Software Requirements Analysis - course overview

‫نر‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫تحلیل‬ ‫کاربردی‬ ‫روش‬‫افزار‬‫م‬
‫دوره‬ ‫های‬‫سرفصل‬ ‫مرور‬
‫بدری‬ ‫محمد‬
badri@software-academy.org
‫زمستان‬1398‫سماتک‬ ،
‫دوره‬ ‫ی‬‫خالصه‬
•«‫ا‬ ‫دیگر‬ ،‫پروژه‬ ‫بقیه‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ،‫نکنید‬ ‫شناسایی‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫اگر‬‫نخواهد‬ ‫همیتی‬
‫داشت‬».‫ِگرز‬‫ی‬‫و‬ ‫ای‬ ‫کارل‬
•‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫حوزه‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫حوزه‬
‫مهندس‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫ها‬‫حلقه‬ ‫ترین‬‫ضعیف‬ ‫جزء‬ ‫ها‬‫نیازمندی‬ ‫مهندسی‬ ،‫گیر‬‫چشم‬ ‫های‬‫پیشرفت‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫ی‬
‫است‬.‫تحلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫چارچوبی‬ ‫ارائه‬ ،‫دوره‬ ‫این‬ ‫هدف‬‫لگران‬
‫کنند‬ ‫ایفا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقش‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫آموزد‬‫می‬.
‫دوره‬ ‫کلی‬ ‫مشخصات‬
•‫دوره‬ ‫مدت‬:24‫ساعت‬
•‫نیاز‬ ‫پیش‬:‫با‬ ‫آشنایی‬UML‫افزار‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫و‬
•‫مخاطب‬:‫هستند‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫تحلیلگران‬ ،‫دوره‬ ‫اصلی‬ ‫مخاطب‬.‫دوره‬ ‫عالوه‬‫به‬‫برای‬
‫است‬ ‫مفید‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫مخاطبان‬:
•‫افزار‬‫نرم‬ ‫نویسان‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراحان‬
•‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫مدیران‬
•‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزمونگران‬
•‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬
‫دوره‬ ‫اهداف‬
‫علمی‬ ‫مباحث‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ها‬‫نیازمندی‬ ‫تحلیل‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تکنیک‬ ،‫ها‬‫روش‬ ‫آموزش‬ ،‫دوره‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫و‬
‫است‬ ‫عملی‬ ‫های‬‫کارگاه‬.
‫دانشجویان‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬:
•‫آموخت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫حوزه‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ادبیات‬.
•‫ن‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ،‫استخراج‬ ،‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬‫مایند‬.
•‫پیشنهادی‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعاتی‬ ‫اقالم‬ ‫شناسایی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مسأله‬ ‫حوزه‬ ‫سازی‬‫مدل‬ ‫مهارت‬‫را‬
‫نمود‬ ‫خواهند‬ ‫کسب‬.
•‫کاربردهای‬UML‫آن‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازی‬‫مدل‬ ‫استاندارد‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫تجربه‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬.
•‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫آشنا‬ ‫ها‬‫نیازمندی‬ ‫استخراج‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫با‬.
‫دوره‬ ‫سرفصل‬
• Introduction
• Requirements: An Introduction [2 hrs]
• The Role of Requirements in Software Development
• Definition, Classification and Levels of Requirements
• Analyze the Problem [6 hrs]
• Problem and Problem Analysis
• Problem Analysis in Software Development
‫دوره‬ ‫سرفصل‬ ‫ی‬‫ادامه‬
• Understand Stakeholder Needs [4 hrs]
• Understand Needs
• Identify Features in Software System
• Using Business Modeling for Needs and Features Identifications
• The Importance of Vision
• The Role of Business Rules in Software Development
• Elicit and Document the Business Rules
• Workshop
‫دوره‬ ‫سرفصل‬ ‫ی‬‫ادامه‬
• Define the System [8 hrs]
• Use Case Model: An Introduction
• Develop Use Case Model: Step by Step
• Using Business Modeling for Use Case Development
• Using UML for Use Case Model
• System Wide Requirements
• Workshop
‫دوره‬ ‫سرفصل‬ ‫ی‬‫ادامه‬
• Object Oriented Analysis- Domain Modeling [4 hrs]
• Defining the Analysis Model and Its Role in Software Process
• Analysis Model Development Approaches
• Techniques for Develop the Analysis Model
• Workshop
‫دوره‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخی‬
https://www.modernanalyst.com/
BABoK
ISO/IEC/IEEE 29148:2011, Systems and software
engineering. Life cycle processes .
Requirements engineering.
INSO 16342
https://www.ireb.org/https://www.iiba.org/
‫دوره‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اولویت‬ ‫تعیین‬
1 de 10

Recomendados

مراحل تولید نرم افزار por
مراحل تولید نرم افزارمراحل تولید نرم افزار
مراحل تولید نرم افزارMeysam Hooshmand
325 visualizações11 slides
agil software managment by scrunm in tfs por
agil software managment by scrunm in tfsagil software managment by scrunm in tfs
agil software managment by scrunm in tfsReza Rahimy
424 visualizações87 slides
2- Agile BABOK - Ali Razi por
2- Agile BABOK - Ali Razi2- Agile BABOK - Ali Razi
2- Agile BABOK - Ali RaziAli Moghadam
887 visualizações22 slides
Agile & BABOK | By Ali Razi por
Agile & BABOK | By Ali RaziAgile & BABOK | By Ali Razi
Agile & BABOK | By Ali RaziIran Agile Community
539 visualizações22 slides
Scrum Challenges | By Yaghob Yavari por
Scrum Challenges | By Yaghob YavariScrum Challenges | By Yaghob Yavari
Scrum Challenges | By Yaghob YavariIran Agile Community
1.2K visualizações29 slides
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari por
10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari10- Scrum Challenges - Yaghob Yavari
10- Scrum Challenges - Yaghob YavariAli Moghadam
1.1K visualizações29 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Software Requirements Analysis - course overview

ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری por
 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاریArash Bande Khoda
1.2K visualizações133 slides
RUP (Rational Unified Process) por
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)Javad Pourhosaini
580 visualizações22 slides
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام por
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرامAdnan Ebrahimi
80 visualizações10 slides
1641974770-e84vY-presentation.pptx por
1641974770-e84vY-presentation.pptx1641974770-e84vY-presentation.pptx
1641974770-e84vY-presentation.pptxssuser968b5a
7 visualizações83 slides
Scrum Presentation por
Scrum PresentationScrum Presentation
Scrum PresentationS.Mostafa Sayyedi
334 visualizações16 slides
RUP por
RUPRUP
RUPLida Zareian
664 visualizações21 slides

Similar a Software Requirements Analysis - course overview(20)

ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری por Arash Bande Khoda
 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
Arash Bande Khoda1.2K visualizações
RUP (Rational Unified Process) por Javad Pourhosaini
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)
Javad Pourhosaini580 visualizações
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام por Adnan Ebrahimi
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
Adnan Ebrahimi80 visualizações
1641974770-e84vY-presentation.pptx por ssuser968b5a
1641974770-e84vY-presentation.pptx1641974770-e84vY-presentation.pptx
1641974770-e84vY-presentation.pptx
ssuser968b5a7 visualizações
Scrum Presentation por S.Mostafa Sayyedi
Scrum PresentationScrum Presentation
Scrum Presentation
S.Mostafa Sayyedi334 visualizações
RUP por Lida Zareian
RUPRUP
RUP
Lida Zareian664 visualizações
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns por Morteza Javan
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns
Morteza Javan1.1K visualizações
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی por Yashar Gorgani
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
Yashar Gorgani181 visualizações
مدیریت زمان پروژه با بهتایم por Reihan Rabiei
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei9.1K visualizações
چارچوب محتوای توگف por Amir Darajeh
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K visualizações
Crisp dm.1.0 por ali ahmadi
Crisp dm.1.0Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0
ali ahmadi197 visualizações
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری por عباس بني اسدي مقدم
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
عباس بني اسدي مقدم439 visualizações
وظایف مدیر پروژه چیست؟ por novin ghalam
وظایف مدیر پروژه چیست؟وظایف مدیر پروژه چیست؟
وظایف مدیر پروژه چیست؟
novin ghalam56 visualizações
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه por novin ghalam
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژهمهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه
مهم ترین وظایف مدیر اجرایی پروژه
novin ghalam50 visualizações
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop por Esmail MohammadiPanah
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshopکارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
کارگاه آموزش مقدماتی طراحی واسط و تجربه کاربری UI/UX Desgin Workshop
Esmail MohammadiPanah212 visualizações
Scrum por sorour5284
ScrumScrum
Scrum
sorour5284599 visualizações
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده por Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K visualizações
آموزش ورکینگ مدل por faradars
آموزش ورکینگ مدلآموزش ورکینگ مدل
آموزش ورکینگ مدل
faradars719 visualizações
Csp criteria por alijoneidi
Csp  criteriaCsp  criteria
Csp criteria
alijoneidi26 visualizações
Trahimoarfivateam por Reza Maleki
TrahimoarfivateamTrahimoarfivateam
Trahimoarfivateam
Reza Maleki70 visualizações

Software Requirements Analysis - course overview

 • 1. ‫نر‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫تحلیل‬ ‫کاربردی‬ ‫روش‬‫افزار‬‫م‬ ‫دوره‬ ‫های‬‫سرفصل‬ ‫مرور‬ ‫بدری‬ ‫محمد‬ badri@software-academy.org ‫زمستان‬1398‫سماتک‬ ،
 • 2. ‫دوره‬ ‫ی‬‫خالصه‬ •«‫ا‬ ‫دیگر‬ ،‫پروژه‬ ‫بقیه‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫خوب‬ ،‫نکنید‬ ‫شناسایی‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫اگر‬‫نخواهد‬ ‫همیتی‬ ‫داشت‬».‫ِگرز‬‫ی‬‫و‬ ‫ای‬ ‫کارل‬ •‫وجود‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ها‬‫حوزه‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫حوزه‬ ‫مهندس‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫ها‬‫حلقه‬ ‫ترین‬‫ضعیف‬ ‫جزء‬ ‫ها‬‫نیازمندی‬ ‫مهندسی‬ ،‫گیر‬‫چشم‬ ‫های‬‫پیشرفت‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫ی‬ ‫است‬.‫تحلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫چارچوبی‬ ‫ارائه‬ ،‫دوره‬ ‫این‬ ‫هدف‬‫لگران‬ ‫کنند‬ ‫ایفا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقش‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫آموزد‬‫می‬.
 • 3. ‫دوره‬ ‫کلی‬ ‫مشخصات‬ •‫دوره‬ ‫مدت‬:24‫ساعت‬ •‫نیاز‬ ‫پیش‬:‫با‬ ‫آشنایی‬UML‫افزار‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ •‫مخاطب‬:‫هستند‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫تحلیلگران‬ ،‫دوره‬ ‫اصلی‬ ‫مخاطب‬.‫دوره‬ ‫عالوه‬‫به‬‫برای‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫مخاطبان‬: •‫افزار‬‫نرم‬ ‫نویسان‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراحان‬ •‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫مدیران‬ •‫افزار‬‫نرم‬ ‫آزمونگران‬ •‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫پروژه‬ ‫کارفرمایان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬
 • 4. ‫دوره‬ ‫اهداف‬ ‫علمی‬ ‫مباحث‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ها‬‫نیازمندی‬ ‫تحلیل‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫تکنیک‬ ،‫ها‬‫روش‬ ‫آموزش‬ ،‫دوره‬ ‫از‬ ‫هدف‬‫و‬ ‫است‬ ‫عملی‬ ‫های‬‫کارگاه‬. ‫دانشجویان‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫انتهای‬ ‫در‬: •‫آموخت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫حوزه‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫ادبیات‬. •‫ن‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ،‫استخراج‬ ،‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬‫مایند‬. •‫پیشنهادی‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعاتی‬ ‫اقالم‬ ‫شناسایی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مسأله‬ ‫حوزه‬ ‫سازی‬‫مدل‬ ‫مهارت‬‫را‬ ‫نمود‬ ‫خواهند‬ ‫کسب‬. •‫کاربردهای‬UML‫آن‬ ‫های‬‫نیازمندی‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازی‬‫مدل‬ ‫استاندارد‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫تجربه‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬. •‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫آشنا‬ ‫ها‬‫نیازمندی‬ ‫استخراج‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫با‬.
 • 5. ‫دوره‬ ‫سرفصل‬ • Introduction • Requirements: An Introduction [2 hrs] • The Role of Requirements in Software Development • Definition, Classification and Levels of Requirements • Analyze the Problem [6 hrs] • Problem and Problem Analysis • Problem Analysis in Software Development
 • 6. ‫دوره‬ ‫سرفصل‬ ‫ی‬‫ادامه‬ • Understand Stakeholder Needs [4 hrs] • Understand Needs • Identify Features in Software System • Using Business Modeling for Needs and Features Identifications • The Importance of Vision • The Role of Business Rules in Software Development • Elicit and Document the Business Rules • Workshop
 • 7. ‫دوره‬ ‫سرفصل‬ ‫ی‬‫ادامه‬ • Define the System [8 hrs] • Use Case Model: An Introduction • Develop Use Case Model: Step by Step • Using Business Modeling for Use Case Development • Using UML for Use Case Model • System Wide Requirements • Workshop
 • 8. ‫دوره‬ ‫سرفصل‬ ‫ی‬‫ادامه‬ • Object Oriented Analysis- Domain Modeling [4 hrs] • Defining the Analysis Model and Its Role in Software Process • Analysis Model Development Approaches • Techniques for Develop the Analysis Model • Workshop
 • 9. ‫دوره‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫برخی‬ https://www.modernanalyst.com/ BABoK ISO/IEC/IEEE 29148:2011, Systems and software engineering. Life cycle processes . Requirements engineering. INSO 16342 https://www.ireb.org/https://www.iiba.org/
 • 10. ‫دوره‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اولویت‬ ‫تعیین‬