بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها

سیدمحمدحسن شیخ الاسلامی
سیدمحمدحسن شیخ الاسلامیکارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها
‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫چسبندگی‬ ‫علل‬‫و‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬
‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫از‬‫برخی‬‫در‬
(‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬)
‫فناوری‬ ‫کارشناس‬‫اطالعات‬:‫االسالمی‬ ‫شیخ‬ ‫سیدمحمدحسن‬
‫سال‬1395
‫مقدمه‬:
‌ ‫ا‬ ‫‌ر‬ ‫‌باکن‬‫ی‬‫ان‌عنامام‌تر‬ ‌ ‫‌و‌اربااطاا‬ ‫‌های‌اطالعاا‬‫ی‬‫فناور‬‌‫‌بیییاک‬ ‫اصای‬‌‫ر‬ ‌‫‌دینای‬ ‫و‌بحامت‬
‌‫ن‌شاتل‬ ‌‫‌آننی‬ ‫ن‌شمار‌ت‬ ‌‫ر‌عصک‌تا‬ ‌‫‌های‌تختیف‌عیمم‬‫ه‬‫حمز‬:
‫الف‬)-‫اطالعات‬ ‫آوری‬‫فن‬-‌ ‫ی‌از‌ان‬ ‫‌افزارها‌و‌تمار‬‫م‬‫‌رانانن‌ها،‌چاپگکها،‌نک‬ ‫‌نعن‬‌ ‫گکوه‌ت‬
‫اشنی‬.
‫ب‬)-‫های‬‫فناوری‬‫ارتباطات‬-‌‫شاتل‬‌‫ن‬ ‌‫‌و‌تاهماره‌است‬ ‫کا‬ ‫زرگ‌تخا‬ ‌‫‌های‬‫ن‬‫شاک‬‌‫زتینان‬
‌‫ستک‌دینیی‌را‌فکاهی‬ ‌‫و‬‌‫ن‬ ‌‫‌سازنی‬ ‫ت‬‌‫یشتک‌بملیای‌و‬ ‌‫ا‌سکعت‌هک‌چن‬ ‌‫انش‬ ‌‫‌و‬ ‫اطالعا‬‌‫ر‬
‫ننیگام‌قکار‌گیک‬ ‌‫ر‌اختیار‌تکادعن‬ ‌‫نیا‬ ‌‫سکاسک‬.
‫‌گکفتان‌اسات‬ ‫ان‌خام‬ ‌ ‫‌شگکف‌و‌شکل‌نمنن‬ ‫‌ها‌بیییک‌و‌بحمت‬‫ی‬‫‌آور‬ ‫‌ف‬ ‫‌ان‬ ‫ا‌ورو‬.‫عوام‬‫ل‬
‫رات‬ ‫تتیی‬ ‫ود‬ ‫ه‬ ‫رت‬ ‫تتیی‬ ‫ه‬ ‫هربون‬ ‫اي‬ ‫ان‬ ‫رر‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ردن‬ ‫مت‬ ‫م‬ ‫وار‬ ‫عن‬ ‫ه‬ ‫انب‬ ‫انس‬
‫تکنولوژدکب‬‫اشنی‬ ‌‫تطکح‌تي‬.‌‫ايستي‌از‬ ‌‫‌تانع‬ ‫ک‌اي‬ ‌‫درت‌غیان‬‫تتیی‬ ‫مددردت‬‫ر‬‌‫ه‬ ‫اساتاا‬
‌‫ر‌تکحین‌گذر‌از‬ ‌‫‌تیيکيت‌بیییک‬ ‫ک‬‫قددم‬ ‫سیستم‬‌‫ن‬‫جددد‬ ‫سیستم‬‫نقش‌حیا‬‌‫اشتن‌و‬ ‌‫بي‬
‌‫ايستي‌فعالیت‌هاي‌تیيکيت‌بیییک‬ ‌‫ر‌طمل‌تکحین‌گذر‬‌ ‫تمر‬‫ه‌قکار‌گیک‬ ‫استاا‬.
‫تکنولوژی‬ ‫چسبندبی‬ ‫تعریف‬:
‫اینی‬‫ا‬‫امنی‌ق‬‫ا‬‫اک‌بکنمل‬‫ا‬‫اک‌بییی‬‫ا‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ات‬‫ا‬‫اا‌تقاوت‬‫ا‬‫ان‌تعن‬‫ا‬ ‌‫امنی‬‫ا‬‫‌بکنمل‬ ‫اانیگ‬‫ا‬‫‌چس‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‌‫امر‬‫ا‬‫ط‬‌‫ان‬‫ا‬
‌‫ای‬‫ا‬‫امنی‌دین‬‫ا‬‫بکنمل‬‌ ‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ای‬‫ا‬‫اش‬.‌‫ر‬ ‌ ‫اان‬‫ا‬‫ع‌انس‬ ‫اا‬‫ا‬‫ات‌تن‬‫ا‬‫‌آم‌تقاوت‬ ‫ای‬‫ا‬‫ال‌اص‬‫ا‬‫‌عات‬ ‫اکن‬‫ا‬‫ان‌ترمت‬‫ا‬
‫اشی‬ ‌ ‫‌بیییک‌ت‬ ‫خصمص‌ان‬.
‫تکنولوژی‬ ‫تتییر‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫رر‬ ‫مقاومت‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫عامل‬:
‫ن‌شش‌عاتل‬ ‌ ‫ی‬ ‌‫ن‌طمر‬ ‌‫ک‌بیییک‌بکنملمني‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫‌تقاوتت‬ ‫یییي‌و‌اصی‬ ‌‫عاتل‌های‬
‌ ‫‌شم‬ ‫‌بقسیی‌ت‬ ‫اصی‬:
1-‫کاي‌آم‌صکف‌شیه‌است‌ا‬ ‌‫ي‬ ‫ن‌زتام‌زيا‬ ‌‫‌را‬ ‫ل‌تمدم‬ ‫ط‌و‌بعا‬ ‫‌بیییک‌تي‌بمانی‌روا‬ ‫ايجا‬‌‫ز‬
‫اک‬ ‌ ‫ی‬.‫‌خماهی‌ش‬ ‫ي‌ايجا‬ ‫‌زيا‬ ‫‌فناوري‌هاي‌دیيی‌سئمات‬ ‫کام‌اي‬ ‫ار‬ ‌‫کاي‬ ‌ ‫ی‬ ‌ ‫ر‌اي‬‌‫ی‬
‫ن‌عااربنیاز‬:
-‫؟‬ ‫ک‬ ‌‫‌بک‌نخماهی‬ ‫ارآنام‌را‌سنگی‬ ‌‫ه‌از‌بکنملمني‌دیيی‬ ‫آيا‌استاا‬
-‫؟‬ ‫ار‬ ‌‫کاي‌آنرا‬ ‌‫چن‌تزايايي‌از‌لحاظ‌شخصي‬
-‌‫؟‬ ‫ن‌آنام‌بعیق‌تي‌گیک‬ ‌‫اشي‬ ‫ه‌از‌سیستی‌دیيی‌چن‌پا‬ ‫‌استاا‬ ‫ر‌صمر‬
-‫ه‌از‌سیستی‌دیيی‌آيا‌آسام‌است؟‬ ‫استاا‬
-‌‫؟‬ ‫اري‌نمي‌شم‬ ‌‫اره‬ ‫و‬ ‌‫ن‬ ‫ه‌از‌آم‌تنجک‬ ‫آيا‌استاا‬
2-‫؛‬ ‫شدر‬ ‫اخراج‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫علت‬ ‫ه‬ ‫روانب‬ ‫اثرات‬ ‫ار‬ ‫اد‬
‫ننای‬ ‌‫ي‌تاي‌شناسانی‌احسااک‌تاي‬ ‫ان‌خام‬ ‌‫ن‌سیستی‌فعیي‌را‬ ‌‫ناني‬ ‫ار‬
‫‌بکک‌از‌اينکن‌قا‬ ‫ر‌ضم‬ ‌‫‌و‬ ‫ه‌واقع‌نمي‌شم‬ ‫‌استاا‬ ‫يگک‌تمر‬ ‌‫تراربرايشام‬‌‫ر‬ ‫ا‬
‫ا‌سیستی‌دیيی‌نااشنی‬ ‌‫ار‬ ‌‫کاي‬ ‌‫گیکي‌تراربراي‌دیيی‬ ‫ن‌يا‬.
3-‫صحیح‬ ‫اطالعات‬ ‫نداشتن‬‌‫ر‌حاظ‬ ‌‫ن‌بمايل‌آنرا‬ ‫‌بیییک‌تنجک‬ ‫ر‌تمر‬
‫‌تي‌شم‬ ‫وضعیت‌تمدم‬.
4-‫د‬ ‫جدد‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫اورت‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫تدار‬ ‫اس‬‌‫‌شاایم‬ ‫مچاا‬ ‌‫اان‬ ‌‫اطالعااابي‌تنجااک‬
‌‫سازتانرا‌و‌حذف‌تیيکام‌تیاني‌خماهی‌شی،‌از‌اينکو‌تقاوتت‌هايي‌را‌از‌سامي‬
‫اشت‬ ‌‫ر‌پش‌خماهی‬ ‌‫آنام‬.
5-‫د‬ ‫جدد‬ ‫هات‬ ‫سیستم‬‌‫اا‌سیساتی‌هااي‬ ‌‫ان‌طامر‌تامازي‬ ‌‫تایا‬ ‫ر‌ا‬ ‌‫تعمامت‬
‫‌ا‬ ‫اعا‬ ‌‫‌رو‌عایم‌تایيکيت‌صاحیع‬ ‫ه‌قکار‌تي‌گیکنی،‌از‌ايا‬ ‫‌استاا‬ ‫قیيمي‌تمر‬‌‫ز‬
‫کوز‌ناهماهنگي‌هايي‌خماهی‌شی‬ ‌‫ه‌ها‌و‬ ‫ا‬ ‌‫م‬ ‫ا‬ ‌‫ست‬.
6-‫فرهن‬ ‫ر‬ ‫تتیی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫توان‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫جدد‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫تکنولوژت‬ ‫از‬ ‫استدار‬‫گ‬
‫شور‬ ‫سازمار‬ ‫موجور‬
‫ان‬ ‌‫ن‌آم‌شیه‌اسات‬ ‫ه‌از‌فناوري‌هاي‌دیيی‌اطالعابي‌تنجک‬ ‫عنمام‌تثال‌استاا‬
‌‫ااا‬ ‌‫‌اتااک‬ ‫اشاانی،‌اياا‬ ‌‫اال‌تشااتکيام‌پاسااخگم‌و‌تساائمل‬ ‫ر‌تقا‬ ‌‫اعضاااي‌سااازتام‬
‫نی‬ ‌ ‫‌است‌تشکالبي‌را‌ايجا‬ ‫ربعارض‌است‌و‌تمک‬ ‌ ‫کابی‬ ‫مرو‬ ‌‫ساختارهاي‬.
‫تتییر‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫رر‬ ‫مقاومت‬ ‫ر‬ ‫غلبه‬:
‫‌تاي‌گیا‬ ‫ک‌بیییک‌بکنملامني‌صامر‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ن‬ ‌‫ا‌شناخت‌انمع‌تقاوتت‌هايي‬ ‌‫حال‬‌،‌ ‫ک‬
‌ ‫ک‬ ‌‫‌تقاوتت‌ها‌غیان‬ ‫ک‌اي‬ ‌‫ايستي‬.
‫کناتان‬ ‌‫ن‌دنان‌هااي‌انسااني‬ ‌‫ايستي‬ ‌‫ک‌بیییک‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ک‌تقاوتت‬ ‌‫درت‌غیان‬‌‫بیییاک‬
‫بمداان‌شاام‬.‌‫زشااام‬ ‫اغیاام‌تاایيکام‌بمک‬‌‫ااک‬ ‌‫را‬‌،‫اتناان‌پااکونه‬ ‌،‫‌بجاااري‌بیییااک‬ ‫عااا‬ ‫ا‬
‌‫ن‬ ‌‫ن‌نیاز‬ ‌‫فکآينیهايي‬‌ ‫ترنیس‬‌‫ارنی‌و‌ادکاي‌راه‌حل‬ ‌ ‫تجی‬‫ها‌دینی‌تي‌گذارنی‬.
‌‫تنظمر‬‌‫ن‬ ‌‫از‌بمدن‬‌‫عی‬ُ‫ناام‌نسا‬ ‫ار‬ ‌‫نش‬ ‫ن‌نحمه‌وا‬ ‌‫ن‬ ‌‫انساني‌بیییک‌آنست‬‌‫ان‬ ‌‫ات‬
‫اکيی‬ ‌‫پیيیه‌بیییک‌پي‬.‫ناام‬ ‫ار‬ ‌‫ان‌تقاوتات‬ ‌‫‌تیل‌تي‌بمام‌پي‬ ‫‌اي‬ ‫م‬ ‌‫ن‬‌‫ه‌و‬ ‫اک‬
‫ک‬ ‌ ‫‌نیاز‌را‌ايجا‬ ‫‌اصالحي‌تمر‬ ‫کناتن‌ها‌و‌اقیاتا‬ ‌‫ک‌آم‬ ‌‫کاي‌غیان‬.
‫تتییر‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫رر‬ ‫مقاومت‬ ‫ر‬ ‫غلبه‬:
‫‌تاي‌گیا‬ ‫ک‌بیییک‌بکنملمني‌صامر‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ن‬ ‌‫ا‌شناخت‌انمع‌تقاوتت‌هايي‬ ‌‫حال‬‌،‌ ‫ک‬
‌ ‫ک‬ ‌‫‌تقاوتت‌ها‌غیان‬ ‫ک‌اي‬ ‌‫ايستي‬.
‫کناتان‬ ‌‫ن‌دنان‌هاي‌انسااني‬ ‌‫ايستي‬ ‌‫ک‌بیییک‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ک‌تقاوتت‬ ‌‫درت‌غیان‬‌‫بیییاک‬
‫بمداان‌شاام‬.‌،‫اتناان‌پااکونه‬ ‌،‫‌بجاااري‌بیییااک‬ ‫عااا‬ ‫ااک‌ا‬ ‌‫زشااام‬ ‫اغیاام‌تاایيکام‌بمک‬
‌‫ن‬ ‌‫ن‌نیاز‬ ‌‫فکآينیهايي‬‌ ‫ترنیس‬‌‫اشی‬ ‌‫ارنی‌و‌ادکاي‌راه‌حل‌هاتي‬ ‌ ‫تجی‬.
‌‫تنظمر‬‫نام‌نسا‬ ‫ار‬ ‌‫نش‬ ‫ن‌نحمه‌وا‬ ‌‫ن‬ ‌‫عی‌انساني‌بیییک‌آنست‬ ‌‫ن‬ ‌‫از‌بمدن‬‌‫ان‬ ‌‫ات‬
‫اکيی‬ ‌‫پیيیه‌بیییک‌پي‬.‫ناا‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌تقاوتات‬ ‌‫‌تیل‌تي‌بمام‌پي‬ ‫‌اي‬ ‫م‬ ‌‫ن‬‌‫ه‌و‬ ‫اک‬ ‌‫م‬
‫ک‬ ‌ ‫‌نیاز‌را‌ايجا‬ ‫‌اصالحي‌تمر‬ ‫کناتن‌ها‌و‌اقیاتا‬ ‌‫ک‌آم‬ ‌‫کاي‌غیان‬.
بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها
‫تحول‬ ‫ای‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬:
‌‫امل‬‫ا‬‫ایل‌بح‬‫ا‬‫‌ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ای‌از‌ن‬‫ا‬‫ان‬ ‌‫ای‬‫ا‬‫‌دین‬ ‫اازتان‬‫ا‬‫‌س‬ ‫ااخت‬‫ا‬‫امل‌و‌س‬‫ا‬‫ایانت‌بح‬‫ا‬‫اکای‌ه‬‫ا‬
‌‫ان‬ ‌ ‫ار‬ ‌ ‫‌تختیاف‌ودام‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫اتنن‬ ‌‫ا‬ ‌ ‫‌تیلرای‌گمناگمن‬ ‫ک‬ ‌‫ه‬ ‫استاا‬‫ا‬‌‫ن‬
‌‫ن‌عااربنی‬ ‌‫نیی‬ ‌ ‫‌آم‌اشاره‌ت‬ ‫و‌تمر‬‌‫از‬:
1–‌‌‫ار‬ ‫آ‬ADKAR:‌‫کای‌واحیهای‬ ‌‫‌تیل‬ ‫ان‬‌ ‫مچ‬‫تناسم‌است‬.
2–‌‫تیل‬‫تمشک‬:‌ ‫کای‌ن‬ ‌‫‌تیل‬ ‫ان‬‌‫سازتام‬‫تناسم‌است‬.
‫مدل‬‫آرکار‬(ADKAR: )
‌‫اناش‌،بماناايي‌و‌بقميات‌تاي‬ ‌،‌‫‌آگااهي‌،‌بمايال‬ ‫یماا‬ ‌‫‌تیل‌تخاف‬ ‫ان‬
‫ای‬‫ا‬‫اش‬.‫ا‬‫ا‬‫‌بییی‬ ‫اذيک‬‫ا‬‫امر‌پ‬‫ا‬‫ان‌تنظ‬‫ا‬ ‌‫اتي‬‫ا‬‫ايس‬ ‌‫اام‬‫ا‬‫ن‬ ‫ار‬ ‌‫ایل‬‫ا‬‫‌ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ااک‌اي‬‫ا‬‫اک‌اس‬‫ا‬‌‫ک‬
‌ ‫بکنملمني‌اي‬5‫ننی‬ ‌‫ن‌بکبیم‌طي‬ ‌‫تکحین‌را‬.
1)‫آگاه‬
۲)‫بمانل‬
3)‫انش‬
۴)‫بمانان‬
۵)‫بقمنت‬
‫‌بیی‬ ‫اکاي‌پاذيک‬ ‌‫نام‬ ‫ار‬ ‌‫گي‬ ‫‌تیل‌تي‌بمانی‌تیزام‌آتا‬ ‫‌اي‬ ‫م‬ ‌‫ن‬‌‫ر‬ ‌‫یاک‬
‫‌نیا‬ ‫کناتان‌تامر‬ ‌‫ر‌تاي‌شامنی‬ ‫ه‌و‌آنگاه‌تیيکام‌قا‬ ‫ک‬ ‌ ‫هک‌تکحین‌را‌بعیی‬‌‫از‬
‫ننی‬ ‌ ‫‌بیییک‌را‌ايجا‬ ‫کاي‌ايجا‬.
1)-‫آباهی‬(Awareness):
‫تنل‌ن‬ ‌‫‌نظک‌را‌از‬ ‫‌شخص‌تمر‬ ‫نیی‌و‌آگاه‬ ‌‫ن‌بیییک‌را‌فرکست‬ ‌‫تنل‌نیاز‬‌‫ان‬ ‌‫یاز‬
‫نیی‬ ‌ ‫بیییک‌بعیی‬.‫نیی‌نمائیی‬ ‌‫ردن‬ ‌،‫رصی‬ ‫سپس‌آم‌را‌از‌صاک‌با‌صی‬.
2)-‫خواست‬ ‫یا‬ ‫تمایل‬(Desire):
‫نی‌را‬ ‌ ‫‌ت‬ ‫ن‌بیییک‌انجا‬ ‌‫‌بمانل‬ ‫ر‌فک‬ ‌‫ن‬ ‌‫ی‌را‬ ‌‫عماتل‌نا‌پیاتیهای‌خمب‌و‬
‫نیی‬ ‌‫فرکست‬.‫نی‬ ‌ ‫‌انگیزه‌انجا‬ ‫ر‌فک‬ ‌‫انی‬ ‌‫‌عماتل‬ ‫ان‬.‫سپس‌بمانل‌فک‬‌‫‌را‌از‬
‫نیی‬ ‌‫نیی‬ ‌‫ردن‬ ‌،‫رصی‬ ‫صاک‌با‌صی‬.
3)-‫رانش‬(Knowledge):
‫کای‌حمانت‌از‌بیییک‌است‬ ‌‫‌نیاز‬ ‫‌های‌تمر‬ ‫انش،‌ترار‬ ‌‫تنظمر‌از‬.‫‌بصامن‬ ‫ان‌فاک‬ ‌‫ن‌طامری‬‌‫ک‬
‫اشی‬ ‌‫اشتن‬ ‌،‫ناال‌آم‌است‬ ‌‫ن‬ ‌‫ن‌بیییک‬ ‌‫‌از‌آم‌چن‬ ‫واضح‬.‫‌را‬ ‫‌فاک‬ ‫انش‌ناا‌ساطع‌آتامز‬
‫نیی‬ ‌‫نیی‬ ‌‫ردن‬ ‌‫رصی‬ ‫‌زتینن‌ها‌از‌صاک‌با‌صی‬ ‫ر‌ان‬.
4)-‫توانائی‬(Ability):
‫کای‌انجاام‌انا‬ ‌ ‫‌فک‬ ‫،‌بمانائ‬ ‫ر‌تکاحل‌قای‬ ‌‫‌شیه‬ ‫انش‌شناسائ‬ ‌‫‌ها‌و‬ ‫ن‌ترار‬ ‌‫ا‌بمدن‬‌
‫‌نمائیی‬ ‫انش‌او‌را‌ارزنا‬ ‌‫ن‬ ‌‫‌ها‌و‌عمل‬ ‫ترار‬.‌‫‌هاا‌و‬ ‫م‌تراار‬ ‫اک‬ ‌ ‫کای‌عمیا‬ ‌ ‫‌فک‬ ‫بمانائ‬
‫نیی‬ ‌‫نیی‬ ‌‫ردن‬ ‌،‫رصی‬ ‫کای‌حمانت‌از‌بیییک‌را‌نیز‌از‌صاک‌با‌صی‬ ‌‫انش‌او‬.
5)-‫تقویت‬(Reinforcement):
‫نیی‬ ‌‫ننی،‌فرکست‬ ‌ ‫‌ت‬ ‫م‬ ‌‫وام‌بیییک‬ ‌‫ن‬ ‌‫ن‬ ‌‫‌را‬ ‫ننیه‌هائ‬ ‌‫بقمنت‬.‫ب‬‌‫قمنت‬
‌‫هیی‌از‬ ‌ ‫‌از‌آم‌ها‌اختصاص‌ت‬ ‫ن‌هک‌ن‬ ‌‫ن‌شما‬ ‌‫رصیی‬ ‌‫ن‬ ‌‫ا‌بمدن‬ ‌‫ننیه‌ها‬
‫نیی‬ ‌‫نیی‬ ‌‫ردن‬ ‌‫رصی‬ ‫ننی‌از‌صاک‌با‌صی‬ ‌ ‫بیییک‌حمانت‌ت‬.
‫آرکار‬ ‫مدل‬ ‫سواالت‬:
‌ ‫رتکن‬‫ر‌درت‌بیییاک،‌اساتاا‬ ‌‫‌تیل‬ ‫م‌ان‬ ‫م‬ ‌‫ی‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫رک‬ ‌‫کای‬ ‌‫راه‬‌‫ه‌از‬
‫‌است‬ ‫‌تمقعیت‌شخص‬ ‫ر‌ن‬ ‌‫آم‬.‫نیا‬ ‌ ‫‌را‌شناسائ‬ ‫تیا‌تشکی‬ ‫ا‬‌‫ان‬ ‌‫ی‬
‌‫نگکی‬ ‌‫ر‌شخص‬ ‌‫ر‌حال‌حاضک‬(‫ه‬ ‫وست،‌همکار‌و‌ناا‌عضام‌خاانما‬ ‌ ‫ن‬)
‫‌شا‬ ‫اا‌رفتااری‌تناسام‌داانگزن‬ ‌‫نی‌و‬ ‌‫ن‌تزم‌است‌بیییک‬ ‌ ‫ار‬ ‌ ‫ودم‬‫م‬.
،‫نیای‬ ‌ ‫‌انجاا‬ ‫‌فاک‬ ‫ر‌انا‬ ‌‫‌خماهیای‬ ‫ن‌تا‬ ‌‫ن‌طمر‌خالصن‌بیییکی‌را‬ ‌‫حال‬
‫بشکنع‌نمائیی‬.‫ر‌ن‬ ‌‫اری‌تکاحل‌تیل‌را‬ ‌‫یایت‬ ‌‫م‬ ‫م‬ ‌‫رتک‬ ‌‫کای‬‌‫دایول‬
‫‌نمانیی‬ ‫زنک‌وار‬.
‫آدکار‬ ‫مدل‬ ‫سئواالت‬
‫تغییر‬ ‫خالصه‬ ‫تشریح‬‫درصد‬
‫تغییر؟‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬
‫نکات‬:
‫تغییر؟‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تمایل‬
‫نکات‬:
‫تغییر؟‬ ‫چگونگی‬ ‫درباره‬ ‫دانش‬
‫نکات‬:
‫تغییر؟‬ ‫توانائی‬
‫نکات‬:
‫تغییر؟‬ ‫مداومت‬ ‫تقویت‬
‫نکات‬:
‫موشکی‬ ‫مدل‬
‌‫رک‬ ‌ ‫ان‌عمایه‌تطالام‌انا‬ ‌ ‫ار‬ ‌‫‌ناام‬ ‫‌ساازتام‌تایل‌تمشاک‬ ‫زارهاای‌ترای‌ترنیسا‬ ‫‌از‌ا‬ ‫نک‬(‌ ‫ترنیسا‬
‫سازتام‬)‌ ‫م‬ ‌‫ز‌خماهی‬ ‫‌تیل‌تتمک‬ ‫ک‌ان‬ ‌‫نیز‬.‌‫‌زنک‌است‬ ‫ن‌صمر‬ ‌ ‫‌تمش‬ ‫شکل‌ان‬:
‌‫اک‌اسااک‬ ‌‫عایا‌خاماهیی‌گاات‬ ‌‫ان‬ ‌‫‌و‌هماانطمر‬ ‫ا‬ ‌‫‌را‌بمضایع‌خاماهیی‬ ‫‌تمشا‬ ‫خشرای‌انا‬ ‌‫یین‬ ‌ ‫ن‌تکو‬ ‌‫تا‬
‌‫نام‬ ‌ ‫ضکنا‬CE‌‫ییت‌انعطاف‬ ‫نا‌قا‬(Cross Elasticity)‌‫انای‌شاکوع‬ ‌ ‫‌تمشا‬ ‫جاای‌انا‬ ‌‫ان‌از‬ ‌‫ناای‬ ‌ ‫‌تا‬ ‫بعیای‬
‫نیی‬.‌‫اگک‌ضکنم‬CE‌‫اشی‬ ‌ ‫مچ‬ ‌‫یست‌آتیه‬(‌‫متک‌از‬ ‌‫تثال‬2)‌‫اات‬ ‌‫ه‌و‌اگاک‌ضاکنم‬ ‫ک‬ ‌‫‌شکوع‬ ‫از‌انترای‌تمش‬
‌‫اشی‬(‌‫یش‌از‬ ‌‫تثال‬4)‫انی‬ ‌‫تا‬‌‫‌شامنی‬ ‫نا‬ ‫‌نز‬ ‫ن‌نامک‌تمشا‬.‌‫ای‌و‬ ‌ ‫اکای‌بیییاکا‬ ‌ ‫ر‌واقاع‌انتراای‌تمشا‬
‌‫ی‬ ‫م‌اساتکاب‬ ‫اک‬ ‌‫اکای‌عامض‬ ‌ ‫‌از‌نامک‌تمشا‬ ‫‌اسات‌ولا‬ ‫اار‌راحتا‬ ‌ ‫‌است‌و‌همچنای‬ ‫رام‬ ‌‫کای‬ ‌ ‫پیشنرا‬
‫ا‬ ‌‫نایی‬ ‌‫ه‌اسات‌را‌بملیایی‬ ‫ام‬ ‌ ‫ازرگاان‬ ‌‫ن‌قااال‬ ‌ ‫‌سازتان‬ ‫‌خماهیی‌ن‬ ‫کای‌تثال‌ت‬ ‌ ‫ه‌تیگک‬ ‫استاا‬‌‫اار‬ ‌‫ن‬
‌ ‫ار‬ ‌‫‌است‌و‌احتمال‌شکست‌نیز‬ ‫سخت‬.
بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها
‫کارکنار‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬:
‌‫م‌آنراا‬ ‫اک‬ ‌‫اکای‌بمانمنای‬ ‌،‫نام‌و‌تاینکام‬ ‫ار‬ ‌‫ن‬ ‌ ‫‌و‌اطالع‌رسان‬ ‫‌آوری‌اطالعا‬ ‫‌ف‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫ر‌زتینن‬ ‌‫سم‌تراربرای‌تزم‬‌‫ر‬
‫ارهانشام‌اتکی‌ادتناب‌ناپذنک‌است‬.‌‫‌اسات‌باا‌آناام‬ ‫اکای‌افاکا‬ ‌ ‫ی‌و‌اطالعا‬ ‫م‌آزا‬ ‫‌فکاهی‌آور‬ ‫ن‌تعن‬ ‌‫ن‌بمانمنیسازی‬
‫‌خاماهی‬ ‫نیی‌با‌آنچن‌را‌تا‌ت‬ ‌‫ار‬ ‫ن‌دای‌اننکن‌آنام‌را‌وا‬ ‌‫هنی‬ ‌‫ن‌گمنن‌ای‌تمفقیت‌آتیک‌انجام‬ ‌‫‌خماهنی‬ ‫‌ت‬ ‫ن‌خم‬ ‌‫آنچن‌را‬‌‫ی‬
‫‌ا‬ ‫‌نماننای‌نعنا‬ ‫نانشام‌بکغیم‌ت‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌بمانمنی‌سازی‬ ‌‫ن‌سازتانرا‌را‬ ‌ ‫رای‌تحیط‬ ‫‌تحک‬ ‫ن‌ترمتکن‬ ‌،‫هنی‬ ‌‫انجام‬‌ ‫ثاکا‬
‌‫ازنی‬ ‫‌پک‬ ‫اری‌ت‬ ‌‫ک‌تحیطرای‬ ‌‫‌آوری‬ ‫ف‬.‫ر‌گاتار‌نظکنن‌پا‬ ‌‫ن‬ ‌ ‫‌عاتی‬ ‫ن‌عنمام‌ترمتکن‬ ‌ ‫ن‌بسریی‌اطالعا‬ ‌‫سپس‬‌‫ازام‬ ‫ک‬
‌ ‫ستکسا‬ ‌‫ن‌اتکاام‬ ‌ ‫‌سیستمرای‌اطالعاب‬ ‫م‬ ‌‫ن‬ ‌‫نام‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌قصی‌سازتانرا‌از‌بمانمنیسازی‬ ‌،‫یام‌شیه‌است‬‌‫یشاتک‬
‌‫ه‌انی‬ ‫ک‬ ‌‫ه‌است‌اشاره‬ ‫‌فکاهی‌آور‬ ‫‌سیسین‌تکابم‌سازتان‬ ‫کای‌سطمح‌پانی‬ ‌‫‌را‬ ‫ن‌اطالعا‬.‫‌ن‬ ‫ن‌ان‬ ‌‫ا‌بمدن‬ ‌‫سپس‬‌‫کتن‬
‫رتکی‌خماهنا‬ ‌ ‫‌بصمیما‬ ‫ن‌گکفت‬ ‌‫ر‬ ‫اشی‌قا‬ ‌‫بک‬ ‫ار‌سازتام‌و‌نحمه‌انجام‌وظاناش‌زنا‬ ‫ر‬ ‌ ‫‌شاغیی‬ ‫ن‌هک‌چن‌اطالعا‬‌ ‫ام‬ ‌‫ی‬
‫ا‌ا‬ ‌ ‫‌اطالعا‬ ‫مام‬ ‌‫ن‬ ‌‫نام‌خماهی‌شی،‌نتیجن‌گکفتن‌انی‬ ‫ار‬ ‌‫ر‬ ‌‫‌اتک‌تمدم‌افزانش‌تسئملیت‌بصمیی‌گیکی‬ ‫و‌ان‬‌‫ه‌از‬ ‫ساتاا‬
‫ک‌طکف‌شایه‌اسات‬ ‌‫زارهای‌پشتیاام‌بصمیی‬ ‫ر‌سازتام‌ها‌و‌ا‬ ‌ ‫‌آوری‌اطالعا‬ ‫ف‬.‫‌ره‬ ‫زرگتاکن‬ ‌‫‌از‬ ‫اا‌طاکح‌نکا‬ ‌ ‫همچنای‬
‫ااب‌ردا‬ ‫اا‌ار‬ ‌‫اا‌نکاینگک‌و‬ ‌‫یشاتکی‬ ‌‫ن‌اربااط‬ ‌‫ر‬ ‫نام‌را‌قا‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌تینکام‌و‬ ‌ ‫های‌بکنملمنی‌پیشکفتن‌اطالعاب‬ ‫آور‬‌‫مع‌سااختن‬
‫‌تای‬ ‫،‌سیساتی‌اطالعاا‬ ‫هنایه‌الکتکونیکا‬ ‌‫‌سیساتی‌پیاام‬ ‫‌بکنملامنی‌نعنا‬ ‫‌انا‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫‌حاصل‌از‬ ‫ن‌سن‌رو‬ ‌،‫است‬‌‫نکام‬
‫ه‌انی‬ ‫ک‬ ‌‫ور‌اشاره‬ ‌‫‌از‌راه‬ ‫‌و‌بشکیل‌تیزگک‬ ‫ادکان‬.
‫ای‬ ‫سازمان‬ ‫رر‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫مرج‬ ‫پذیرش‬ ‫رای‬ ‫مدلی‬ ‫ارائه‬:
‌‫ات‬ ‫ان‌سامت‌خایتت‌گاکا‌شایم‌حک‬ ‌ ‫های‌های‌فناوری‌اطالعا‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫ر‌چنی‌سال‌اخیک‬
‫ار‌همسم‌شمنی‬ ‌‫سم‌و‬ ‌‫ا‌اهیاف‬ ‌‫نی‌با‬ ‫ک‬.‫‌انا‬ ‫های‌فناوری‌اطالعاا‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫سیاری‌از‬
‫اک‌روی‬ ‌‫یای‬ ‫ان‌بد‬ ‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫انی‌شیات‌را‌از‌طکنق‌تیل‌های‌تینکنت‌خیتا‬ ‫پارا‬
‫هنی‬ ‌ ‫ارنی‌انجام‌ت‬ ‌‫‌خیتت‬ ‫چکخن‌حیا‬.‌‫ان‌ساازتام‬ ‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫تینکنت‌خیتا‬
‫یشا‬ ‌‫ق‌پاذنکی‌و‌انعطااف‌پاذنکی‬ ‫‌تاننای‌بطاا‬ ‫‌حقیقا‬ ‫م‌تزانان‬ ‫ک‬ ‌‫ها‌از‌طکنق‌فکاهی‬‌،‫تک‬
‫نی‬ ‌ ‫‌ت‬ ‫م‬ ‌،‌‫ر‌هزننن‌ها،‌و‌سکونس‌گکا‌شیم‬ ‌ ‫خش‬ ‫اثک‬.‫‌از‌پذنکفتن‌شایه‌با‬ ‫نک‬‌ ‫کن‬
‌‫نیاا،تکدع‌زناک‌سااخت‬ ‌‫ر‬ ‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫‌چاارچمب‌هاای‌تاینکنت‌خایتا‬ ‫و‌رانج‌باکن‬
‌ ‫فناوری‌اطالعا‬(ITIL)‫اشی‬ ‌ ‫ت‬.
ITIL‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫کناتان‌تاینکنت‌خایتا‬ ‌‫کناتن‌رنازی‌و‌اداکای‬ ‌‫کای‬ ‌‫‌بجارب‌را‬ ‫کبکن‬ ‌،
‫‌ارائن‌ت‬ ‫اهش‌هزننن‌و‌رنس‬ ‌،‌‫یایت‬ ‌ ‫رام‬ ‌‫درت‬‫هی‬.‫یت‌هاای‌تمدام‬ ‫ن‌داذا‬ ‌‫ا‌بمدن‬
‌‫ه‌سازی‬ ‫ر‌پیا‬ ‌‫ن‬ ‌ ‫ر‌تزانان‬ITIL‌‫ااهش‌زتاام‌هاای‬ ‌،‌ ‫ااران‬ ‌‫راکه‌وری‌و‬ ‌‫تاننای‌افازانش‬
‫وفقن‌و‬...‫ه‌ساازی‌آم‌تا‬ ‫‌چارچمب‌و‌پیا‬ ‫ن‌سمی‌ان‬ ‌‫یشتک‬ ‌‫یشتک‌و‬ ‌‫‌سازتام‌ها‬ ‫ار‬ ‌ ‫ودم‬
‫رونی‬.‌‫عییکغی‌اننکن‬ITIL‌‫‌سازتام‬‫ه‌است‌،‌عممتا‬ ‫استاا‬ ‫‌چارچمب‌های‌تمر‬ ‫‌از‌رانج‌بکن‬ ‫نک‬
‫کو‌هستنی‬ ‫‌رو‬ ‫ا‌چالش‌هان‬ ‌‫ه‌سازی‌آم‬ ‫ر‌پیا‬ ‌‫ها‬.‌‫اتل‬ ‌ ‫پذنک‬ITIL‌‫‌است‌سال‌هاا‬ ‫تمک‬
‫ناام‌عمییااب‬ ‫ار‬ ‌‫ان‌خصامص‬ ‌،‫ناام‌و‌تاینکام‌اسات‬ ‫ار‬ ‌‫رگیاکی‬ ‌‫‌نیازتنای‬ ‫کشی‌و‌ان‬ ‌‫طمل‬‌
‌ ‫ک‌روی‌پذنک‬ ‌‫اره‌عماتل‌بدثیکگذار‬ ‫ر‬ ‌‫انی‬ ‌ ‫فناوری‌اطالعا‬‌‫تمفقیت‌آتیز‬ITIL‌‫اشاتن‬ ‌ ‫آگاه‬
‫اشنی‬.
‌‫‌روی‬ ‫‌تناا‬ ‫ان‌اثاکا‬ ‌‫هنای‬ ‌‫مطان‌را‌انجاام‬ ‫‌تک‬ ‫‌ساازتان‬ ‫انای‌بیییاکا‬ ‌‫سازتام‌ها‌اغیام‬
‫‌گذار‬ ‫ساختارها‌،‌فکآننیها‌و‌فکهنگ‌ت‬.‫‌انگیزگ‬ ‌‫‌احساک‬ ‫‌بیییکا‬ ‫‌ان‬‫تعممت‬‌ ‌‫و‬
‫نی‬ ‌ ‫‌ت‬ ‫زار‌نا‌چارچمب‌دینی‌انجا‬ ‫ن‌ا‬ ‌‫کام‌نسات‬ ‫ار‬ ‌‫ر‬ ‌ ‫عالقگ‬.‫لیل‌تمف‬ ‌ ‫ن‌ان‬‌‫قیت‌نا‬
‌‫ه‌سازی‬ ‫شکست‌پیا‬ITIL‫ار‬ ‌ ‫ستگ‬ ‌‫ه‬ ‫کای‌استاا‬ ‌‫نام‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌قصی‌رفتاری‬.‫هیف‌ا‬‌ ‫ن‬
‌ ‫ه‌و‌پذنک‬ ‫ک‌روی‌استاا‬ ‌‫کروی‌تتییکهای‌بدثیک‌گذار‬ ‌‫ز‬ ‫بحقیق‌بمک‬ITIL‫است‬.
‌‫‌و‬ ‫‌شناساان‬ ‫‌پیشای‬ ‫اک‌اسااک‌تطالعاا‬ ‌‫‌تمفقیات‬ ‫‌خصمص‌شاش‌عاتال‌حیااب‬ ‫ر‌ان‬
‫نیی‌شیه‌انی‬ ‌‫طاقن‬.‫ا‬ ‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫ک‌تایل‌پاذنک‬ ‌ ‫سپس‌تیل‌بحقیق‌تاتن‬‌‫کای‬
‌ ‫کروی‌پاذنک‬ ‌‫‌عماتل‬ ‫م‌اثک‌ان‬ ‫ا‬ ‌‫نشام‬ITIL‌‫‌فنااوری‬ ‫کاسااک‌تتییکهاای‌تایل‌پاذنک‬
‫‌شیه‌است‬ ‫‌پیشنرا‬ ‫اطالعا‬.
‫استدار‬ ‫مورر‬ ‫موفقیت‬ ‫حیاتی‬ ‫عوامل‬:
(1)‌،‫‌تینکنت‌ارشی‬ ‫پشتیاان‬
(2)‌،‫راهاکی‌و‌تینکنت‌پکونه‬
(3)‌،‫اربااط‌و‌همکاری‬
(4)‌،‫ر‌پکونه‬ ‌‫رگیک‬ ‌‫‌ذنناعام‬ ‫‌و‌شانستگ‬ ‫آتمز‬
(5)‌،‌ ‫تینکنت‌بیییک‌و‌فکهنگ‌سازتان‬
(6)‌‫ه‌سازی‌فکآننیهای‬ ‫پیا‬ITIL‫اشنی‬ ‌ ‫ه‌ت‬ ‫‌استاا‬ ‫و‌فناوری‌تمر‬.
‌‫ه‌از‌نکم‌افزار‬ ‫ا‌استاا‬ ‌‫‌ساختاری‬ ‫ت‬ ‫‌تعا‬ ‫‌تیل‌نا‬ ‫ازبکنی‬PLS‌‫کای‌بست‌فکضین‌های‬
‫ه‌شیه‌است‬ ‫بحقیق‌استاا‬.‌ ‫اره‌عماتل‌تری‌پاذنک‬ ‫ر‬ ‌‫‌را‬ ‫اب‬ ‫تیل‌بحقیق‌پیشنرا‬ITIL
‫هی‬ ‌ ‫‌چارچمب‌ارائن‌ت‬ ‫ن‌ان‬ ‌‫نام‌نسات‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌بنظیی‌رفتار‬ ‌ ‫م‬ ‌‫کای‬.‫نتاانج‌نشا‬‌ ‫ا‬ ‌‫ام‬
‫‌ذی‬ ‫‌و‌شانساتگ‬ ‫ن‌راهاکی‌و‌تینکنت‌پکونه‌،‌اربااط‌و‌همکاری‌و‌آتمز‬‫رگیاک‬ ‌‫ناعاام‬‌‫ر‬
‌ ‫ر‌پذنک‬ ‌‫‌عماتل‬ ‫پکونه‌از‌ترمتکن‬ITIL‫اشی‬ ‌ ‫ت‬.
‫تتییر‬ ‫مدیریت‬((change management:
‫شامل‬ ‫تتییر‬ ‫مدیریت‬:
‫سازمار‬ ‫ندسی‬ ‫م‬Enterprise Engineering
‫سازمار‬ ‫معماری‬Enterprise Architecture
‫سازمار‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫سازمار‬ ‫ندسی‬ ‫م‬
‌‫تعماری‬‌‫‌ساازی‌و‌همسمساازی‬‫گ‬‫،‌هماهن‬ ‫اکای‌بااای‬ ‌‫‌اسات‬ ‫سازتام‌نقشن‌و‌چاارچم‬
‌‫ی‌ساازتام‌اسات‬ ‫ان‌اهایاف‌راهااک‬ ‌‫ر‌درات‌نیال‬ ‌‫‌ها‌و‌عناصاک‌ساازتام‬‫ت‬‫یین‌فعالی‬.‌‫ر‬
‌‫ه‌ساازی‌تعمااری‌ساازتام‌اسات‬ ‫‌ساازتام‌عیای‌پیاا‬ ‫صمربیکن‌ترنیسا‬.‌ ‫ر‌ترنیسا‬
‫ن‌سااز‬ ‌ ‫ستیا‬ ‌‫ا‌هیف‬ ‌‫‌بحمل‬ ‫ن‌ان‬ ‌‫اشی‬ ‌ ‫ک‌روی‌هیانت‌بحمل‌ت‬ ‌‫ز‬ ‫سازتام‌بمک‬‌‫تام‬
‫ات‬‫ا‬‫ایه‌اس‬‫ا‬‫ایی‌ش‬‫ا‬‫ااری‌بکس‬‫ا‬‫اا‌تعم‬‫ا‬ ‌‫ام‬‫ا‬‫تتناس‬.‌‫اکانط‬‫ا‬‫ااک‌ش‬‫ا‬‫اک‌اس‬‫ا‬ ‌‫اازتام‬‫ا‬‫اار‌س‬‫ا‬‫تعم‬‌، ‫امن‬‫ا‬‫ن‬
‌‫خماستن‬‌‫قن‌و‌وضعیت‌تحیط‌بکسیی‌آننیه‬ ‫ا‌سا‬ ‌‫ق‬ ‫های‌ذنناعام‌و‌تطا‬(‫ونا‌بمصای‬‫ف‌حاال‬)
‌ ‫ار‬ ‌‫ک‌عریه‬ ‌‫سازتام‌را‬.‌‫ان‬ ‌‫‌شایه‌اسات‌درات‌اداکا‬ ‫‌بایای‬ ‫ن‌روش‬ ‌‫ن‬ ‌‫نقشن‌داصین‬
‌‫‌سازتام‌وظیان‌ترنیک‌سازتام‌است‬ ‫‌و‌ساخت‬ ‫‌شم‬ ‫ه‌ت‬ ‫ا‬ ‌‫ترنیک‌سازتام‬.‌‫فاکض‬
‫ر‌اننجاا‌بریان‌نقشان‌وظ‬ ‌‫سازنی‬ ‌‫‌نقشن‬ ‫‌را‌طاق‌ن‬ ‫‌عمار‬ ‫‌خماهیی‌ن‬ ‫ن‌ت‬ ‌‫نیی‬‌‫یاان‬
‌‫اشای‬ ‌ ‫‌وظیان‌ترنیک‌سازتام‌ت‬ ‫ه‌سازی‌و‌ساخت‌عمار‬ ‫تعمار‌سازتام‌است‌و‌پیا‬.
‌‫اشی‬ ‌ ‫انش‌ت‬ ‌‫زار‌،‌فکتمل‌و‬ ‫ن‌نکسکی‌ا‬ ‌‫و‌لذا‌ترنیک‌سازتام‌نیاز‬.
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫است‬ ‫سازمار‬ ‫ندسی‬ ‫م‬ ‫نیاز‬ ‫مورر‬ ‫که‬ ‫زارهایی‬ ‫ا‬:
1–‌‫یمغ‬ ‌‫یمغ‌فکاننیی‌و‌پکوفانل‬ ‌‫تیل‬
2–‌‫تیل‌بحمل‌و‌بیییک‬
3–‌ ‫تراربرای‌نکم‌تینکنت‬
‫تتییر‬Culture
‌ ‫‌شم‬ ‫نیه‌ت‬ ‌‫ر‌سن‌سطع‬ ‌‫تعممت‬:
1–‫نما‬
2–‫ارز‬
3–‫عمل‬
‫نمار‬:
‌‫تعممت‬‌ ‫ی‬3‌‫با‬7‌ ‫‌حاکف‌تا‬ ‫ر‌تمر‬ ‌‫م‬ ‫ن‌بازه‌تک‬ ‌‫‌رسیی‬ ‫‌ت‬ ‫ن‌دان‬ ‌‫شی‌و‬ ‌ ‫سال‌طمل‌ت‬
‌‫زننی‬
‫ارزش‬:
‌‫تعممت‬‌ ‫ی‬9‌‫با‬21‌‫م‬ ‫مطان‌تاک‬ ‫‌تک‬ ‫اکای‌آم‌تامر‬ ‌‫ان‬ ‌‫‌رسایی‬ ‫‌ت‬ ‫ن‌دان‬ ‌‫شی‌و‬ ‌ ‫سال‌طمل‌ت‬
‫ار‬ ‌ ‫ن‌ان‬ ‌‫‌را‬ ‫سان‬ ‌‫‌شمنی‌و‬ ‫‌قائل‌ت‬ ‫ارز‬‫‌تمک‬ ‫ننی‌و‌حت‬ ‌ ‫هنی‌بشمنق‌ت‬ ‌ ‫را‌انجام‌ت‬‌
‫‌اسا‬ ‫ننای‌تمکا‬ ‌ ‫ن‌بشمنق‌تا‬ ‌ ‫سان‬ ‌‫‌همام‬ ‫گیکنی‌ول‬ ‌‫رنظک‬ ‌‫کای‌آم‌دانزه‌ای‌نیز‬ ‌‫است‬‌‫ت‬
‌‫شام‌ام‌را‌انجام‌نیهنی‬ ‫خم‬.
‫عمل‬:
‌ ‫ی‬ ‌‫تعممت‬15‌‫با‬35‌‫‌انسانرا‌شیه‌است‬ ‫ن‌ذا‬ ‌‫شی‌و‌باینل‬ ‌ ‫سال‌طمل‌ت‬
‌ ‫ی‬ ‌‫‌تجممعا‬ ‫کان‬ ‫نا‬27‌‫با‬63‌‫سال‌زتام‌تزم‌است‬.‌‫اتی‬ ‌‫کای‬ ‌ ‫‌اعیا‬ ‫ن‌الاتن‌ان‬50‌‫نااک‌اسات‬
‌‫طمل‌انجاتی‬ ‌ ‫متک‌از‌ان‬ ‌ ‫‌است‌خیی‬ ‫ه‌تمک‬ ‫‌خانما‬ ‫ر‌ن‬ ‌ ‫ول‬.
‫بیری‬ ‫ه‬ ‫نتی‬:
‫ن‌تینکنت‌بیییک‌فکآننیی‌شااتل‌سان‌تکحیان‌آتاا‬ ‌‫‌بمام‌گات‬ ‫‌ت‬ ‫ی‬ ‌‫‌طمر‬‫ن‬‌ ‫گ‬
‫اشاای‬ ‌ ‫م‌آم‌ت‬ ‫ااک‬ ‌‫‌و‌بقمناات‬ ‫م‌بیییااکا‬ ‫ااک‬ ‌‫اک،‌تااینکنت‬‫ا‬‫بییی‬.‫ا‬‫ا‬ ‫ایل‌آ‬‫ا‬‫‌ت‬‫امنا‬‫ا‬‫ض‬‌‫ار‬
‫ایل‬‫ا‬‫ات،‌ت‬‫ا‬‫‌و‌بقمن‬ ‫اائ‬‫ا‬‫اش،‌بمان‬‫ا‬‫ان‬ ‌،‫ال‬‫ا‬‫،‌بمان‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ایی‌آگ‬‫ا‬‫یی‬ ‌‫اک‬‫ا‬‫انج‌عنص‬‫ا‬‫ااک‌پ‬‫ا‬‫کاس‬
‫‌شم‬ ‫‌تحسمب‌ت‬ ‫ی‌و‌سازتان‬ ‫ر‌تینکنت‌بیییک‌فک‬ ‌‫ارا‬ ‌‫خش‌و‬ ‫اثک‬.
‫انای‌قاال‬ ‌‫اک‌بیییاک‌بکنملامنی‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫‌تقاوتات‬ ‫‌درات‌دیام‌گیاکی‌از‌انا‬ ‫همچنی‬‌‫از‬
‫اشات‬ ‌‫ان‌چنای‌عاتال‌بمدان‬ ‌‫هکگمنن‌بیییک‬.‌‫ان‌طامر‬ ‌‫‌زتاام‬ ‫ر‌نا‬ ‌‌‫‌ناانای‬ ‫بیییاکا‬
‌‫قیق‌و‌پیمستن‌بیییاک‌را‬ ‌‫کناتن‌رنزی‬ ‌‫ا‬ ‌‫انی‬ ‌‫یکن‬ ‌ ‫‌انجام‌شم‬ ‫ناگران‬‌‫ر‌سیساتی‬
‫‌آور‬ ‫مدم‬.‌‫ان‌اتنیات‬ ‌‫ور‌از‌هاک‌گمنان‌برینای‌نساات‬ ‌‫‌و‬ ‫‌اتا‬ ‫‌تحیطا‬ ‫اا‌انجاا‬ ‌‫و‬
‫نام‌اقیام‌نمم‬ ‫ار‬ ‌ ‫شیی‬.‌ ‫‌و‌آتمزشا‬ ‫االک‌هاای‌بامدیر‬ ‌‫کناتان‌رنازی‌و‬ ‌‫اا‬
‫ن‌آم‌بیییک‌بش‬ ‌‫ن‌بیییک‌سیستی‌آگاه‌و‌آنرا‌را‌نسات‬ ‌‫نام‌را‌نسات‬ ‫ار‬‫منق‌نمم‬.
‫پایار‬
‌ ‫ترنیک‌سییتحمیحس‬‫شیخ‌اتسالت‬
‫سال‬1395
1 de 34

Recomendados

BSC presentation (in persian) por
BSC presentation (in persian)BSC presentation (in persian)
BSC presentation (in persian)Amir Maleki
1.4K visualizações39 slides
فین‌تک por
فین‌تکفین‌تک
فین‌تکReza Ghorbani
157 visualizações47 slides
تشخیص چهره از طریق بیومتریک عنبیه چشم por
تشخیص چهره از طریق بیومتریک عنبیه چشمتشخیص چهره از طریق بیومتریک عنبیه چشم
تشخیص چهره از طریق بیومتریک عنبیه چشمسیدمحمدحسن شیخ الاسلامی
163 visualizações29 slides
SlideShare 101 por
SlideShare 101SlideShare 101
SlideShare 101Amit Ranjan
29.7M visualizações27 slides
غیر فعال کردن_تلگرام_در_میکروتیک[1] por
غیر فعال کردن_تلگرام_در_میکروتیک[1]غیر فعال کردن_تلگرام_در_میکروتیک[1]
غیر فعال کردن_تلگرام_در_میکروتیک[1]shima sadeghi
187 visualizações3 slides
Identification of linear dynamic systems operating in a networked environment por
Identification of linear dynamic systems operating in a networked environment Identification of linear dynamic systems operating in a networked environment
Identification of linear dynamic systems operating in a networked environment Pourya Parsa
126 visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها

بتن شاتکریت چیست؟ por
بتن شاتکریت چیست؟بتن شاتکریت چیست؟
بتن شاتکریت چیست؟bahareq
46 visualizações5 slides
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آن por
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آنساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آن
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آنYaser Derakhshan
276 visualizações39 slides
اسلام اور سرمایہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب por
اسلام اور سرمایہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواباسلام اور سرمایہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب
اسلام اور سرمایہ کے حوالے سے ایک سوال کا جوابMansoor Afaq
510 visualizações17 slides
Badkoobeh covid-19 pandemic por
Badkoobeh covid-19 pandemicBadkoobeh covid-19 pandemic
Badkoobeh covid-19 pandemicArmanAzizi4
23 visualizações67 slides
اقتصاد دانش بنیان: تعاریف و رویکردها por
اقتصاد دانش بنیان: تعاریف و رویکردهااقتصاد دانش بنیان: تعاریف و رویکردها
اقتصاد دانش بنیان: تعاریف و رویکردهاHosseinieh Ershad Public Library
426 visualizações30 slides
قیمت روز سیم جوش por
قیمت روز سیم جوشقیمت روز سیم جوش
قیمت روز سیم جوشbahareq
36 visualizações6 slides

Similar a بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها(20)

بتن شاتکریت چیست؟ por bahareq
بتن شاتکریت چیست؟بتن شاتکریت چیست؟
بتن شاتکریت چیست؟
bahareq46 visualizações
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آن por Yaser Derakhshan
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آنساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آن
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی در ايران و عملكرد گذشته آن
Yaser Derakhshan276 visualizações
اسلام اور سرمایہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب por Mansoor Afaq
اسلام اور سرمایہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواباسلام اور سرمایہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب
اسلام اور سرمایہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب
Mansoor Afaq510 visualizações
Badkoobeh covid-19 pandemic por ArmanAzizi4
Badkoobeh covid-19 pandemicBadkoobeh covid-19 pandemic
Badkoobeh covid-19 pandemic
ArmanAzizi423 visualizações
قیمت روز سیم جوش por bahareq
قیمت روز سیم جوشقیمت روز سیم جوش
قیمت روز سیم جوش
bahareq36 visualizações
Management in Pashto por zahidkhann
Management in PashtoManagement in Pashto
Management in Pashto
zahidkhann227 visualizações
Maskan por Zahra Sarfarazi
MaskanMaskan
Maskan
Zahra Sarfarazi380 visualizações
Ilyas sai bait torne k asbab final por Sage Razvi
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab final
Sage Razvi1K visualizações
102918 Cesar Altieri Sayoc FARCE (Persian) por VogelDenise
102918 Cesar Altieri Sayoc FARCE (Persian)102918 Cesar Altieri Sayoc FARCE (Persian)
102918 Cesar Altieri Sayoc FARCE (Persian)
VogelDenise115 visualizações
مقاومت رمز پیشرفت por مصطفی محمدی
مقاومت رمز پیشرفتمقاومت رمز پیشرفت
مقاومت رمز پیشرفت
مصطفی محمدی557 visualizações
کمک های اولیه روانشناختی ملکی por Reza Maleki
کمک های اولیه روانشناختی ملکیکمک های اولیه روانشناختی ملکی
کمک های اولیه روانشناختی ملکی
Reza Maleki213 visualizações
پیش بینی قیمت آهن در پساکرونا por bahareq
پیش بینی قیمت آهن در پساکروناپیش بینی قیمت آهن در پساکرونا
پیش بینی قیمت آهن در پساکرونا
bahareq11 visualizações
خلافت کی اہمیت و برکات por muzaffertahir9
خلافت کی اہمیت و برکاتخلافت کی اہمیت و برکات
خلافت کی اہمیت و برکات
muzaffertahir91.4K visualizações
المنطق العائم por Dr. Munthear Alqaderi
المنطق العائمالمنطق العائم
المنطق العائم
Dr. Munthear Alqaderi1.2K visualizações
کاتالوگ por Saber W.
کاتالوگکاتالوگ
کاتالوگ
Saber W.81 visualizações
Num45daryaaknar شماره 45 نشریه دریاکنار por mehran sultany nezhad
Num45daryaaknar شماره 45 نشریه دریاکنار Num45daryaaknar شماره 45 نشریه دریاکنار
Num45daryaaknar شماره 45 نشریه دریاکنار
mehran sultany nezhad59 visualizações
Fesad 961002 por abdohnet
Fesad 961002Fesad 961002
Fesad 961002
abdohnet196 visualizações

بررسی و علل چسبندگی تکنولوژی در برخی از سازمانها

 • 2. ‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫چسبندگی‬ ‫علل‬‫و‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫از‬‫برخی‬‫در‬ (‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫های‬ ‫سیستم‬) ‫فناوری‬ ‫کارشناس‬‫اطالعات‬:‫االسالمی‬ ‫شیخ‬ ‫سیدمحمدحسن‬ ‫سال‬1395
 • 3. ‫مقدمه‬: ‌ ‫ا‬ ‫‌ر‬ ‫‌باکن‬‫ی‬‫ان‌عنامام‌تر‬ ‌ ‫‌و‌اربااطاا‬ ‫‌های‌اطالعاا‬‫ی‬‫فناور‬‌‫‌بیییاک‬ ‫اصای‬‌‫ر‬ ‌‫‌دینای‬ ‫و‌بحامت‬ ‌‫ن‌شاتل‬ ‌‫‌آننی‬ ‫ن‌شمار‌ت‬ ‌‫ر‌عصک‌تا‬ ‌‫‌های‌تختیف‌عیمم‬‫ه‬‫حمز‬: ‫الف‬)-‫اطالعات‬ ‫آوری‬‫فن‬-‌ ‫ی‌از‌ان‬ ‫‌افزارها‌و‌تمار‬‫م‬‫‌رانانن‌ها،‌چاپگکها،‌نک‬ ‫‌نعن‬‌ ‫گکوه‌ت‬ ‫اشنی‬. ‫ب‬)-‫های‬‫فناوری‬‫ارتباطات‬-‌‫شاتل‬‌‫ن‬ ‌‫‌و‌تاهماره‌است‬ ‫کا‬ ‫زرگ‌تخا‬ ‌‫‌های‬‫ن‬‫شاک‬‌‫زتینان‬ ‌‫ستک‌دینیی‌را‌فکاهی‬ ‌‫و‬‌‫ن‬ ‌‫‌سازنی‬ ‫ت‬‌‫یشتک‌بملیای‌و‬ ‌‫ا‌سکعت‌هک‌چن‬ ‌‫انش‬ ‌‫‌و‬ ‫اطالعا‬‌‫ر‬ ‫ننیگام‌قکار‌گیک‬ ‌‫ر‌اختیار‌تکادعن‬ ‌‫نیا‬ ‌‫سکاسک‬. ‫‌گکفتان‌اسات‬ ‫ان‌خام‬ ‌ ‫‌شگکف‌و‌شکل‌نمنن‬ ‫‌ها‌بیییک‌و‌بحمت‬‫ی‬‫‌آور‬ ‫‌ف‬ ‫‌ان‬ ‫ا‌ورو‬.‫عوام‬‫ل‬ ‫رات‬ ‫تتیی‬ ‫ود‬ ‫ه‬ ‫رت‬ ‫تتیی‬ ‫ه‬ ‫هربون‬ ‫اي‬ ‫ان‬ ‫رر‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫ردن‬ ‫مت‬ ‫م‬ ‫وار‬ ‫عن‬ ‫ه‬ ‫انب‬ ‫انس‬ ‫تکنولوژدکب‬‫اشنی‬ ‌‫تطکح‌تي‬.‌‫ايستي‌از‬ ‌‫‌تانع‬ ‫ک‌اي‬ ‌‫درت‌غیان‬‫تتیی‬ ‫مددردت‬‫ر‬‌‫ه‬ ‫اساتاا‬ ‌‫ر‌تکحین‌گذر‌از‬ ‌‫‌تیيکيت‌بیییک‬ ‫ک‬‫قددم‬ ‫سیستم‬‌‫ن‬‫جددد‬ ‫سیستم‬‫نقش‌حیا‬‌‫اشتن‌و‬ ‌‫بي‬ ‌‫ايستي‌فعالیت‌هاي‌تیيکيت‌بیییک‬ ‌‫ر‌طمل‌تکحین‌گذر‬‌ ‫تمر‬‫ه‌قکار‌گیک‬ ‫استاا‬.
 • 4. ‫تکنولوژی‬ ‫چسبندبی‬ ‫تعریف‬: ‫اینی‬‫ا‬‫امنی‌ق‬‫ا‬‫اک‌بکنمل‬‫ا‬‫اک‌بییی‬‫ا‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ات‬‫ا‬‫اا‌تقاوت‬‫ا‬‫ان‌تعن‬‫ا‬ ‌‫امنی‬‫ا‬‫‌بکنمل‬ ‫اانیگ‬‫ا‬‫‌چس‬ ‫ا‬‫ا‬‫ی‬ ‌‫امر‬‫ا‬‫ط‬‌‫ان‬‫ا‬ ‌‫ای‬‫ا‬‫امنی‌دین‬‫ا‬‫بکنمل‬‌ ‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ای‬‫ا‬‫اش‬.‌‫ر‬ ‌ ‫اان‬‫ا‬‫ع‌انس‬ ‫اا‬‫ا‬‫ات‌تن‬‫ا‬‫‌آم‌تقاوت‬ ‫ای‬‫ا‬‫ال‌اص‬‫ا‬‫‌عات‬ ‫اکن‬‫ا‬‫ان‌ترمت‬‫ا‬ ‫اشی‬ ‌ ‫‌بیییک‌ت‬ ‫خصمص‌ان‬.
 • 5. ‫تکنولوژی‬ ‫تتییر‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫رر‬ ‫مقاومت‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫عامل‬: ‫ن‌شش‌عاتل‬ ‌ ‫ی‬ ‌‫ن‌طمر‬ ‌‫ک‌بیییک‌بکنملمني‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫‌تقاوتت‬ ‫یییي‌و‌اصی‬ ‌‫عاتل‌های‬ ‌ ‫‌شم‬ ‫‌بقسیی‌ت‬ ‫اصی‬: 1-‫کاي‌آم‌صکف‌شیه‌است‌ا‬ ‌‫ي‬ ‫ن‌زتام‌زيا‬ ‌‫‌را‬ ‫ل‌تمدم‬ ‫ط‌و‌بعا‬ ‫‌بیییک‌تي‌بمانی‌روا‬ ‫ايجا‬‌‫ز‬ ‫اک‬ ‌ ‫ی‬.‫‌خماهی‌ش‬ ‫ي‌ايجا‬ ‫‌زيا‬ ‫‌فناوري‌هاي‌دیيی‌سئمات‬ ‫کام‌اي‬ ‫ار‬ ‌‫کاي‬ ‌ ‫ی‬ ‌ ‫ر‌اي‬‌‫ی‬ ‫ن‌عااربنیاز‬: -‫؟‬ ‫ک‬ ‌‫‌بک‌نخماهی‬ ‫ارآنام‌را‌سنگی‬ ‌‫ه‌از‌بکنملمني‌دیيی‬ ‫آيا‌استاا‬ -‫؟‬ ‫ار‬ ‌‫کاي‌آنرا‬ ‌‫چن‌تزايايي‌از‌لحاظ‌شخصي‬ -‌‫؟‬ ‫ن‌آنام‌بعیق‌تي‌گیک‬ ‌‫اشي‬ ‫ه‌از‌سیستی‌دیيی‌چن‌پا‬ ‫‌استاا‬ ‫ر‌صمر‬ -‫ه‌از‌سیستی‌دیيی‌آيا‌آسام‌است؟‬ ‫استاا‬ -‌‫؟‬ ‫اري‌نمي‌شم‬ ‌‫اره‬ ‫و‬ ‌‫ن‬ ‫ه‌از‌آم‌تنجک‬ ‫آيا‌استاا‬
 • 6. 2-‫؛‬ ‫شدر‬ ‫اخراج‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫علت‬ ‫ه‬ ‫روانب‬ ‫اثرات‬ ‫ار‬ ‫اد‬ ‫ننای‬ ‌‫ي‌تاي‌شناسانی‌احسااک‌تاي‬ ‫ان‌خام‬ ‌‫ن‌سیستی‌فعیي‌را‬ ‌‫ناني‬ ‫ار‬ ‫‌بکک‌از‌اينکن‌قا‬ ‫ر‌ضم‬ ‌‫‌و‬ ‫ه‌واقع‌نمي‌شم‬ ‫‌استاا‬ ‫يگک‌تمر‬ ‌‫تراربرايشام‬‌‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‌سیستی‌دیيی‌نااشنی‬ ‌‫ار‬ ‌‫کاي‬ ‌‫گیکي‌تراربراي‌دیيی‬ ‫ن‌يا‬. 3-‫صحیح‬ ‫اطالعات‬ ‫نداشتن‬‌‫ر‌حاظ‬ ‌‫ن‌بمايل‌آنرا‬ ‫‌بیییک‌تنجک‬ ‫ر‌تمر‬ ‫‌تي‌شم‬ ‫وضعیت‌تمدم‬.
 • 7. 4-‫د‬ ‫جدد‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫اورت‬ ‫فن‬ ‫از‬ ‫تدار‬ ‫اس‬‌‫‌شاایم‬ ‫مچاا‬ ‌‫اان‬ ‌‫اطالعااابي‌تنجااک‬ ‌‫سازتانرا‌و‌حذف‌تیيکام‌تیاني‌خماهی‌شی،‌از‌اينکو‌تقاوتت‌هايي‌را‌از‌سامي‬ ‫اشت‬ ‌‫ر‌پش‌خماهی‬ ‌‫آنام‬. 5-‫د‬ ‫جدد‬ ‫هات‬ ‫سیستم‬‌‫اا‌سیساتی‌هااي‬ ‌‫ان‌طامر‌تامازي‬ ‌‫تایا‬ ‫ر‌ا‬ ‌‫تعمامت‬ ‫‌ا‬ ‫اعا‬ ‌‫‌رو‌عایم‌تایيکيت‌صاحیع‬ ‫ه‌قکار‌تي‌گیکنی،‌از‌ايا‬ ‫‌استاا‬ ‫قیيمي‌تمر‬‌‫ز‬ ‫کوز‌ناهماهنگي‌هايي‌خماهی‌شی‬ ‌‫ه‌ها‌و‬ ‫ا‬ ‌‫م‬ ‫ا‬ ‌‫ست‬.
 • 8. 6-‫فرهن‬ ‫ر‬ ‫تتیی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫توان‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫جدد‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫تکنولوژت‬ ‫از‬ ‫استدار‬‫گ‬ ‫شور‬ ‫سازمار‬ ‫موجور‬ ‫ان‬ ‌‫ن‌آم‌شیه‌اسات‬ ‫ه‌از‌فناوري‌هاي‌دیيی‌اطالعابي‌تنجک‬ ‫عنمام‌تثال‌استاا‬ ‌‫ااا‬ ‌‫‌اتااک‬ ‫اشاانی،‌اياا‬ ‌‫اال‌تشااتکيام‌پاسااخگم‌و‌تساائمل‬ ‫ر‌تقا‬ ‌‫اعضاااي‌سااازتام‬ ‫نی‬ ‌ ‫‌است‌تشکالبي‌را‌ايجا‬ ‫ربعارض‌است‌و‌تمک‬ ‌ ‫کابی‬ ‫مرو‬ ‌‫ساختارهاي‬.
 • 9. ‫تتییر‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫رر‬ ‫مقاومت‬ ‫ر‬ ‫غلبه‬: ‫‌تاي‌گیا‬ ‫ک‌بیییک‌بکنملامني‌صامر‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ن‬ ‌‫ا‌شناخت‌انمع‌تقاوتت‌هايي‬ ‌‫حال‬‌،‌ ‫ک‬ ‌ ‫ک‬ ‌‫‌تقاوتت‌ها‌غیان‬ ‫ک‌اي‬ ‌‫ايستي‬. ‫کناتان‬ ‌‫ن‌دنان‌هااي‌انسااني‬ ‌‫ايستي‬ ‌‫ک‌بیییک‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ک‌تقاوتت‬ ‌‫درت‌غیان‬‌‫بیییاک‬ ‫بمداان‌شاام‬.‌‫زشااام‬ ‫اغیاام‌تاایيکام‌بمک‬‌‫ااک‬ ‌‫را‬‌،‫اتناان‌پااکونه‬ ‌،‫‌بجاااري‌بیییااک‬ ‫عااا‬ ‫ا‬ ‌‫ن‬ ‌‫ن‌نیاز‬ ‌‫فکآينیهايي‬‌ ‫ترنیس‬‌‫ارنی‌و‌ادکاي‌راه‌حل‬ ‌ ‫تجی‬‫ها‌دینی‌تي‌گذارنی‬. ‌‫تنظمر‬‌‫ن‬ ‌‫از‌بمدن‬‌‫عی‬ُ‫ناام‌نسا‬ ‫ار‬ ‌‫نش‬ ‫ن‌نحمه‌وا‬ ‌‫ن‬ ‌‫انساني‌بیییک‌آنست‬‌‫ان‬ ‌‫ات‬ ‫اکيی‬ ‌‫پیيیه‌بیییک‌پي‬.‫ناام‬ ‫ار‬ ‌‫ان‌تقاوتات‬ ‌‫‌تیل‌تي‌بمام‌پي‬ ‫‌اي‬ ‫م‬ ‌‫ن‬‌‫ه‌و‬ ‫اک‬ ‫ک‬ ‌ ‫‌نیاز‌را‌ايجا‬ ‫‌اصالحي‌تمر‬ ‫کناتن‌ها‌و‌اقیاتا‬ ‌‫ک‌آم‬ ‌‫کاي‌غیان‬.
 • 10. ‫تتییر‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫رر‬ ‫مقاومت‬ ‫ر‬ ‫غلبه‬: ‫‌تاي‌گیا‬ ‫ک‌بیییک‌بکنملمني‌صامر‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ن‬ ‌‫ا‌شناخت‌انمع‌تقاوتت‌هايي‬ ‌‫حال‬‌،‌ ‫ک‬ ‌ ‫ک‬ ‌‫‌تقاوتت‌ها‌غیان‬ ‫ک‌اي‬ ‌‫ايستي‬. ‫کناتان‬ ‌‫ن‌دنان‌هاي‌انسااني‬ ‌‫ايستي‬ ‌‫ک‌بیییک‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫ک‌تقاوتت‬ ‌‫درت‌غیان‬‌‫بیییاک‬ ‫بمداان‌شاام‬.‌،‫اتناان‌پااکونه‬ ‌،‫‌بجاااري‌بیییااک‬ ‫عااا‬ ‫ااک‌ا‬ ‌‫زشااام‬ ‫اغیاام‌تاایيکام‌بمک‬ ‌‫ن‬ ‌‫ن‌نیاز‬ ‌‫فکآينیهايي‬‌ ‫ترنیس‬‌‫اشی‬ ‌‫ارنی‌و‌ادکاي‌راه‌حل‌هاتي‬ ‌ ‫تجی‬. ‌‫تنظمر‬‫نام‌نسا‬ ‫ار‬ ‌‫نش‬ ‫ن‌نحمه‌وا‬ ‌‫ن‬ ‌‫عی‌انساني‌بیییک‌آنست‬ ‌‫ن‬ ‌‫از‌بمدن‬‌‫ان‬ ‌‫ات‬ ‫اکيی‬ ‌‫پیيیه‌بیییک‌پي‬.‫ناا‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌تقاوتات‬ ‌‫‌تیل‌تي‌بمام‌پي‬ ‫‌اي‬ ‫م‬ ‌‫ن‬‌‫ه‌و‬ ‫اک‬ ‌‫م‬ ‫ک‬ ‌ ‫‌نیاز‌را‌ايجا‬ ‫‌اصالحي‌تمر‬ ‫کناتن‌ها‌و‌اقیاتا‬ ‌‫ک‌آم‬ ‌‫کاي‌غیان‬.
 • 12. ‫تحول‬ ‫ای‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬: ‌‫امل‬‫ا‬‫ایل‌بح‬‫ا‬‫‌ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ای‌از‌ن‬‫ا‬‫ان‬ ‌‫ای‬‫ا‬‫‌دین‬ ‫اازتان‬‫ا‬‫‌س‬ ‫ااخت‬‫ا‬‫امل‌و‌س‬‫ا‬‫ایانت‌بح‬‫ا‬‫اکای‌ه‬‫ا‬ ‌‫ان‬ ‌ ‫ار‬ ‌ ‫‌تختیاف‌ودام‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫اتنن‬ ‌‫ا‬ ‌ ‫‌تیلرای‌گمناگمن‬ ‫ک‬ ‌‫ه‬ ‫استاا‬‫ا‬‌‫ن‬ ‌‫ن‌عااربنی‬ ‌‫نیی‬ ‌ ‫‌آم‌اشاره‌ت‬ ‫و‌تمر‬‌‫از‬: 1–‌‌‫ار‬ ‫آ‬ADKAR:‌‫کای‌واحیهای‬ ‌‫‌تیل‬ ‫ان‬‌ ‫مچ‬‫تناسم‌است‬. 2–‌‫تیل‬‫تمشک‬:‌ ‫کای‌ن‬ ‌‫‌تیل‬ ‫ان‬‌‫سازتام‬‫تناسم‌است‬.
 • 13. ‫مدل‬‫آرکار‬(ADKAR: ) ‌‫اناش‌،بماناايي‌و‌بقميات‌تاي‬ ‌،‌‫‌آگااهي‌،‌بمايال‬ ‫یماا‬ ‌‫‌تیل‌تخاف‬ ‫ان‬ ‫ای‬‫ا‬‫اش‬.‫ا‬‫ا‬‫‌بییی‬ ‫اذيک‬‫ا‬‫امر‌پ‬‫ا‬‫ان‌تنظ‬‫ا‬ ‌‫اتي‬‫ا‬‫ايس‬ ‌‫اام‬‫ا‬‫ن‬ ‫ار‬ ‌‫ایل‬‫ا‬‫‌ت‬ ‫ا‬‫ا‬‫ااک‌اي‬‫ا‬‫اک‌اس‬‫ا‬‌‫ک‬ ‌ ‫بکنملمني‌اي‬5‫ننی‬ ‌‫ن‌بکبیم‌طي‬ ‌‫تکحین‌را‬. 1)‫آگاه‬ ۲)‫بمانل‬ 3)‫انش‬ ۴)‫بمانان‬ ۵)‫بقمنت‬
 • 14. ‫‌بیی‬ ‫اکاي‌پاذيک‬ ‌‫نام‬ ‫ار‬ ‌‫گي‬ ‫‌تیل‌تي‌بمانی‌تیزام‌آتا‬ ‫‌اي‬ ‫م‬ ‌‫ن‬‌‫ر‬ ‌‫یاک‬ ‫‌نیا‬ ‫کناتان‌تامر‬ ‌‫ر‌تاي‌شامنی‬ ‫ه‌و‌آنگاه‌تیيکام‌قا‬ ‫ک‬ ‌ ‫هک‌تکحین‌را‌بعیی‬‌‫از‬ ‫ننی‬ ‌ ‫‌بیییک‌را‌ايجا‬ ‫کاي‌ايجا‬.
 • 15. 1)-‫آباهی‬(Awareness): ‫تنل‌ن‬ ‌‫‌نظک‌را‌از‬ ‫‌شخص‌تمر‬ ‫نیی‌و‌آگاه‬ ‌‫ن‌بیییک‌را‌فرکست‬ ‌‫تنل‌نیاز‬‌‫ان‬ ‌‫یاز‬ ‫نیی‬ ‌ ‫بیییک‌بعیی‬.‫نیی‌نمائیی‬ ‌‫ردن‬ ‌،‫رصی‬ ‫سپس‌آم‌را‌از‌صاک‌با‌صی‬. 2)-‫خواست‬ ‫یا‬ ‫تمایل‬(Desire): ‫نی‌را‬ ‌ ‫‌ت‬ ‫ن‌بیییک‌انجا‬ ‌‫‌بمانل‬ ‫ر‌فک‬ ‌‫ن‬ ‌‫ی‌را‬ ‌‫عماتل‌نا‌پیاتیهای‌خمب‌و‬ ‫نیی‬ ‌‫فرکست‬.‫نی‬ ‌ ‫‌انگیزه‌انجا‬ ‫ر‌فک‬ ‌‫انی‬ ‌‫‌عماتل‬ ‫ان‬.‫سپس‌بمانل‌فک‬‌‫‌را‌از‬ ‫نیی‬ ‌‫نیی‬ ‌‫ردن‬ ‌،‫رصی‬ ‫صاک‌با‌صی‬.
 • 16. 3)-‫رانش‬(Knowledge): ‫کای‌حمانت‌از‌بیییک‌است‬ ‌‫‌نیاز‬ ‫‌های‌تمر‬ ‫انش،‌ترار‬ ‌‫تنظمر‌از‬.‫‌بصامن‬ ‫ان‌فاک‬ ‌‫ن‌طامری‬‌‫ک‬ ‫اشی‬ ‌‫اشتن‬ ‌،‫ناال‌آم‌است‬ ‌‫ن‬ ‌‫ن‌بیییک‬ ‌‫‌از‌آم‌چن‬ ‫واضح‬.‫‌را‬ ‫‌فاک‬ ‫انش‌ناا‌ساطع‌آتامز‬ ‫نیی‬ ‌‫نیی‬ ‌‫ردن‬ ‌‫رصی‬ ‫‌زتینن‌ها‌از‌صاک‌با‌صی‬ ‫ر‌ان‬. 4)-‫توانائی‬(Ability): ‫کای‌انجاام‌انا‬ ‌ ‫‌فک‬ ‫،‌بمانائ‬ ‫ر‌تکاحل‌قای‬ ‌‫‌شیه‬ ‫انش‌شناسائ‬ ‌‫‌ها‌و‬ ‫ن‌ترار‬ ‌‫ا‌بمدن‬‌ ‫‌نمائیی‬ ‫انش‌او‌را‌ارزنا‬ ‌‫ن‬ ‌‫‌ها‌و‌عمل‬ ‫ترار‬.‌‫‌هاا‌و‬ ‫م‌تراار‬ ‫اک‬ ‌ ‫کای‌عمیا‬ ‌ ‫‌فک‬ ‫بمانائ‬ ‫نیی‬ ‌‫نیی‬ ‌‫ردن‬ ‌،‫رصی‬ ‫کای‌حمانت‌از‌بیییک‌را‌نیز‌از‌صاک‌با‌صی‬ ‌‫انش‌او‬.
 • 17. 5)-‫تقویت‬(Reinforcement): ‫نیی‬ ‌‫ننی،‌فرکست‬ ‌ ‫‌ت‬ ‫م‬ ‌‫وام‌بیییک‬ ‌‫ن‬ ‌‫ن‬ ‌‫‌را‬ ‫ننیه‌هائ‬ ‌‫بقمنت‬.‫ب‬‌‫قمنت‬ ‌‫هیی‌از‬ ‌ ‫‌از‌آم‌ها‌اختصاص‌ت‬ ‫ن‌هک‌ن‬ ‌‫ن‌شما‬ ‌‫رصیی‬ ‌‫ن‬ ‌‫ا‌بمدن‬ ‌‫ننیه‌ها‬ ‫نیی‬ ‌‫نیی‬ ‌‫ردن‬ ‌‫رصی‬ ‫ننی‌از‌صاک‌با‌صی‬ ‌ ‫بیییک‌حمانت‌ت‬.
 • 18. ‫آرکار‬ ‫مدل‬ ‫سواالت‬: ‌ ‫رتکن‬‫ر‌درت‌بیییاک،‌اساتاا‬ ‌‫‌تیل‬ ‫م‌ان‬ ‫م‬ ‌‫ی‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫رک‬ ‌‫کای‬ ‌‫راه‬‌‫ه‌از‬ ‫‌است‬ ‫‌تمقعیت‌شخص‬ ‫ر‌ن‬ ‌‫آم‬.‫نیا‬ ‌ ‫‌را‌شناسائ‬ ‫تیا‌تشکی‬ ‫ا‬‌‫ان‬ ‌‫ی‬ ‌‫نگکی‬ ‌‫ر‌شخص‬ ‌‫ر‌حال‌حاضک‬(‫ه‬ ‫وست،‌همکار‌و‌ناا‌عضام‌خاانما‬ ‌ ‫ن‬) ‫‌شا‬ ‫اا‌رفتااری‌تناسام‌داانگزن‬ ‌‫نی‌و‬ ‌‫ن‌تزم‌است‌بیییک‬ ‌ ‫ار‬ ‌ ‫ودم‬‫م‬. ،‫نیای‬ ‌ ‫‌انجاا‬ ‫‌فاک‬ ‫ر‌انا‬ ‌‫‌خماهیای‬ ‫ن‌تا‬ ‌‫ن‌طمر‌خالصن‌بیییکی‌را‬ ‌‫حال‬ ‫بشکنع‌نمائیی‬.‫ر‌ن‬ ‌‫اری‌تکاحل‌تیل‌را‬ ‌‫یایت‬ ‌‫م‬ ‫م‬ ‌‫رتک‬ ‌‫کای‬‌‫دایول‬ ‫‌نمانیی‬ ‫زنک‌وار‬.
 • 19. ‫آدکار‬ ‫مدل‬ ‫سئواالت‬ ‫تغییر‬ ‫خالصه‬ ‫تشریح‬‫درصد‬ ‫تغییر؟‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫نکات‬: ‫تغییر؟‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫نکات‬: ‫تغییر؟‬ ‫چگونگی‬ ‫درباره‬ ‫دانش‬ ‫نکات‬: ‫تغییر؟‬ ‫توانائی‬ ‫نکات‬: ‫تغییر؟‬ ‫مداومت‬ ‫تقویت‬ ‫نکات‬:
 • 20. ‫موشکی‬ ‫مدل‬ ‌‫رک‬ ‌ ‫ان‌عمایه‌تطالام‌انا‬ ‌ ‫ار‬ ‌‫‌ناام‬ ‫‌ساازتام‌تایل‌تمشاک‬ ‫زارهاای‌ترای‌ترنیسا‬ ‫‌از‌ا‬ ‫نک‬(‌ ‫ترنیسا‬ ‫سازتام‬)‌ ‫م‬ ‌‫ز‌خماهی‬ ‫‌تیل‌تتمک‬ ‫ک‌ان‬ ‌‫نیز‬.‌‫‌زنک‌است‬ ‫ن‌صمر‬ ‌ ‫‌تمش‬ ‫شکل‌ان‬: ‌‫اک‌اسااک‬ ‌‫عایا‌خاماهیی‌گاات‬ ‌‫ان‬ ‌‫‌و‌هماانطمر‬ ‫ا‬ ‌‫‌را‌بمضایع‌خاماهیی‬ ‫‌تمشا‬ ‫خشرای‌انا‬ ‌‫یین‬ ‌ ‫ن‌تکو‬ ‌‫تا‬ ‌‫نام‬ ‌ ‫ضکنا‬CE‌‫ییت‌انعطاف‬ ‫نا‌قا‬(Cross Elasticity)‌‫انای‌شاکوع‬ ‌ ‫‌تمشا‬ ‫جاای‌انا‬ ‌‫ان‌از‬ ‌‫ناای‬ ‌ ‫‌تا‬ ‫بعیای‬ ‫نیی‬.‌‫اگک‌ضکنم‬CE‌‫اشی‬ ‌ ‫مچ‬ ‌‫یست‌آتیه‬(‌‫متک‌از‬ ‌‫تثال‬2)‌‫اات‬ ‌‫ه‌و‌اگاک‌ضاکنم‬ ‫ک‬ ‌‫‌شکوع‬ ‫از‌انترای‌تمش‬ ‌‫اشی‬(‌‫یش‌از‬ ‌‫تثال‬4)‫انی‬ ‌‫تا‬‌‫‌شامنی‬ ‫نا‬ ‫‌نز‬ ‫ن‌نامک‌تمشا‬.‌‫ای‌و‬ ‌ ‫اکای‌بیییاکا‬ ‌ ‫ر‌واقاع‌انتراای‌تمشا‬ ‌‫ی‬ ‫م‌اساتکاب‬ ‫اک‬ ‌‫اکای‌عامض‬ ‌ ‫‌از‌نامک‌تمشا‬ ‫‌اسات‌ولا‬ ‫اار‌راحتا‬ ‌ ‫‌است‌و‌همچنای‬ ‫رام‬ ‌‫کای‬ ‌ ‫پیشنرا‬ ‫ا‬ ‌‫نایی‬ ‌‫ه‌اسات‌را‌بملیایی‬ ‫ام‬ ‌ ‫ازرگاان‬ ‌‫ن‌قااال‬ ‌ ‫‌سازتان‬ ‫‌خماهیی‌ن‬ ‫کای‌تثال‌ت‬ ‌ ‫ه‌تیگک‬ ‫استاا‬‌‫اار‬ ‌‫ن‬ ‌ ‫ار‬ ‌‫‌است‌و‌احتمال‌شکست‌نیز‬ ‫سخت‬.
 • 22. ‫کارکنار‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬: ‌‫م‌آنراا‬ ‫اک‬ ‌‫اکای‌بمانمنای‬ ‌،‫نام‌و‌تاینکام‬ ‫ار‬ ‌‫ن‬ ‌ ‫‌و‌اطالع‌رسان‬ ‫‌آوری‌اطالعا‬ ‫‌ف‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫ر‌زتینن‬ ‌‫سم‌تراربرای‌تزم‬‌‫ر‬ ‫ارهانشام‌اتکی‌ادتناب‌ناپذنک‌است‬.‌‫‌اسات‌باا‌آناام‬ ‫اکای‌افاکا‬ ‌ ‫ی‌و‌اطالعا‬ ‫م‌آزا‬ ‫‌فکاهی‌آور‬ ‫ن‌تعن‬ ‌‫ن‌بمانمنیسازی‬ ‫‌خاماهی‬ ‫نیی‌با‌آنچن‌را‌تا‌ت‬ ‌‫ار‬ ‫ن‌دای‌اننکن‌آنام‌را‌وا‬ ‌‫هنی‬ ‌‫ن‌گمنن‌ای‌تمفقیت‌آتیک‌انجام‬ ‌‫‌خماهنی‬ ‫‌ت‬ ‫ن‌خم‬ ‌‫آنچن‌را‬‌‫ی‬ ‫‌ا‬ ‫‌نماننای‌نعنا‬ ‫نانشام‌بکغیم‌ت‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌بمانمنی‌سازی‬ ‌‫ن‌سازتانرا‌را‬ ‌ ‫رای‌تحیط‬ ‫‌تحک‬ ‫ن‌ترمتکن‬ ‌،‫هنی‬ ‌‫انجام‬‌ ‫ثاکا‬ ‌‫ازنی‬ ‫‌پک‬ ‫اری‌ت‬ ‌‫ک‌تحیطرای‬ ‌‫‌آوری‬ ‫ف‬.‫ر‌گاتار‌نظکنن‌پا‬ ‌‫ن‬ ‌ ‫‌عاتی‬ ‫ن‌عنمام‌ترمتکن‬ ‌ ‫ن‌بسریی‌اطالعا‬ ‌‫سپس‬‌‫ازام‬ ‫ک‬ ‌ ‫ستکسا‬ ‌‫ن‌اتکاام‬ ‌ ‫‌سیستمرای‌اطالعاب‬ ‫م‬ ‌‫ن‬ ‌‫نام‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌قصی‌سازتانرا‌از‌بمانمنیسازی‬ ‌،‫یام‌شیه‌است‬‌‫یشاتک‬ ‌‫ه‌انی‬ ‫ک‬ ‌‫ه‌است‌اشاره‬ ‫‌فکاهی‌آور‬ ‫‌سیسین‌تکابم‌سازتان‬ ‫کای‌سطمح‌پانی‬ ‌‫‌را‬ ‫ن‌اطالعا‬.‫‌ن‬ ‫ن‌ان‬ ‌‫ا‌بمدن‬ ‌‫سپس‬‌‫کتن‬ ‫رتکی‌خماهنا‬ ‌ ‫‌بصمیما‬ ‫ن‌گکفت‬ ‌‫ر‬ ‫اشی‌قا‬ ‌‫بک‬ ‫ار‌سازتام‌و‌نحمه‌انجام‌وظاناش‌زنا‬ ‫ر‬ ‌ ‫‌شاغیی‬ ‫ن‌هک‌چن‌اطالعا‬‌ ‫ام‬ ‌‫ی‬ ‫ا‌ا‬ ‌ ‫‌اطالعا‬ ‫مام‬ ‌‫ن‬ ‌‫نام‌خماهی‌شی،‌نتیجن‌گکفتن‌انی‬ ‫ار‬ ‌‫ر‬ ‌‫‌اتک‌تمدم‌افزانش‌تسئملیت‌بصمیی‌گیکی‬ ‫و‌ان‬‌‫ه‌از‬ ‫ساتاا‬ ‫ک‌طکف‌شایه‌اسات‬ ‌‫زارهای‌پشتیاام‌بصمیی‬ ‫ر‌سازتام‌ها‌و‌ا‬ ‌ ‫‌آوری‌اطالعا‬ ‫ف‬.‫‌ره‬ ‫زرگتاکن‬ ‌‫‌از‬ ‫اا‌طاکح‌نکا‬ ‌ ‫همچنای‬ ‫ااب‌ردا‬ ‫اا‌ار‬ ‌‫اا‌نکاینگک‌و‬ ‌‫یشاتکی‬ ‌‫ن‌اربااط‬ ‌‫ر‬ ‫نام‌را‌قا‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌تینکام‌و‬ ‌ ‫های‌بکنملمنی‌پیشکفتن‌اطالعاب‬ ‫آور‬‌‫مع‌سااختن‬ ‫‌تای‬ ‫،‌سیساتی‌اطالعاا‬ ‫هنایه‌الکتکونیکا‬ ‌‫‌سیساتی‌پیاام‬ ‫‌بکنملامنی‌نعنا‬ ‫‌انا‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫‌حاصل‌از‬ ‫ن‌سن‌رو‬ ‌،‫است‬‌‫نکام‬ ‫ه‌انی‬ ‫ک‬ ‌‫ور‌اشاره‬ ‌‫‌از‌راه‬ ‫‌و‌بشکیل‌تیزگک‬ ‫ادکان‬.
 • 23. ‫ای‬ ‫سازمان‬ ‫رر‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫مرج‬ ‫پذیرش‬ ‫رای‬ ‫مدلی‬ ‫ارائه‬: ‌‫ات‬ ‫ان‌سامت‌خایتت‌گاکا‌شایم‌حک‬ ‌ ‫های‌های‌فناوری‌اطالعا‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫ر‌چنی‌سال‌اخیک‬ ‫ار‌همسم‌شمنی‬ ‌‫سم‌و‬ ‌‫ا‌اهیاف‬ ‌‫نی‌با‬ ‫ک‬.‫‌انا‬ ‫های‌فناوری‌اطالعاا‬ ‫ک‬ ‫ار‬ ‌‫سیاری‌از‬ ‫اک‌روی‬ ‌‫یای‬ ‫ان‌بد‬ ‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫انی‌شیات‌را‌از‌طکنق‌تیل‌های‌تینکنت‌خیتا‬ ‫پارا‬ ‫هنی‬ ‌ ‫ارنی‌انجام‌ت‬ ‌‫‌خیتت‬ ‫چکخن‌حیا‬.‌‫ان‌ساازتام‬ ‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫تینکنت‌خیتا‬ ‫یشا‬ ‌‫ق‌پاذنکی‌و‌انعطااف‌پاذنکی‬ ‫‌تاننای‌بطاا‬ ‫‌حقیقا‬ ‫م‌تزانان‬ ‫ک‬ ‌‫ها‌از‌طکنق‌فکاهی‬‌،‫تک‬ ‫نی‬ ‌ ‫‌ت‬ ‫م‬ ‌،‌‫ر‌هزننن‌ها،‌و‌سکونس‌گکا‌شیم‬ ‌ ‫خش‬ ‫اثک‬.‫‌از‌پذنکفتن‌شایه‌با‬ ‫نک‬‌ ‫کن‬ ‌‫نیاا،تکدع‌زناک‌سااخت‬ ‌‫ر‬ ‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫‌چاارچمب‌هاای‌تاینکنت‌خایتا‬ ‫و‌رانج‌باکن‬ ‌ ‫فناوری‌اطالعا‬(ITIL)‫اشی‬ ‌ ‫ت‬.
 • 24. ITIL‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫کناتان‌تاینکنت‌خایتا‬ ‌‫کناتن‌رنازی‌و‌اداکای‬ ‌‫کای‬ ‌‫‌بجارب‌را‬ ‫کبکن‬ ‌، ‫‌ارائن‌ت‬ ‫اهش‌هزننن‌و‌رنس‬ ‌،‌‫یایت‬ ‌ ‫رام‬ ‌‫درت‬‫هی‬.‫یت‌هاای‌تمدام‬ ‫ن‌داذا‬ ‌‫ا‌بمدن‬ ‌‫ه‌سازی‬ ‫ر‌پیا‬ ‌‫ن‬ ‌ ‫ر‌تزانان‬ITIL‌‫ااهش‌زتاام‌هاای‬ ‌،‌ ‫ااران‬ ‌‫راکه‌وری‌و‬ ‌‫تاننای‌افازانش‬ ‫وفقن‌و‬...‫ه‌ساازی‌آم‌تا‬ ‫‌چارچمب‌و‌پیا‬ ‫ن‌سمی‌ان‬ ‌‫یشتک‬ ‌‫یشتک‌و‬ ‌‫‌سازتام‌ها‬ ‫ار‬ ‌ ‫ودم‬ ‫رونی‬.‌‫عییکغی‌اننکن‬ITIL‌‫‌سازتام‬‫ه‌است‌،‌عممتا‬ ‫استاا‬ ‫‌چارچمب‌های‌تمر‬ ‫‌از‌رانج‌بکن‬ ‫نک‬ ‫کو‌هستنی‬ ‫‌رو‬ ‫ا‌چالش‌هان‬ ‌‫ه‌سازی‌آم‬ ‫ر‌پیا‬ ‌‫ها‬.‌‫اتل‬ ‌ ‫پذنک‬ITIL‌‫‌است‌سال‌هاا‬ ‫تمک‬ ‫ناام‌عمییااب‬ ‫ار‬ ‌‫ان‌خصامص‬ ‌،‫ناام‌و‌تاینکام‌اسات‬ ‫ار‬ ‌‫رگیاکی‬ ‌‫‌نیازتنای‬ ‫کشی‌و‌ان‬ ‌‫طمل‬‌ ‌ ‫ک‌روی‌پذنک‬ ‌‫اره‌عماتل‌بدثیکگذار‬ ‫ر‬ ‌‫انی‬ ‌ ‫فناوری‌اطالعا‬‌‫تمفقیت‌آتیز‬ITIL‌‫اشاتن‬ ‌ ‫آگاه‬ ‫اشنی‬.
 • 25. ‌‫‌روی‬ ‫‌تناا‬ ‫ان‌اثاکا‬ ‌‫هنای‬ ‌‫مطان‌را‌انجاام‬ ‫‌تک‬ ‫‌ساازتان‬ ‫انای‌بیییاکا‬ ‌‫سازتام‌ها‌اغیام‬ ‫‌گذار‬ ‫ساختارها‌،‌فکآننیها‌و‌فکهنگ‌ت‬.‫‌انگیزگ‬ ‌‫‌احساک‬ ‫‌بیییکا‬ ‫‌ان‬‫تعممت‬‌ ‌‫و‬ ‫نی‬ ‌ ‫‌ت‬ ‫زار‌نا‌چارچمب‌دینی‌انجا‬ ‫ن‌ا‬ ‌‫کام‌نسات‬ ‫ار‬ ‌‫ر‬ ‌ ‫عالقگ‬.‫لیل‌تمف‬ ‌ ‫ن‌ان‬‌‫قیت‌نا‬ ‌‫ه‌سازی‬ ‫شکست‌پیا‬ITIL‫ار‬ ‌ ‫ستگ‬ ‌‫ه‬ ‫کای‌استاا‬ ‌‫نام‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌قصی‌رفتاری‬.‫هیف‌ا‬‌ ‫ن‬ ‌ ‫ه‌و‌پذنک‬ ‫ک‌روی‌استاا‬ ‌‫کروی‌تتییکهای‌بدثیک‌گذار‬ ‌‫ز‬ ‫بحقیق‌بمک‬ITIL‫است‬. ‌‫‌و‬ ‫‌شناساان‬ ‫‌پیشای‬ ‫اک‌اسااک‌تطالعاا‬ ‌‫‌تمفقیات‬ ‫‌خصمص‌شاش‌عاتال‌حیااب‬ ‫ر‌ان‬ ‫نیی‌شیه‌انی‬ ‌‫طاقن‬.‫ا‬ ‌ ‫‌فنااوری‌اطالعاا‬ ‫ک‌تایل‌پاذنک‬ ‌ ‫سپس‌تیل‌بحقیق‌تاتن‬‌‫کای‬ ‌ ‫کروی‌پاذنک‬ ‌‫‌عماتل‬ ‫م‌اثک‌ان‬ ‫ا‬ ‌‫نشام‬ITIL‌‫‌فنااوری‬ ‫کاسااک‌تتییکهاای‌تایل‌پاذنک‬ ‫‌شیه‌است‬ ‫‌پیشنرا‬ ‫اطالعا‬.
 • 26. ‫استدار‬ ‫مورر‬ ‫موفقیت‬ ‫حیاتی‬ ‫عوامل‬: (1)‌،‫‌تینکنت‌ارشی‬ ‫پشتیاان‬ (2)‌،‫راهاکی‌و‌تینکنت‌پکونه‬ (3)‌،‫اربااط‌و‌همکاری‬ (4)‌،‫ر‌پکونه‬ ‌‫رگیک‬ ‌‫‌ذنناعام‬ ‫‌و‌شانستگ‬ ‫آتمز‬ (5)‌،‌ ‫تینکنت‌بیییک‌و‌فکهنگ‌سازتان‬ (6)‌‫ه‌سازی‌فکآننیهای‬ ‫پیا‬ITIL‫اشنی‬ ‌ ‫ه‌ت‬ ‫‌استاا‬ ‫و‌فناوری‌تمر‬.
 • 27. ‌‫ه‌از‌نکم‌افزار‬ ‫ا‌استاا‬ ‌‫‌ساختاری‬ ‫ت‬ ‫‌تعا‬ ‫‌تیل‌نا‬ ‫ازبکنی‬PLS‌‫کای‌بست‌فکضین‌های‬ ‫ه‌شیه‌است‬ ‫بحقیق‌استاا‬.‌ ‫اره‌عماتل‌تری‌پاذنک‬ ‫ر‬ ‌‫‌را‬ ‫اب‬ ‫تیل‌بحقیق‌پیشنرا‬ITIL ‫هی‬ ‌ ‫‌چارچمب‌ارائن‌ت‬ ‫ن‌ان‬ ‌‫نام‌نسات‬ ‫ار‬ ‌‫ن‌بنظیی‌رفتار‬ ‌ ‫م‬ ‌‫کای‬.‫نتاانج‌نشا‬‌ ‫ا‬ ‌‫ام‬ ‫‌ذی‬ ‫‌و‌شانساتگ‬ ‫ن‌راهاکی‌و‌تینکنت‌پکونه‌،‌اربااط‌و‌همکاری‌و‌آتمز‬‫رگیاک‬ ‌‫ناعاام‬‌‫ر‬ ‌ ‫ر‌پذنک‬ ‌‫‌عماتل‬ ‫پکونه‌از‌ترمتکن‬ITIL‫اشی‬ ‌ ‫ت‬.
 • 28. ‫تتییر‬ ‫مدیریت‬((change management: ‫شامل‬ ‫تتییر‬ ‫مدیریت‬: ‫سازمار‬ ‫ندسی‬ ‫م‬Enterprise Engineering ‫سازمار‬ ‫معماری‬Enterprise Architecture
 • 29. ‫سازمار‬ ‫معماری‬ ‫و‬ ‫سازمار‬ ‫ندسی‬ ‫م‬ ‌‫تعماری‬‌‫‌ساازی‌و‌همسمساازی‬‫گ‬‫،‌هماهن‬ ‫اکای‌بااای‬ ‌‫‌اسات‬ ‫سازتام‌نقشن‌و‌چاارچم‬ ‌‫ی‌ساازتام‌اسات‬ ‫ان‌اهایاف‌راهااک‬ ‌‫ر‌درات‌نیال‬ ‌‫‌ها‌و‌عناصاک‌ساازتام‬‫ت‬‫یین‌فعالی‬.‌‫ر‬ ‌‫ه‌ساازی‌تعمااری‌ساازتام‌اسات‬ ‫‌ساازتام‌عیای‌پیاا‬ ‫صمربیکن‌ترنیسا‬.‌ ‫ر‌ترنیسا‬ ‫ن‌سااز‬ ‌ ‫ستیا‬ ‌‫ا‌هیف‬ ‌‫‌بحمل‬ ‫ن‌ان‬ ‌‫اشی‬ ‌ ‫ک‌روی‌هیانت‌بحمل‌ت‬ ‌‫ز‬ ‫سازتام‌بمک‬‌‫تام‬ ‫ات‬‫ا‬‫ایه‌اس‬‫ا‬‫ایی‌ش‬‫ا‬‫ااری‌بکس‬‫ا‬‫اا‌تعم‬‫ا‬ ‌‫ام‬‫ا‬‫تتناس‬.‌‫اکانط‬‫ا‬‫ااک‌ش‬‫ا‬‫اک‌اس‬‫ا‬ ‌‫اازتام‬‫ا‬‫اار‌س‬‫ا‬‫تعم‬‌، ‫امن‬‫ا‬‫ن‬ ‌‫خماستن‬‌‫قن‌و‌وضعیت‌تحیط‌بکسیی‌آننیه‬ ‫ا‌سا‬ ‌‫ق‬ ‫های‌ذنناعام‌و‌تطا‬(‫ونا‌بمصای‬‫ف‌حاال‬) ‌ ‫ار‬ ‌‫ک‌عریه‬ ‌‫سازتام‌را‬.‌‫ان‬ ‌‫‌شایه‌اسات‌درات‌اداکا‬ ‫‌بایای‬ ‫ن‌روش‬ ‌‫ن‬ ‌‫نقشن‌داصین‬ ‌‫‌سازتام‌وظیان‌ترنیک‌سازتام‌است‬ ‫‌و‌ساخت‬ ‫‌شم‬ ‫ه‌ت‬ ‫ا‬ ‌‫ترنیک‌سازتام‬.‌‫فاکض‬ ‫ر‌اننجاا‌بریان‌نقشان‌وظ‬ ‌‫سازنی‬ ‌‫‌نقشن‬ ‫‌را‌طاق‌ن‬ ‫‌عمار‬ ‫‌خماهیی‌ن‬ ‫ن‌ت‬ ‌‫نیی‬‌‫یاان‬ ‌‫اشای‬ ‌ ‫‌وظیان‌ترنیک‌سازتام‌ت‬ ‫ه‌سازی‌و‌ساخت‌عمار‬ ‫تعمار‌سازتام‌است‌و‌پیا‬. ‌‫اشی‬ ‌ ‫انش‌ت‬ ‌‫زار‌،‌فکتمل‌و‬ ‫ن‌نکسکی‌ا‬ ‌‫و‌لذا‌ترنیک‌سازتام‌نیاز‬.
 • 30. ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫است‬ ‫سازمار‬ ‫ندسی‬ ‫م‬ ‫نیاز‬ ‫مورر‬ ‫که‬ ‫زارهایی‬ ‫ا‬: 1–‌‫یمغ‬ ‌‫یمغ‌فکاننیی‌و‌پکوفانل‬ ‌‫تیل‬ 2–‌‫تیل‌بحمل‌و‌بیییک‬ 3–‌ ‫تراربرای‌نکم‌تینکنت‬
 • 31. ‫تتییر‬Culture ‌ ‫‌شم‬ ‫نیه‌ت‬ ‌‫ر‌سن‌سطع‬ ‌‫تعممت‬: 1–‫نما‬ 2–‫ارز‬ 3–‫عمل‬
 • 32. ‫نمار‬: ‌‫تعممت‬‌ ‫ی‬3‌‫با‬7‌ ‫‌حاکف‌تا‬ ‫ر‌تمر‬ ‌‫م‬ ‫ن‌بازه‌تک‬ ‌‫‌رسیی‬ ‫‌ت‬ ‫ن‌دان‬ ‌‫شی‌و‬ ‌ ‫سال‌طمل‌ت‬ ‌‫زننی‬ ‫ارزش‬: ‌‫تعممت‬‌ ‫ی‬9‌‫با‬21‌‫م‬ ‫مطان‌تاک‬ ‫‌تک‬ ‫اکای‌آم‌تامر‬ ‌‫ان‬ ‌‫‌رسایی‬ ‫‌ت‬ ‫ن‌دان‬ ‌‫شی‌و‬ ‌ ‫سال‌طمل‌ت‬ ‫ار‬ ‌ ‫ن‌ان‬ ‌‫‌را‬ ‫سان‬ ‌‫‌شمنی‌و‬ ‫‌قائل‌ت‬ ‫ارز‬‫‌تمک‬ ‫ننی‌و‌حت‬ ‌ ‫هنی‌بشمنق‌ت‬ ‌ ‫را‌انجام‌ت‬‌ ‫‌اسا‬ ‫ننای‌تمکا‬ ‌ ‫ن‌بشمنق‌تا‬ ‌ ‫سان‬ ‌‫‌همام‬ ‫گیکنی‌ول‬ ‌‫رنظک‬ ‌‫کای‌آم‌دانزه‌ای‌نیز‬ ‌‫است‬‌‫ت‬ ‌‫شام‌ام‌را‌انجام‌نیهنی‬ ‫خم‬. ‫عمل‬: ‌ ‫ی‬ ‌‫تعممت‬15‌‫با‬35‌‫‌انسانرا‌شیه‌است‬ ‫ن‌ذا‬ ‌‫شی‌و‌باینل‬ ‌ ‫سال‌طمل‌ت‬ ‌ ‫ی‬ ‌‫‌تجممعا‬ ‫کان‬ ‫نا‬27‌‫با‬63‌‫سال‌زتام‌تزم‌است‬.‌‫اتی‬ ‌‫کای‬ ‌ ‫‌اعیا‬ ‫ن‌الاتن‌ان‬50‌‫نااک‌اسات‬ ‌‫طمل‌انجاتی‬ ‌ ‫متک‌از‌ان‬ ‌ ‫‌است‌خیی‬ ‫ه‌تمک‬ ‫‌خانما‬ ‫ر‌ن‬ ‌ ‫ول‬.
 • 33. ‫بیری‬ ‫ه‬ ‫نتی‬: ‫ن‌تینکنت‌بیییک‌فکآننیی‌شااتل‌سان‌تکحیان‌آتاا‬ ‌‫‌بمام‌گات‬ ‫‌ت‬ ‫ی‬ ‌‫‌طمر‬‫ن‬‌ ‫گ‬ ‫اشاای‬ ‌ ‫م‌آم‌ت‬ ‫ااک‬ ‌‫‌و‌بقمناات‬ ‫م‌بیییااکا‬ ‫ااک‬ ‌‫اک،‌تااینکنت‬‫ا‬‫بییی‬.‫ا‬‫ا‬ ‫ایل‌آ‬‫ا‬‫‌ت‬‫امنا‬‫ا‬‫ض‬‌‫ار‬ ‫ایل‬‫ا‬‫ات،‌ت‬‫ا‬‫‌و‌بقمن‬ ‫اائ‬‫ا‬‫اش،‌بمان‬‫ا‬‫ان‬ ‌،‫ال‬‫ا‬‫،‌بمان‬ ‫ااه‬‫ا‬‫ایی‌آگ‬‫ا‬‫یی‬ ‌‫اک‬‫ا‬‫انج‌عنص‬‫ا‬‫ااک‌پ‬‫ا‬‫کاس‬ ‫‌شم‬ ‫‌تحسمب‌ت‬ ‫ی‌و‌سازتان‬ ‫ر‌تینکنت‌بیییک‌فک‬ ‌‫ارا‬ ‌‫خش‌و‬ ‫اثک‬. ‫انای‌قاال‬ ‌‫اک‌بیییاک‌بکنملامنی‬ ‫کا‬ ‌‫ر‬ ‌‫‌تقاوتات‬ ‫‌درات‌دیام‌گیاکی‌از‌انا‬ ‫همچنی‬‌‫از‬ ‫اشات‬ ‌‫ان‌چنای‌عاتال‌بمدان‬ ‌‫هکگمنن‌بیییک‬.‌‫ان‌طامر‬ ‌‫‌زتاام‬ ‫ر‌نا‬ ‌‌‫‌ناانای‬ ‫بیییاکا‬ ‌‫قیق‌و‌پیمستن‌بیییاک‌را‬ ‌‫کناتن‌رنزی‬ ‌‫ا‬ ‌‫انی‬ ‌‫یکن‬ ‌ ‫‌انجام‌شم‬ ‫ناگران‬‌‫ر‌سیساتی‬ ‫‌آور‬ ‫مدم‬.‌‫ان‌اتنیات‬ ‌‫ور‌از‌هاک‌گمنان‌برینای‌نساات‬ ‌‫‌و‬ ‫‌اتا‬ ‫‌تحیطا‬ ‫اا‌انجاا‬ ‌‫و‬ ‫نام‌اقیام‌نمم‬ ‫ار‬ ‌ ‫شیی‬.‌ ‫‌و‌آتمزشا‬ ‫االک‌هاای‌بامدیر‬ ‌‫کناتان‌رنازی‌و‬ ‌‫اا‬ ‫ن‌آم‌بیییک‌بش‬ ‌‫ن‌بیییک‌سیستی‌آگاه‌و‌آنرا‌را‌نسات‬ ‌‫نام‌را‌نسات‬ ‫ار‬‫منق‌نمم‬.