O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kaledu simboliai

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kaledu simboliai

 1. 1. air)‘ ‘A y 3€". I w x ‘ I ‘ x v‘ ‘ _ v r 'Y l ‘i. S . « Í c. ’ ‘ I _ fi. '» ‘ ¡f l_ - I _, Ig‘ AL "‘ . _ Nivf v‘ l. i; “y . ' ¡ ' ‘Í: ï KALÉDU fiwcáï . - i % ¿SIMBOLIAI? KA BYLOJA w Y
 2. 2. . '*- V111 ¿i ÍÏA‘ i‘ N, A ryw“_'. 'f 1 5' *" ti. ‘Z ‘ - Ñ ¿f a. x‘, Es. a ‘i. ._-; ¡‘Ï/ 7" en” . g J ‘T1 1,; t’ ‘v -7‘; í. ‘ _ ‘ Í = ‘ ‘M. v « ,1 f’ ¡ -VJ'V. k ' >' ,7” ÏÍ. , : /‘. 4/"- j' " 'v l‘, : NJ ‘¿ÏZÉÏ i y‘ ‘ 2M u / f ‘ V4‘ I , , 7 AQK/ Ï Ivy/ W 7 A. 1 i" , 1/ Ji. _. 1:3.‘ , v r1r< g—”«gr/ / r‘ 'l. “/. /.Á. .“‘ f‘ “ i‘ Í % / (xs- ‘a fi Kasmet vis ankséiau ir anksóiau prasideda , ,kalédinis sezonas” , S95,’ í ¡r kuekvnepags metais JO . akcentas Iabiau nutolsta nuo Kristaus gimimo. ‘v J’ Bu‘; L ‘x
 3. 3. x a Q ‘Q9 XM. ‘ -" . ' w - ,7» < -' . " , ’ . -¡ ' ’ ‘C’ , fin r . ÉÏÏ‘; I . , ¿caer " I, ‘ -‘ I A P"; " Zmones vis Iabiau jtraukia komerciné ‘Ï Kalédq pusé ar apskritai gerovés ¡r geros nuotaikos pojütis, irjie pamiréta Kalédq simbolius, kurie pripildo müsq aplinka.
 4. 4. Kalédq eglutés - _ Egluté visuomet ialia visuomet Zalia Kalédq ,5. 5“ ir visuomet gyva, egluté yra turbüt ; ;_, ï‘¿-V‘¿ primenanti mums, Iabiausiai paplites kad esame sukurti Kalédq simbolis. amiinajam Ji - kaip ryékus gyvenimui. kontrastas ‘fs: - Medíio apmirusiems, .- -= g«¿«: ,¿¿r= ï viréünéje rudiems, ‘4 T dainai belapiams pamatysime mediiams angela ar iiema. ivaigide.
 5. 5. Kalédq dovanélés - tradicinis keitimasis dovanomis, skirtas priminti mums apie aukso, miros ¡r smilkalq dovanas, kurias trys karaliai atgabeno atvykdami pagarbinti Küdikélio Jézaus. Tai taip pat nurodo j patj Kristq, didiiausia Dovana Dievo Tévo Zmonijai. I
 6. 6. Zvakés —jq éviesa simbolizuoja Kristq, Pasaulio Sviesq, kuris ateina apáviesti müsq nuodémingq u gyvenimq tamsos.
 7. 7. «n; Apskrita vainiko forma, A’ 7 % neturinti pradiios ‘ " _ ¡r pabaigos, primena mums ‘ Á apie Dieva, kuris yra vainikas’; . ¿ _amïinas- kaipir ". * _’w Kalédq % ' egluté, vainikas ' ‘*‘- pinamas T _ ¡é amiinai . " ialiuojanóiq augalq éakeliq, “ simbolizuojanéiq müsq amiinajj gyvenimq Kristuje. Kai kurie vainikai puoéiami ivakémis.
 8. 8. Kalédq Senelis — jis kildinamas ¡é év. Mikalojaus, Miros vyskupo, kuris buvo áinomas savo dosnumu ir dainu anoniminiu iémaldos dalijimu. Bégant Iaikui, vyskupo drabuiiai tapo apdaru Kalédq Senelio, kurio apsilankymo vaikai Iaukia per kiekvienas Kalédas.
 9. 9. A. «A, x '. Kalédq giesmés-jq giedojimas ‘i , ,’, ¿ .4 Y) buvo skirtas priminti mums apie | . ‘¡fx L ' dangaus élovinimo himnus, 4 f; v“ ; ’¿jï¿; ‘“g’¿ï; ,° ¿_¿j * kuriuos giedojo angelai, ¿y j f‘ ‘u? "t‘ï¿= ,;», *"¿r’. LI‘ ’ praneédami apie Kristaus * ¿J . ;". _:¿t gimima. Kai áv. Pranciékus _T‘>= ¿" ms: ,‘, ¿a_ï; - f pj jrengé pirmaja prakartéle, __; ff, ,‘/ 'Ï>. Í9;= ¿. ¿¿‘]_ fi jis su broliais giedojo ' ‘ ¿wxáí 3.: ! 2 « pirmasias Kalédq giesmes, 13,3” ‘f, ¿ kuriq dauguma véliau buvo « * f ' ' WVÏ‘ k . . - . _ A s; a? ’ perduodamos ¡s Iupq 1 Iupas. M . , Daugum_a pirmyjq giesmiq _ " ¿a 1/? buvo apie Maruja, memenéllus, .¿¿>‘: —,¿¿¿>«ï-_, ‘ïs¿'. l. i iéminéius ir Jézaus gimima. é» «, ;¡Z«¡/ »/f7¡', 'i¿‘: — . ¿= ».¿ J 3 t,
 10. 10. Spalvos raudona ir ialia - . . . . . . s’ m’? , tal tradlclnes Kaledq spalvos, —; x{fa¿¿ ¡ mums primenanóios apie ‘¿22/ Ïiaq; {g — Kristq irjo misija. Raudona simbolizuoja kraujq, kuri Jis praliejo ui müsq iáganyma, ialia - nauja ir amiinajj gyvenima, kurj Jis mums siülo. Sios spalvos yra büdingos kalédinéms dekoracijoms.
 11. 11. Puansetija - gélé, vadinama Kalédq Zvaigíde, Kalédq Iaiko géliq karaliené. Puansetija atkeliavo ¡á Meksikos, kur nuo XVIII a. ji Iaikoma Betliejaus ivaigidés simboliu. ’ Viena meksikieéiq Iegenda pasakoja apie maña berniukq, kuris neturéjo ka i‘ y. ) padovanoti Küdikéliui Kristui per jo gimtadieni. KoI jis meldési bainyóioje, jo maldos buvo iéklausytos ir éalia jo praiydo "Sventosios Nakties gélé“ — puansetija.
 12. 12. Ledinukq Iazdelé — Iedinukai, kuriq forma yra kaip piemenéliq iazda, primena apie Jézq, Gerajj Ganytoja. Ledinukq Iazdelés, nuspalvintos balta ir raudona spalva, simbolizuoja pralieta Kristaus krauja ir malones bei naujo gyvenimo, kurj Jis mums teikia, tyruma.
 13. 13. A . - 5"'_‘, _ i ‘ÉH , . i NN- I ï y —. _ - . : ¿L ‘. . ¡ “s L - 3 P‘ Á k; > ’ _v v- 4 Angelai praneáé apie Vieépaties Jézaus gimimq. Angelq figürélés daínai naudojamos puoéiant Kalédq eglute.
 14. 14. Kalédq ivaigidé praneéé apie Kristaus gimima ¡r nurodé iéminóiams kelia. Apie Kalédq ivaigide sukurta nemaiai giesmiq. Kalédq atvirukuose ivaigidé imta vaizduoti apie XIX a. vid. ivaigidémis puoéiamos egliq viréünés.
 15. 15. Kalédq eglutés Iemputés primena apie éviesa, kuria Kristus atneéé pasauliui. Lemputés taip pat simbolizuoja ívaigides. Seniau, norédami apáviesti Kalédq eglute, imones puoédavo ja ivakémis.
 16. 16. l i 2M 1 4 y u l " i l ‘ i i 5: :2 . i 4'! ¿' i , ‘ ‘Í- L Í ' ¡.5 ‘x K . i ’ ' . ; " EJ . u‘ ‘ fa H v. . u‘, - . ._. Varpeliai primena apie bainyéios varpus, skambinanéius praneéti diiaugsminga iinia - apie Jézaus gimima.
 17. 17. Saldüs kepiniai su diiovintais vaisiais, egzotiékais prieskoniais (imbieru) simbolizuoja egzotiékas brangenybes, kurias trys karaliai ¡é Rytq atneéé Küdikéliui.
 18. 18. Dovanq kojinés susijusios su legenda apie év. MikalojLj, kuris, norédamas anonimiákai padéti vienai vargéq éeimai, jmeté jiems monetq per kamina. Monetos sukrito j kojines, kurios buvo pakabintos diiüti.
 19. 19. Jei atpaiinsime áiuos simbolius, vykstant karétligiékam pasirengimui Kalédoms, mums pavyks daug lengviau susitelkti Adventui ir pasirengti ateinanéiam Jézaus gimimui. Í. v‘ V _ ‘¿M 3". . A ‘ ¡"(ï/ “¡v/ í" ‘is’ -, . ‘ "¿Ïsïïu n y, 7-‘ -, w.. ¿.¡ . r , . -, r ÜXq fl 14.715,’; -. ’ ' ‘-¡l‘ ¡a/ I’ {ÜÏ-ÏJ ‘n , 2.: . - . ¿ w. - i; «.t-"" e‘ - «Hi ¡un v j . m"-- m l M . xl / r a4 4 - ' u. ZÏ- ’ ' 9 I ’/ “ ’ - ' ' 4 El] }’ y L‘ f“ I ¡¡ ’ ,7 , , ¿Jïpq? flh/ rxl{'_¡ r . ¿A Vi? Í/ ¡I a’ ‘4 ¡‘Íïdw 5'. ‘ ‘"4’ _ ¡ n‘ ‘ "p. ‘ ‘ ‘ «. 72%. ". ‘ / ¡J¿{É¡‘ l
 20. 20. Kai kita kartq vitrinoje pamatysite Kalédq Senelj, sédintj prie Kalédq eglutés, apsupta vainikq ir ¡é radijo sklindanóiq Kalédq giesmiq, prisiminkite, kokia ¡é tiesq éio meto íinia mums. zmi9@

×