Bab 01 manusia & ilmu

Siti Suhaila Haji Ihwani
Siti Suhaila Haji IhwaniUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)
Bab 01 manusia & ilmu
1. Membincangkan definisi ilmu dan falsafah menurut
sarjana Islam dan Barat.
2. Menjelaskan klasifikasi dan falsafah ilmu yang
merangkumi epistemologi, ontologi, dan aksiologi.
3. Menjelaskan sejarah perkembangan falsafah dan ilmu
dalam tamadun manusia.
4. Membincangkan budaya ilmu dari sudut konsep dan
pengaplikasiannya dalam kehidupan manusia.
3
PENDAHULUAN
• Manusia merupakan makhluk berakal yang dijadikan Tuhan dan terdiri
daripada dua unsur, jasad dan roh atau fizikal dan spiritual pada satu masa.
• Menurut al-Quran (al-Baqarah, 2: 30), kejadian Nabi Adam sebagai
manusia pertama telah dibekalkan dengan ilmu untuk membolehkannya
melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi dengan diajar oleh Allah
untuk mengetahui nama segala benda.
• Imam al-Ghazali (1986: 51) menjelaskan bahawa akal yang dimiliki oleh
manusia berfungsi membezakan antara manusia dengan makhluk lain.
Daripada akal inilah manusia dapat membangun dan memperkembangkan
potensi diri serta alam seluruhnya menurut apa yang direncanakannya.
4
DEFINISI ILMU
• Antara persoalan yang penting tentang ilmu ialah apakah yang
dimaksudkan dengan ilmu? Apakah ada sesuatu yang bukan
ilmu? Apakah ilmu sama dengan maklumat? Menurut Wan
Mohd Nor Wan Daud (1997: 35), soalan-soalan ini perlu
ditanya dan dijawab dengan betul kerana kesilapan memahami
pengertian ilmu akan menghasilkan usaha yang sia-sia,
merugikan, dan merosakkan.
• Wan Mohd Nor menambah bahawa ilmu walaupun susah
ditakrifkan, tetapi maknanya tidak begitu susah untuk difahami.
ISTILAH ILMU DALAM KAMUS INGGERIS
• Umumnya disebut sebagai ‘knowledge’ dan ‘science’
yang diterjemah dalam bahasa Melayu sebagai tahu,
pengetahuan, dan kepandaian.
• Secara etimologinya, kata ilmu berasal daripada
bahasa Arab “alima, ya’lamu, ilman”. Justeru, ilmu
adalah kata benda abstrak daripada kata kerja “alima”
yang meletakkannya antara “alim” (yang mengetahui)
dan ma’lum (yang diketahui). Dengan kata lain, ilmu
adalah penghubung antara yang tahu (subjek) dan
yang diketahui (objek).
6
PENDAPAT TOKOH-TOKOH FALSAFAH
MENGENAI ILMU SECARA UMUM
• Plato [427-347S.M]: Ilmu adalah pemberian hak jasmani dan rohani dari
segenap segi yang membawa kepada kesempurnaan.
• Aristotle [384-322 S.M]: Ilmu adalah persiapan akal untuk menerima
sokongan luar.
• Herbert Spencer [1820-1903]: Ilmu adalah menyediakan manusia
menjalani hidup yang sempurna, kuat tubuh badan, sempurna akhlak dan
teratur fikirannya.
• J.J Rousseau [1712-1804]: Penerimaan ilmu adalah untuk menciptakan
manusia yang sempurna dalam pelbagai urusan hidup serta berusaha
mengatasi segala kesulitan mengenainya.
• Immanuel Kant [1724-1804]: Ilmu bertujuan untuk menyampaikan
manusia kepada taraf kesempurnaan yang semaksima mungkin.
Sambungan …
• Kata Albert Einstein [1879-1955], “ilmu tanpa agama adalah buta,
dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh”.
• F. Frobel mengatakan “ilmu hendaknya memimpin manusia untuk
mengenal siapa dirinya, alam sekeliling, juga kepercayaan terhadap
keEsaan Tuhan untuk mengangkat manusia kepada kehidupan yang
suci dan murni”.
• Imam al-Ghazali mengatakan: “sesungguhnya ilmu adalah untuk
mendekatkan diri dengan Allah S.W.T”.
• Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahawa ilmu merupakan
kumpulan ilmu pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang
membezakan ilmu dengan yang lainnya. Beliau juga menambah bahawa
ilmu merupakan salah satu daripada pemikiran manusia dalam
menjawab pertanyaan.
Sambungan…
• Frank Rosenthal menyenaraikan sebanyak 15 takrifan
ilmu yang dipetik daripada 107 definisi. Sebahagian
besar daripada takrifan tersebut diambil daripada
golongan Ahli Kalam seperti Abu al-Hasan al-
Ash’ari, al-Juwayni, al-Ghazali dan Ibn Hazm.
Antara takrifan tersebut ialah:
• Ilmu sebagai proses mengetahui dan sebagai sifat
yang membolehkan seseorang itu mengetahui.
• Ilmu adalah kognisi (makrifah) contohnya takrifan al-
Baqilani bahawa: “ilmu adalah kognisi tentang
S. M. Naquib Al-Attas (1975: 154)
mentakrifkan ilmu sebagai
• ketibaan sesuatu makna hasil daripada
maklumat yang benar ke dalam diri seseorang.
• Kebenaran sesuatu ilmu itu adalah apabila merujuk kepada
Allah sebagai sumber asal segala ilmu.
• Takrifan ini menunjukkan bahawa autoriti ilmu di bawah
kekuasaan Allah sebagai sumber sebenar ilmu. Allah S.W.T
selaku Pencipta sekalian alam bersifat Maha luas ilmu
pengetahuan-Nya. Dialah Yang Maha Mengetahui hakikat
segala ilmu dan makna sesuatu yang dikurniakan kepada
sesiapa yang dikehendaki oleh-Nya.
10
ILMU DARI PERSPEKTIF FALSAFAH
 Ilmu ialah kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri
tertentu yang membezakan ilmu daripada yang lain.
 Menurut Jujun Suriasumantri (1993: 3), ciri-ciri keilmuan
didasarkan pada tiga jawapan yang diberikan kepada tiga
persoalan pokok, iaitu:
1. Apakah yang ingin kita ketahui ?
(ontologi/teori wujud)
2. Bagaimanakah kita memperolehi pengetahuan?
(epistemologi/teori ilmu)
3. Apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita?
(aksiologi/teori nilai).
11
Dari sudut falsafah, ilmu merupakan
• salah satu daripada pemikiran manusia dalam menjawab ketiga-
tiga persoalan tersebut.
• Untuk menghargai ilmu menurut kewajarannya yang sebenar,
hakikat sesuatu ilmu mestilah diketahui dengan sebenarnya.
• Pengertian yang mendalam terhadap hakikat ilmu bukan sahaja
akan mengikat seseorang terhadap ilmu malahan juga membuka
matanya terhadap pelbagai kekurangan dirinya dan keterbatasan
ilmu yang dimilikinya.
12
KONSEP ILMU MENURUT BARAT
 Kalangan masyarakat Barat yang telah melepaskan
diri daripada ikatan ajaran Kristian melihat bahawa
ilmu hanya merupakan kegiatan bersifat akal semata-
mata. Berpunca daripada aktiviti akal yang berfikir
inilah lahirnya ilmu.
 Akal manusia menyimpan segala maklumat serta
pengalaman, kemudian memprosesnya dan
seterusnya menganalisis.
Sambungan …
• Masyarakat Barat menerima akal sebagai satu-satunya sumber
ilmu yang tertinggi. Mereka berpegang kepada konsep rasional
sebagai ukuran dalam menerima atau menolak sesuatu ilmu.
• Konsep ini membawa kepada penerimaan dalam sains yang
hanya diterima apabila dapat dibuktikan oleh bukti-bukti saintifik
(empirikal). Apabila kaedah saintifik tidak boleh
membuktikannya, maka ia dianggap tidak wujud.
• Akal pula menerima maklumat daripada lima pancaindera
(penglihatan, pendengaran, rasa, hiduan, dan sentuhan).
Memandangkan pancaindera manusia itu bersifat serba
kekurangan lalu konsep ilmu menurut masyarakat Barat dilihat
tidak mampu untuk membimbing manusia menuju kepada
kesejahteraan.
7 SUMBER ILMU MENURUT
JOHN HOSPERS (1988: 41-47)
• terdiri daripada persepsi (tanggapan), introspeksi (menilik
diri), memori (ingatan), alasan atau keterangan (reason),
kepercayaan (faith), intuisi (ilham), dan testimoni (perakuan).
• Kesemua pernyataan sumber ilmu tersebut boleh
dipertikaikan kebenarannya. Justeru, Barat kelihatannya
berpegang kepada sumber ilmu yang boleh dipertikaikan
kebenarannya dan konsep ilmu menurut Barat hanya bersifat
luaran dan berdasarkan cerapan indera serta akal manusia
semata-mata. Ia juga tiada hubungan dengan alam ghaib
atau wahyu yang sepatutnya diletakkan sebagai sumber
pertama bagi keilmuan manusia.
KONSEP ILMU MENURUT
AJARAN KRISTIAN
• terkandung dalam teks Bible yang mempercayai
bahawa tafsiran bagi pohon yang buahnya dimakan
oleh Adam a.s. ialah pohon ilmu yang ditegah oleh
Allah daripada Adam menghampirinya ataupun
memakan sesuatu daripada buahnya. Old Testament
menyebut:
• “And the Lord God commanded the man, “you are free to eat
from any tree in the garden; but you must not eat from the tree
of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you
will surely die”. [Genesis 2:15-17].
Sambungan …
• Pesanan tersebut telah diabaikan oleh Adam dan atas pujukan isterinya
yang diperdaya oleh ular (syaitan), maka mereka berdua memakan buah
larangan pokok ilmu tersebut. Justeru, selepas memakan buah
larangan pokok ilmu tersebut, Adam a.s memperolehi ilmu yang tidak
diketahui sebelumnya. Adam dan Hawa tidak mengetahui hakikat
keduanya tidak berpakaian dan tidak mempunyai rasa malu.
• Ungkapan tersebut bermaksud nilai moral hanya diketahui oleh Adam
setelah memakan buah daripada pohon ilmu tersebut.
• Atas tafsiran bahawa akal mengarahkan kepada kejahatan maka gereja
mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang mempelajari ilmu
sains dan menghukumnya dengan hukuman yang berat.
• Bersandarkan alasan untuk mencapai kemajuan inilah maka masyarakat
Barat memilih untuk membelakangi arahan gereja dan mendatangi
negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Muslim khususnya
Sepanyol dan Sicily dengan tujuan menuntut ilmu.
17
KONSEP ILMU MENURUT ISLAM
 Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia
disepadukan bertujuan membolehkan para sarjana, pemikir,
ahli sains, cendekiawan dan ulama mengembangkan diri,
masyarakat dan alam sekitarnya sebagai usaha pengabdian
diri kepada Allah dan penyempurnaan amanah sebagai
khalifah.
 Islam meletakkan martabat ilmu pengetahuan yang tertinggi
ialah mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan yang
membawa kepada keyakinan dan mampu meletakkan
manusia ke tahap yang tinggi dari segi nilai dan
kedudukannya.
KLASIFIKASI ILMU
• Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh ulama dalam
pembahagian ilmu.
• Jika dilihat secara terperinci, maka ilmu dapat dibahagikan
kepada dua bahagian iaitu:
1. ilmu naqli (ilmu fardu ain/ilmu wahyu) dan
2. ilmu aqli (ilmu fardu kifayah/ilmu perolehan akal).
18
PEMBAHAGIAN ILMU MENURUT HIERARKI
1. Pertamanya, ilmu yang diturunkan oleh Allah
melalui para Nabi dan Rasul-Nya yang dipanggil
ilmu naqli.
2. Keduanya, ilmu yang dihasilkan oleh usaha manusia
yang dipanggil ilmu aqli atau kasbi.
• Ilmu yang ditanzilkan bersifat benar secara mutlak
manakala ilmu manusia pula kebenarannya bersifat
relatif kerana diperolehi daripada akal dan
pancaindera sama ada menerusi pengalaman
mahupun intuisi.
KLASIFIKASI AL-GHAZALI &
MULLA SADRA
• Imam al-Ghazali membahagikan ilmu kepada empat
kelompok, iaitu; (1) ilmu teoritikal dan praktikal, (2) Ilmu
mendatang (huduri) dan ilmu pemerolehan (husuli), (3) ilmu
keagamaan (shari’yyah) dan ilmu intelektual (‘aqliyyah), dan
(4) ilmu fardu ain dan fardu kifayah.
• Al-Ghazali turut membahagikan ilmu kepada ilmu terpuji
(mahmud) dan ilmu terkeji (madhmum), dan ilmu yang harus
dipelajari (mubah).
• Mulla Sadra pula mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu
keduniaan dan ilmu keakhiratan.
KLASIFIKASI ILMU MENGIKUT ALAT PENERIMA
• 1. ILMU WAHYU
Ialah ilmu-ilmu agama yang berteraskan wahyu daripada Allah (mewakili
ilmu-ilmu seperti al-Quran, tafsir, hadis, fikah dan ilmu-ilmu yang
berkaitan dengannya seperti ilmu Kalam dan ilmu Tasawuf). Ilmu-ilmu
ini juga dikenali sebagai ilmu syariah, ilmu agama, revealed knowledge dan
ilmu naqli.
• 2. ILMU ILHAM
Turut dikenali dengan nama ilmu ladunni dan bersifat lebih menjurus
kepada kehendak ilmu wahyu, berbanding ilmu aqli. Ilmu ini tidak dapat
dimiliki oleh semua orang. Biasanya ia diberikan kepada orang-orang yang
hatinya benar-benar hampir dengan Tuhan.
• 3. ILMU EMPIRIKAL
Ilmu dan fakta-fakta yang boleh ditanggapi oleh pancaindera lahir. Asas
ilmu empirikal terletak pada keupayaan pancaindera, manakala ilmu
rasional terletak pada keupayaan aktiviti akal.
ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI,
DAN AKSIOLOGI DALAM ISLAM
• Persoalan ilmu dalam falsafah dilihat daripada tiga bidang
ilmu, iaitu;
1. Ontologi (teori wujud)
2. Epistemologi (teori perolehan), dan
3. Aksiologi (teori nilai).
• Dalam menjelaskan hubungan antara ketiga-tiga teori
tersebut, Suriasumantri (1995: 105) menegaskan bahawa
setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik
mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan
untuk apa (aksiologi) pengetahuan tersebut disusun.
1) ONTOLOGI (TEORI KEWUJUDAN, ILMU
HAKIKAT BENDA DAN ILMU PRINSIP DASAR)
• berasal daripada bahasa Yunani, iaitu onto yang
bererti sesuatu yang wujud manakala perkataan logi
atau logos pula bererti ilmu pengetahuan yang logik
(Runes, 1976).
• Oleh itu, ontologi bermaksud menjelaskan sesuatu
perkataan atau ilmu pengetahuan mengenai hakikat
atau sifat sesuatu benda, kenyataan atau hakikat
sesuatu yang wujud secara abstrak.
Persoalan Ontologi Ilmu
• Menjelaskan perkataan ilmu dari segi semantik (etimologi dan
terminologi), kepelbagaian maksud perkataan ilmu yang berulangan
sebanyak 750 kali dalam al-Quran; perkataan yang sinonim (seerti)
dengan ilmu seperti perkataan makrifah (pengetahuan), hikmah
(kebijaksanaan), fikr (pemikiran), ulul al-bab (ahli ilmu), dan ulul al-absar
(pemerhati atau pengkaji).
• Untuk menjawab tiga persoalan utama;
(1) Apakah yang diteliti oleh sesuatu ilmu? (perlukan penjelasan konsep
falsafah ilmu dari segi semantik dan teori falsafah ilmu).
(2) Bagaimana hakikatnya sesuatu ilmu itu wujud? (perlukan penjelasan
teori falsafah ilmu pengetahuan).
(3) Bagaimana hubungan ilmu dengan tanggapan melalui fikiran dan
pancaindera manusia yang menghasilkan pengetahuan? (perlukan
penelitian secara ilmiah dan saintifik).
2) EPISTEMOLOGI
• Dari sudut bahasa berasal daripada gabungan dua perkataan
Yunani, iaitu episteme yang bermaksud ilmu dan logos yang
bermaksud sains atau kajian. Ringkasnya, epistemologi ialah
kajian secara falsafah yang berkaitan tentang ilmu atau
disebut teori ilmu.
• Skop perbincangan epistemologi amat luas dan merangkumi
aspek yang berkaitan dengan sifat ilmu, bagaimana
menjustifikasi ilmu yang diperolehi dan mentafsir bentuk
ilmu, syarat memperolehi ilmu, batasan ilmu, dan batasan
justifikasi yang boleh dibuat.
3) AKSIOLOGI
• Berasal daripada perkataan Inggeris axiology yang bermaksud sains
nilai, teori, dan sistem nilai. Istilah aksiologi terdiri daripada dua
suku kata Greek, iaitu axios [harga atau nilai] dan logos [logik atau
teori].
• Nilai ialah satu unsur yang dapat mencerminkan perlakuan
manusia. Dalam Islam, nilai ilmu dan pemikiran merupakan unsur
terpenting yang menentukan tindakan dan perlakuan manusia.
Nilai juga digambarkan sebagai sesuatu yang tersirat yang
dinyatakan secara lisan. Nilai ditunjukkan dengan kenyataan-
kenyataan seperti betul, salah atau memuaskan.
• Juga dikaitkan dengan konsep memahami nilai kebergunaan ilmu.
LIMA NILAI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN
KE ATAS MANUSIA
1) FARDU ATAU WAJIB [Nilai ini menjadi suatu
kemestian dan dikira amat baik untuk dilaksanakan]
2) SUNAT [Nilai ini amat digalakkan dan dikira
sebagai satu kebaikan]
3) HARUS [Nilai ini dikira seimbang antara
melakukan atau meninggalkannya]
4) MAKRUH [Nilai ini dibenci dan merupakan
sebahagian daripada keburukan]
5) HARAM [Nilai ini adalah dilarang dan dikira
sebagai yang terburuk].
SEJARAH PERKEMBANGAN
FALSAFAH DAN ILMU
Peringkat
Pertama:
Falsafah Zaman
Awal
Peringkat Kedua:
Falsafah Zaman
Pertengahan
Peringkat Ketiga:
Falsafah Zaman
Moden
Peringkat
Keempat:
Falsafah Zaman
Kontemporari
(Abad 18, 19 dan
20 M)
BUDAYA ILMU: KONSEP DAN
PENGAPLIKASIANNYA
• Konsep dan frasa “budaya ilmu” mula diperkenalkan pada
tahun 1988 oleh Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud
menerusi risalah berjudul Budaya Ilmu: Konsep, prasyarat dan
perlaksanaan di Malaysia.
• Menurut tafsiran beliau, budaya ilmu ialah kewujudan
suatu keadaan setiap lapisan masyarakat melibatkan
diri secara langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan-kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan;
dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik
pada tahap individu atau masyarakat, ditentu dan
diputus serta dilaksana berdasarkan ilmu pengetahuan.
29
BEBERAPA ASPEK DAN GAGASAN UNTUK
MENYUBURKAN BUDAYA ILMU
1) Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang lahir daripadanya sistem
nilai, pandangan dunia, dan idealisme sesebuah sistem sosial serta
individu di dalamnya.
2) Perlu ada kecintaan terhadap ilmu serta kegigihan menimba,
menyebar dan mengamalkannya yang dianggap sebagai idealisme dan
kebaikan tertinggi yang menjadi punca dan pendorong bagi
mencetuskan segala kebaikan yang lain.
3) Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang bersepadu adalah
berasaskan konsep Tuhan, manusia, dan alam semesta.
4) Budaya ilmu terbukti wujud apabila ilmu merupakan perkara penting
yang mahu disampaikan kepada seseorang atau oleh seseorang
sekalipun semasa akhir hayatnya.
Sambungan …
5) Ilmu perlu diletakkan sebagai kebaikan mutlak kerana proses
pencapaian ilmu, antara lainnya memerlukan usaha yang gigih,
kesabaran yang banyak, pengorbanan yang ikhlas dan jiwa yang berani.
6) Ganjaran bagi setiap usaha ke arah mencari dan menyebarkan ilmu
adalah berbentuk dalaman (intrinsik) dan keakhiratan.
7) Pembinaan tamadun ilmu hanya mungkin terhasil jika ilmu diberikan
status sebagai ‘the highest good’ kebaikan mutlak martabat tertinggi
dalam sistem nilai bagi individu dan masyarakat.
8) Pembinaan tamadun ilmu bererti kegiatan pendidikan bersifat seumur
hidup (life long learning) , dari buaian hingga ke liang lahad, serta
menyeluruh dan bersepadu.
9) Budaya ilmu yang sebenar akan memberi peluang kepada semua ahli
masyarakat untuk mencari ilmu dan ketinggian melaluinya, sekalipun
betapa rendah taraf sosio ekonominya.
Sambungan …
10)Budaya ilmu mencetuskan tamadun yang banyak
membantu manusia. Justeru, setiap lapisan
masyarakat perlu menghormati ilmu dan ilmuwan.
11)Para pemimpin memainkan peranan penting untuk
memperkasakan penyebaran ilmu pengetahuan.
33
LIMA PELAN TINDAKAN UNTUK MEMBOLEHKAN BUDAYA
ILMU MENYERAP DALAM MINDA, JIWA, DAN AMALAN
WARGA UNIVERSITI
1) Menjadikan nilai ilmu sebagai aspek tertinggi dalam pemikiran, minda,
kehidupan dan warga kerja universiti, termasuklah mahasiswa, staf
akademik dan staf sokongan.
2) Meletakkan golongan ilmuwan pada martabat dan kedudukan yang
sewajarnya dari segi penghormatan, peranan, dan tanggungjawab.
3) Memastikan seluruh warga universiti turut terlibat dalam proses
peningkatan dan penghayatan ilmu.
4) Menjadikan program akademik seperti kuliah, tutorial, makmal dan kerja
lapangan sebagai majlis ilmu yang diberkati Ilahi.
5) Menghargai bukan tujuan untuk pendewaan dan penyuburan sifat
sombong, ego, dan bangga diri, sebaliknya sebagai insentif dan
penghormatan ilmu untuk diteladani orang lain.
1 de 33

Recomendados

UICI 2022 - Manusia dan ilmu por
UICI 2022 - Manusia dan ilmuUICI 2022 - Manusia dan ilmu
UICI 2022 - Manusia dan ilmuAbdul Khaliq
36.2K visualizações33 slides
Bab 1.konsep ilmu por
Bab 1.konsep ilmuBab 1.konsep ilmu
Bab 1.konsep ilmuMohamad Sahiedan
1.9K visualizações28 slides
Nota pengajian islam mpw 1143 t4 por
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Fadhil Ismail
10.3K visualizações39 slides
Konsep ilmu por
Konsep ilmuKonsep ilmu
Konsep ilmuMuheshvarman Govindasamy
25.7K visualizações24 slides
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota) por
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)Abdul Khaliq
25.3K visualizações18 slides
ilmu dalam islam por
ilmu dalam islamilmu dalam islam
ilmu dalam islammkazree
16.7K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Peta minda kaedah epistemologi por
Peta minda kaedah epistemologiPeta minda kaedah epistemologi
Peta minda kaedah epistemologiAmnah Saayah Ismail
284 visualizações8 slides
UICI 2022 - Bab 03 sains dan islam (nota) por
UICI 2022 - Bab 03 sains dan islam (nota)UICI 2022 - Bab 03 sains dan islam (nota)
UICI 2022 - Bab 03 sains dan islam (nota)Abdul Khaliq
10K visualizações12 slides
Filsafat dan Agama (Persamaan dan Perbedaannya) por
Filsafat dan Agama (Persamaan dan Perbedaannya)Filsafat dan Agama (Persamaan dan Perbedaannya)
Filsafat dan Agama (Persamaan dan Perbedaannya)Ria Widia
47.8K visualizações14 slides
Islam dan ilmu pengetahuan por
Islam dan ilmu pengetahuanIslam dan ilmu pengetahuan
Islam dan ilmu pengetahuanBun Faris
5.1K visualizações19 slides
Note 1 por
Note 1Note 1
Note 1Man Mael
3.3K visualizações33 slides
Ontologi Ilmu FALSAFAH ILMU HNF 3012 UPSI por
Ontologi Ilmu FALSAFAH ILMU HNF 3012 UPSIOntologi Ilmu FALSAFAH ILMU HNF 3012 UPSI
Ontologi Ilmu FALSAFAH ILMU HNF 3012 UPSISUFINA SHUKRI
38.1K visualizações50 slides

Mais procurados(20)

Peta minda kaedah epistemologi por Amnah Saayah Ismail
Peta minda kaedah epistemologiPeta minda kaedah epistemologi
Peta minda kaedah epistemologi
Amnah Saayah Ismail284 visualizações
UICI 2022 - Bab 03 sains dan islam (nota) por Abdul Khaliq
UICI 2022 - Bab 03 sains dan islam (nota)UICI 2022 - Bab 03 sains dan islam (nota)
UICI 2022 - Bab 03 sains dan islam (nota)
Abdul Khaliq10K visualizações
Filsafat dan Agama (Persamaan dan Perbedaannya) por Ria Widia
Filsafat dan Agama (Persamaan dan Perbedaannya)Filsafat dan Agama (Persamaan dan Perbedaannya)
Filsafat dan Agama (Persamaan dan Perbedaannya)
Ria Widia47.8K visualizações
Islam dan ilmu pengetahuan por Bun Faris
Islam dan ilmu pengetahuanIslam dan ilmu pengetahuan
Islam dan ilmu pengetahuan
Bun Faris5.1K visualizações
Note 1 por Man Mael
Note 1Note 1
Note 1
Man Mael3.3K visualizações
Ontologi Ilmu FALSAFAH ILMU HNF 3012 UPSI por SUFINA SHUKRI
Ontologi Ilmu FALSAFAH ILMU HNF 3012 UPSIOntologi Ilmu FALSAFAH ILMU HNF 3012 UPSI
Ontologi Ilmu FALSAFAH ILMU HNF 3012 UPSI
SUFINA SHUKRI38.1K visualizações
Filsafat Agama Islam por fikarcool
Filsafat Agama IslamFilsafat Agama Islam
Filsafat Agama Islam
fikarcool2.5K visualizações
Hakikat Kejadian Manusia por Nasir Hassan
Hakikat Kejadian ManusiaHakikat Kejadian Manusia
Hakikat Kejadian Manusia
Nasir Hassan5.1K visualizações
Metode Ilmiah "antroposentris" por University of Lampung
Metode Ilmiah "antroposentris"Metode Ilmiah "antroposentris"
Metode Ilmiah "antroposentris"
University of Lampung10K visualizações
Makalah sejarah munculnya teologi islam por saiful anwar
Makalah sejarah munculnya teologi islamMakalah sejarah munculnya teologi islam
Makalah sejarah munculnya teologi islam
saiful anwar17.3K visualizações
HNF 3012 por D066567
HNF 3012HNF 3012
HNF 3012
D06656724.2K visualizações
Studi pemikiran filsafat islam por Apri Kusanto
Studi pemikiran filsafat islamStudi pemikiran filsafat islam
Studi pemikiran filsafat islam
Apri Kusanto4.7K visualizações
Tentang sumber filsafat por Riza Nisfu
Tentang sumber filsafatTentang sumber filsafat
Tentang sumber filsafat
Riza Nisfu5.8K visualizações
PENGANTAR FALSAFAH por Rafidahidayu Rahim
 PENGANTAR FALSAFAH PENGANTAR FALSAFAH
PENGANTAR FALSAFAH
Rafidahidayu Rahim6.7K visualizações
Filsafat Ilmu por elsamillenia
Filsafat IlmuFilsafat Ilmu
Filsafat Ilmu
elsamillenia39 visualizações
Pengenalan kepada falsafah por Jairdayatie Saifuddin
Pengenalan kepada falsafah Pengenalan kepada falsafah
Pengenalan kepada falsafah
Jairdayatie Saifuddin105K visualizações
Kelompok 4 filsafat islam por Dewi_Sejarah
Kelompok 4 filsafat islamKelompok 4 filsafat islam
Kelompok 4 filsafat islam
Dewi_Sejarah4K visualizações
UICI 2022 - sains dan islam por Abdul Khaliq
UICI 2022 - sains dan islamUICI 2022 - sains dan islam
UICI 2022 - sains dan islam
Abdul Khaliq18.4K visualizações
Tajuk 4 Konsep Insan por Mahyuddin Khalid
Tajuk 4 Konsep InsanTajuk 4 Konsep Insan
Tajuk 4 Konsep Insan
Mahyuddin Khalid44.1K visualizações
Makalah Presentasi "Filsafat Islam" Media Culture & Studies por Agus Murdadi
Makalah Presentasi "Filsafat Islam" Media Culture & StudiesMakalah Presentasi "Filsafat Islam" Media Culture & Studies
Makalah Presentasi "Filsafat Islam" Media Culture & Studies
Agus Murdadi11.3K visualizações

Similar a Bab 01 manusia & ilmu

Bbm nota por
Bbm notaBbm nota
Bbm notafadhilmaulana
310 visualizações24 slides
filsafat por
filsafatfilsafat
filsafathifzil kirom
281 visualizações24 slides
Filsafat 2 por
Filsafat 2Filsafat 2
Filsafat 2rhika
2.7K visualizações13 slides
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptx por
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptxPRESENTASI STRUKTUR PAI.pptx
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptxssuser4c4874
23 visualizações7 slides
Islam dalam pandangan epistimologi por
Islam dalam pandangan epistimologiIslam dalam pandangan epistimologi
Islam dalam pandangan epistimologiM fazrul
3.5K visualizações15 slides
Presentation3 (1).pptx por
Presentation3 (1).pptxPresentation3 (1).pptx
Presentation3 (1).pptxJangFan
2 visualizações12 slides

Similar a Bab 01 manusia & ilmu(20)

Bbm nota por fadhilmaulana
Bbm notaBbm nota
Bbm nota
fadhilmaulana310 visualizações
filsafat por hifzil kirom
filsafatfilsafat
filsafat
hifzil kirom281 visualizações
Filsafat 2 por rhika
Filsafat 2Filsafat 2
Filsafat 2
rhika2.7K visualizações
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptx por ssuser4c4874
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptxPRESENTASI STRUKTUR PAI.pptx
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptx
ssuser4c487423 visualizações
Islam dalam pandangan epistimologi por M fazrul
Islam dalam pandangan epistimologiIslam dalam pandangan epistimologi
Islam dalam pandangan epistimologi
M fazrul3.5K visualizações
Presentation3 (1).pptx por JangFan
Presentation3 (1).pptxPresentation3 (1).pptx
Presentation3 (1).pptx
JangFan2 visualizações
Kelompok 7 rangkuman seluruh ppt pengantar filsafat ilmu_s por lilisnurkhafida
Kelompok 7 rangkuman seluruh ppt pengantar filsafat ilmu_sKelompok 7 rangkuman seluruh ppt pengantar filsafat ilmu_s
Kelompok 7 rangkuman seluruh ppt pengantar filsafat ilmu_s
lilisnurkhafida4.7K visualizações
HUBUNGAN_FILSAFAT_SAINS_DAN_AGAMA.pdf por Roida1
HUBUNGAN_FILSAFAT_SAINS_DAN_AGAMA.pdfHUBUNGAN_FILSAFAT_SAINS_DAN_AGAMA.pdf
HUBUNGAN_FILSAFAT_SAINS_DAN_AGAMA.pdf
Roida1110 visualizações
PENGANTAR FILSAFAT ILMU_KELOMPOK 12.pdf por RizkyAmelia88
PENGANTAR FILSAFAT ILMU_KELOMPOK 12.pdfPENGANTAR FILSAFAT ILMU_KELOMPOK 12.pdf
PENGANTAR FILSAFAT ILMU_KELOMPOK 12.pdf
RizkyAmelia88637 visualizações
Kel 1 Pengantar Filsafat Ilmu.pptx por NurulQomaria9
Kel 1 Pengantar Filsafat Ilmu.pptxKel 1 Pengantar Filsafat Ilmu.pptx
Kel 1 Pengantar Filsafat Ilmu.pptx
NurulQomaria950 visualizações
TUGAS AKHIR KEL 13.pdf por registaannisa
TUGAS AKHIR KEL 13.pdfTUGAS AKHIR KEL 13.pdf
TUGAS AKHIR KEL 13.pdf
registaannisa260 visualizações
Tugas Akhir Filsafat Kelompok 6.pptx por FauziaIndahningsih
Tugas Akhir Filsafat Kelompok 6.pptxTugas Akhir Filsafat Kelompok 6.pptx
Tugas Akhir Filsafat Kelompok 6.pptx
FauziaIndahningsih258 visualizações
epipptx por Helloaaa1
epipptxepipptx
epipptx
Helloaaa1116 visualizações
Nota pendidikan islam por Afshan Mbo
Nota pendidikan islamNota pendidikan islam
Nota pendidikan islam
Afshan Mbo32.5K visualizações
Makalah Filsafat Olahraga "Filosofi Manusia" por KeyshaWahono
Makalah Filsafat Olahraga "Filosofi Manusia"Makalah Filsafat Olahraga "Filosofi Manusia"
Makalah Filsafat Olahraga "Filosofi Manusia"
KeyshaWahono66 visualizações
Pemikiran dan Perbandingan Para Filosof Muslim_Kelas A farmasi.pptx por Niaepa
Pemikiran dan Perbandingan Para Filosof Muslim_Kelas A farmasi.pptxPemikiran dan Perbandingan Para Filosof Muslim_Kelas A farmasi.pptx
Pemikiran dan Perbandingan Para Filosof Muslim_Kelas A farmasi.pptx
Niaepa7 visualizações
Landasan Kependidikan por bigbossjava
Landasan KependidikanLandasan Kependidikan
Landasan Kependidikan
bigbossjava2.7K visualizações

Último

Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfIrawan Setyabudi
31 visualizações35 slides
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxchitaputrir30
18 visualizações9 slides
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx por
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptxADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptxAdityaGustiRamadhan
12 visualizações9 slides
STORYBOARD.docx por
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docxJUMADAPUTRA
19 visualizações5 slides
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxNormanAdji
19 visualizações9 slides
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx por
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxLEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxDelviaAndrini1
26 visualizações19 slides

Último(20)

Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi31 visualizações
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3018 visualizações
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx por AdityaGustiRamadhan
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptxADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx
AdityaGustiRamadhan12 visualizações
STORYBOARD.docx por JUMADAPUTRA
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA19 visualizações
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji19 visualizações
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx por DelviaAndrini1
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxLEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
DelviaAndrini126 visualizações
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 visualizações
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi23 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 visualizações
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi34 visualizações
MATERI LHO X AYU.pptx por DelviaAndrini1
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptx
DelviaAndrini128 visualizações
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx por Fitriani Nurfadillah
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxAKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
Fitriani Nurfadillah36 visualizações
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx por rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj9 visualizações
FLOWCHART.pdf por JUMADAPUTRA
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdf
JUMADAPUTRA20 visualizações
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken26 visualizações
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken23 visualizações
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA20 visualizações
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas... por Hesan Santoso
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
Hesan Santoso21 visualizações
Katalog Penerbit Baca por penerbitbaca
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Baca
penerbitbaca62 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken83 visualizações

Bab 01 manusia & ilmu

 • 2. 1. Membincangkan definisi ilmu dan falsafah menurut sarjana Islam dan Barat. 2. Menjelaskan klasifikasi dan falsafah ilmu yang merangkumi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. 3. Menjelaskan sejarah perkembangan falsafah dan ilmu dalam tamadun manusia. 4. Membincangkan budaya ilmu dari sudut konsep dan pengaplikasiannya dalam kehidupan manusia.
 • 3. 3 PENDAHULUAN • Manusia merupakan makhluk berakal yang dijadikan Tuhan dan terdiri daripada dua unsur, jasad dan roh atau fizikal dan spiritual pada satu masa. • Menurut al-Quran (al-Baqarah, 2: 30), kejadian Nabi Adam sebagai manusia pertama telah dibekalkan dengan ilmu untuk membolehkannya melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi dengan diajar oleh Allah untuk mengetahui nama segala benda. • Imam al-Ghazali (1986: 51) menjelaskan bahawa akal yang dimiliki oleh manusia berfungsi membezakan antara manusia dengan makhluk lain. Daripada akal inilah manusia dapat membangun dan memperkembangkan potensi diri serta alam seluruhnya menurut apa yang direncanakannya.
 • 4. 4 DEFINISI ILMU • Antara persoalan yang penting tentang ilmu ialah apakah yang dimaksudkan dengan ilmu? Apakah ada sesuatu yang bukan ilmu? Apakah ilmu sama dengan maklumat? Menurut Wan Mohd Nor Wan Daud (1997: 35), soalan-soalan ini perlu ditanya dan dijawab dengan betul kerana kesilapan memahami pengertian ilmu akan menghasilkan usaha yang sia-sia, merugikan, dan merosakkan. • Wan Mohd Nor menambah bahawa ilmu walaupun susah ditakrifkan, tetapi maknanya tidak begitu susah untuk difahami.
 • 5. ISTILAH ILMU DALAM KAMUS INGGERIS • Umumnya disebut sebagai ‘knowledge’ dan ‘science’ yang diterjemah dalam bahasa Melayu sebagai tahu, pengetahuan, dan kepandaian. • Secara etimologinya, kata ilmu berasal daripada bahasa Arab “alima, ya’lamu, ilman”. Justeru, ilmu adalah kata benda abstrak daripada kata kerja “alima” yang meletakkannya antara “alim” (yang mengetahui) dan ma’lum (yang diketahui). Dengan kata lain, ilmu adalah penghubung antara yang tahu (subjek) dan yang diketahui (objek).
 • 6. 6 PENDAPAT TOKOH-TOKOH FALSAFAH MENGENAI ILMU SECARA UMUM • Plato [427-347S.M]: Ilmu adalah pemberian hak jasmani dan rohani dari segenap segi yang membawa kepada kesempurnaan. • Aristotle [384-322 S.M]: Ilmu adalah persiapan akal untuk menerima sokongan luar. • Herbert Spencer [1820-1903]: Ilmu adalah menyediakan manusia menjalani hidup yang sempurna, kuat tubuh badan, sempurna akhlak dan teratur fikirannya. • J.J Rousseau [1712-1804]: Penerimaan ilmu adalah untuk menciptakan manusia yang sempurna dalam pelbagai urusan hidup serta berusaha mengatasi segala kesulitan mengenainya. • Immanuel Kant [1724-1804]: Ilmu bertujuan untuk menyampaikan manusia kepada taraf kesempurnaan yang semaksima mungkin.
 • 7. Sambungan … • Kata Albert Einstein [1879-1955], “ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh”. • F. Frobel mengatakan “ilmu hendaknya memimpin manusia untuk mengenal siapa dirinya, alam sekeliling, juga kepercayaan terhadap keEsaan Tuhan untuk mengangkat manusia kepada kehidupan yang suci dan murni”. • Imam al-Ghazali mengatakan: “sesungguhnya ilmu adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah S.W.T”. • Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahawa ilmu merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakan ilmu dengan yang lainnya. Beliau juga menambah bahawa ilmu merupakan salah satu daripada pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan.
 • 8. Sambungan… • Frank Rosenthal menyenaraikan sebanyak 15 takrifan ilmu yang dipetik daripada 107 definisi. Sebahagian besar daripada takrifan tersebut diambil daripada golongan Ahli Kalam seperti Abu al-Hasan al- Ash’ari, al-Juwayni, al-Ghazali dan Ibn Hazm. Antara takrifan tersebut ialah: • Ilmu sebagai proses mengetahui dan sebagai sifat yang membolehkan seseorang itu mengetahui. • Ilmu adalah kognisi (makrifah) contohnya takrifan al- Baqilani bahawa: “ilmu adalah kognisi tentang
 • 9. S. M. Naquib Al-Attas (1975: 154) mentakrifkan ilmu sebagai • ketibaan sesuatu makna hasil daripada maklumat yang benar ke dalam diri seseorang. • Kebenaran sesuatu ilmu itu adalah apabila merujuk kepada Allah sebagai sumber asal segala ilmu. • Takrifan ini menunjukkan bahawa autoriti ilmu di bawah kekuasaan Allah sebagai sumber sebenar ilmu. Allah S.W.T selaku Pencipta sekalian alam bersifat Maha luas ilmu pengetahuan-Nya. Dialah Yang Maha Mengetahui hakikat segala ilmu dan makna sesuatu yang dikurniakan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh-Nya.
 • 10. 10 ILMU DARI PERSPEKTIF FALSAFAH  Ilmu ialah kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakan ilmu daripada yang lain.  Menurut Jujun Suriasumantri (1993: 3), ciri-ciri keilmuan didasarkan pada tiga jawapan yang diberikan kepada tiga persoalan pokok, iaitu: 1. Apakah yang ingin kita ketahui ? (ontologi/teori wujud) 2. Bagaimanakah kita memperolehi pengetahuan? (epistemologi/teori ilmu) 3. Apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita? (aksiologi/teori nilai).
 • 11. 11 Dari sudut falsafah, ilmu merupakan • salah satu daripada pemikiran manusia dalam menjawab ketiga- tiga persoalan tersebut. • Untuk menghargai ilmu menurut kewajarannya yang sebenar, hakikat sesuatu ilmu mestilah diketahui dengan sebenarnya. • Pengertian yang mendalam terhadap hakikat ilmu bukan sahaja akan mengikat seseorang terhadap ilmu malahan juga membuka matanya terhadap pelbagai kekurangan dirinya dan keterbatasan ilmu yang dimilikinya.
 • 12. 12 KONSEP ILMU MENURUT BARAT  Kalangan masyarakat Barat yang telah melepaskan diri daripada ikatan ajaran Kristian melihat bahawa ilmu hanya merupakan kegiatan bersifat akal semata- mata. Berpunca daripada aktiviti akal yang berfikir inilah lahirnya ilmu.  Akal manusia menyimpan segala maklumat serta pengalaman, kemudian memprosesnya dan seterusnya menganalisis.
 • 13. Sambungan … • Masyarakat Barat menerima akal sebagai satu-satunya sumber ilmu yang tertinggi. Mereka berpegang kepada konsep rasional sebagai ukuran dalam menerima atau menolak sesuatu ilmu. • Konsep ini membawa kepada penerimaan dalam sains yang hanya diterima apabila dapat dibuktikan oleh bukti-bukti saintifik (empirikal). Apabila kaedah saintifik tidak boleh membuktikannya, maka ia dianggap tidak wujud. • Akal pula menerima maklumat daripada lima pancaindera (penglihatan, pendengaran, rasa, hiduan, dan sentuhan). Memandangkan pancaindera manusia itu bersifat serba kekurangan lalu konsep ilmu menurut masyarakat Barat dilihat tidak mampu untuk membimbing manusia menuju kepada kesejahteraan.
 • 14. 7 SUMBER ILMU MENURUT JOHN HOSPERS (1988: 41-47) • terdiri daripada persepsi (tanggapan), introspeksi (menilik diri), memori (ingatan), alasan atau keterangan (reason), kepercayaan (faith), intuisi (ilham), dan testimoni (perakuan). • Kesemua pernyataan sumber ilmu tersebut boleh dipertikaikan kebenarannya. Justeru, Barat kelihatannya berpegang kepada sumber ilmu yang boleh dipertikaikan kebenarannya dan konsep ilmu menurut Barat hanya bersifat luaran dan berdasarkan cerapan indera serta akal manusia semata-mata. Ia juga tiada hubungan dengan alam ghaib atau wahyu yang sepatutnya diletakkan sebagai sumber pertama bagi keilmuan manusia.
 • 15. KONSEP ILMU MENURUT AJARAN KRISTIAN • terkandung dalam teks Bible yang mempercayai bahawa tafsiran bagi pohon yang buahnya dimakan oleh Adam a.s. ialah pohon ilmu yang ditegah oleh Allah daripada Adam menghampirinya ataupun memakan sesuatu daripada buahnya. Old Testament menyebut: • “And the Lord God commanded the man, “you are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die”. [Genesis 2:15-17].
 • 16. Sambungan … • Pesanan tersebut telah diabaikan oleh Adam dan atas pujukan isterinya yang diperdaya oleh ular (syaitan), maka mereka berdua memakan buah larangan pokok ilmu tersebut. Justeru, selepas memakan buah larangan pokok ilmu tersebut, Adam a.s memperolehi ilmu yang tidak diketahui sebelumnya. Adam dan Hawa tidak mengetahui hakikat keduanya tidak berpakaian dan tidak mempunyai rasa malu. • Ungkapan tersebut bermaksud nilai moral hanya diketahui oleh Adam setelah memakan buah daripada pohon ilmu tersebut. • Atas tafsiran bahawa akal mengarahkan kepada kejahatan maka gereja mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang mempelajari ilmu sains dan menghukumnya dengan hukuman yang berat. • Bersandarkan alasan untuk mencapai kemajuan inilah maka masyarakat Barat memilih untuk membelakangi arahan gereja dan mendatangi negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Muslim khususnya Sepanyol dan Sicily dengan tujuan menuntut ilmu.
 • 17. 17 KONSEP ILMU MENURUT ISLAM  Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan bertujuan membolehkan para sarjana, pemikir, ahli sains, cendekiawan dan ulama mengembangkan diri, masyarakat dan alam sekitarnya sebagai usaha pengabdian diri kepada Allah dan penyempurnaan amanah sebagai khalifah.  Islam meletakkan martabat ilmu pengetahuan yang tertinggi ialah mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan yang membawa kepada keyakinan dan mampu meletakkan manusia ke tahap yang tinggi dari segi nilai dan kedudukannya.
 • 18. KLASIFIKASI ILMU • Terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh ulama dalam pembahagian ilmu. • Jika dilihat secara terperinci, maka ilmu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: 1. ilmu naqli (ilmu fardu ain/ilmu wahyu) dan 2. ilmu aqli (ilmu fardu kifayah/ilmu perolehan akal). 18
 • 19. PEMBAHAGIAN ILMU MENURUT HIERARKI 1. Pertamanya, ilmu yang diturunkan oleh Allah melalui para Nabi dan Rasul-Nya yang dipanggil ilmu naqli. 2. Keduanya, ilmu yang dihasilkan oleh usaha manusia yang dipanggil ilmu aqli atau kasbi. • Ilmu yang ditanzilkan bersifat benar secara mutlak manakala ilmu manusia pula kebenarannya bersifat relatif kerana diperolehi daripada akal dan pancaindera sama ada menerusi pengalaman mahupun intuisi.
 • 20. KLASIFIKASI AL-GHAZALI & MULLA SADRA • Imam al-Ghazali membahagikan ilmu kepada empat kelompok, iaitu; (1) ilmu teoritikal dan praktikal, (2) Ilmu mendatang (huduri) dan ilmu pemerolehan (husuli), (3) ilmu keagamaan (shari’yyah) dan ilmu intelektual (‘aqliyyah), dan (4) ilmu fardu ain dan fardu kifayah. • Al-Ghazali turut membahagikan ilmu kepada ilmu terpuji (mahmud) dan ilmu terkeji (madhmum), dan ilmu yang harus dipelajari (mubah). • Mulla Sadra pula mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu keduniaan dan ilmu keakhiratan.
 • 21. KLASIFIKASI ILMU MENGIKUT ALAT PENERIMA • 1. ILMU WAHYU Ialah ilmu-ilmu agama yang berteraskan wahyu daripada Allah (mewakili ilmu-ilmu seperti al-Quran, tafsir, hadis, fikah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya seperti ilmu Kalam dan ilmu Tasawuf). Ilmu-ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu syariah, ilmu agama, revealed knowledge dan ilmu naqli. • 2. ILMU ILHAM Turut dikenali dengan nama ilmu ladunni dan bersifat lebih menjurus kepada kehendak ilmu wahyu, berbanding ilmu aqli. Ilmu ini tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Biasanya ia diberikan kepada orang-orang yang hatinya benar-benar hampir dengan Tuhan. • 3. ILMU EMPIRIKAL Ilmu dan fakta-fakta yang boleh ditanggapi oleh pancaindera lahir. Asas ilmu empirikal terletak pada keupayaan pancaindera, manakala ilmu rasional terletak pada keupayaan aktiviti akal.
 • 22. ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI DALAM ISLAM • Persoalan ilmu dalam falsafah dilihat daripada tiga bidang ilmu, iaitu; 1. Ontologi (teori wujud) 2. Epistemologi (teori perolehan), dan 3. Aksiologi (teori nilai). • Dalam menjelaskan hubungan antara ketiga-tiga teori tersebut, Suriasumantri (1995: 105) menegaskan bahawa setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan untuk apa (aksiologi) pengetahuan tersebut disusun.
 • 23. 1) ONTOLOGI (TEORI KEWUJUDAN, ILMU HAKIKAT BENDA DAN ILMU PRINSIP DASAR) • berasal daripada bahasa Yunani, iaitu onto yang bererti sesuatu yang wujud manakala perkataan logi atau logos pula bererti ilmu pengetahuan yang logik (Runes, 1976). • Oleh itu, ontologi bermaksud menjelaskan sesuatu perkataan atau ilmu pengetahuan mengenai hakikat atau sifat sesuatu benda, kenyataan atau hakikat sesuatu yang wujud secara abstrak.
 • 24. Persoalan Ontologi Ilmu • Menjelaskan perkataan ilmu dari segi semantik (etimologi dan terminologi), kepelbagaian maksud perkataan ilmu yang berulangan sebanyak 750 kali dalam al-Quran; perkataan yang sinonim (seerti) dengan ilmu seperti perkataan makrifah (pengetahuan), hikmah (kebijaksanaan), fikr (pemikiran), ulul al-bab (ahli ilmu), dan ulul al-absar (pemerhati atau pengkaji). • Untuk menjawab tiga persoalan utama; (1) Apakah yang diteliti oleh sesuatu ilmu? (perlukan penjelasan konsep falsafah ilmu dari segi semantik dan teori falsafah ilmu). (2) Bagaimana hakikatnya sesuatu ilmu itu wujud? (perlukan penjelasan teori falsafah ilmu pengetahuan). (3) Bagaimana hubungan ilmu dengan tanggapan melalui fikiran dan pancaindera manusia yang menghasilkan pengetahuan? (perlukan penelitian secara ilmiah dan saintifik).
 • 25. 2) EPISTEMOLOGI • Dari sudut bahasa berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani, iaitu episteme yang bermaksud ilmu dan logos yang bermaksud sains atau kajian. Ringkasnya, epistemologi ialah kajian secara falsafah yang berkaitan tentang ilmu atau disebut teori ilmu. • Skop perbincangan epistemologi amat luas dan merangkumi aspek yang berkaitan dengan sifat ilmu, bagaimana menjustifikasi ilmu yang diperolehi dan mentafsir bentuk ilmu, syarat memperolehi ilmu, batasan ilmu, dan batasan justifikasi yang boleh dibuat.
 • 26. 3) AKSIOLOGI • Berasal daripada perkataan Inggeris axiology yang bermaksud sains nilai, teori, dan sistem nilai. Istilah aksiologi terdiri daripada dua suku kata Greek, iaitu axios [harga atau nilai] dan logos [logik atau teori]. • Nilai ialah satu unsur yang dapat mencerminkan perlakuan manusia. Dalam Islam, nilai ilmu dan pemikiran merupakan unsur terpenting yang menentukan tindakan dan perlakuan manusia. Nilai juga digambarkan sebagai sesuatu yang tersirat yang dinyatakan secara lisan. Nilai ditunjukkan dengan kenyataan- kenyataan seperti betul, salah atau memuaskan. • Juga dikaitkan dengan konsep memahami nilai kebergunaan ilmu.
 • 27. LIMA NILAI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN KE ATAS MANUSIA 1) FARDU ATAU WAJIB [Nilai ini menjadi suatu kemestian dan dikira amat baik untuk dilaksanakan] 2) SUNAT [Nilai ini amat digalakkan dan dikira sebagai satu kebaikan] 3) HARUS [Nilai ini dikira seimbang antara melakukan atau meninggalkannya] 4) MAKRUH [Nilai ini dibenci dan merupakan sebahagian daripada keburukan] 5) HARAM [Nilai ini adalah dilarang dan dikira sebagai yang terburuk].
 • 28. SEJARAH PERKEMBANGAN FALSAFAH DAN ILMU Peringkat Pertama: Falsafah Zaman Awal Peringkat Kedua: Falsafah Zaman Pertengahan Peringkat Ketiga: Falsafah Zaman Moden Peringkat Keempat: Falsafah Zaman Kontemporari (Abad 18, 19 dan 20 M)
 • 29. BUDAYA ILMU: KONSEP DAN PENGAPLIKASIANNYA • Konsep dan frasa “budaya ilmu” mula diperkenalkan pada tahun 1988 oleh Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud menerusi risalah berjudul Budaya Ilmu: Konsep, prasyarat dan perlaksanaan di Malaysia. • Menurut tafsiran beliau, budaya ilmu ialah kewujudan suatu keadaan setiap lapisan masyarakat melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan; dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik pada tahap individu atau masyarakat, ditentu dan diputus serta dilaksana berdasarkan ilmu pengetahuan. 29
 • 30. BEBERAPA ASPEK DAN GAGASAN UNTUK MENYUBURKAN BUDAYA ILMU 1) Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang lahir daripadanya sistem nilai, pandangan dunia, dan idealisme sesebuah sistem sosial serta individu di dalamnya. 2) Perlu ada kecintaan terhadap ilmu serta kegigihan menimba, menyebar dan mengamalkannya yang dianggap sebagai idealisme dan kebaikan tertinggi yang menjadi punca dan pendorong bagi mencetuskan segala kebaikan yang lain. 3) Pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang bersepadu adalah berasaskan konsep Tuhan, manusia, dan alam semesta. 4) Budaya ilmu terbukti wujud apabila ilmu merupakan perkara penting yang mahu disampaikan kepada seseorang atau oleh seseorang sekalipun semasa akhir hayatnya.
 • 31. Sambungan … 5) Ilmu perlu diletakkan sebagai kebaikan mutlak kerana proses pencapaian ilmu, antara lainnya memerlukan usaha yang gigih, kesabaran yang banyak, pengorbanan yang ikhlas dan jiwa yang berani. 6) Ganjaran bagi setiap usaha ke arah mencari dan menyebarkan ilmu adalah berbentuk dalaman (intrinsik) dan keakhiratan. 7) Pembinaan tamadun ilmu hanya mungkin terhasil jika ilmu diberikan status sebagai ‘the highest good’ kebaikan mutlak martabat tertinggi dalam sistem nilai bagi individu dan masyarakat. 8) Pembinaan tamadun ilmu bererti kegiatan pendidikan bersifat seumur hidup (life long learning) , dari buaian hingga ke liang lahad, serta menyeluruh dan bersepadu. 9) Budaya ilmu yang sebenar akan memberi peluang kepada semua ahli masyarakat untuk mencari ilmu dan ketinggian melaluinya, sekalipun betapa rendah taraf sosio ekonominya.
 • 32. Sambungan … 10)Budaya ilmu mencetuskan tamadun yang banyak membantu manusia. Justeru, setiap lapisan masyarakat perlu menghormati ilmu dan ilmuwan. 11)Para pemimpin memainkan peranan penting untuk memperkasakan penyebaran ilmu pengetahuan.
 • 33. 33 LIMA PELAN TINDAKAN UNTUK MEMBOLEHKAN BUDAYA ILMU MENYERAP DALAM MINDA, JIWA, DAN AMALAN WARGA UNIVERSITI 1) Menjadikan nilai ilmu sebagai aspek tertinggi dalam pemikiran, minda, kehidupan dan warga kerja universiti, termasuklah mahasiswa, staf akademik dan staf sokongan. 2) Meletakkan golongan ilmuwan pada martabat dan kedudukan yang sewajarnya dari segi penghormatan, peranan, dan tanggungjawab. 3) Memastikan seluruh warga universiti turut terlibat dalam proses peningkatan dan penghayatan ilmu. 4) Menjadikan program akademik seperti kuliah, tutorial, makmal dan kerja lapangan sebagai majlis ilmu yang diberkati Ilahi. 5) Menghargai bukan tujuan untuk pendewaan dan penyuburan sifat sombong, ego, dan bangga diri, sebaliknya sebagai insentif dan penghormatan ilmu untuk diteladani orang lain.