O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

1. Introduo ao Estudo da Anatomofisiologia

2.070 visualizações

Publicada em

Introdução ao estudo da anatomia.

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

1. Introduo ao Estudo da Anatomofisiologia

 1. 1. IInnttrroodduuççããoo aaoo eessttuuddoo ddaa aannaattoommiiaa hhuummaannaa UUNNIICC--UUnniivveerrssiiddaaddee ddee CCuuiiaabbáá
 2. 2. AANNAATTOOMMIIAA::  DDoo ggrreeggoo:: aannaa ((eemm ppaarrtteess)) tteemmnneeiinn ((ccoorrttaarr))  RRaammoo ddaa cciiêênncciiaa qquuee ssee ooccuuppaa ddoo eessttuuddoo ddaa mmoorrffoollooggiiaa,, ddaa eessttrruuttuurraa ee ddaa aarrqquuiitteettuurraa ddoo ccoorrppoo hhuummaannoo..
 3. 3. ““AA AANNAATTOOMMIIAA DDEEVVEE SSEERR CCOONNSSIIDDEERRAADDAA CCOOMMOO OO FFUUNNDDAAMMEENNTTOO SSÓÓLLIIDDOO DDEE TTOODDAA AA AARRTTEE DDAA MMEEDDIICCIINNAA EE ÉÉ SSUUAA PPRREELLIIMMIINNAARR EESSSSEENNCCIIAALL..”” AAnnddrreeaass VVeessaalliiuuss ((1155433))
 4. 4. HHIISSTTÓÓRRIIAA::  SSyyllvviiuuss ((11478--11555555)) ccrriiaaddoorr ddaa tteerrmmiinnoollooggiiaa aannaattôômmiiccaa;;  VVeessáálliioo ((1155114-- 1155664)) ffuunnddaaddoorr ddaa aannaattoommiiaa cciieennttííffiiccaa;;  AA ppaarrttiirr ddoo sséécc XXVVII ccoommeeççaarraamm aa ssuurrggiirr ooss tteerrmmooss aannaattôômmiiccooss ppaarraa ddeessiiggnnaarr aass eessttrruuttuurraass;;  EEmm 1189955 hhoouuvvee uumm eennccoonnttrroo ppaarraa ccrriiaarr aa tteerrmmiinnoollooggiiaa aannaattôômmiiccaa nnaa cciiddaaddee ddaa BBaassiillééiiaa  PPaassssoouu ppoorr vváárriiaass rreevviissõõeess
 5. 5.  Em 1955 hhoouuvvee uummaa rreevviissããoo eemm PPaarriiss qquuee ddeetteerrmmiinnoouu :: TTooddaa eessttrruuttuurraa ddeevvee tteerr uummaa ddeessiiggnnaaççããoo;; NNoommeess eemm llaattiimm;; TTeerrmmooss ffáácceeiiss ddee mmeemmoorriizzaaççããoo;; AAbboolliiççããoo ddooss eeppôônniimmooss;; AA mmaaiiss rreecceennttee nnoommiinnaa aannaattôômmiiccaa éé ddee 1199998;;
 6. 6. AABBRREEVVIIAATTUURRAASS:: AA.. == AArrttéérriiaa AA..aa == aarrttéérriiaass MM.. == MMúússccuulloo MM..mm == mmúússccuullooss LLiigg == lliiggaammeennttoo NN.. == NNeerrvvoo VV.. == vveeiiaa
 7. 7. PLANOS E TERMOS DE POSIÇÃO
 8. 8. PPOOSSIIÇÇÃÃOO AANNAATTÔÔMMIICCAA::
 9. 9. LLIINNHHAA MMEEDDIIAANNAA
 10. 10. PPLLAANNOOSS DDEE SSEECCÇÇÃÃOO CORTE SAGITAL: -PARTE LATERAL ESQUERDA -PARTE LATERAL DIREITA
 11. 11. CORTE FRONTAL -PARTE ANTERIOR -PARTE POSTERIOR
 12. 12. CORTE TRANSVERSAL -PARTE SUPERIOR -PARTE INFERIOR
 13. 13. TTEERRMMOOSS DDEE PPOOSSIIÇÇÃÃOO:: AANNTTEERRIIOORR MMÉÉDDIIOO PPOOSSTTEERRIIOORR
 14. 14. LLAATTEERRAALL IINNTTEERRMMÉÉDDIIOO MMEEDDIIAALL
 15. 15. IINNTTEERRNNOO EEXXTTEERRNNOO
 16. 16. PPRROOXXIIMMAALL DDIISSTTAALL
 17. 17. SSUUPPEERRFFIICCIIAALL PPRROOFFUUNNDDOO
 18. 18. SSUUPPEERRIIOORR MMÉÉDDIIOO IINNFFEERRIIOORR

×