O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบ Erp ให้ทันสมัยในอุตสาหกรรม

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Seminar Open Source ERP/CRM
Seminar Open Source ERP/CRM
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบ Erp ให้ทันสมัยในอุตสาหกรรม (16)

Mais de Siwawong Wuttipongprasert (12)

Anúncio

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบ Erp ให้ทันสมัยในอุตสาหกรรม

 1. 1. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบ ERP ให้ทันสมัยในอุตสาหกรรม
 2. 2. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. เกี่ยวกับวิทยากร ศิววงศ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ Project Director บริษัท บลูบอล จำกัด วิศวกรรมศำสตร์คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประสบกำรณ์ทำงด้ำน ERP 15 ปี
 3. 3. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. Synopsis กำรนำ ERP มำประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ นั้นเป็นที่แพร่หลำยมำนำน แต่จำเป็นจะต้อง ปรับปรุง ERP ให้มีควำมทันสมัย โดยกำรนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำใช้เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพสูงสุด เตรียมพร้อมรับมือกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจทั้งในระดับภูมิภำค และระดับ AEC
 4. 4. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ระบบ ERP คืออะไร
 5. 5. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. วิวัฒนาการของ ERP (Infrastructure) Mainframe Client - Server Web Based Clouds Computing
 6. 6. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. แนวโน้มของ ERP ในอนาคต (ERP Trend) ● E-Business o Web Technology o Mobile Technology o เชื่อมโยงระหว่ำงองค์กรธุรกิจที่เป็นมำกกว่ำ Supply Chain แต่จะครอบคลุมไป ถึงกำรวำงแผน กำรออกแบบ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่อีกด้วย o Dynamic B2B ธุรกิจจะเป็นแบบเปิดและมีเทคโนโลยีกำร บูรณำกำรระบบข้ำม องค์กร
 7. 7. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ประโยชน์ของการยกระดับ ERP ● เพื่อรองรับการแข่งขันที่อยู่ในปัจจุบันและอนำคต ● ประสิทธิภาพกำรบริหำรจัดกำร และกำรผลิตอย่ำงเต็มที่ ● ปรับปรุงให้กระบวนกำรทำงธุรกิจนั้นไม่ซับซ้อนและเป็นระบบ ● สำมำรถรู้ถึงสถำนภำพของธุรกิจในระดับภำพรวมแบบเป็ นปัจจุบัน (Real- Time) ● สร้ำงกระบวนกำรตัดสินใจในเชิงบริหำรที่รวดเร็ว และกำรวำงแผนกลยุทธ์ในอนำคต ขององค์กร ● สะดวกในกำรทำงำน ทำให้สำมำรถเข้ำถึงระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่ำนอุปกรณ์ใดๆ
 8. 8. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. การเชื่อมต่อออนไลน์: คลาวด์ (Cloud Computing) คลาวด์คืออะไร เป็นลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปแบบของกำรระจำยตำมพื้นที่ ต่ำงๆ มีระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรประเภท ต่ำงๆ https://www.value.co.th/th/service/articles/Cloud_computing.htm
 9. 9. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ข้อดี ● ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนฮำร์ดแวร์ เน็ตเวิร์ก และค่ำซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ● ลดเวลำในกำรติดตั้งอุปกรณ์ด้ำนฮำร์ดแวร์ เน็ตเวิร์ก และซอฟต์แวร์ต่ำงๆ ● ใช้เท่ำไหร่ จ่ำยตำมจริง ● เพิ่มทรัพยำกรทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ เน็ตเวิร์กได้อย่ำงรวดเร็วและแทบไม่มีจำกัด ● มีระบบรักษำควำมปลอดภัยสูง ● สำมำรถทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง แม้อุปกรณ์บำงชิ้นจะล้มเหลว ข้อเสีย ● ไม่เร็วเท่ำกับ Server ส่วนตัว เนื่องจำกมี Infrastructure ขนำดใหญ่ การเชื่อมต่อออนไลน์: คลาวด์
 10. 10. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ฟังก์ชั่นการทางานที่น่าสนใจ: การเชื่อมต่อกับ Google Map ● ระบบกำหนดแผนที่โดยอัตโนมัติเมื่อใส่ที่อยู่ ● ผู้ใช้งำนสำมำรถกำหนดพิกัดเองให้ถูกต้องและ แม่นยำมำกขึ้น ● สำมำรถเรียก Google Map ขึ้นมำดูใน ภำพใหญ่ได้ ● สำมำถเรียกฟังก์ชั่นกำรนำทำงของ Google Map ได้
 11. 11. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ฟังก์ชั่นการทางานที่น่าสนใจ: การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ● สำมำรถกดที่หมำยเลขโทรศัพท์ในหน้ำจอ แล้ว ระบบจะเรียกฟังก์ชันโทรศัพท์ของ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเบล็ตได้ และสำมำรถ โทรศัพท์เพื่อติดต่องำนได้ในทันที
 12. 12. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ฟังก์ชั่นการทางานที่น่าสนใจ: การเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อใน Google ● สำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลผู้ติดต่อผ่ำนกำรบันทึก จำกโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
 13. 13. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ฟังก์ชั่นการทางานที่น่าสนใจ: การเชื่อมต่อกับกล้องถ่ายรูป ● สำมำรถกดที่ช่องรูปเพื่อเรียกแอพพลิเคชั่นกล้อง ถ่ำยรูปจำกโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเบล็ตได้ โดยตรง แทนกำรบันทึกรูปแล้ว upload ขึ้น ไปที่ server ทำให้เกิดควำมรวดเร็วในกำร ทำงำน
 14. 14. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ฟังก์ชั่นการทางานที่น่าสนใจ: การเชื่อมต่อกับอีเมล ● สำมำรถส่งเอกสำรผ่ำนอีเมลให้ลูกค้ำได้ทันที ลดกระบวนกำร download/upload เอกสำร และสำมำรถทำได้ทั้งบนแท็บเบล็ตหรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้กำรขำยเป็นไปได้อย่ำง รวดเร็ว
 15. 15. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ฟังก์ชั่นการทางานที่น่าสนใจ: การเซ็นชื่อลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ● ใช้ควำมสำมำรถเรื่อง Touch Screen ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้นิ้วหรือปำกกำเพื่อให้ลูกค้ำ ลงลำยเซ็นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่ำงๆ เช่น แท็บ เบล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมบันทึกแบบ Real-Time
 16. 16. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. ฟังก์ชั่นการทางานที่น่าสนใจ: การใช้ mobile device แทนที่อุปกรณ์อื่น ● กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรอ่ำนบำร์โค้ดแบบ ต่ำงๆ เพื่อแทนที่เครื่องอ่ำนบำร์โค้ด หรือ Handheld Terminal ● กำรใช้แท็บเบล็ตแทน POS (Point of Sales) เชื่อมต่อกับ Bluetooth Printer ● กำรใช้ mobile device ในกำรทำงำน เกี่ยวกับเสียง เช่น กำรบันทึกเสียง กำรสั่งงำน ด้วยเสียง เป็นต้น ● กำรใช้ mobile device ในกำรถ่ำยรูป หรือวีดีโอแทนกล้องถ่ำยรูปและเครื่องถ่ำยวิดีโอ
 17. 17. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. Integration ● E-Commerce ● Payment Gateway ● Mobile Devices ● E-Business ● Automated Supply Chain ● Social Media
 18. 18. Copyrights reserved by Blue Ball Co., Ltd. เชิญแวะเยี่ยมชม Prolevel Cloud (Business Management Application) ได้ที่ บูธ S31 รายละเอียดเพิ่มเติม: ● Web Site: www.prolevelcloud.com ● E-mail: contact@prolevelcloud.com ● โทรศัพท์: 08-1341-6650

Notas do Editor

 • การนำ ERP มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นเป็นที่แพร่หลายมานาน แต่จำเป็นจะต้องปรับปรุง ERP ให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด เตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาค และระดับ AEC
 • ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็นการใช้ IT เข้ามาช่วยในการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Material, Machine, Money และ Manpower) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เชื่อมโดยระบบการทำงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ช่วยลดเวลาและทำให้เกิดการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การบัญชีและการเงิน การผลิต และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • Link : http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/erp/23.html

×