O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ความขัดแย้งในเมียนม่าร์            สมาชิกกลุ่ม   น.ส.ทักษพร เขตต์ มาส        เลขที่ ๒๑   น.ส.นัฏฐ...
ความขัดแย้งภายในพม่า หมายถึง ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าปัจจุบน ซึ่งมีมาตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษใน พ.ศ. 2491 รั...
อย่างไรก็ดี นับแต่ตนคริ สต์ทศวรรษ 1980 เป็ นต้นมา การก่อการกาเริ บ          ้ด้วยอาวุธที่มีวตถุประสงค์ทางการเมือง...
การก่อการกาเริ บเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนหรื อถูกใช้โดยต่างชาติทาให้การปิ ดประเทศทรุ ดหนัก ความสงสัยและความกังวลในหมู่ชาวพ...
อินเดียกล่าวกันว่าข้องเกี่ยวกับกะฉิ่นและกะเหรี่ ยง จีนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์พม่า (ภายหลังคือ พวกว้า) กบฏนากและกะฉิ่นสหรัฐ...
รัฐบาลกลางที่พม่าครอบงา (พลเรื อนหรื อคล้ายทหาร) ไม่สามารถบรรลุความตกลงทางการเมืองได้แม้เป้ าหมายของการก่อการกาเริ บทางเชื...
สมัยปั จจุบน ความขัดแย้งนั้นเป็ นไปเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่ งปกครอง         ัประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ควา...
การหยุดยิง พ.ศ. 2555   ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลพม่าประกาศความตกลงหยุดยิงกับกบฏกะเหรี่ ยง การหยุดยิงรวมถึงความตกลงซ...
บรรณานุกรม• http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0 %B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8 2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0% ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ความขัดแย้งในเมียนม่าร์

1.359 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ความขัดแย้งในเมียนม่าร์

 1. 1. ความขัดแย้งในเมียนม่าร์ สมาชิกกลุ่ม น.ส.ทักษพร เขตต์ มาส เลขที่ ๒๑ น.ส.นัฏฐิ พร แซ่ ซือ เลขที่ ๒๓ น.ส.ปานชีวา เทพา เลขที่ ๒๕ น.ส.อริสรา ลวดเงิน เลขที่ ๒๘ น.ส.ศุภกานต์ วงศ์ จักร์ เลขที่ ๓๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖/๓
 2. 2. ความขัดแย้งภายในพม่า หมายถึง ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าปัจจุบน ซึ่งมีมาตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษใน พ.ศ. 2491 รัฐบาล ักลางหลายชุดต่อกันมาได้สูรบกับกบฏเชื้อชาติและการเมืองไม่จบสิ้ น ้หนึ่งในการก่อการกาเริ บช่วงแรก ๆ เป็ นพวกนิยมซ้าย "หลายสี " ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นชาวพม่า และโดยสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ ยง (KNU) กบฏเชื้อชาติอื่นปะทุข้ ึนเฉพาะช่วงต้นคริ สต์ทศวรรษ 1960 หลังรัฐบาลกลางปฏิเสธรัฐบาลแบบสหพันธ์
 3. 3. อย่างไรก็ดี นับแต่ตนคริ สต์ทศวรรษ 1980 เป็ นต้นมา การก่อการกาเริ บ ้ด้วยอาวุธที่มีวตถุประสงค์ทางการเมืองค่อย ๆ หมดไปเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ ัการก่อการกาเริ บด้านเชื้อชาติยงคงอยู่ และอยูอย่างดี ั ่
 4. 4. การก่อการกาเริ บเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนหรื อถูกใช้โดยต่างชาติทาให้การปิ ดประเทศทรุ ดหนัก ความสงสัยและความกังวลในหมู่ชาวพม่าทั้งชนกลุ่มน้อยในประเทศและต่างประเทศ อังกฤษบางกลุ่มสนับสนุนกะเหรี่ ยง ปากีสถานตะวันออก (บังกลาเทศปัจจุบน) หนุน ัหลังมุสลิมโรฮิงยาตามแนวชายแดนกับการหนุนหลังของตะวันออกกลาง
 5. 5. อินเดียกล่าวกันว่าข้องเกี่ยวกับกะฉิ่นและกะเหรี่ ยง จีนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์พม่า (ภายหลังคือ พวกว้า) กบฏนากและกะฉิ่นสหรัฐอเมริ กาสนับสนุนก๊กมินตัง และไทยสนับสนุนกลุ่มกบฏหลาย ๋กลุ่ม โดยเป็ นการสร้างรัฐหรื อพื้นที่กนชน ก่อนการหยุดยิง กองทัพที่มี ัชาวพม่าเป็ นส่ วนใหญ่ได้ดาเนินการทัพในฤดูแล้งทุกปี แต่คว้าน้ าเหลวพวกกบฏจะกลับมาทุกครั้งเมื่อกองทัพถอนกาลังกลับไป
 6. 6. รัฐบาลกลางที่พม่าครอบงา (พลเรื อนหรื อคล้ายทหาร) ไม่สามารถบรรลุความตกลงทางการเมืองได้แม้เป้ าหมายของการก่อการกาเริ บทางเชื้อชาติสาคัญส่ วนมาก (รวมทั้ง KNU) คือ การปกครองตนเองมิใช่การแยกตัวเป็ นเอกราชปั จจุบน รัฐบาลได้ลงนามความตกลงหยุดยิงอย่างอึดอัดกับกลุ่มก่อการกาเริ บส่ วน ัใหญ่ แต่กองทัพยังไม่ได้รับความเชื่อใจจากประชากรท้อถิ่น กองทัพถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางว่าปฏิบติต่อประชากรท้องถิ่นอย่างเลวร้ายแต่ไม่ถกลงโทษ และถูก ั ูมองว่าเป็ นกองกาลังยึดครองในภูมิภาคเชื้อชาติต่าง ๆ
 7. 7. สมัยปั จจุบน ความขัดแย้งนั้นเป็ นไปเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารซึ่ งปกครอง ัประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ความขัดแย้งนี้ เป็ นสงครามที่กาลังดาเนินอยู่เก่าแก่ที่สุดในโลก[3] และได้รับความสนใจจากนานาชาติอนเป็ นผลจากการ ัก่อการกาเริ บ 8888 ใน พ.ศ. 2531, งานของนักเคลื่อนไหว ออง ซาน ซูจี,การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในปลาย พ.ศ. 2550 และความเสี ยหายอันเกิดขึ้นจากพายุไซโคลนนาร์ กิส ซึ่ งทาให้มีผเู ้ สี ยชีวตกว่า 80,000 คน และสูญหายอีก 50,000 ิคน ในกลาง พ.ศ. 2551
 8. 8. การหยุดยิง พ.ศ. 2555 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลพม่าประกาศความตกลงหยุดยิงกับกบฏกะเหรี่ ยง การหยุดยิงรวมถึงความตกลงซึ่ งกาหนดการสื่ อสารเปิ ดเผยระหว่างรัฐบาลกับกบฏกะเหรี่ ยง เช่นเดียวกับเปิ ดช่องทางปลอดภัยแก่กบฏกะเหรี่ ยงในประเทศ รัฐบาลพม่าได้นิรโทษกรรมนักโทษ KNU กว่า 6,000 คน และลดโทษนักโทษอีก 38,964 คนความตกลงสันติภาพระหว่าง KNU กับรัฐบาลพม่าเป็ นหนึ่ งในข้อเรี ยกร้องหลักโดยประเทศตะวันตกก่อนจะมีการยกเลิกการลงโทษทางเศรษฐกิจ
 9. 9. บรรณานุกรม• http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0 %B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8 2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0% B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A0 %E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B 8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88% E0%B8%B2

×