O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
พัฒนาการทางการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ใครคือผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก (แผนดินต้น)โดย นางสาวอัญชิษฐา ปร...
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ ๑พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จ ฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ ๖ เมษายน...
กรุงธนบุรีเดิมคับแคบ(เมืองอกแตก)อะไรเป็นสามเหตุหลักของการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาฝั่งรัตนโกสินทร์หนีข้าศึกโดย นางสาวอัญช...
1. พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีคับแคบ มีวัดขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน คือ วัดแจ้ง(วัดอรุณราชวราราม)และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)...
3. พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม สามารถขยายเมืองให้กว้างออกไปได้เรื่อยๆ เพราะส่วนทางฝั่งตะวันออกของพื้นที่เป็นแหลม ...
โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
แนวคิดและรูปแบบการเมืองการปกครอง1. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ – พระมหากษัตริย์ มีอานาจสูงสุดทางการปกครอง ภายใต้ แนวคิด “ธรรม...
แนวคิด “กษัตริย์” เป็นผู้ทรงอานาจสูงสุดในการปกครองอาณาจักร ทรงเป็นประมุข และผู้พิทักษ์รักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัย เพื่อประชาช...
การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแบ่งเป็น ๓ ส่วน๒.การปกครองส่วนภูมิภาค๒.การปกครองหัวเมืองประเทศราช๑.การปกครองส่วนกลา...
รูปแบบการปกครองยึดแบบแผนจากอยุธยา คือ สมุหนายก สมุหพระกลาโหม และจตุสดมภ์ เป็นหลักในการปกครองการควบคุมไพร่ –ไพร่ ได้แตกสลา...
แนวคิดการปฏิรูปกฎหมายและศาล ??“ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชาย หย่าได้”โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาร...
ระบบกฎหมายและการศาล„ ชาระกฎหมายเก่าสมัยอยุธยา„ รวบรวมและเรียบเรียง พระราชกาหนด บทพระอัยการ รวมทั้งพระธรรมศาสตร์และพระราชศา...
กฎหมายตราสามดวงโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
“กฎหมายตราสามดวงมิได้เป็นประโยชน์เพียงแต่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรม หากแต่ยังมีคุณูปการต่อวงการประวัติศาสตร์ ไทยศึกษาและอีกห...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

พัฒนาการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ (ใช้)

5.447 visualizações

Publicada em

 • Hello! I have searched hard to find a reliable and best research paper writing service and finally i got a good option for my needs as ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

พัฒนาการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ (ใช้)

 1. 1. พัฒนาการทางการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 2. 2. ใครคือผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก (แผนดินต้น)โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 3. 3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ ๑พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จ ฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เสด็จสววรคตเมื่อวันที่ ๗กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ อยู่ในราชสมบัติ ๕ ปีเศษ ทรงเป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 4. 4. กรุงธนบุรีเดิมคับแคบ(เมืองอกแตก)อะไรเป็นสามเหตุหลักของการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาฝั่งรัตนโกสินทร์หนีข้าศึกโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 5. 5. 1. พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีคับแคบ มีวัดขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน คือ วัดแจ้ง(วัดอรุณราชวราราม)และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ทาให้ไม่สามารถขยายอาณาเขตของพระราชวังให้กว้างขวางขึ้นได้2. พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยที่จะให้พระนครแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีแม่น้าเจ้าพระยาผ่ากลาง เป็นเสมือนเมืองอกแตก เพราะหากข้าศึกยกทัพเข้ามาตามลาแม่น้า ก็สามารถบุกตีใจกลางเมืองหลวงได้ทาให้ยากแก่การเคลื่อนพลจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการยากลาบากมาก ดังนั้นพระองค์จึงย้ายพระนครมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาเพียงแห่งเดียว โดยมีแม่น้าเป็นคูเมืองทางด้านตะวันตกและใต้ส่วนทางด้านตะวันออกและทางด้านเหนือโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองขึ้นเพื่อเป็นคูเมืองป้องกันพระนครสาเหตุการย้ายราชธานี ?โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 6. 6. 3. พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม สามารถขยายเมืองให้กว้างออกไปได้เรื่อยๆ เพราะส่วนทางฝั่งตะวันออกของพื้นที่เป็นแหลม โดยมีแม่น้าเป็นกาแพงกั้นอยู่เกือบครึ่งเมือง4. ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่เป็นท้องคุ้ง น้ากัดเซาะตลิ่งพังทลายอยู่เสมอ จึงไม่เหมาะแก่การสร้างอาคารหรือถาวรวัตถุใดๆ ไว้ริมฝั่งแม่น้าสาเหตุการย้ายราชธานีโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 7. 7. โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 8. 8. แนวคิดและรูปแบบการเมืองการปกครอง1. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ – พระมหากษัตริย์ มีอานาจสูงสุดทางการปกครอง ภายใต้ แนวคิด “ธรรมราชา” ในพุทธศาสนา และ“เทวราชา” ในศาสนาพราหมณ์2. ลดบทบาทความเชื่อตามแนวคิด “เทวราชา” – พระมหากษัตริย์ มีความเป็น “มนุษย์” และเชื่อมั่นในความมีเหตุมีผล3. แนวคิด “เทวราชา” คงอยู่ในเชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบ “พระราชพิธี”4. แนวคิด “ธรรมราชา” ใช้เป็นหลักในการปกครอง – กษัตริย์ เป็นผู้มีเมตตาต่อมนุษย์ นาความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมมาสู่สรรพสัตว์5. “ธรรมราชา” เป็นแนวคิดหลักที่พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นตลอดมาโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 9. 9. แนวคิด “กษัตริย์” เป็นผู้ทรงอานาจสูงสุดในการปกครองอาณาจักร ทรงเป็นประมุข และผู้พิทักษ์รักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัย เพื่อประชาชนอยู่อย่างสงบสุข - “กษัตริย์” ต้องจรรโลงและอุปถัมภ์ “พระพุทธศาสนา”เป็นแนวทางที่ “พระเจ้าธนบุรี” และ “สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก”ทรงใช้ เพื่อสร้างอุดมการณ์แก่ประชาชน“พระเจ้ากรุงธนบุรี” อ้างพระอภินิหารบารมีทางธรรมและความคิดเรื่องจักรพรรดิราช“พระพุทธยอดฟ้ าฯ” อ้างสิทธิ อันชอบธรรมจากกษัตริย์ต้องเป็นผู้มี“บุญญาบารมี” และ “ปัญญาบารมี” และเป็นผู้นาทางธรรม ดุจ พระโพธิสัตว์แนวคิดและรูปแบบการเมืองการปกครอง (ต่อ)โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 10. 10. การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแบ่งเป็น ๓ ส่วน๒.การปกครองส่วนภูมิภาค๒.การปกครองหัวเมืองประเทศราช๑.การปกครองส่วนกลางโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 11. 11. รูปแบบการปกครองยึดแบบแผนจากอยุธยา คือ สมุหนายก สมุหพระกลาโหม และจตุสดมภ์ เป็นหลักในการปกครองการควบคุมไพร่ –ไพร่ ได้แตกสลายพร้อมกับการเสียกรุงฯรื้อฟื้น การเกณฑ์แรงงานไพร่ เพื่อปรับปรุงสร้าง ราชธานีใหม่ และสร้าง สังคมใหม่โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 12. 12. แนวคิดการปฏิรูปกฎหมายและศาล ??“ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชาย หย่าได้”โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 13. 13. ระบบกฎหมายและการศาล„ ชาระกฎหมายเก่าสมัยอยุธยา„ รวบรวมและเรียบเรียง พระราชกาหนด บทพระอัยการ รวมทั้งพระธรรมศาสตร์และพระราชศาสตร์ ในสมัยอยุธยา และที่ ตราขึ้นใหม่„ การชาระกฎหมาย โปรดเกล้าฯ ให้ประทับตราในฉบับหลวงของทางราชการ 3 ชุด โดยประทับตรา 3 ดวง ได้แก่ “ตราราชสีห์”ประจาตาแหน่งสมุหนายก “ตราคชสีห์” ประจาตาแหน่งสมุหพระกลาโหม และ “ตราบัวแก้ว” ประจาตาแหน่งเสนาบดีกรมพระคลัง„ ทาให้ต่อมาเรียกกันว่า “กฎหมายตราสามดวง”โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 14. 14. กฎหมายตราสามดวงโดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 15. 15. โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 16. 16. “กฎหมายตราสามดวงมิได้เป็นประโยชน์เพียงแต่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรม หากแต่ยังมีคุณูปการต่อวงการประวัติศาสตร์ ไทยศึกษาและอีกหลากสาขาเหลือคณานับ”โดย นางสาวอัญชิษฐา ประสันใจกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

×