O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

โครงงานปากมดลูก

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
มะเร็ง
มะเร็ง
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 58 Anúncio

โครงงานปากมดลูก

  1. 1. ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก
  2. 2. 2.ปัจจัยเสี่ยงทางฝ่ายชาย
  3. 3. - ระยะที่ 3 มะเร็งลุกลามไปที่ด้านข้างของเชิงกราน และ / หรือผนังช่อง คลอดส่วนล่าง หรือกดท่อไตจนเกิดภาวะไตบวมน้า - ระยะที่ 4 มะเร็งลุกลามไปที่กระเพาะปัสสาวะ ไส้ตรง หรืออวัยวะอื่น ๆ เช่น ปอด กระดูก และต่อมน้าเหลืองนอกเชิงกราน เป็นต้น
  4. 4. การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก
  5. 5. 2. การตรวจทางเซลล์วิทยา หรือ แพปสเมียร์ตรวจพบเซลล์มะเร็งซึ่งต้อง สืบค้นต่อโดยการตรวจภายในและการตรวจ ด้วยกล้องขยาย เพื่อตรวจหาบริเวณที่ ผิดปกติที่จะทาการตัดเนื้อออกตรวจทาง พยาธิวิทยา
  6. 6. 4. การตรวจอื่น ๆ ที่อาจช่วยในการวินิจฉัย มะเร็งปากมดลูก ได้แก่ - การขูดภายในปากมดลูก
  7. 7. • http://safesexpy01.blogspot.com/2013/09/blo g-post_5664.html • http://www.wmwrestling.com/th/forum/show thread.php?t=18384 • http://www.tienslionsky.com/Cervical%20canc er.html • http://www.vichaivej.com/article_detail.php? no_ar=57
  8. 8. http://www.phyathai.com/medicalarticledetail/ 1/11/159/th http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNe ws.aspx?NewsID=9530000140222 http://www.siamfishing.com/board/view.php?ti d=79912

×