por
Giao trinh mang can banGiao trinh mang can ban
Giao trinh mang can bantranthanhlong_gv
3.9K visualizações49 slides

Similar a Slide 01(20)

[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy por nenohap
[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy[123doc.vn]  thiet ke mang lan cho truong hoc copy
[123doc.vn] thiet ke mang lan cho truong hoc copy
nenohap10K visualizações
Mmt por Pham Duong
MmtMmt
Mmt
Pham Duong267 visualizações
Công nghệ mạng por Nguyen Ba Hoang
Công nghệ mạng Công nghệ mạng
Công nghệ mạng
Nguyen Ba Hoang63 visualizações
Giáo trình mạng máy tính PTIT por NguynMinh294
Giáo trình mạng máy tính PTITGiáo trình mạng máy tính PTIT
Giáo trình mạng máy tính PTIT
NguynMinh2942K visualizações
Mang may tinh por Lâm Phong
Mang may tinhMang may tinh
Mang may tinh
Lâm Phong929 visualizações
Giao trinh mang can ban por tranthanhlong_gv
Giao trinh mang can banGiao trinh mang can ban
Giao trinh mang can ban
tranthanhlong_gv3.9K visualizações
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02 por Ta Hormon
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02
Giotrnhquntrmngmytnhbookbooming com-120921153629-phpapp02
Ta Hormon279 visualizações
Các giao thức sử dụng trong các lớp của mô hình osi por UDCNTT
Các giao thức sử dụng trong các lớp của mô hình osiCác giao thức sử dụng trong các lớp của mô hình osi
Các giao thức sử dụng trong các lớp của mô hình osi
UDCNTT13.9K visualizações
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com] por bookbooming1
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]
Giáo trình quản trị mạng máy tính[bookbooming.com]
bookbooming11.6K visualizações
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinh por laonap166
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinhGiao trinh-quan-tri-mang-may-tinh
Giao trinh-quan-tri-mang-may-tinh
laonap166140 visualizações
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh por laonap166
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinhgiao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh
giao-trinh-quan-tri-mang-may-tinh
laonap166590 visualizações
Giao trinh mang por Danh Cong
Giao trinh mangGiao trinh mang
Giao trinh mang
Danh Cong652 visualizações
It24h.org giaotrinhtoantapmangmaytinh por Lập Trình Trái Tim
It24h.org  giaotrinhtoantapmangmaytinhIt24h.org  giaotrinhtoantapmangmaytinh
It24h.org giaotrinhtoantapmangmaytinh
Lập Trình Trái Tim467 visualizações
Phuong phap lua_chon_thiet_ke_mang_lan por Hate To Love
Phuong phap lua_chon_thiet_ke_mang_lanPhuong phap lua_chon_thiet_ke_mang_lan
Phuong phap lua_chon_thiet_ke_mang_lan
Hate To Love757 visualizações
Giaotrinhtoantapmangmaytinh 100118061813-phpapp01 por Ta Hormon
Giaotrinhtoantapmangmaytinh 100118061813-phpapp01Giaotrinhtoantapmangmaytinh 100118061813-phpapp01
Giaotrinhtoantapmangmaytinh 100118061813-phpapp01
Ta Hormon286 visualizações
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ... por Jazmyne Padberg
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...
Đề tài Tìm hiểu mô hình mạng văn phòng, công ty, mạng khu vực và mạng thương ...
Jazmyne Padberg4 visualizações
Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh por hunghanamhus
Giao Trinh Toan Tap Mang May TinhGiao Trinh Toan Tap Mang May Tinh
Giao Trinh Toan Tap Mang May Tinh
hunghanamhus14K visualizações
Giáo trình mạng máy tính[bookbooming.com] por bookbooming1
Giáo trình mạng máy tính[bookbooming.com]Giáo trình mạng máy tính[bookbooming.com]
Giáo trình mạng máy tính[bookbooming.com]
bookbooming1624 visualizações
Giao trinh mang may tinh (Toan tap) por Justin Hoang
Giao trinh mang may tinh (Toan tap)Giao trinh mang may tinh (Toan tap)
Giao trinh mang may tinh (Toan tap)
Justin Hoang749 visualizações
Mang mt por nobitahx
Mang mtMang mt
Mang mt
nobitahx981 visualizações

Slide 01

 • 1. Chương 1 Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính
 • 2. Mục tiêu bài học  Biết được khái niệm mạng máy tính là gì  Biết cách thức truyền và nhận dữ liệu trên hệ thống mạng  Các ứng dụng trên mạng máy tính Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 2
 • 3. Định nghĩa mạng máy tính  Là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó, thông qua đó các máy tính có thể trao đổi thông tin qua lại cho nhau. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 3
 • 4. Phân loại mạng máy tính Dựa vào phạm vi phân bổ của mạng có thể phân ra các loại mạng như sau  LAN (Local Area Network) – Mạng cục bộ, kết nối các máy tính trong một khu vực bán kính hẹp. Kết nối được thực hiện thông qua các môi trường truyền thông tốc độ cao ví dụ cáp đồng trục thay cáp quang. LAN thường được sử dụng trong nội bộ một cơ quan, tổ chức, trường học,… Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 4
 • 5. Phân loại mạng máy tính  MAN (Metropolitan Area Network) MAN là một mạng mà trải rộng trong phạm vi đô thị như một thành phố. MAN thông thường bao gồm hai hoặc nhiều LAN trong cùng khu vực địa lý.  Ví dụ một ngân hàng với nhiều chi nhánh có thể tận dụng MAN. Thông thường, nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng để kết nối hai hoặc nhiều LAN bằng cách sử dụng các đường truyền riêng hoặc các dịch vụ cáp quang. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 5
 • 6. Phân loại mạng máy tính  WAN (Wide Area Network) Khi công ty hoặc tổ chức có nhiều địa điểm phân cách nhau bởi khoảng cách địa lý lớn, tổ chức cần sử dụng nhà cung cấp viễn thông (TSP) để liên kết các LAN bởi các địa điểm khác nhau.  Mạng kết nối các LAN mà phân cách bởi các địa điểm địa lý được gọi là mạng diện rộng.  WAN sử dụng các thiết bị mạng được chỉ định theo tiêu chuẩn để kết nối các LAN với nhau. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 6
 • 7. Phân loại mạng máy tính  GAN (Global Area Network) kết nối máy tính từ các châu lục khác nhau. Thông thường kết nối này được thực hiện thông qua mạng viễn thông và vệ tinh. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 7
 • 8. Ứng dụng của mạng máy tính  Chia sẻ file: là tính năng được sử dụng thông dụng và rộng rãi trên mạng máy tính. Chia sẻ file cho phép người dùng đọc và ghi file trên máy tính khác, trên các thiết bị lưu trữ trong hệ thống mạng được chia sẻ. File được chia sẻ rất đa dạng như văn bản, tranh ảnh, video, chương trình,…  Chia sẻ Internet: khi nhiều máy tính muốn truy cập Internet thông qua một thiết bị được gọi là modem, bạn cần phải có mạng máy tính Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 8
 • 9. Ứng dụng của mạng máy tính Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 9
 • 10. Ứng dụng của mạng máy tính  Gửi tin nhắn  Chia sẻ máy in và các thiết bị phần cứng khác  Kết nối với các thiết bị gia đình: Video camera, Microphone Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 10
 • 11. Mô hình OSI  Mô hình tham chiếu kết nối hệ thống mở OSI (Open System Interconnection) nó mô tả mô hình mạng. Nó cung cấp cho các nhà sản xuất tập hợp các chuẩn đảm bảo khả năng tương thích lớn nhất.  Nó chia truyền thông ra thành nhiều phần nhỏ hơn và thành các phần dễ quản lý.  Nó chuẩn hóa các thành phần mạng để cho phép nhiều nhà sản xuất phát triển và hỗ trợ.  Nó cho phép các loại phần cứng và phần mềm truyền thông với những thành phần khác.  Nó ngăn chặn sự thay đổi từ một tầng ảnh hưởng đến tầng khác.  Nó chia việc truyền thông mạng thành nhiều phần nhỏ hơn để dễ học và dễ hiểu. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 11
 • 12. Các tầng mô hình OSI  Tầng vật lý (Physical) định nghĩa mức điện thế, thủ tục và các tiêu chuẩn chức năng cho việc kích hoạt, duy trì và kết thúc liên kết vật lý giữa các hệ thống đầu cuối.  Tín hiệu, Môi trường truyền dẫn mạng (cable, wireless, …)  Các thiết bị tầng 1 gồm: Hub, Repeater.  Tầng liên kết dữ liệu (Datalink) cung cấp việc truyền dữ liệu tin cậy qua đường truyền vật lý. Tầng này có liên quan đến đánh địa chỉ vật lý, hình trạng mạng, truy cập mạng, thông báo lỗi, thứ tự truyền các frame và kiểm soát luồng.  Frame và các giao thức tầng 2.  Các thiết bị tầng 2 bao gồm: Switch, Bridge. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 12
 • 13. Các tầng mô hình OSI (tiếp)  Tầng mạng (Network) cung cấp kết nối và chọn đường đi.  Đánh địa chỉ IP, định tuyến và các giao thức tầng 3.  Các thiết bị tầng 3 bao gồm: Bộ định tuyến (Router)  Tầng giao vận (Transport) định nghĩa các dịch vụ để phân mảnh, truyền, và lắp ghép dữ liệu cho các truyền thông giữa các thiết bị cuối.  Truyền dữ liệu tin cậy, thiết lập, quản lý và kết thúc việc truyền, phát hiện lỗi, khôi phục dữ liệu và kiểm soát luồng thông tin. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 13
 • 14. Các tầng mô hình OSI (tiếp)  Tầng phiên (Session) Thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên giữa các ứng dụng.  Tầng trình diễn (Presentation) Chịu trách nhiệm cho việc biểu diễn dữ liệu. Đảm bảo dữ liệu đọc được bên nhận, định nghĩa cấu trúc dữ liệu và định dạng dữ liệu.  Tầng ứng dụng (Application) Cung cấp các dịch vụ mang tới các tiến trình ứng dụng như email, truyền tệp, http,.. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 14
 • 15. Truyền thông ngang hàng  Nhằm mục đích cho dữ liệu được truyền từ nguồn đến đích, mỗi tầng của mô hình OSI tại nguồn phải giao tiếp với tầng tương ứng bên đích.  Hình thức truyền này được gọi là truyền thông ngang hàng.  Trong quá trình này, các giao thức của mỗi tầng trao đổi thông tin, được gọi là đơn vị dữ liệu giao thức (PDU).  Với mỗi truyền thông của bên nguồn giao tiếp với PDU cụ thể bên đích. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 15
 • 16. Mô hình TCP/IP  Mô hình TCP/IP là một mô hình giao thức, nó mô tả các chức năng và các giao thức tại mỗi tầng của bộ giao thức TCP/IP, mô hình TCP/IP gồm 4 tầng.  Các giao thức tầng ứng dụng gồm: HTTP, FTP, DNS, TFTP,…  Các giao thức tầng giao vận: TCP và UDP.  Giao thức tầng Internet: IP (Internet Protocol). Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 16
 • 17. Tiến trình đóng gói dữ liệu chi tiết  Tất cả truyền thông trên mạng sinh ra từ nguồn và được gửi đến đích.  Thông tin được gửi trên mạng được gọi là dữ liệu hoặc gói tin.  Nếu máy tính (Máy A) muốn gửi dữ liệu tới máy tính khác (Máy B), dữ liệu đầu tiên phải được đóng gói qua một tiến trình được gọi là quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation). Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 17
 • 18. Tiến trình đóng gói dữ liệu chi tiết  Các mạng phải thực hiện 5 bước sau để đóng gói dữ liệu. 1. Xây dựng dữ liệu. 2. Đóng gói dữ liệu hai điểm đầu cuối tại tầng giao vận. 3. Thêm phần header địa chỉ IP mạng tại tầng Internet. 4. Thêm phần header và trailer tại tầng liên kết dữ liệu. 5. Chuyển đổi sang dạng bít cho việc truyền. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 18
 • 19. Các kiểu kết nối mạng máy tính  Các máy tính muốn kết nối vào mạng phải tuân theo tập các quy tắc hay các giao thức truyền và nhận thông tin Hình minh họa một gói dữ liệu đi qua các tầng Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 19
 • 20. Kiểm tra lỗi  Khi truyền thông tin, không phải lúc nào dữ liệu cũng được truyền đi một cách đầy đủ và chính xác. Đôi khi dữ liệu của gói tin có thể bị thất lạc hoặc bị nhiễu.  Để xác định gói tin có bị lỗi hay không, người ta đưa thêm vào mã kiểm tra lỗi, ví dụ kiểm tra bít chẵn lẻ (parity bit) hay kiểm tra tổng (checksum) để xác định xem gói tin truyền đi có chính xác hay không. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 20
 • 21. Ethernet  Được giới thiệu vào năm 1970, nó là một phương thức để kết nối các máy tính với nhau thông qua công nghệ mạng dựa trên khung dữ liệu (frame-based) dùng cho mạng LAN. Được sử dụng rộng rãi từ thập kỷ 1990 cho đến nay.  Phương thức truyền nhận thông tin của nó là CSMA/CD - phương pháp đa truy cập nhận biết sóng mang phát hiện xung đột. Ở mỗi nốt mạng, muốn truyền đi một gói tin, nó sẽ kiểm tra xem nốt mạng đó có rảnh không. Nếu rảnh thì gói tin sẽ được truyền đi, nếu không rảnh (còn gọi là xung đột), nó sẽ đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên rồi tiếp tục kiểm tra lại cho đến khi truyền đi được. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 21
 • 22. Ethernet  Ethernet có nhiều chuẩn và có nhiều tốc độ truyền. Trên mạng LAN nó bao gồm:  10Base-T: tốc độ 10 Mbps dùng cho cáp xoắn cặp  100Base-T hay Fast Ethernet: Tốc độ 100 Mbps dùng cho cáp xoắn cặp  1000Base-T hay Gigabit Ethernet: Tốc độ 1000 Mbps dùng cho cáp xoắn cặp hoặc cáp quang  Không dây hay Wi-Fi : Dùng tín hiệu vô tuyến theo các chuẩn 802.11 a/b/g/n Hình ảnh của cáp xoắn cặp Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 22
 • 23. Cáp đôi dây soắn UTP  Cáp đôi dây soắn UTP (Unshield Twisted Pair) gồm 4 cặp dây.  Các cặp được soắn với nhau nhằm mục đích chống nhiễu.  Mỗi cặp được đánh một mã màu khác nhau.  Hiện nay sử dụng hai loại là UTP 5/5e (100/1000Mbps) và UTP 6 (1000Mbps)  Chuẩn TIA/EIA T568A/T568B Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 23
 • 24. Chuẩn T568A-568B Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 24
 • 25. Cáp thẳng  Cáp thẳng được sử dụng để nối:  PC đến Hub/Switch  Hub/Switch đến Router  Cách nối: Hai đầu giống nhau cùng là T568A hoặc T568B Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 25
 • 26. Cáp chéo  Cáp chéo được sử dụng để nối:  PC đến PC  Hub/Switch đến Hub/Switch  PC đến cổng Ethernet của Router  Cách nối: Một đầu theo chuẩn T568A và đầu theo chuẩn T568B Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 26
 • 27. Wi-Fi  Wi-Fi hay mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến, giống như điện thoại di động, truyền hình và radio.  Nó có thể chuyển và nhận sóng vô tuyến, chuyển đổi các mã nhị phân 1 và 0 sang sóng vô tuyến và ngược lại.  Hệ thống này có thể thấy ở sân bay, quán café, thư viện hoặc khách sạn, hoàn toàn không cần đến cáp nối. Ngoài các điểm kết nối công cộng (hotspot), Wi-Fi có thể được thiết lập ngay tại nhà riêng. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 27
 • 28. Kết nối Điểm-tới-Điểm  Thông thường để kết nối hai máy tính với nhau, không nhất thiết phải dùng đến các thiết bị mạng, bạn có thể kết nối trực tiếp giữa hai máy tính với nhau, khi đó được gọi là kết nối điểm-tới-điểm (point–to–point hay P2P)  Với loại kết nối này bạn có thể sử dụng dây cáp, sóng vô tuyến, hoặc hồng ngoại. Nếu kết nối bằng dây cáp, bạn phải có cạc mạng. Để kết nối bằng sóng Wi-Fi, bạn phải sử dụng kết nối ad-hoc. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 28
 • 29. Kết nối điểm-tới–điểm Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 29
 • 30. Mạng không dây ad-hoc  Thông thường mạng không dây Wi-Fi kết nối vào hệ thống mạng thông qua thiết bị thu phát Access Point (điểm truy cập). Tuy nhiên, trên thiết bị Wi-Fi cũng hỗ trợ kết nối trực tiếp đến thiết bị Wi-Fi khác. Ví dụ như kết nối bằng sóng Wi- Fi giữa máy tính với nhau, người ta gọi đó là kết nối kiểu ad- hoc. Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 30
 • 31. Kết nối hồng ngoại (Infrared)  Kết nối thông qua tia hồng ngoại để chuyển đổi dữ liệu giữa máy tính, điện thoại, thiết bị nghe nhìn,... Hầu hết các thiết bị không dây dùng để điều khiển sẽ dùng kiểu kết nối này như điều khiển TV, đầu DVD/CD Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 31
 • 32. Kết nối Firewire (IEEE 1394)  Là một chuẩn giao tiếp với băng thông cao dùng cho các đầu quay video kỹ thuật số hoặc các ổ đĩa cứng gắn ngoài, các máy quét với độ phân giải cao,... Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 32
 • 33. Mạng khách/chủ (client/server)  Trong hệ thống mạng, bạn có thể bổ sung thêm các máy tính hoặc các thiết bị. Việc bổ sung đó sẽ cung cấp các tài nguyên cho người dùng trong mạng đó.  Trong một mạng, máy khách (client) là máy hoặc chương trình mà sử dụng những tài nguyên được cung cấp bởi máy chủ (server). Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 33
 • 34. Mạng khách/chủ Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 34
 • 35. Tổng kết – Câu hỏi  Thế nào là mạng máy tính?  Dựa vào địa lý, có những loại mạng nào?  Hãy kể tên các ứng dụng trên mạng máy tính?  Ethernet và Wi-Fi  Kết nối điểm-tới-điểm bằng cáp hữu tuyến và cáp vô tuyến?  Firewire (Apple) hay iLink (Sony) thường dùng để làm gì? Slide 1 – Khái niệm và ứng dụng của mạng máy tính 35