O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto dalyvio atmintinė

1.983 visualizações

Publicada em

Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto dalyvio atmintinėje rasite naudingą informaciją apie tai, kaip teisingai susiplanuoti būsimą vizitą, jo išlaidas, projekto sutarties ypatumus bei bendrą informaciją tiek apie Mokymosi visą gyvenimą programą, tiek ir apie Švietimo mainų paramos fondą.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto dalyvio atmintinė

 1. 1. Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci programos mobiLumo projekto daLyVio atmintinė
 2. 2. 2
 3. 3. Mielasis projekto dalyvi, Sveikiname Jus, dalyvaujantį Leonardo da Vinci programos mo- bilumo projekto vizite! Tikimės, kad Jūsų vizitas bus naudingas ir įdomus, o ši atmintinė / užrašinė bus patogi ir naudinga kelionės pagalbininkė. Rekomenduojame labai atidžiai perskaityti atmintinėje / užrašinėje pateikiamą informaciją. Turėkite ją po ranka stažuotės užsienyje metu, kad, esant reikalui, rastumėte būtinąją informaciją ar pasižymėtumėte svarbiausius dalykus. Tikimės, kad garbingai atstovausite Jus išsiuntusiai organizacijai ir Lietuvai, parsivešite naudingos patirties ir grįžę nuoširdžiai pasidalin- site savo įspūdžiais! Linkime įgyti naudingų žinių ir įgūdžių, įdomios patirties ir malo- nių įspūdžių. Švietimo mainų paramos fondas 3
 4. 4. pagrinDinĖs sąvokos Naudojantis šia atmintine, Jums pravers pagrindinių sąvokų paaiš- kinimai. Mokymosi visą gyvenimą programa suteikia mokymosi galimybes nuo vaikystės iki senatvės ir apima visas ugdymo pakopas. Pagrindinis šios programos tikslas – remti mokymosi visą gyvenimą poreikį, kuriant žiniomis pagrįstą visuomenę su stabiliu ekonomikos augimu, didesniu darbo vietų skaičiumi ir geresniais socialiniais ryšiais. Mokymosi visą gy- venimą programa apima šias programas: MokyMosi visą gyveniMą prograMa Comenius erasmus Leonardo da Vinci grundtvig Mokyklinis Aukštasis mokslas ir Pradinis ir tęstinis Suaugusiųjų švietimas tęstinis mokymas profesinis mokymas mokymas skersinė programa 4 pagrindinės veiklos sritys: kalbos, IKT, politinis bendradarbiavimas, rezultatų sklaida ir panaudojimas jean monnet programa 3 pagrindinės veiklos sritys – Jean Monnet veikla, Europos institucijos, Europos asociacijos 4
 5. 5. Švietimo mainų paramos fondas administruoja Mokymosi visą gyvenimą programą Lietuvoje. Švietimo mainų paramos fondo tikslas – padėti pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo teikiamomis galimy- bėmis, administruoti programas ir skleisti jų veiklos rezultatus. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai – tai profesi- nių mokyklų moksleivių ar įmonių darbuotojų darbinė praktika užsie- nyje pagal jų studijuojamą ar įgytą specialybę bei dėstytojų, profesijos mokytojų ir kitų mokymo specialistų profesinės išvykos į užsienio šalis kelti savo kvalifikaciją, susipažinti su Europos šalių švietimo sistemomis ir mokymo metodais, pasidalinti savąja patirtimi su kolegomis. projekto rengėjas – tai organizacija, kuri parengė projektą. Ši organizacija projekte paprastai yra ir siunčiančioji (žr. Siunčiančioji organizacija). 5
 6. 6. siunčiančioji organizacija – Lietuvos Respublikos organizacija, da- lyvaujanti projekte kaip partneris ir siunčianti savo organizacijos atstovus stažuotis į užsienio partnerio organizaciją. priimančioji organizacija – užsienio šalies organizacija, kuri priima projekto dalyvius savo organizacijoje sutartam laikui. Tai užsienio partneris, kuris sutiko priimti Jūsų ir partnerių iš Lietuvos Respublikos atstovus. Tarpinė organizacija – tarpininkaujanti organizacija, kuri sutinka ras- ti savo šalyje kitas organizacijas ar įmones, priimsiančias Jus stažuotei. Lydintysis asmuo – asmuo, paskirtas lydėti į užsienį projekto daly- vius (gal net iš Jūsų organizacijos), kuris vyks su Jumis į kitą šalį ir bus kartu visą stažuotę arba dalį jos laiko. 6
 7. 7. Leonardo da VinCi prograMa Trumpai apie Leonardo da Vinci programą... „išmintis – patirties duktė“. Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci programa pavadinta žymaus Renesanso epo- chos menininko, tyrinėtojo, inžinieriaus, mokslininko – to meto nova- toriaus – vardu. Programos kūrėjai tuo norėjo pabrėžti, kad programa remia profesinio rengimo naujoves. Jūs vykstate į užsienį įgyti profesinės patirties, nes organizacija, kurioje Jūs mokotės arba dirbate, dalyvauja Leonardo da Vinci progra- mos mobilumo projekte. Jūs priklausote vienai iš 3-ų mobilumo projektų tikslinių grupių. Projektas rengiamas vienai tikslinei grupei. Grupės skirstomos pagal tai, kas vyksta stažuotis:  pirminio profesinio lygmens moksleiviai (ivT) – asmenys, besi- mokantys valstybinėse ar privačiose profesinėse mokyklose, vyks- tantys į darbines stažuotes įmonėse ar mokymo institucijose; 7
 8. 8.  darbuotojai (pLM) – asmenys, vykstantys į darbines stažuotes įmonėse ar mokymo institucijose;  profesinio mokymo specialistai (veTpro) – dėstytojų, profesijos mokytojų, mokymo programų sudarytojų, metodininkų, profesi- nio informavimo ar konsultavimo specialistų, įmonių vadybininkų, atsakingų už darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ar mokymą, patirties mainai profesinio rengimo srityje. Jūs vykstate stažuotis į vieną iš 30 Leonardo da Vinci programoje dalyvaujančių Europos šalių: Airiją, Austriją, Belgiją, Čekiją, Daniją, Di- džiąją Britaniją, Estiją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Kiprą, Latviją, Lenkiją, Liuksemburgą, Maltą, Olandiją, Portugaliją, Prancūziją, Slovakiją, Slo- vėniją, Suomiją, Švediją, Vengriją, Vokietiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Bulgariją, Rumuniją, Turkiją. Lietuva – 31-oji šioje progra- moje dalyvaujanti šalis. Lietuvoje Leonardo da Vinci programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Švietimo mainų paramos fondas geležinio vilko g. 12, 01112 vilnius Tel.: (8 5) 249 7134, 261 0592 Faks. (8 5) 249 7137 el. paštas info@smpf.lt Daugiau apie programą ir finansuojamus projektus galite sužinoti apsilankę interneto tinklalapyje http://www.smpf.lt. 8
 9. 9. viZiTo pLanaviMas 1. vizito detalės Išsiaiškinkite ir toliau pateikiamoje lentelėje užsirašykite svarbiau- sias vizito detales: siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijų asme- nis, kurie atsakingi už šį vizitą; lydinčiojo asmens kontaktus (jei reikia). Šie asmenys turėtų supažindinti Jus su svarbiausiais kelionės ir vizito aspektais, padėti iškilus sunkumams. projekto numeris LLp-Ldv-____________________ vizito pradžia ____________________ vizito pabaiga ____________________ organizacija siunčiančioji priimančioji organizacijos pavadinimas organizacijos adresas kontaktinis asmuo vardas pavardė el. pašto adresas Telefono nr. Lydintysis asmuo (jei yra) vardas pavardė el. pašto adresas Telefono nr. 9
 10. 10. 2. sutartis ir jos aspektai Prieš vizitą su Jumis, t. y. projekto dalyviu, turi būti suderinta vizito programa ir pasirašyta sutartis, kurioje nurodomi Jūsų ir siun- čiančiosios organizacijos įsipareigojimai. Šioje sutartyje privalo būti nurodytas projekto numeris, pavadinimas ir aiškiai aprašyti šie dalykai:  KUR Jūs vykstate (priimančioji organizacija, šalis).  KADA vykstate (konkrečios datos, trukmė).  KOKIU TIKSLU vykstate (stažuotės tikslai, detali stažuotės progra- ma, konkrečios užduotys).  KO iš Jūsų tikimasi (Jūsų pareigos stažuotės metu ir grįžus, atsako- mybė).  KAS Jumis rūpinsis stažuotės užsienio šalyje metu.  KOKIO dydžio išmoka Jums priklauso. Sutartyje turi būti įrašyta, KIEK mobiliosioms išlaidoms – kelionei, draudimui ir pragyve- nimui – Jums skiriama pinigų, KOKIOMIS dalimis ir KAIP jie bus išmokėti (jei priimančioji organizacija pasirūpins Jūsų apgyven- dinimu ir maitinimu, sutartyje gali būti numatyta, kad Jums pra- gyventi skirtos lėšos pervedamos būtent jai).  KOKS ir KUR kalbinis, kultūrinis parengimas numatytas Jums, kaip stažuočių projektų dalyviui (kalbos kursai, supažindinimas su už- sienio šalimi, kultūrinė programa). 10
 11. 11.  KAIP turėsite atsiskaityti grįžę iš stažuotės. Stažuotės ataskaitą tu- rėsite užpildyti Rap4Leo sistemoje adresu http://lt.rap4leo.org. Slaptažodį, kuriuo galėsite prisijungti prie šios sistemos, į Jūsų asmeninio elektroninio pašto dėžutę atsiųs kontaktinis projek- to asmuo. Užpildę visą ataskaitą, turėsite ją išspausdinti, pasirašyti ir atiduoti už projektą atsakingam savo organizacijos asmeniui. Vėliau ši ataskaita bus išsiųsta Fondui. Jūs turite teisę prašyti, kad projekto ataskaitai pildyti projekto rengėjas suteiktų Jums galimybę naudotis kompiuteriu, turinčiu interneto prieigą. Jei pildant ataskaitą Rap4Leo sistemoje kiltų klausimų, kreipkitės į savo projekto kontaktinį asmenį.  KAIP Jūsų stažuotė bus pripažįstama, įskaitoma ar įteisinama. Jūs turite teisę po stažuotės gauti Europass mobilumo doku- mentą – tai bus Jūsų asmeninis dokumentas, kuriame pateikta informacija apie stažuotės metu įgytą tarptautinę patirtį. Euro- pass mobilumo dokumentas bus naudingas Jums ieškant darbo ar siekiant tolesnių studijų, padės pateikti informaciją apie Jūsų asmeninę patirtį, įgytą užsienyje gerinant profesines žinias ir gebėjimus. Už šį dokumentą atsakingas projektą teikusios orga- nizacijos kontaktinis asmuo. Pasiteiraukite jo, ar numatyta Jums išduoti šį dokumentą po vizito. Jei šio dokumento išdavimas nenumatytas, paklauskite kontaktinio asmens apie galimybę jį gauti. Daugiau informacijos apie Europass mobilumo doku- mentą rasite čia http://www.europass.lt/mobility. 11
 12. 12. 3. kelionės dokumentai Prieš išvykdami pasitikrinkite, ar turite visus reikiamus dokumentus:  galiojančią tapatybės kortelę arba pasą (vykstant į stažuotę Tur- kijoje būtina turėti pasą);  galiojančią europos sveikatos draudimo kortelę, tinkamą medi- cininių išlaidų draudimą (vykstant į vizitą, patartina turėti sveikatos draudimą, kuris garantuotų būtinosios medicininės pagalbos užsieny- je ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokė- jimą. Europos sveikatos draudimo kortelė (toliau – ESDK)) reikalinga laivykstant į Europos Sąjungos šalis. Dalyvis, turintis šią kortelę, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Kreipdamiesi į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, įstaigos registra- tūroje ar ligoninės priimamajame pateikite savo asmens tapatybę pa- tvirtinantį dokumentą ir šią kortelę arba sveikatos draudimą. Nuolat vartojamus vaistus patartina įsigyti prieš išvykstant; 12
 13. 13.  kelionės bilietus. Patikrinkite lėktuvo bilietą, ar jame teisingai nurodytas Jūsų vardas, pavardė, skrydžio data, laikas, vieta, oro uostas, terminalo numeris. Prieš išvykstant, rekomenduotina pa- sitikrinti skrydžio laiką. Skirkite pakankamai laiko atvykimui į oro uostą, autobusų ar traukinių stotį;  pasirašytą sutartį. Būtinai perskaitykite sutartį (-is), kurią (-ias) pa- sirašėte prieš vizitą, įsidėmėkite terminus ir įsitikinkite, kad supra- tote sutarties (-ių) sąlygas;  mokėjimo korteles (jei būtina). Būtinai patikrinkite, ar nepasibaigęs išvardintų dokumentų galioji- mo laikas. Rekomenduotina pasidaryti dokumentų kopijas. 13
 14. 14. 4. Bagažas Rekomenduotinas rankinio bagažo turinys:  kelionės dokumentai: pasas arba asmens tapatybės kortelė, kelio- nės dokumentai (lėktuvo, traukinio, autobuso bilietai), sutartis su dotacijos gavėju;  medicininis kelionės draudimas;  asmenų priimančiojoje šalyje kontaktai;  mokėjimo, kreditinės kortelės;  vaistai;  pinigai. 14
 15. 15. Daugiau naudingų patarimų apie keliones Europoje galite rasti Eu- ropos Komisijos tinklalapio skyrelyje „Kelionės po Europą 2009“ adre- su http://europa.eu/abc/travel. Būtinai išsaugokite visus originalius kelionės iki vizito užsie- nyje vietos ir atgal dokumentus (bilietus, lėktuvo įsodinimo talonus ir kt.) – jie reikalingi Jus siunčiančios organizacijos ataskaitai parengti. Nepateikus reikiamų dokumentų gali tekti už viską sumokėti pačiam. 15
 16. 16. iŠLaiDŲ pLanaviMas planuokite savo stažuotės išlaidas pasinaudodami šia lentele iŠLaiDos DaTa MaisTas TransporTas nakvynĖ praMogos kiTa iŠ viso 16
 17. 17. iŠLaiDos DaTa MaisTas TransporTas nakvynĖ praMogos kiTa iŠ viso 17
 18. 18. kitų projektų dalyvių patarimai Jums  „Pasikartokite užsienio kalbą, kad nebūtų jokių kalbos barjerų. Tai padės gauti kuo daugiau informacijos iš priimančiosios organizaci- jos darbuotojų.“  „Šnekamosios, ir dar kartą šnekamosios kalbos įgūdžiai labai reika- lingi. Bet jei jų trūksta – nebijokite. Visi labai geranoriški.“  „Būkite pasiruošę visokiam orui.“  „Prieš vykdami į kitą šalį, pasidomėkite jos kultūra, bent svarbiau- siais istoriniais faktais.“  „Jei tai įmanoma – iš anksto susipažinkite su priimančiosios orga- nizacijos struktūra ir pagrindiniais darbo principais, nes tai labai padeda gauti informacijos nuvykus.“  „Labai gerai perskaitykite sutartį, kurią reikės pasirašyti.“  „Gerai išsiaiškinkite, kur ir kaip važiuojate.“  „Būkite iniciatyvus ir ieškokite atsakymų į Jums rūpimus klausimus.“  „Visus savo norus išsakykite pirmąją vizito dieną, kad priimančioji organizacija galėtų pasirengti atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus.“  „Pasiimkite ir savo pinigų. Jei norite susirasti daugiau draugų ir ge- riau apžiūrėti šalį – turite turėti ir savo lėšų.“ 18
 19. 19.  „Jei nurodote sąskaitą, į kurią Jums bus pervedami pinigai, būtinai nurodykite tokią, kurios kortelė galioja ir užsienyje.“  „Nepulkite pirkti pirmose pasitaikiusiose parduotuvėse (brangu), ieškokite prekybos centrų, jų tikrai yra.“  „Prieš kelionę būtinai pasidomėkite, ar užsienyje veiks Jūsų mobi- lusis telefonas ir ar Jūs galėsite skambinti į Lietuvą, kokios tarptau- tinių skambučių kainos.“  „Užmegzkite kuo daugiau draugiškų ryšių, kurie pravers tolesniam bendravimui.“ 19
 20. 20. grĮŽUs iŠ viZiTo ką naujo sužinojote ar išmokote vizito užsienyje metu? 20
 21. 21. 21
 22. 22. kokie geriausi įspūdžiai iš vizito? 22
 23. 23. 23
 24. 24. kokie blogiausi įspūdžiai iš vizito? 24
 25. 25. 25
 26. 26. ką patartumėte kitiems dalyviams? 26
 27. 27. 27
 28. 28. naUDingi aDresai ir konTakTai Prieš išvykdami išsiaiškinkite tos šalies, į kurią vykstate, Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos kontaktus (daugiau informacijos www.urm.lt). Lr aMBasaDa airiJoJe Lr aMBasaDa aUsTriJos 90 Merrion Road respUBLikoJe, sLovakiJos Ballsbridge respUBLikai, kroaTiJos respUBLikai Dublin 4 ir LiCHTenŠTeino kUnigaikŠTysTei IRELAND Löwengasse 47/4 Tel.: +353 1 6688292, +353 1 6781025 1030 Vienna Fax: +353 1 6680004 AUSTRIA E-mail: amb.ie@urm.lt Tel.: +43 1 718 5467 Fax: +43 1 718 5469 (43 1) 710 97 58 E-mail: amb.at@urm.lt Lr aMBasaDa BeLgiJos Lr aMBasaDa ČekiJos karaLysTĖJe ir LiUkseMBUrgo respUBLikoJe DiDŽiaJai HerCogysTei Pod Klikovkou 1916/2 Rue Maurice Lietart 48 15000 Praha 5, Smichov 1150 Brussels CZECH REPUBLIC BELGIUM Tel.: +42 02 572 101 22 , +42 02 572 101 23 Tel.: +32 2 772 27 50 Fax: +42 02 572 101 24 Fax: +32 2 772 17 01 E-mail: amb.cz@urm.lt E-mail: info@lt-embassy.be Lr aMBasaDa DaniJos Lr aMBasaDa esTiJos karaLysTĖJe ir isLanDiJos respUBLikoJe respUBLikai Uus tn. 15 Bernstorffsvej 214 Tallinn EE 0100 DK-2920 Charlottelund ESTONIA Copenhagen Tel.: +372 616 49 91 DENMARK Fax: +372 641 20 13 Tel.: +45 39 636 207 E-mail: amb.ee@urm.lt Fax: +45 39 636 532 E-mail: amb.dk@urm.lt 28
 29. 29. Lr aMBasaDa graikiJos Lr aMBasaDa ispaniJos karaLysTĖJe respUBLikoJe, kipro respUBLikai Pisuerga 5 ir aLBaniJos respUBLikai 28002 Madrid 38, Vasileos Konstantinou Ave. SPAIN 11635 Athens Tel.: +34 91 702 21 16, +34 91 70 22118 GREECE (konsuliniai kl.), (34 91) 31 020 75 Tel.: +30 210 72 94 356, (konsuliniai kl.) +30 210 72 94 357 Fax: +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92 Fax: +30 210 72 94 347 E-mail: amb.es@urm.lt E-mail: amb.gr@urm.lt Lr aMBasaDa iTaLiJos Lr aMBasaDa graikiJos respUBLikoJe, MaLTos respUBLikoJe, kipro respUBLikai ir respUBLikai ir san Marino aLBaniJos respUBLikai respUBLikai 38, Vasileos Konstantinou Ave. Viale di Villa Grazioli 9 11635 Athens 00198 Rome GREECE ITALY Tel.: +30 210 72 94 356, Tel.: +39 06 855 90 52, +30 210 72 94 357 +39 06 854 04 82 Fax: +30 210 72 94 347 Fax: +39 06 855 90 53 E-mail: amb.gr@urm.lt E-mail: amb.it@urm.lt Lr aMBasaDa LaTviJos Lr aMBasaDa LenkiJos respUBLikoJe respUBLikoJe Al. Ujazdowskie 14 Rupniecibas iela 24 00-478 Warszawa LV-1010 Riga POLAND LATVIA Tel.: +48 22 625 33 68 Tel.: +371 67 321 519, +371 67 320 948, Fax: +48 22 625 34 40 +371 67 320 919 E-mail: amb.pl@urm.lt Fax: +371 67 321 589 E-mail: lt@apollo.lv Lr aMBasaDa nyDerLanDŲ Lr aMBasaDa porTUgaLiJos karaLysTĖJe respUBLikoJe Laan van Meerdervoort 20 Av. 5 de Outubro, 81-1 2517 AK The Hague Esq. THE NETHERLANDS 1050-050 Lisboa Tel.: +31 70 385 5418 PORTUGAL Fax: +31 70 385 3940 Tel.: +351 21 799 01 10 E-mail: amb.nl@urm.lt Fax: +351 21 799 63 63 E-mail: amb.pt@urm.lt 29
 30. 30. Lr aMBasaDa pranCŪZiJos Lr aMBasaDa sLovĖniJos respUBLikoJe, TUniso respUBLikoJe respUBLikai, anDoros Kongresni trg. 3 kUnigaikŠTysTei ir Maroko 1000 Ljubljana karaLysTei SLOVENIJA 22, bd de Courcelles Tel.: +386 1 2442 611 75017 Paris Fax: +386 1 2442 619 FRANCE E-mail: amb.si@urm.lt Tel.: +33 1 40 54 50 50 Fax: +33 1 40 54 50 75 E-mail: chancellerie@amb-lituanie.fr Lr aMBasaDa sUoMiJos Lr aMBasaDa ŠveDiJos karaLysTĖJe respUBLikoJe Grevgatan 5, BV Rauhankatu 13 A 114 53 Stockholm 00170 Helsinki SWEDEN FINLAND Tel.: +46 8 667 54 55, +46 8 103 018, Tel.: +358 9 6844880 +46 8 103 565 Fax: +358 9 68448820 Fax: +46 8 667 54 56 E-mail: amb.fi@urm.lt E-mail: amb.se@urm.lt, info@litemb.se Lr aMBasaDa vengriJos Lr aMBasaDa vokieTiJos respUBLikoJe, serBiJos FeDeraCinĖJe respUBLikoJe respUBLikai, BosniJai ir Botschaft der Republik Litauen HerCegovinai, JUoDkaLniJai Bei Charitestr. 9 MakeDoniJos respUBLikai 10117 Berlin Dobsinai utca 4/A GERMANY 1124 Budapest Tel.: +49 30 890 681 0 HUNGARY Fax: +49 30 890 681 15 Tel.: +36 1 224 79 10 E-mail: info@botschaft-litauen.de Fax: +36 1 20 23 995 E-mail: litvania@litvania.hu Lr aMBasaDa DaniJos Lr aMBasaDa norvegiJos karaLysTĖJe ir isLanDiJos karaLysTĖJe respUBLikai Dronningens gate 3 Bernstorffsvej 214 N-0244 Oslo DK-2920 Charlottelund NORWAY Copenhagen Tel.: +47 221 292 00 DENMARK Fax: +47 221 292 01 Tel.: +45 39 636 207 E-mail: amb.no@urm.lt Fax: +45 39 636 532 E-mail: amb.dk@urm.lt 30
 31. 31. Lr aMBasaDa BULgariJos Lr aMBasaDa rUMUniJoJe respUBLikoJe Bd. Primaverii, no. 51, Alabin str. 38, 3d fl. et.1, ap.2, Sector 1 1000 Sofia Bucharest BULGARIA 011973 Tel.: +359 2 980 6104 ROMANIA Fax: +359 2 980 6105 Tel.: +40 213115997 E-mail: amb.bg@urm.lt Fax: +40 213115919 E-mail: amb.ro@urm.lt Lr aMBasaDa TUrkiJos Lr aMBasaDa JUngTinĖJe respUBLikoJe, UZBekisTano DiDŽiosios BriTaniJos ir respUBLikai ir irano isLaMo ŠiaUrĖs airiJos karaLysTĖJe respUBLikai 84 Gloucester Place Mahatma Gandi Cad. No. 17/8-9 London W1U 6AU 06700 G.O.P. UNITED KINGDOM Ankara Tel.: +44 20 7486 64 01 TURKEY Fax: +44 20 7486 64 03 Tel.: +90 312 447 07 66 E-mail: amb.uk@urm.lt Fax: +90 312 447 06 63 E-mail: amb.tr@urm.lt Esant reikalui, Jūs visada galite parašyti Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų koordinato- riams el. paštu leonardo@smpf.lt. 31
 32. 32. UŽraŠaMs 32
 33. 33. UŽraŠaMs 33
 34. 34. UŽraŠaMs 34
 35. 35. 35
 36. 36. Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2009 Leidinio iliustracijoms naudoti žymaus XV a. italų menininko, išradėjo Leonardo da Vinci piešinių fragmentai. Mums svarbi Jūsų nuomonė! Komentarus ir pastabas apie leidinį prašome siųsti elektroniniu paštu info@smpf.lt Leonardo da Vinci Geležinio Vilko g.12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364; 249 7134; 249 8189 Faks. (8 5) 249 7137 El. paštas info@smpf.lt www.smpf.lt 36

×