O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Behoeftengericht en Gecoördineerd Aanbod

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Behoeftengericht en Gecoördineerd Aanbod (20)

Mais de Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk vzw (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Behoeftengericht en Gecoördineerd Aanbod

 1. 1. Werken aan een behoeftegericht en gecoördineerd educatief aanbod Trefdag 20 november 2009 Regie: Sofie Verhoeven & Frank Cockx (SoCiuS) Starring: Danni Godart (V+ Antwerpen), Brigitte Pattyn (V+ Gent-Eeklo), Marylène Vrolix (V+ Limburg)
 2. 2. Inleiding <ul><li>DEEL 2: VRAGEN </li></ul><ul><li>DEEL 1: PRESENTATIE </li></ul><ul><ul><li>Situering van het project </li></ul></ul><ul><ul><li>Contouren van het project </li></ul></ul><ul><ul><li>Verloop en instrumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandachtspunten en tips </li></ul></ul>
 3. 3. Situering <ul><li>Een vervolgproject </li></ul><ul><li>EDUBELL-onderzoek (proefregio’s, nadien Vlaanderen) </li></ul><ul><ul><li>Regionale rapporten met educatieve behoeften </li></ul></ul><ul><li>Decreet inzake V+ </li></ul><ul><ul><li>Behoeftedekkend aanbod niet-formele educatie in de regio </li></ul></ul><ul><ul><li>Coördinerende functie m.b.t. het niet-formele aanbod in de regio </li></ul></ul><ul><li>Een onderzoeksproject </li></ul><ul><li>Methodologie van het actie- of handelingsonderzoek </li></ul><ul><li>Onderzoeksvragen </li></ul><ul><ul><li>Op welke wijze kan een V+ vorm geven aan behoeftegericht werken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Op welke wijze kan behoeftegericht werken geïntegreerd worden in de coördinerende opdracht van een V+? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegeven de opgedane ervaringen: welke aandachtspunten? </li></ul></ul>Deel 1: PRESENTATIE
 4. 4. <ul><li>Behoeftedetectie onderzocht </li></ul><ul><ul><li>Cockx, F. & Leenknegt, R. (2005). Op zoek naar behoeften. In Y. Larock, F. Cockx, G. Gehre, e.a. (eds). Spoor zoeken. Handboek sociaal-cultureel werk met volwassenen (pp. 417-440). Gent. Academia Press. </li></ul></ul><ul><li>Behoeftegericht werken  behoefteonderzoek </li></ul><ul><li>Vraaggestuurd versus behoeftegericht </li></ul>Kwalitatief (interpreteren, bevragen, meest zinvolle,…) Kwantitatief (tellen, hardst roepende, meest dringde,..) Detecteren, zoeken Registreren, oplijsten Toekomstgericht (over x-jaren, proactief,…) Hier en nu (logica van de dag, brandjes blussen,…) Behoeftegericht Vraaggestuurd
 5. 5. Voor alle duidelijkheid: <ul><li>GEEN nieuw behoefteonderzoek </li></ul><ul><li>GEEN verslag over EDUBELL </li></ul><ul><li>ALS FOCUS: </li></ul><ul><li>≠ uitspraken over het nut en de zinvolheid van de EDUBELL-methodologie en – resultaten </li></ul><ul><li>= hoe kunnen V+ omgaan met resultaten van (eender welk) behoefteonderzoek in functie van hun decretale opdrachten </li></ul><ul><ul><li>waarbij de EDUBELL-resultaten als startpunt en als nuttig en zinvol materiaal dienst deden: </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgetest in proefregio’s en na bijstelling toegepast in andere regio’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Regionale rapporten, Vlaams overzichtsrapport en thema/doelgroeprapport door SoCiuS </li></ul></ul><ul><ul><li>Stem van verschillende actoren en potentiële deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Triangulatie van methoden (statistieken, enquêtes, interviews, beraden) </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiek toegankelijk materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Hot-stuff (deel van publiek debat) </li></ul></ul>
 6. 6. Contouren <ul><li>Project van DIVA (Dienst Informatie Vorming en Afstemming) </li></ul><ul><li>Uitgevoerd door SoCiuS </li></ul><ul><li>Ontwikkelingsproject: </li></ul><ul><ul><li>(ontwikkelings) PROJECT : beperkende contextfactoren: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>in tijd: april 2007 t.e.m. mei 2008 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gelimiteerd in beschikbare begeleidende man/vrouwkracht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goodwill van de V+ (open oproep aan de 13 V+: 4 reageerden waarvan 1 zich terugtrok na de eerste verkennende vergadering) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ONTWIKKELING (sproject): stimulerende contextfactoren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuw, uitdagend, voortrekkersrol </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De luxe om te leren uit “trial and error” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het “learning-by-doing”-principe </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Verloop Voorfase (april-mei 2007) Bepalen van de startpositie Ontwerpfase (mei-juli 2007) Wat, hoe? Met wie, wanneer? Externen betrekken? Intern met eigen V+? Evaluatiefase (ma.-april 2008) Terugblik op het proces en rapportage (cf. evaluatie en intervisiemoment) Netwerkkaart partners <ul><li>Thema/doelgroep </li></ul><ul><li>Verdiepen </li></ul><ul><li>Aanbodsanalyse </li></ul>Afstemming Acties Implementatiefase (juni 08 - 2009) Inbouwen in programmatie en beleidsplan Uitvoeringsfase (sept 07 -febr. 08) Analyse educatieve behoeften Intern met eigen V+? Analyse educatieve behoeften Netwerkkaart partners Externen betrekken? <ul><li>Thema/doelgroep </li></ul><ul><li>Verdiepen </li></ul><ul><li>Aanbodsanalyse </li></ul>Afstemming Acties Inbouwen in programmatie en beleidsplan
 8. 8. Instrumenten <ul><li>Stramien verloop extern overleg </li></ul><ul><ul><li>Leidraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzet aanbodsfiche </li></ul></ul>Extern overleg (maart-april 2008) <ul><li>Opstellen behoefteschema </li></ul><ul><ul><li>Leidraad </li></ul></ul>Interne analyse prioritaire educatieve behoefte(n) (februari-maart 2008) Opstellen netwerkkaart (januari-februari 2008) <ul><li>Prioriteringsoefening </li></ul><ul><ul><li>EXCEL-format </li></ul></ul>Intern prioriteren van de behoeften (oktober-december 2007) Bepaling criteria voor de selectie van behoeften (september-oktober 2007) <ul><li>Vragenlijst uitgangspositie </li></ul><ul><ul><li>Handvat start </li></ul></ul>Bepalen van de uitgangspositie en afspraken (april-augustus 2007) Ontwikkelde instrumenten Genomen stappen
 9. 9. <ul><li>Figuur: het ontwikkelen van een behoeftedekkend aanbod </li></ul>Enkele tips Stap 1: Bepaal de plaats in V+ Stap 2: Inwerken en simplifiëren Stap 3: Keuzes maken Stap 4: Denkend doen Stap 5: Breek uit jezelf Organiseren en motiveren
 10. 10. Het ei van Columbus Vormingplus: <ul><li>De plaats van behoeftegericht werken in de werking </li></ul>EDUBELL Andere onderzoeken Onmiddellijk inspelen op acute en/of gearticuleerde vragen/opdrachten Eigen dada’s Eisen vanuit reguliere werking <ul><li>Bepaal de plaats binnen V+ </li></ul>Behoeftegericht Vraaggestuurd Aanbodgestuurd
 11. 11. Alleen is maar alleen <ul><li>Bepaal de plaats binnen V+ </li></ul><ul><li>Vanuit organisatieperspectief: </li></ul><ul><ul><li>Zorg voor een draagvlak voor de verantwoordelijke medewerker </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak het project, de aandacht voor behoeftengericht werken tot een gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg ervoor dat je belangrijke buitenstaanders (RvB, AV, sleutelfiguren, belangengroepen,…) mee hebt </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak werk van het zichtbaar maken van de inspanningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Werken met een afzonderlijke proces- en themaverantwoordelijke is zeer behulpzaam </li></ul></ul><ul><li>Vanuit medewerker(s)perspectief </li></ul><ul><ul><li>Ga op zoek naar open geesten en medestanders in je organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzie voldoende tijd voor deze opdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Een andere relatie t.o.v. collega’s: gevoeligheid </li></ul></ul>
 12. 12. Betrek jezelf op en anderen bij de werkzaamheden <ul><li>Jezelf inwerken in rapporten, wetenschappelijke literatuur, belangenstructuren, projecten en organisaties die in de regio met het thema of de doelgroep bezig zijn, enz. is een noodzakelijke voorwaarde </li></ul><ul><li>Sta voldoende stil bij je communicatie naar de buitenwereld (collega’s, coördinator, RvB, maar ook t.a.v. externe partners) </li></ul><ul><li>Maak het niet te ingewikkeld of te moeilijk </li></ul>2. Inwerken en simplifiëren
 13. 13. Vooruitgang = keuzes maken 3. Keuzes maken <ul><li>Welke belangrijke keuzes? </li></ul><ul><ul><li>Kies je voor een thema en/of een doelgroep? </li></ul></ul><ul><ul><li>Op welke inhoud werk je verder? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie (intern-extern) wanneer betrekken en hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Representativiteit ≠ veelheid </li></ul></ul><ul><li>Denk aan een trechter </li></ul><ul><ul><li>De veelheid kleiner maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedereen meekrijgen en meehebben </li></ul></ul><ul><ul><li>Durf beslissingen nemen en knopen doorhakken </li></ul></ul><ul><li>Tellen kan helpen, mits het nodige overleg </li></ul><ul><ul><li>Cf. discussies over de criteria, over de uitkomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Je betrekt je collega’s, zet de neuzen in dezelfde richting </li></ul></ul><ul><ul><li>Het wordt een ‘gewogen’ beslissing </li></ul></ul><ul><ul><li>Collega’s worden mede-eigenaar van het resultaat </li></ul></ul>
 14. 14. De noodzaak aan ‘denkende doeners’ 4. Denkend doen <ul><li>DENKEN </li></ul><ul><li>De hardnekkige opvatting over de onverzoenbaarheid tussen ‘denken’ en ‘doen’ is onvruchtbaar </li></ul><ul><ul><li>Niets is praktischer dan een goede theorie (Kurt Lewin) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezegde: eerst denken dan doen </li></ul></ul><ul><li>Bewaak behoeftegericht werken en vermijd aanbodreflexen </li></ul><ul><li>Bereid de bijeenkomst met externen goed voor (te nemen stappen + einddoel) </li></ul><ul><li>DOEN </li></ul><ul><li>Jij weet er veel van, de andere(n) niet </li></ul><ul><ul><li>Wees voorbereid </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg tijdig voor de nodige documenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk met schema’s maar voorzie in een heldere uitleg </li></ul></ul>
 15. 15. Coördineren is een geduldig zoeken naar afstemming 5. Breek uit jezelf <ul><li>De V+ hebben geen coördinatie-mandaat t.a.v. de anderen </li></ul><ul><ul><li>Coördinatie niet formele educatie niet als ‘chef spelen’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Coördinatie niet formele educatie wel als stimuleren van overleg en afstemming = een langzaam en geduldig proces </li></ul></ul><ul><li>Eens blinde vlekken vastgesteld: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen nieuw aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitproberen, evalueren en afvoeren of bijstellen nieuw aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Dan pas in het programmaboekje </li></ul></ul><ul><li>Educatie is een ruim begrip </li></ul><ul><li>Vermijd aanbodsgerichte reflexen </li></ul><ul><li>Vertrek van een concrete formulering van behoeften (bij het opgestelde behoefteschema) </li></ul>
 16. 16. Op elk moment organiseren en motiveren Organiseren & motiveren <ul><li>Organiseren: </li></ul><ul><ul><li>Maak een planning op en grijp daar regelmatig naar terug </li></ul></ul><ul><ul><li>Wees streng en strikt als het op de fasering en deadlines aankomt </li></ul></ul><ul><ul><li>Situeer telkens t.a.v. de anderen in welke fase je op dat moment zit </li></ul></ul><ul><li>Motiveren: </li></ul><ul><ul><li>Er zijn lastige momenten (voor iedereen) maar kleine attenties kunnen de zaken aangenaam maken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creatieve maar doelgerichte werkvormen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waardering van de inspanningen van collega’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Have fun! </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Deel 2: VRAGEN Dank voor de aandacht … en als uitsmijter: <ul><li>Cd-rom met: </li></ul><ul><ul><li>Eindrapport </li></ul></ul><ul><ul><li>Instrumenten en handleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Powerpointpresentatie </li></ul></ul><ul><li>Gratis exemplaren via www.socius.be </li></ul><ul><li>(levenslang & -breed leren / basismateriaal) </li></ul>

×