O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Bibliography
Bibliography
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Banner.pptx

  1. 1. Department of Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, ಜೀವನೀಪಾಯ, ಕೌಶಲ್ಯಾ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತ ು ಉದ್ಾ ಮಶೀಲತೆ ಇಲ್ಯಖೆ District Koushalya Mission, Ramanagara and Naandi Foundation Bengaluru ಜಲ್ಯ ಾ ಕೌಶಲಾ ಮಿಷನ್ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ನಾಂದ್ಧ ಫಾಂಡೇಶಶನ್ ಬಾಂಗಳೂರು In Association with GOVERNMENT FIRST GRADE COLLEGE, HAROHALLI - 562112 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ಹಾರೋಹಳ್ಳ ಿ DEPARTMENT OF COMMERCE & IQAC FOR 2022-23 FINAL YEAR GIRL STUDENTS OF B.A., & B.Com 21ST TO 26TH NOVEMBER 2022 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಎ. ಮತ್ತ ು ಬಿ.ಕಾ೦ ಅಾಂತಿಮ ವಷಷದ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಷನಿಯಯಿಗೆ ದ್ಧನಾಂಕ 21.11.2022 ಿಗಾಂದ್ 26.11.2022 ರ ವರೆೆ “SOFT SKILL TRAINING - ಮೃದು ಕೌಶಲಾ ತರಬೇತಿ”

×