O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫העיר‬ ‫חזון‬ ‫מתוך‬
•‫מזמין‬ ‫ציבורי‬ ‫מרחב‬ ‫בעלת‬ ‫עיר‬,‫מידה‬ ‫ובקנה‬ ‫איכותי‬
‫אנושי‬,‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫ה...
‫ברגל‬ ‫הליכה‬ ‫למה‬?
‫בטוח‬ ‫יותר‬
‫העירוני‬ ‫לרחוב‬ ‫חיים‬ ‫מביאים‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬
‫הביטחון‬ ‫לתחושת‬ ‫ומוסיפים‬
‫בריא‬ ‫...
‫יום‬ ‫מדי‬ ‫בעיר‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫המוני‬
‫הולכי‬ ‫ספירת‬
‫יומית‬ ‫רגל‬
‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬
‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫מספר‬
‫אחד‬ ‫ביו...
‫בעיר‬ ‫צועדים‬ ‫רבים‬ ‫וקשישים‬ ‫ילדים‬
‫הולכי‬ ‫ספירת‬
‫יומית‬ ‫רגל‬
‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬
"‫מטרו‬-‫רגל‬"
‫כ‬-20,000‫ביום‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬
=
400‫מלאים‬ ‫אוטובוסים‬
=
130‫מלאים‬ ‫מטרו‬ ‫קרונות‬
‫היממה‬ ‫לאורך‬ ‫הליכה‬
0
400
800
1200
1600
2000
‫בגין‬
‫הברזל‬31
‫רוטשילד‬ ‫שדרות‬50
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫נמל‬
‫ברכב‬ ‫לעבודה‬ ‫מגיע‬ ‫עדיין‬ ‫הציבור‬ ‫מרבית‬
‫בעיר‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫וסיכונים‬ ‫קשיים‬
‫בצמתים‬ ‫בטיחות‬ ‫בעיות‬
‫בצמתים‬ ‫בטיחות‬ ‫בעיות‬
‫האופניים‬ ‫לרוכבי‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫בין‬ ‫חיכוך‬
"‫מדרכות‬ ‫חניית‬"
‫אופניים‬ ‫ושבילי‬ ‫מדרכות‬ ‫חסימת‬
‫כלי‬ ‫עם‬ ‫מסוכן‬ ‫ממשק‬‫גדולים‬ ‫תחבורה‬
‫באוכלוסייה‬ ‫למספרם‬ ‫ביחס‬ ‫דרכים‬ ‫תאונות‬ ‫הרוגי‬
‫בישראל‬
1-11.2014
‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫הרשות‬ ‫נתוני‬
‫דרכים‬ ‫בתאונות‬ ‫הרוגים‬
‫בישראל‬
1-9.2014(‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫לתקופה‬ ‫בהשוואה‬)
‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫הרשות‬ ‫נ...
‫בתאונות‬ ‫נפגעים‬‫דרכים‬
‫אביב‬ ‫בתל‬-‫יפו‬
1-9.2014(‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫לתקופה‬ ‫בהשוואה‬)
‫רגל‬ ‫בהולכי‬ ‫הפגיעה‬ ‫רמות‬
‫אביב‬ ‫בתל‬-‫יפו‬
1-9.2014(‫אשתקד‬ ‫זהה‬ ‫לתקופה‬ ‫והשוואה‬)
‫התנועה‬ ‫אגף‬ ‫נתוני‬,‫יפו‬ ...
‫הגדול‬ ‫האתגר‬
‫יותר‬ ‫ובטוחה‬ ‫נגישה‬ ‫עיר‬ ‫יוצרים‬ ‫איך‬
‫רגל‬ ‫להולכי‬?
1.‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫בטוחה‬ ‫תכנון‬ ‫מדיניות‬
‫המטרה‬–‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫העדפת‬ ‫אזור‬ ‫יצירת‬
‫הפרטי‬ ‫הרכב‬ ‫על‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫העדפת‬
‫בטוחה‬ ‫להליכה‬ ‫מתאימה‬ ‫תשתית‬ ‫...
‫תא‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬/5000
‫ל‬‫עידוד‬‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬‫התכנית‬ ‫בתחום‬
‫לצורך‬‫באזורי‬‫תנועה‬ ‫מיתון‬
‫לאפשרות‬‫ל‬‫התשת...
‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫סקר‬
‫מזרח‬ ‫חיבור‬-‫מערב‬
‫גשר‬‫יהודית‬-
‫ביצרון‬
2.‫בטיחות‬ ‫בעיות‬ ‫ופתרון‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפור‬
‫תשתיות‬|‫תנועה‬ ‫מיתון‬
‫תשתיות‬|‫תנועה‬ ‫מיתון‬
‫תשתיות‬|‫הולץ‬ ‫צומת‬ ‫שינוי‬
‫תשתיות‬|‫וולפסון‬ ‫הרצל‬ ‫צומת‬ ‫רמזור‬
‫תשתיות‬|‫הרגל‬ ‫להולכי‬ ‫הרוכבים‬ ‫בין‬ ‫פיסית‬ ‫הפרדה‬
‫הסברה‬|‫צמצום‬‫לאופניים‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫בין‬ ‫חיכוך‬
‫הסרת‬‫מפגעים‬|‫הפיס‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬
‫מפגעים‬ ‫הסרת‬|‫המדרכות‬ ‫על‬ ‫הרגל‬ ‫להולכי‬ ‫מרחב‬ ‫שמירת‬
‫טכנולוגיה‬|‫ורוכבים‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫להגנת‬ ‫גלאים‬
‫בהצלחה‬ ‫נוסה‬‫באטובוסים‬‫להפחתה‬ ‫והביא‬ ‫בלונדון‬
‫של‬ ‫דרמטית‬80%‫...
3.‫הסברה‬,‫חינוך‬
‫הליכה‬ ‫ועידוד‬
‫בטוחה‬ ‫ורכיבה‬
‫בדרכים‬ ‫ובטיחות‬
‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הדרכה‬ ‫מרכזי‬
‫פרויקט‬"‫ערים‬ ‫אופני‬"
‫זה‬ ‫משמרות‬"‫ב‬
‫חדש‬!‫בטוחה‬ ‫הליכה‬ ‫פרויקט‬
•‫תוך‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫ההליכה‬ ‫עידוד‬
‫ובטיחותית‬ ‫נוחה‬ ‫תשתית‬ ‫יצירת‬
‫להליכה‬
•‫דרכי‬ ‫בטיחות‬ ‫וקידום‬ ‫שיפור‬
‫הילדי...
‫פעילות‬ ‫תחילת‬
•‫ינואר‬2015-‫בפועל‬ ‫יישום‬:‫ספטמבר‬2015
‫פעולה‬ ‫ערוצי‬
•‫תשתיות‬ ‫שיפור‬
•‫בטוחה‬ ‫הליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫הג...
‫שלנו‬ ‫השותפים‬:
•‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬-‫יפו‬|‫האסטרטגית‬ ‫היחידה‬;‫ותשתיות‬ ‫בינוי‬ ‫מינהל‬;
‫התנועה‬ ‫אגף‬;‫החינוך‬ ‫מינ...
‫ויעדים‬ ‫מטרות‬-2015
•‫פרויקט‬
‫הליכה‬
‫בטוחה‬–
‫וניתוח‬ ‫מיפוי‬
‫ויישום‬ ‫נתונים‬
‫כולל‬ ‫בפועל‬
‫תיקוני‬
‫תשתיות‬
•‫חדש...
4.‫מגינה‬ ‫אכיפה‬
‫מגינה‬ ‫אכיפה‬
•‫כלי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫זכות‬ ‫יש‬ ‫הרגל‬ ‫להולכי‬
‫המדרכות‬ ‫על‬ ‫הרכב‬.
•‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אכיפה‬...
‫ביחד‬ ‫להשיג‬ ‫נשאף‬ ‫מה‬?
‫מספר‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫צמצום‬
‫בתאונות‬ ‫הנפגעים‬
‫תרבות‬ ‫שינוי‬‫ההתניידות‬‫בעיר‬
‫נעים‬ ‫ציב...
‫ב‬-5‫נשאף‬ ‫הקרובות‬ ‫השנים‬
‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להעלות‬
‫ב‬ ‫לפחות‬ ‫בעיר‬-10%,‫חשבון‬ ‫על‬
‫נכנסות‬ ‫מכונית‬ ‫מ...
מצגת ועדת בטיחות בדרכים דצמבר 2014
מצגת ועדת בטיחות בדרכים דצמבר 2014
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

מצגת ועדת בטיחות בדרכים דצמבר 2014

391 visualizações

Publicada em

מצגת ועדת בטיחות בדרכים דצמבר 2014

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

מצגת ועדת בטיחות בדרכים דצמבר 2014

 1. 1. ‫העיר‬ ‫חזון‬ ‫מתוך‬ •‫מזמין‬ ‫ציבורי‬ ‫מרחב‬ ‫בעלת‬ ‫עיר‬,‫מידה‬ ‫ובקנה‬ ‫איכותי‬ ‫אנושי‬,‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫המעודדת‬‫ומטפחת‬ ‫ערכיה‬ ‫ואת‬ ‫הירוקה‬ ‫חזותה‬ ‫את‬‫והאקולוגיים‬ ‫הנופיים‬. •‫תל‬-‫אביב‬-‫יפו‬‫אל‬ ‫ומבקריה‬ ‫תושביה‬ ‫את‬ ‫תחזיר‬ ‫הרחוב‬‫המסחרי‬ ‫הרחוב‬ ‫החייאת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫העירוני‬ ‫בעיר‬ ‫החיים‬ ‫למוקד‬ ‫והחזרתו‬ ‫העירוני‬.
 2. 2. ‫ברגל‬ ‫הליכה‬ ‫למה‬? ‫בטוח‬ ‫יותר‬ ‫העירוני‬ ‫לרחוב‬ ‫חיים‬ ‫מביאים‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫הביטחון‬ ‫לתחושת‬ ‫ומוסיפים‬ ‫בריא‬ ‫יותר‬ ‫הגופני‬ ‫הכושר‬ ‫את‬ ‫משפרת‬ ‫ברגל‬ ‫תנועה‬ ‫והבריאות‬ ‫נקי‬ ‫יותר‬ ‫מהכביש‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫מורידה‬ ‫הליכה‬, ‫את‬ ‫ומצמצמת‬ ‫התנועה‬ ‫עומסי‬ ‫מפחיתה‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬
 3. 3. ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫בעיר‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫המוני‬ ‫הולכי‬ ‫ספירת‬ ‫יומית‬ ‫רגל‬ ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫מספר‬ ‫אחד‬ ‫ביום‬ ‫שנמדד‬ ‫באלנבי‬64‫מאכלס‬ 400‫אוטובוסים‬
 4. 4. ‫בעיר‬ ‫צועדים‬ ‫רבים‬ ‫וקשישים‬ ‫ילדים‬ ‫הולכי‬ ‫ספירת‬ ‫יומית‬ ‫רגל‬ ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬
 5. 5. "‫מטרו‬-‫רגל‬" ‫כ‬-20,000‫ביום‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ = 400‫מלאים‬ ‫אוטובוסים‬ = 130‫מלאים‬ ‫מטרו‬ ‫קרונות‬
 6. 6. ‫היממה‬ ‫לאורך‬ ‫הליכה‬ 0 400 800 1200 1600 2000 ‫בגין‬ ‫הברזל‬31 ‫רוטשילד‬ ‫שדרות‬50 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫נמל‬
 7. 7. ‫ברכב‬ ‫לעבודה‬ ‫מגיע‬ ‫עדיין‬ ‫הציבור‬ ‫מרבית‬
 8. 8. ‫בעיר‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫וסיכונים‬ ‫קשיים‬
 9. 9. ‫בצמתים‬ ‫בטיחות‬ ‫בעיות‬
 10. 10. ‫בצמתים‬ ‫בטיחות‬ ‫בעיות‬
 11. 11. ‫האופניים‬ ‫לרוכבי‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫בין‬ ‫חיכוך‬
 12. 12. "‫מדרכות‬ ‫חניית‬"
 13. 13. ‫אופניים‬ ‫ושבילי‬ ‫מדרכות‬ ‫חסימת‬
 14. 14. ‫כלי‬ ‫עם‬ ‫מסוכן‬ ‫ממשק‬‫גדולים‬ ‫תחבורה‬
 15. 15. ‫באוכלוסייה‬ ‫למספרם‬ ‫ביחס‬ ‫דרכים‬ ‫תאונות‬ ‫הרוגי‬ ‫בישראל‬ 1-11.2014 ‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫הרשות‬ ‫נתוני‬
 16. 16. ‫דרכים‬ ‫בתאונות‬ ‫הרוגים‬ ‫בישראל‬ 1-9.2014(‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫לתקופה‬ ‫בהשוואה‬) ‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫הרשות‬ ‫נתוני‬
 17. 17. ‫בתאונות‬ ‫נפגעים‬‫דרכים‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬-‫יפו‬ 1-9.2014(‫אשתקד‬ ‫המקבילה‬ ‫לתקופה‬ ‫בהשוואה‬)
 18. 18. ‫רגל‬ ‫בהולכי‬ ‫הפגיעה‬ ‫רמות‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬-‫יפו‬ 1-9.2014(‫אשתקד‬ ‫זהה‬ ‫לתקופה‬ ‫והשוואה‬) ‫התנועה‬ ‫אגף‬ ‫נתוני‬,‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬
 19. 19. ‫הגדול‬ ‫האתגר‬ ‫יותר‬ ‫ובטוחה‬ ‫נגישה‬ ‫עיר‬ ‫יוצרים‬ ‫איך‬ ‫רגל‬ ‫להולכי‬?
 20. 20. 1.‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫בטוחה‬ ‫תכנון‬ ‫מדיניות‬
 21. 21. ‫המטרה‬–‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫העדפת‬ ‫אזור‬ ‫יצירת‬ ‫הפרטי‬ ‫הרכב‬ ‫על‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫העדפת‬ ‫בטוחה‬ ‫להליכה‬ ‫מתאימה‬ ‫תשתית‬ ‫יצירת‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫העצמת‬
 22. 22. ‫תא‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬/5000 ‫ל‬‫עידוד‬‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬‫התכנית‬ ‫בתחום‬ ‫לצורך‬‫באזורי‬‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ‫לאפשרות‬‫ל‬‫התשתיות‬ ‫שיפור‬‫הרגל‬ ‫להולכי‬ ‫לקביעת‬‫לאופניים‬ ‫תשתיות‬‫התכנית‬ ‫בתחום‬ (‫סעיף‬3.8.1) ‫הועדה‬‫תחליט‬‫בדבר‬‫הפקדתה‬‫של‬‫תכנית‬‫הכוללת‬‫שטח‬ ‫המסומן‬‫כאזור‬‫העדפת‬‫הולכי‬‫רגל‬‫רק‬‫אם‬‫הונחה‬‫בפני‬‫הועדה‬ ‫חוות‬‫דעת‬‫תחבורתית‬‫אשר‬‫מתייחסת‬,‫בין‬‫היתר‬,‫לאפשרות‬:
 23. 23. ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫סקר‬
 24. 24. ‫מזרח‬ ‫חיבור‬-‫מערב‬ ‫גשר‬‫יהודית‬- ‫ביצרון‬
 25. 25. 2.‫בטיחות‬ ‫בעיות‬ ‫ופתרון‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפור‬
 26. 26. ‫תשתיות‬|‫תנועה‬ ‫מיתון‬
 27. 27. ‫תשתיות‬|‫תנועה‬ ‫מיתון‬
 28. 28. ‫תשתיות‬|‫הולץ‬ ‫צומת‬ ‫שינוי‬
 29. 29. ‫תשתיות‬|‫וולפסון‬ ‫הרצל‬ ‫צומת‬ ‫רמזור‬
 30. 30. ‫תשתיות‬|‫הרגל‬ ‫להולכי‬ ‫הרוכבים‬ ‫בין‬ ‫פיסית‬ ‫הפרדה‬
 31. 31. ‫הסברה‬|‫צמצום‬‫לאופניים‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫בין‬ ‫חיכוך‬
 32. 32. ‫הסרת‬‫מפגעים‬|‫הפיס‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬
 33. 33. ‫מפגעים‬ ‫הסרת‬|‫המדרכות‬ ‫על‬ ‫הרגל‬ ‫להולכי‬ ‫מרחב‬ ‫שמירת‬
 34. 34. ‫טכנולוגיה‬|‫ורוכבים‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫להגנת‬ ‫גלאים‬ ‫בהצלחה‬ ‫נוסה‬‫באטובוסים‬‫להפחתה‬ ‫והביא‬ ‫בלונדון‬ ‫של‬ ‫דרמטית‬80%‫הדרכים‬ ‫תאונות‬ ‫בהיקף‬!
 35. 35. 3.‫הסברה‬,‫חינוך‬ ‫הליכה‬ ‫ועידוד‬ ‫בטוחה‬ ‫ורכיבה‬ ‫בדרכים‬ ‫ובטיחות‬
 36. 36. ‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הדרכה‬ ‫מרכזי‬
 37. 37. ‫פרויקט‬"‫ערים‬ ‫אופני‬"
 38. 38. ‫זה‬ ‫משמרות‬"‫ב‬
 39. 39. ‫חדש‬!‫בטוחה‬ ‫הליכה‬ ‫פרויקט‬
 40. 40. •‫תוך‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫ההליכה‬ ‫עידוד‬ ‫ובטיחותית‬ ‫נוחה‬ ‫תשתית‬ ‫יצירת‬ ‫להליכה‬ •‫דרכי‬ ‫בטיחות‬ ‫וקידום‬ ‫שיפור‬ ‫הילדים‬ ‫של‬ ‫ההליכה‬ •‫בדרכים‬ ‫הגודש‬ ‫הפחתת‬ •‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫הפחתת‬ •‫הבריאות‬ ‫שיפור‬ •‫ההליכה‬ ‫עידוד‬–‫ספורט‬ ‫בטוחה‬ ‫הליכה‬|‫הפרויקט‬ ‫ליבת‬
 41. 41. ‫פעילות‬ ‫תחילת‬ •‫ינואר‬2015-‫בפועל‬ ‫יישום‬:‫ספטמבר‬2015 ‫פעולה‬ ‫ערוצי‬ •‫תשתיות‬ ‫שיפור‬ •‫בטוחה‬ ‫הליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫הגדרת‬ •‫והסברה‬ ‫הדרכה‬ •‫הפיילוט‬ ‫פיתוח‬ •‫רישום‬ ‫אזורי‬ ‫לפי‬ ‫תאונות‬ ‫מיפוי‬ •‫ההליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫ניטור‬(‫סקרים‬) •‫לפיילוט‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫איתור‬ •‫ביה‬ ‫הליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫הערכת‬"‫ס‬ •‫בטוחה‬ ‫הליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫רשת‬ ‫והגדרת‬ ‫איתור‬ •‫המסלולים‬ ‫פיתוח‬(‫תשתיות‬,‫ובטיחות‬ ‫שילוט‬) •‫הטמעה‬-‫והסברה‬ ‫הדרכה‬,‫בקהילה‬ ‫קמפיין‬ ‫כולל‬ ‫רחבה‬ ‫תכנית‬ ‫יישום‬ •‫בטוחה‬ ‫להליכה‬ ‫עמדה‬ ‫ונייר‬ ‫המלצות‬ ‫גיבוש‬ •‫בעיר‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫לכל‬ ‫יישום‬ ‫תכנית‬ ‫יצירת‬ •‫מדורג‬ ‫יישום‬ ‫בטוחה‬ ‫הליכה‬|‫עקרונות‬
 42. 42. ‫שלנו‬ ‫השותפים‬: •‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬-‫יפו‬|‫האסטרטגית‬ ‫היחידה‬;‫ותשתיות‬ ‫בינוי‬ ‫מינהל‬; ‫התנועה‬ ‫אגף‬;‫החינוך‬ ‫מינהל‬;‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫הנהלות‬;‫הרשות‬ ‫לתחבורה‬,‫וחניה‬ ‫תנועה‬;‫אגף‬‫רובעים‬‫ושכונות‬;‫למחקר‬ ‫המרכז‬ ‫חברתי‬;‫התפעול‬ ‫חטיבת‬;‫הדוברות‬ ‫אגף‬;‫התקציבים‬ ‫אגף‬ •‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬|‫האדם‬ ‫וסביבת‬ ‫לגיאוגרפיה‬ ‫החוג‬:‫פרופ‬' ‫יצחק‬‫בננסון‬‫ופרופ‬'‫אומר‬ ‫יצחק‬ •‫ארגון‬"‫בטרם‬"|‫בישראל‬ ‫ילדים‬ ‫בבטיחות‬ ‫מקצועי‬ ‫מוביל‬ •‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫הרשות‬ •‫והורים‬ ‫תושבים‬ ‫נציגי‬
 43. 43. ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬-2015 •‫פרויקט‬ ‫הליכה‬ ‫בטוחה‬– ‫וניתוח‬ ‫מיפוי‬ ‫ויישום‬ ‫נתונים‬ ‫כולל‬ ‫בפועל‬ ‫תיקוני‬ ‫תשתיות‬ •‫חדש‬ ‫קמפיין‬ ‫בנושא‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫הרוכבים‬ ‫הרגל‬ ‫להולכי‬ •‫בטיחות‬ ‫כנס‬ ‫בדרכים‬ ‫דו‬ ‫לרוכבי‬ ‫גלגלי‬ •‫אמנה‬ ‫השקת‬ ‫בין‬ ‫חברתית‬ ‫הרוכבים‬ ‫הרגל‬ ‫להולכי‬ •‫מוקד‬ ‫פתיחת‬ 106‫לתלונות‬ ‫בנושא‬ ‫תחבורה‬ •‫תחילת‬ ‫פעילות‬ ‫מנהלת‬‫סל‬"‫ע‬ -‫אכיפה‬ ‫מוגברת‬ ‫ברחובות‬ ‫העיר‬ ‫מסקנות‬ ‫יישום‬ ‫אכיפה‬ ‫פורום‬
 44. 44. 4.‫מגינה‬ ‫אכיפה‬
 45. 45. ‫מגינה‬ ‫אכיפה‬ •‫כלי‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫זכות‬ ‫יש‬ ‫הרגל‬ ‫להולכי‬ ‫המדרכות‬ ‫על‬ ‫הרכב‬. •‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אכיפה‬ ‫ובסמיכות‬ ‫בעייתיים‬ ‫באזורים‬ ‫וקהילה‬ ‫חינוך‬ ‫למוסדות‬ •‫מסוימות‬ ‫בשעות‬ ‫מוגברת‬ ‫אכיפה‬ •‫משלים‬ ‫ככלי‬ ‫אכיפה‬–‫על‬ ‫להגן‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬
 46. 46. ‫ביחד‬ ‫להשיג‬ ‫נשאף‬ ‫מה‬? ‫מספר‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫צמצום‬ ‫בתאונות‬ ‫הנפגעים‬ ‫תרבות‬ ‫שינוי‬‫ההתניידות‬‫בעיר‬ ‫נעים‬ ‫ציבורי‬ ‫מרחב‬ ‫יצירת‬ ‫ומזמין‬ ‫העירוני‬ ‫הרחוב‬ ‫חיזוק‬‫ויירוק‬‫העיר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫הפיכת‬-‫מודל‬ ‫לעיר‬ ‫יפו‬ ‫ברגל‬ ‫להליכה‬ ‫ארצית‬
 47. 47. ‫ב‬-5‫נשאף‬ ‫הקרובות‬ ‫השנים‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫ב‬ ‫לפחות‬ ‫בעיר‬-10%,‫חשבון‬ ‫על‬ ‫נכנסות‬ ‫מכונית‬ ‫מכוניות‬ ‫וליצור‬‫בטוחה‬ ‫הליכה‬ ‫של‬ ‫עיר‬, ‫ובריאה‬ ‫נעימה‬.

×