O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

เศรษฐกิจ

2.090 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

เศรษฐกิจ

 1. 1. “พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์”โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 2. 2. เศรษฐกิจคนไทยโดยส่วนรวมอยู่ในสภาพที่พออยู่กันได้โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 3. 3. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะดังต่อไปนี้…1. ผลผลิตทางการเกษตรในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญของไทยได้แก่ ข้าวอ้อย และพริกไทย ข้าวเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในลาดับที่ 5 ของสินค้าที่ส่งออก น้าตาล เรื่องการผลิตน้าตาลจากอ้อยนั้น ไทยสามารถผลิตน้าตาลจากอ้อยได้ตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ 2 แล้ว พริกไทย มีการส่งออกพริกไทยไปยังประเทศจีนประมาณปีละ 60,000 หาบโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 4. 4. 2. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทารายได้ให้กับแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีอยู่3ประเภท ได้แก่ ไม้แร่ธาตุและสินค้าประเภทเหล็ก ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ไม้สัก มีมากบริเวณเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน แพร่ น่าน ในสมัยรัชกาลที่ 3 พ่อค้าชาวจีนซึ่งเป็นผู้ประมูลผูกขาดจากป่าไม้จากเจ้าเมืองฝ่ายเหนือ นอกจากคนจีนแล้ว ทางราชการก็เป็นผู้ดาเนินการโค่นไม้สักเอง เพื่อนาไปใช้ในราชการต่อเรือและส่งไปขายที่เมืองจีนและอินเดีย ไม้ฝาง ใช้ทาสีย้อมผ้า และไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้หอม เป็นที่ต้องการของชาวตะวันตกกลายเป็นสินค้าออกที่สาคัญอย่างหนึ่ง ดีบุก เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะที่ภูเก็ตได้กลายเป็นแหล่งผลิตดีบุกมากที่สุด แร่ดีบุกเป็นสินค้าผูกขาดที่ต้องนามาขายให้กับพระคลังสินค้าเท่านั้น โดยเจ้าเมืองจะเป็นผู้ซื้อดีบุกจากราษฏร แล้วนาไปขายต่อให้พ่อค้าต่างชาติอีกต่อหนึ่งโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 5. 5. 3. การจัดเก็บภาษีอากร• ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-2 การจัดเก็บภาษีอากรยังคงมีลักษณะเหมือนกับสมัยอยุธยา ภาษีอากรที่เรียกเก็บในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้แก่ อากรสุราอากรบ่อนเบี้ย อากรขนอนตลาด อากรค่าน้าเก็บตามเครื่องมือ อากรสมพัตสร (อากรพืชล้มลุก) อากรค่านา อากรสวน และส่วย ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 2 ประเภทของภาษีอากรประกอบด้วย จังกอบ อากร ส่วย ฤชาโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 6. 6. 4. สภาพการค้าขาย• การค้าภายในประเทศ การค้าขายยังจัดอยู่ในขอบเขตจากัด เพราะเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นแบบเลี้ยงตนเอง บรรดาพืชผลต่างๆ ซึ่งผลิตได้ส่วนมากจะใช้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจากการบริโภคและอุปโภคแล้ว จึงจะนามาแลกเปลี่ยนกันภายในตลาดท้องถิ่นนั้นๆ• การค้าขายภายในประเทศส่วนใหญ่มักจะดาเนินไปตามริมแม่น้าลาคลอง ระบบเงินตรายังใช้เบี้ยเป็นสื่อในการซื้อขาย แต่ระบบเงินตรายังไม่ได้มาตรฐานทั่วไป คนส่วนมากนิยมการแลกเปลี่ยนกันในรูปสินค้ามากกว่าโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 7. 7. การค้ากับต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายหลังที่รัฐบาลได้ทาการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น รัฐบาลจะผูกขาดการค้าทั้งภายในและต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว ราษฎรต้องขายผลผลิตให้กับพระคลังสินค้าโดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมปริมาณและราคาสินค้าได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาและเป็นที่ต้องการของพ่อค้าต่างชาติ ราษฎรต้องนาไปขายให้กับพระคลังสินค้าเท่านั้น จะขายให้ผู้ใดโดยตรงมิได้การค้ากับต่างประเทศ ระบบการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการค้าขายกับต่างประเทศดาเนินไปตามวิธีการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า เสนาบดีกรมท่าจะมีบทบาทสาคัญในการควบคุมการค้ากับต่างประเทศเหมือนสมัยอยุธยาโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 8. 8. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 9. 9. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 10. 10. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 11. 11. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 12. 12. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 13. 13. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 14. 14. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 15. 15. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 16. 16. ที่มา http://sudchaleom.wordpress.com
 17. 17. สภาพการค้ากับต่างประเทศ ในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 2 การค้าขายกับต่างประเทศเริ่มขยายตัวมากขึ้น เพราะพ่อค้าชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาค้าขายกับไทย ในระยะนี้มีเรือสินค้าของไทยและต่างชาติผ่านไปมาค้าขายมากถึง 241 ลาโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

×