M3 thn 3 pat 2016

Siti Rozita Misngat
Siti Rozita Misngatsekolah rendah em guru

M3 thn 3 pat 2016

1. 8 250 tulis dalam bentuk perkataan ialah
A Lapan ratus
B Lapan ratus dua puluh lima
C Lapan ratus dua puluh
D Lapan ribu dua ratus lima puluh
2. Enam ribu enam belas ditulis dalam bentuk angka ialah
A 6 160 C 6 016
B 6 066 D 6 666
3. Rajah 1 menunjukkan sebuah dekak-dekak.
Rajah 1
Nombor yang diwakili oleh dekak – dekak ialah
A 2 052 C 5 025
B 2 250 D 2 062
4. Berapakah hasil tambah 5 sa dengan 2 ratus?
A 205 C 250
B 255 D 2 052
5. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.
Rajah 2
Apakah nombor yang tertinggal?
A 5 205 C 5 250
B 5 255 D 5 640
6. Berapakah hasil tolak 8 ratus dengan 4 puluh?
A 4 C 760
B 40 D 200
ribu ratus puluh sa
5 638 5 639 5 641 5 642
7. Berapakah hasil darab 8 dengan 3?
A 11 C 16
B 24 D 321
8. Rajah 4 terdiri daripada kad nombor.
1 578 1 246 1 602
Rajah 4
Hitung jumlah dua nombor yang terbesar?
A 3 180 C 2 848
B 2 824 D 4 426
9. Apakah nilai tempat bagi digit 2 dalam 3 247?
A sa C ratus
B puluh Dribu
10. Cerakinkan 9 930 mengikut nilai digit
A 900 + 30 C 900 + 90 + 3
B 9 000 + 3 D 9 000 + 900 + 30
11. 896 ÷ 7 =
A 128 C 138
B 129 D 139
12. Rajah 5 menunjukkan operasi tambah berulang.
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
Rajah 5
Ayat matematik yang sesuai untuk operasi di atas ialah…
A 8 + 6 = 18 C 7 x 6 = 42
B 8 x 6 = 48 D 8 + 6 = 48
13. 8 000 – 3 450 – 1948 =
A 2 501 C 2 602
B 2 512 D 2 620
14. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan
9
3
?
A C
B D
15. Selvi mempunyai 1000 biji guli. Mei Lin mempunyai suku daripada guli Selvi. Berapakah
bilangan guli Mai Lin?
A 350 C 160
B 500 D 250
16. Lima pertujuh ditulis dalam angka.
A
7
3
C
7
6
B
7
5
D
8
7
17. Cerakinkan 8 423 mengikut nilai digit
A 8 ratus + 3 puluh C 8 ratus + 2 puluh + 3 sa
B 8 ribu + 3 sa D 8 ribu + 4 ratus + 2 puluh + 3 sa
18. Antara berikut, yang manakah disusun mengikut tertib menurun.
A 110, 111, 112, 113, 114 C 150, 148, 146, 144, 142
B 120, 130, 140, 150, 160 D 200, 150, 149, 160, 161
19. Jadual 1 menunjukkan bilangan murid di sebuah sekolah.
Jantina Bilangan murid
Lelaki 
Perempuan

= 100orang
Jadual 1
Hitung jumlah murid di sekolah itu.
A 1 035 C 1 900
B 1 071 D 1 865
20.
En Alias menjual 120 l air tebu setiap hari. Kirakan isipadu cecair( l) air tebu yang dijual
dalam masa seminggu.
A 740 l C 700 l
B 840 l D 800 l
21. Pak Amin ada 1 547 biji durian. Dia telah menjual sebanyak 780 biji durian kepada
sebuah pasar raya. Berapakah bilangan durian yang tinggal?
A 676 C 766
B 767 D 867
22. Berapakah hasil darab 5 dengan 1000?
A 5000 C 60
B 500 D 15
23. Soalan 23 dan 24 berdasarkan Jadual 2.
Jadual 2 menunjukkan bilangan kereta yang dikeluarkan oleh sebuah kilang dalam tiga
hari.
Hari Bilangan
Isnin 1 760
Selasa 2 035
Rabu 800 lebih daripada hari Isnin
Jadual 2
Hitung bilangan kereta mainan yang dikeluarkan pada hari Rabu.
A 800 C 2 560
B 2 035 D 2 835
24. Kirakan jumlah kereta mainan yang dikeluarkan dalam ketiga-tiga hari tersebut.
A 4 595 C 6 355
B 4 613 D 6 630
25. Janie ada 100 kg tepung. Janie berikan 50 kg 525g kepada kedai pertama . 20kg tepung
diberikan kepada rakan karibnya. Berapakah tepung(kg) yang dimiliki oleh Janie
sekarang?
A 29 kg 475 g C 50 kg 400 g
B 30 kg 345 g D 60 kg 432 g
26. Bundarkan 1 734 kepada puluh terdekat.
A 1 700 C 1 730
B 1 740 D 1 735
27. Rajah 9 menunjukkan garis nombor.
Rajah 9
Ayat matematik yang diwakili oleh garis nombor di atas ialah
A 1 x 6 = 6 C 2 x 6 = 12
B 3 x 6 = 18 D 4 x 6 = 24
28. Siti ada 56 biji kek cawan. Dia berkongsi sama banyak kek cawan itu dengan 7 orang
kawannya. Kirakan kek cawan yang diperolehi oleh setiap orang.
A 8 C 392
B 7 D 448
29. Yee Sheng membeli 78 meter kain. Dia memotong secara sama banyak 6 helai kain
untuk menghias dewan. Hitung panjang setiap helaian kain untuk hiasan tersebut?
A 13 C 15
B 14 D 16
30. Mila dan Nina menjual tiket pertunjukkan amal. Mila menjual 2 950 keping tiket. Nina
pula menjual 1 021 keping tiket lebih daripada Mila. Berapakah bilangan tiket yang
dijual oleh Nina?
A 3 971 C 3 330
B 3 970 D 3 931
31.
Masa yang ditunjukkan di atas ialah
A 12.15
B 12.03
C 12.30
D 12.35
32. Rajah 2 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.
Cari beza antara dua nombor di atas.
0 6 12 18 24
9 780 4 437
A 4 353 C 5 343
B 5 253 D 5 443
33. Apakah P?
A sisi
B bucu
C tapak
D permukaan
34. 0.19 ialah _______
A sifar perpuluhan sembilan
B sifar perpuluhan sembilan belas
C sifar perpuluhan satu Sembilan
D sifar titik satu puluh sembilan
35. 0.10 dalam bentuk pecahan ialah
A 10 B 1 C 100 D 3
100 100 100 100
36.
Berapakah bilangan garis simetri yang ada pada bentuk di atas?
A 4
B 6
C 8
D 2
37. RM 824 ÷ 8 =
A RM 103 C RM 204
B RM 124 D RM 224
38. Apakah pecahan bagi 0.07?
A
7
10
B
7
100
C
70
100
D
70
10
39.
Berapa tempoh di atas
A. 1 jam C. 3 jam
B. 2 jam D. Setengah jam
40. Jadual berikut menunjukkan bilangan pen mengikut warna.
Pen Gundalan
Biru
Merah
Hitam
Hijau
Bilangan pen manakah yang paling banyak?
A Biru
B Merah
C Hitam
D Hijau
2
Jawab semua soalan.
1
Rajah 1 menunjukkan empat digit nombor.
9 817
Rajah 1
(i) Tulis nombor pada rajah 1dalam perkataan.
……………………………………………………………………………………
(1 markah)
(ii) Apakah nilai digit, bagi digit 9 pada rajah 1.
……………………………………………………………………………………
(1 markah)
2
Rajah 3 menunjukkan sebuah abakus.
Rajah 2
(i) Tuliskan nombor yang mewakili rajah 2
………………………………………………………………………………………..
(1 markah)
(ii) Cerakinkan nombor pada rajah 3 mengikut nilai digit.
2
3
…………………………………………………………………………………………
(1markah)
3
(i) Lorekkan rajah di bawah mengikut peratus yang diberi.
1markah
(ii) Tukarkan peratus yang diberi kepada perpuluhan
1markah
(i) Selesaikan 2 509 ditambah dengan 687
(2 markah)
2
2
87 %
4
4 (ii) Cerakinkan hasil tambah (i).
(1 markah)
5
(i) Jika dikira seratus-seratus,apakah nombor selepas 7 860.
……………………………………………………………………………………….
1 markah
7 215 1 326
Rajah 3
Rajah 3 menunjukkan dua keping kad nombor.
(ii) Hitungkan hasil tambah bagi kedua-dua nombor di atas.
2 markah
(iii) Bundarkan hasil jawapan pada (ii) kepada ribu yang terdekat.
1 markah
(i) Cari hasil darab dengan 10 dengan 816 .
3
4
5
6
(3 markah)
(ii) tukarkan hasil (i) dalam perkataan.
(1 markah)
7
Jadual 1menunjukkan bilangan buah yang dijual di sebuah pasaraya.
Jenis buah Harga sebiji Bilangan
Nangka RM 1.50 3 567 biji
Cempedak RM 2.00 494 biji
Jadual 1
(i) Hitung bilangan buah yang ada.
(2 markah)
(ii) Hitung wang yang diperolehi sekirannya dia hanya dapat menjual buah
cempedak sahaja.
(2 markah)
(i) Lorekkan setiap rajah di bawah berdasarkan pecahan yang diberi.
a)
4
6
4
4
6
8
1 markah
(ii) Jadikan pecahan setara berdasarkan pecahan yang diberi
2 markah
(ii) Jadikan pecahan termudah berdasarkan pecahan yang diberi
2 markah
9
Jadual dibawah menunjukkan isipadu bikar dalam makmal sekolah.
Bikar A B C D E
Isipadu 3l 13l 4ml 5l 500ml 5l 450ml
Jadual
(i) Hitung jumlah isipadu bikar D dan bikar E.
2 markah
(ii) Cari beza jumlah Bikar D dan Bikar B di atas.
2 markah
(i) 5 800 kg tepung disimpan secara sama banyak ke dalam 100 peket.
Hitung berat yang ada dalam setiap peket.
4
5
7
10
2 markah
(ii) Cerakinkan jawapan (i) mengikut nilai tempat.
1 markah
(iii) Harga sepeket ialah RM12. Hitung wang Thomas dapat apabila tepung itu
dijual..
2 markah
11
(i) Tulis peratus berdasarkan gambarajah disebelah.
1 markah
(ii) Tukarkan kepada pecahan
2 markah
(iii) Tukarkan kepada perpuluhan
2 markah
(i) Nyatakan masa pada jam dibawah.
5
5
8
12
1 markah
(ii) Tempoh masa perjalanan ialah 5 jam 45 minit. Pukul berapa dia
sampai?
2 markah
(iii) Tempoh (ii) didarabkan 5.
2 markah
Jadual 3 menunjukkan bilangan pokok yang ditanam di sebuah dusun.
Pokok
Bilangan anak
pokok
Tinggi setiap
pokok
Rambutan 1 210 50 cm
Durian 1 750 100cm
manggis 2 540 15cm
5
9
13
13 (2 markah)
14
1
(i) Isikan tempat kosong
4 markah
(ii) Namakan bentuk 3D diatas
1 markah
Gambar dibawah untuk soalan 15.
5
5
10
15
(i) lengkapkan Jadual gundalan di bawah
Haiwan Gundalan Jumlah
4 markah
(ii) Haiwan manakah yang terbanyak?
1 markah
KERTAS SOALAN TAMAT
5

Recomendados

UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016 por
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016walnut tree
27.3K visualizações6 slides
soalan matematik kssr - kertas 1 por
soalan matematik kssr - kertas 1soalan matematik kssr - kertas 1
soalan matematik kssr - kertas 1habibah yusoff
1.9K visualizações16 slides
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Ryno Hardie
634 visualizações11 slides
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
174 visualizações11 slides
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)IMSHA LEARNING
811 visualizações17 slides
Pat 2017-mt-t5-k1 por
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1suni162702
139 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ujian mac tahun 5 por
Ujian mac tahun 5Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5meriajau
694 visualizações10 slides
Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4 por
Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4
Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4أمير اخمال حاج بحرين
1.7K visualizações7 slides
Ppt mt k1 t3 por
Ppt mt k1 t3Ppt mt k1 t3
Ppt mt k1 t3SKTengkuAmpuanIntanT
54 visualizações9 slides
Selaras 1 p2 y3 (1) por
Selaras 1 p2 y3 (1)Selaras 1 p2 y3 (1)
Selaras 1 p2 y3 (1)lee leen ng
275 visualizações8 slides
Pat mt thn-4_k1_2018 por
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018bariah bidin
63 visualizações10 slides
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadNorhazlina Izam
6.8K visualizações7 slides

Mais procurados(20)

Ujian mac tahun 5 por meriajau
Ujian mac tahun 5Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5
meriajau694 visualizações
Selaras 1 p2 y3 (1) por lee leen ng
Selaras 1 p2 y3 (1)Selaras 1 p2 y3 (1)
Selaras 1 p2 y3 (1)
lee leen ng275 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2018 por bariah bidin
Pat mt thn-4_k1_2018Pat mt thn-4_k1_2018
Pat mt thn-4_k1_2018
bariah bidin63 visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload por Norhazlina Izam
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por Rodzer Jaimis
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.8K visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Soalan math tahun 4 2016 yg betul por encikudang
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
encikudang681 visualizações
Maths y4 2021 por SehaShari
Maths y4 2021Maths y4 2021
Maths y4 2021
SehaShari16 visualizações
mengira por rahmah musman
mengiramengira
mengira
rahmah musman173 visualizações
kertas 1 matematik tahun 4 por Norfaizah Salim
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
Aoalatan pksr 2 matematik tahun 3 por Putra Adam Hisham
Aoalatan pksr 2 matematik tahun 3Aoalatan pksr 2 matematik tahun 3
Aoalatan pksr 2 matematik tahun 3
Putra Adam Hisham592 visualizações
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por Sayshare
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
Sayshare 7.9K visualizações
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept por Nor Asmah Md Top
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptMatematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Nor Asmah Md Top487 visualizações
M3 k1 t5 mac por kayrull81
M3 k1 t5 macM3 k1 t5 mac
M3 k1 t5 mac
kayrull81143 visualizações
Unit01 por mygaze
Unit01Unit01
Unit01
mygaze191 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1 por Muhamad Azam Ismail
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Muhamad Azam Ismail3.1K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
marshiza200.1K visualizações
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por parydave
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
parydave1.9K visualizações

Similar a M3 thn 3 pat 2016

Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017nur dalila
47 visualizações9 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Mt tahun 5 k1 por
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1krock171
16 visualizações10 slides
Mate mac tahun 3 por
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3mussktcm
1.7K visualizações11 slides
Set 2 por
Set 2Set 2
Set 2Syuk Mohd
147 visualizações11 slides

Similar a M3 thn 3 pat 2016(20)

Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Mate mac tahun 3 por mussktcm
Mate mac tahun 3Mate mac tahun 3
Mate mac tahun 3
mussktcm1.7K visualizações
Set 2 por Syuk Mohd
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por miena1
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1384 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf por SYARANIMoe
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdfUPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
UPT MATEMATIK TAHUN 5.pdf
SYARANIMoe72 visualizações
Soalan galus set 1 por norzilawatizaidi
Soalan galus set 1Soalan galus set 1
Soalan galus set 1
norzilawatizaidi179 visualizações
Pksr2 mt k1 t4 por Ezah Ilias
Pksr2 mt k1 t4Pksr2 mt k1 t4
Pksr2 mt k1 t4
Ezah Ilias278 visualizações
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy por cyta sopilin
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copyAkram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
cyta sopilin46 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Ujian mac matematik tahun wahida por Norwahidah Rashid
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik por Sk Kuala Namadan
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Sk Kuala Namadan499 visualizações
Ubb feb 2014 paper1 por Zul Majid
Ubb feb 2014 paper1Ubb feb 2014 paper1
Ubb feb 2014 paper1
Zul Majid199 visualizações
Upsr 2012 maths 1 por AZUAD ozil
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
Nombor bulat por AsyrafRidzuan
Nombor bulatNombor bulat
Nombor bulat
AsyrafRidzuan459 visualizações

Mais de Siti Rozita Misngat

Rph m14 2018 por
Rph m14 2018Rph m14 2018
Rph m14 2018Siti Rozita Misngat
44 visualizações9 slides
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 (PPT)2015 por
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 (PPT)2015PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 (PPT)2015
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 (PPT)2015Siti Rozita Misngat
3.4K visualizações6 slides
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 Pkthn1(ppt)2015 por
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 Pkthn1(ppt)2015PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 Pkthn1(ppt)2015
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 Pkthn1(ppt)2015Siti Rozita Misngat
2.9K visualizações8 slides
Mesyuarat panitia 2015 bil 1 por
Mesyuarat panitia 2015 bil 1Mesyuarat panitia 2015 bil 1
Mesyuarat panitia 2015 bil 1Siti Rozita Misngat
267 visualizações5 slides
Rpt pj tahun 1 kssr por
Rpt pj tahun 1 kssrRpt pj tahun 1 kssr
Rpt pj tahun 1 kssrSiti Rozita Misngat
677 visualizações12 slides
Rpt pk thn 2 kssr por
Rpt pk thn 2 kssrRpt pk thn 2 kssr
Rpt pk thn 2 kssrSiti Rozita Misngat
603 visualizações6 slides

Mais de Siti Rozita Misngat(6)

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 (PPT)2015 por Siti Rozita Misngat
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 (PPT)2015PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 (PPT)2015
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 (PPT)2015
Siti Rozita Misngat3.4K visualizações
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 Pkthn1(ppt)2015 por Siti Rozita Misngat
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 Pkthn1(ppt)2015PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 Pkthn1(ppt)2015
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 Pkthn1(ppt)2015
Siti Rozita Misngat2.9K visualizações
Mesyuarat panitia 2015 bil 1 por Siti Rozita Misngat
Mesyuarat panitia 2015 bil 1Mesyuarat panitia 2015 bil 1
Mesyuarat panitia 2015 bil 1
Siti Rozita Misngat267 visualizações

M3 thn 3 pat 2016

 • 1. 1. 8 250 tulis dalam bentuk perkataan ialah A Lapan ratus B Lapan ratus dua puluh lima C Lapan ratus dua puluh D Lapan ribu dua ratus lima puluh 2. Enam ribu enam belas ditulis dalam bentuk angka ialah A 6 160 C 6 016 B 6 066 D 6 666 3. Rajah 1 menunjukkan sebuah dekak-dekak. Rajah 1 Nombor yang diwakili oleh dekak – dekak ialah A 2 052 C 5 025 B 2 250 D 2 062 4. Berapakah hasil tambah 5 sa dengan 2 ratus? A 205 C 250 B 255 D 2 052 5. Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 2 Apakah nombor yang tertinggal? A 5 205 C 5 250 B 5 255 D 5 640 6. Berapakah hasil tolak 8 ratus dengan 4 puluh? A 4 C 760 B 40 D 200 ribu ratus puluh sa 5 638 5 639 5 641 5 642
 • 2. 7. Berapakah hasil darab 8 dengan 3? A 11 C 16 B 24 D 321 8. Rajah 4 terdiri daripada kad nombor. 1 578 1 246 1 602 Rajah 4 Hitung jumlah dua nombor yang terbesar? A 3 180 C 2 848 B 2 824 D 4 426 9. Apakah nilai tempat bagi digit 2 dalam 3 247? A sa C ratus B puluh Dribu 10. Cerakinkan 9 930 mengikut nilai digit A 900 + 30 C 900 + 90 + 3 B 9 000 + 3 D 9 000 + 900 + 30 11. 896 ÷ 7 = A 128 C 138 B 129 D 139 12. Rajah 5 menunjukkan operasi tambah berulang. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 Rajah 5 Ayat matematik yang sesuai untuk operasi di atas ialah… A 8 + 6 = 18 C 7 x 6 = 42 B 8 x 6 = 48 D 8 + 6 = 48 13. 8 000 – 3 450 – 1948 = A 2 501 C 2 602 B 2 512 D 2 620 14. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan 9 3 ? A C
 • 3. B D 15. Selvi mempunyai 1000 biji guli. Mei Lin mempunyai suku daripada guli Selvi. Berapakah bilangan guli Mai Lin? A 350 C 160 B 500 D 250 16. Lima pertujuh ditulis dalam angka. A 7 3 C 7 6 B 7 5 D 8 7 17. Cerakinkan 8 423 mengikut nilai digit A 8 ratus + 3 puluh C 8 ratus + 2 puluh + 3 sa B 8 ribu + 3 sa D 8 ribu + 4 ratus + 2 puluh + 3 sa 18. Antara berikut, yang manakah disusun mengikut tertib menurun. A 110, 111, 112, 113, 114 C 150, 148, 146, 144, 142 B 120, 130, 140, 150, 160 D 200, 150, 149, 160, 161 19. Jadual 1 menunjukkan bilangan murid di sebuah sekolah. Jantina Bilangan murid Lelaki  Perempuan  = 100orang Jadual 1 Hitung jumlah murid di sekolah itu. A 1 035 C 1 900 B 1 071 D 1 865 20. En Alias menjual 120 l air tebu setiap hari. Kirakan isipadu cecair( l) air tebu yang dijual
 • 4. dalam masa seminggu. A 740 l C 700 l B 840 l D 800 l 21. Pak Amin ada 1 547 biji durian. Dia telah menjual sebanyak 780 biji durian kepada sebuah pasar raya. Berapakah bilangan durian yang tinggal? A 676 C 766 B 767 D 867 22. Berapakah hasil darab 5 dengan 1000? A 5000 C 60 B 500 D 15 23. Soalan 23 dan 24 berdasarkan Jadual 2. Jadual 2 menunjukkan bilangan kereta yang dikeluarkan oleh sebuah kilang dalam tiga hari. Hari Bilangan Isnin 1 760 Selasa 2 035 Rabu 800 lebih daripada hari Isnin Jadual 2 Hitung bilangan kereta mainan yang dikeluarkan pada hari Rabu. A 800 C 2 560 B 2 035 D 2 835 24. Kirakan jumlah kereta mainan yang dikeluarkan dalam ketiga-tiga hari tersebut. A 4 595 C 6 355 B 4 613 D 6 630 25. Janie ada 100 kg tepung. Janie berikan 50 kg 525g kepada kedai pertama . 20kg tepung diberikan kepada rakan karibnya. Berapakah tepung(kg) yang dimiliki oleh Janie sekarang? A 29 kg 475 g C 50 kg 400 g B 30 kg 345 g D 60 kg 432 g 26. Bundarkan 1 734 kepada puluh terdekat. A 1 700 C 1 730 B 1 740 D 1 735 27. Rajah 9 menunjukkan garis nombor.
 • 5. Rajah 9 Ayat matematik yang diwakili oleh garis nombor di atas ialah A 1 x 6 = 6 C 2 x 6 = 12 B 3 x 6 = 18 D 4 x 6 = 24 28. Siti ada 56 biji kek cawan. Dia berkongsi sama banyak kek cawan itu dengan 7 orang kawannya. Kirakan kek cawan yang diperolehi oleh setiap orang. A 8 C 392 B 7 D 448 29. Yee Sheng membeli 78 meter kain. Dia memotong secara sama banyak 6 helai kain untuk menghias dewan. Hitung panjang setiap helaian kain untuk hiasan tersebut? A 13 C 15 B 14 D 16 30. Mila dan Nina menjual tiket pertunjukkan amal. Mila menjual 2 950 keping tiket. Nina pula menjual 1 021 keping tiket lebih daripada Mila. Berapakah bilangan tiket yang dijual oleh Nina? A 3 971 C 3 330 B 3 970 D 3 931 31. Masa yang ditunjukkan di atas ialah A 12.15 B 12.03 C 12.30 D 12.35 32. Rajah 2 di bawah menunjukkan dua keping kad nombor. Cari beza antara dua nombor di atas. 0 6 12 18 24 9 780 4 437
 • 6. A 4 353 C 5 343 B 5 253 D 5 443 33. Apakah P? A sisi B bucu C tapak D permukaan 34. 0.19 ialah _______ A sifar perpuluhan sembilan B sifar perpuluhan sembilan belas C sifar perpuluhan satu Sembilan D sifar titik satu puluh sembilan 35. 0.10 dalam bentuk pecahan ialah A 10 B 1 C 100 D 3 100 100 100 100 36. Berapakah bilangan garis simetri yang ada pada bentuk di atas? A 4 B 6 C 8 D 2 37. RM 824 ÷ 8 = A RM 103 C RM 204 B RM 124 D RM 224 38. Apakah pecahan bagi 0.07? A 7 10 B 7 100 C 70 100 D 70 10 39.
 • 7. Berapa tempoh di atas A. 1 jam C. 3 jam B. 2 jam D. Setengah jam 40. Jadual berikut menunjukkan bilangan pen mengikut warna. Pen Gundalan Biru Merah Hitam Hijau Bilangan pen manakah yang paling banyak? A Biru B Merah C Hitam D Hijau
 • 8. 2 Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan empat digit nombor. 9 817 Rajah 1 (i) Tulis nombor pada rajah 1dalam perkataan. …………………………………………………………………………………… (1 markah) (ii) Apakah nilai digit, bagi digit 9 pada rajah 1. …………………………………………………………………………………… (1 markah) 2 Rajah 3 menunjukkan sebuah abakus. Rajah 2 (i) Tuliskan nombor yang mewakili rajah 2 ……………………………………………………………………………………….. (1 markah) (ii) Cerakinkan nombor pada rajah 3 mengikut nilai digit. 2
 • 9. 3 ………………………………………………………………………………………… (1markah) 3 (i) Lorekkan rajah di bawah mengikut peratus yang diberi. 1markah (ii) Tukarkan peratus yang diberi kepada perpuluhan 1markah (i) Selesaikan 2 509 ditambah dengan 687 (2 markah) 2 2 87 %
 • 10. 4 4 (ii) Cerakinkan hasil tambah (i). (1 markah) 5 (i) Jika dikira seratus-seratus,apakah nombor selepas 7 860. ………………………………………………………………………………………. 1 markah 7 215 1 326 Rajah 3 Rajah 3 menunjukkan dua keping kad nombor. (ii) Hitungkan hasil tambah bagi kedua-dua nombor di atas. 2 markah (iii) Bundarkan hasil jawapan pada (ii) kepada ribu yang terdekat. 1 markah (i) Cari hasil darab dengan 10 dengan 816 . 3 4
 • 11. 5 6 (3 markah) (ii) tukarkan hasil (i) dalam perkataan. (1 markah) 7 Jadual 1menunjukkan bilangan buah yang dijual di sebuah pasaraya. Jenis buah Harga sebiji Bilangan Nangka RM 1.50 3 567 biji Cempedak RM 2.00 494 biji Jadual 1 (i) Hitung bilangan buah yang ada. (2 markah) (ii) Hitung wang yang diperolehi sekirannya dia hanya dapat menjual buah cempedak sahaja. (2 markah) (i) Lorekkan setiap rajah di bawah berdasarkan pecahan yang diberi. a) 4 6 4 4
 • 12. 6 8 1 markah (ii) Jadikan pecahan setara berdasarkan pecahan yang diberi 2 markah (ii) Jadikan pecahan termudah berdasarkan pecahan yang diberi 2 markah 9 Jadual dibawah menunjukkan isipadu bikar dalam makmal sekolah. Bikar A B C D E Isipadu 3l 13l 4ml 5l 500ml 5l 450ml Jadual (i) Hitung jumlah isipadu bikar D dan bikar E. 2 markah (ii) Cari beza jumlah Bikar D dan Bikar B di atas. 2 markah (i) 5 800 kg tepung disimpan secara sama banyak ke dalam 100 peket. Hitung berat yang ada dalam setiap peket. 4 5
 • 13. 7 10 2 markah (ii) Cerakinkan jawapan (i) mengikut nilai tempat. 1 markah (iii) Harga sepeket ialah RM12. Hitung wang Thomas dapat apabila tepung itu dijual.. 2 markah 11 (i) Tulis peratus berdasarkan gambarajah disebelah. 1 markah (ii) Tukarkan kepada pecahan 2 markah (iii) Tukarkan kepada perpuluhan 2 markah (i) Nyatakan masa pada jam dibawah. 5 5
 • 14. 8 12 1 markah (ii) Tempoh masa perjalanan ialah 5 jam 45 minit. Pukul berapa dia sampai? 2 markah (iii) Tempoh (ii) didarabkan 5. 2 markah Jadual 3 menunjukkan bilangan pokok yang ditanam di sebuah dusun. Pokok Bilangan anak pokok Tinggi setiap pokok Rambutan 1 210 50 cm Durian 1 750 100cm manggis 2 540 15cm 5
 • 15. 9 13 13 (2 markah) 14 1 (i) Isikan tempat kosong 4 markah (ii) Namakan bentuk 3D diatas 1 markah Gambar dibawah untuk soalan 15. 5 5
 • 16. 10 15 (i) lengkapkan Jadual gundalan di bawah Haiwan Gundalan Jumlah 4 markah (ii) Haiwan manakah yang terbanyak? 1 markah KERTAS SOALAN TAMAT 5