O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dylan dog 07 zona sumraka

759 visualizações

Publicada em

Dylan dog,Dilan Dog,

Publicada em: Diversão e humor
 • Seja o primeiro a comentar

Dylan dog 07 zona sumraka

 1. 1. m# #ammo w ü! :
 2. 2. NISRO »DNEVNIK<¢ 1 983.
 3. 3. DiLAN DOG BROJ 7 Naslov broja: ZONA SUMRAKA Naslov originala: DYLAN DOG LA ZONA DEL CREPUSCOLO, Copyright by Editoriaie DAIM PRESS. Milano TESTO: T. SCLAVi ~ DISEGNI: MONTANARI E GRASSANI _ Odgovorni urednik Redakcije zabavnih izdanja: Sreten DRASKOVIC Urednik izdanja: Milica Konoàsc Prevodiiac: Olivera KOVACEVIC Lektor: Miodrag KAJTEZ Titiovanje: Dragan POPOVIC v Likovno-teniéki urednik: Slavka aofáNJAKovic Sekretar Redakcije: Olgica KULISIC DILAN DOG ~ lzdavaó: NiSRO nDNEvNiKa. OOUR nlzdavaókatdelatnosb: Nov-e Sad. Re; dakcija zabavnih izdanja, Voivodanskih brigada 7. Direktor NISRO »Dn_evnik« . lman SMEDEREVAC. Rukovodiiac OOUR »izdavac`: ka deiatnostu llija VOJNOVIC. Giavni i wi* govorni urednik OOUR Mzdavaéka delatnostn Todro DUFIIC. Stampa OOUR Siampanpa NISRO »Dnevnik«, Novi Sad. 1988. Bro] Ziro-raéuna 65700-603-6350 nbnevniku. Novm ska. izdavaóka i ãtamparska radna organizaciia. OOUR nlzdavaóka delatnostu. 21000 Nu vi Sad, Vojvodanskih brigada 7.
 4. 4. II"'"VIIIIIIIIIIII I : p veizazi, A í-üxígiílllll/ I/II dlm: : xxlt-_~, funnnllllll, /W qi; _-= I(! IIIIIIIIIIII *u O" ``luIII; I-nnu-u--n[ ; /1 V" rr-q . '_ v A a. . . > , v _vvv v 4 P i S mam/ VA@ Cíñüffm/ f . x oA, EVO as. ' NAêA BIBLIOTEKA 00- a , a Duársmiiaa POPLIT ONE u saim- MEêàglg-L fíoñçãêglj' “SKOM MUZEDU , Au se u Noon ' svE MoZE NAói. V DA: HVALA I VAM a MISTER voavom oo ARC-Bim"? BELKNAP_
 5. 5. DA Li BISTE BILI TAKO LOLJBAZNI DA MI PEONADETE OS i. .. ! STA TI as. MEOBEL? ; PIZEBLEDEIA Si. ..NlUE I 'n 003x201: on. KAKO SAMO izeLeoAsz MEUBEL! ALI. .. au AvAmE MI i SE / VI. ..Vl
 6. 6. *sm 'Ti ? DES! LI POLLJDE . ZNAM i<Ai<o sa SA TAKV iZlAZl NA KRAO. ' w a __` k} ' .
 7. 7. PEOKLETA 7 uoéaã Li DA uz- i ' GLUPACO. ' Neri/ mais CEO . ' - g " - I' '. 7 r_ _ g, / . _ ' SVE UE u REDL: : i LJMORNA si, uviss si i " MEOBEL SVE UE Li QAD| LAM Mo REDLJ. POB! SA i I oomoiziTi, . ` 'A' nganu! ? 'I i . . . ; . 4; A _ "'“"' ' i 'a g ~- a. .. . _ i ' 'a * ` - “i '. ' i. , , . k I ` I ç u, , I i 1 ` I SE I 1 BUDI MmNA: NE piAéi se. .. ' v Li Ti Eéro oo LisKotzo CE . . EGA E TI BIT! OPET &IE BFTI MNOGO BOLT. ) .
 8. 8. g T; KADA Bupà . ..msméeêi SVE siaumq p0- I! " CE Ti IZGLEDATI 7 al, pizwiiLA _ L ~ isiaskciou. .. AMO “'50 R” , . . @i: ` GLLJPAtA! P0- l-IAUDE/ MADAM LON DOBITE/ NEMAMO GLEDAUTE éTA M! NICE BA? TAKO SUZA '* MNOGO VIZEMENA- JE UFZADILA- NO. I SAMI ZNATE DA g - SE TAKVE AQI M 3' iii: : i Xia* 'i“o'0' i i. 59305: -r ` 930% r- ` i V. "V1 by* l, ii*
 9. 9. NASA BIBLIOTEKA NIDE» . . i : Esi Li ovo 'nzAíiLAi ggggíãgoínopüaggü , Liu i MEaBEL = .> II isroiziau VOU- sE Li Noon MOZE svE . . VOD** OD ARGIW' 7" “M” i x “Ehzxigãàãêbüm MEOBEL . I MEOBEL/ DRE- ; MISTER BELKNAP. ..0A. .. ViSE utià. MoiaAé SE izvINiTE. ..NE zNAM «Em Mi MALO oDMoi2iTi. aE. ZASPA SAM ISA- » NaALA NE o siwAéNo. ' NE MOGLI DA SE NiaE VA! O. SAMO TI IDI KU i IDOB- i a ao sE oomoizi/ ` L I "; V""_, "* i _ HADDEiDErE! i i i>osLu`sAa ME I PRESTANI vA sE MU- tis NAD TlM PrzoKLiHiM KNDIGAMA . POBI i< Et. !
 10. 10. pvv v vovo"? ¢¢. .O. ../ ZDRAVO/ MEDBEL. 00320, M DAM _iDi. MEDBELiI 'o:0,vi^~94 . pãéêiêiiciiaM . i “di's SLITIZA Doci NA MOGU DA SE I i DANAS NE f - MALA MEOBEL. ..KAO OA' _ i aE autE iMAiA PLETENICE l NosiLA KRATKIJ' SUKNUL). i AH, i<Ai<o izEME DROLAZI. ' , ,____ i- K DA: IREME enzo PROLAZI I ov EIU ovoM Mii2NoM GRA- Di U. BAS Bi BILO LEPO KA BISMO MOGLI DA GA MUSTAVIMO. k . _ A. . `_ ,
 11. 11. _ 7g@ @SE ? $3 OH: MEDBEL! TAKO UDNO? . DOBASZ. ..DOBATZ f. ii DAN: FIZENK! .: zASTo NISI DOSLA u NE- OELDU? z BOIZAVILA si MODE RE i SA POSLED- NDEG PREDAVANU NIKO VEIZUUEJFIOBEDI E 5551"? . Misrisiz FLENEGANE NIUE MI BILO Doi320.0i>sAD NEóu izosrAaArn venucne M! . . ' vo VRAGAIOVO SE i: ?f zai/ E izueii/ ADE . v EOBEL KAPRENTER U UPRAVO DOLAZIM IZ Mag vAjNo_ FTA M} OE ETNUI -' MISLIO SAM SIBLICTEKEI MARK. DA 012x460 57o SMC E SREU_ DA E JREM Pizovo- NAs SAM izAsLA RA- DgVKOD KU E_ IU U w NIDE' DER_ i-io-tES Li u SLIBOTLI Doti
 12. 12. SADA sE osEóAM MNO- GO BoLoEoD sviu DE-` voaAKA lZ NAsEis GWA- DA MARK aE NA svoau, zoBAvu POZVAO upm- BAIZ DAN ; DOK- TOIZE HIKS. ' «#423 MEDBELNEC si . sE VPATILA? NisAM TE otEKivAiA PRE Et IZE- . ~ _à HM. .. LIMORNA ShOE Li? ZAMISLI I ZASPALA DETE OUE . HADDE/ DA VIDIMO. .. DA: OC! SLI SAM LJ BIBLIOTECI/ POPID OLOLJ KADA TI SE ZACRVENELE. DO- Di suTizA u AMBU- LANTLJ . vEó DUGO Nisi
 13. 13. Mou/ aces MALO m. . , SPAVAT' I' ; sAtEmé. PIZVO éu DRE- ~ _ EELKNAVA: ' BELKNAPA ? ZAR as LESTAN ? on. NE. .. MISTER BELKNAP D0 AO OE NA KaN- i BOLESTAN? -nzoLuz aws lMA RANU NA LlCUIVlD`g u? ALI ZA NsKouKo MINUTA (is TAKVE SWARI SE tESTO PONOVO svE sm u R DLLRUKL) DES MADAM' LONG SAM V ' ~ SREDIO-
 14. 14. 52 OM: SVE @ETO BIO ~ -. ` ` ' 'í' , , ` ONOG DRUGOG SAMO ? JI-IYA " * ' f ' ' ` . . ono@ 57o SAM GA í . y ~' i ; ; *g usNnA u BIBLIO- ' ' ' “ TECLLICE MISTER 8ELKNAPA~ . ..RLJKA MADAM LONG . ..ALM é . é ZA`$TO ME MuCE TAKVI uzAs- ' [ZGLEDALO as TAKO NI SNOVI? MORAN] POPITI S1VARNO» ONA SOLOU TODLOG- LEKAIINACE 7": KCDA. .. IIBE NECU MO I DA ZQSPIM. i - "NDE I _jmang_ SAM NEVEROVATNO OE KAKOI OSETILA UBOD. NADAPSUQDNIDI SNOV} `CAK ME UE MOGU IZGLEDA- MALO l _ TJ SNARNI. .. é ZABOLELO. e í . - _
 15. 15. CAMO KOCKU KA- I ISMO ODL. - I i ` _ b 5 llc' s: V : 'l ` ' t. 5:21 KO CE mzvn *v""`”~` 7 , a _ «l ozoeovonms @ , z _ r 1. - . 5 5 wl' ' v- ` ` "" . ' - A v ' K MO 1 HOàETE Ll DA BA- ' B LI Q . My 'I m _z . _, J! ? I E; - : v I . I F ` ' ` r_ . Il. I Q u, 'I GR Uto/ PRESTANI . ' 1 I' A / z ; VV / y 1_ V -' a. ; SANTAN RAZGO" ' I . Iu. . .u= ':'u. m-* VOIZ: ALI NISAM (ZAYUMEO S**
 16. 16. SADA M! 12Ec1 KAKAV UE TO 1310 TA- . .SAMO SAM üANSWE-'Nl RAZGOVOR 1 ZASTO 51 ; mam vA sE ZELELA DA 00051410 {AK OVAMO DIZDVOZATA SA KADA 1 1.1 1NvE12E1z1au 1MA Toaom, , 0/. . DOST/ A TELEFONSKIH GOVORNICA? mmo BuOEMC y 'y ' A ~ ~ . .g ZADEDNO-
 17. 17. HoáEé 1.1 MI 1<oNAtNo 12Ec1 SA 1<1M s1 RAZGOVAQAO? TAKO~ DE BI m1, AKO 'n NmE TEEKO; MOGAO KAZATI KUDA IDE . ? AUZVQAT cu T1 1sp121tAT1 ALU o 11m: 1<oa1N11<AoA NIaE Nodu ODLAZIO NA SFANICU: v (JER SE BOGAO MRIVIH * . u ^~ mg, ., mg, .. 'Mi' `i *WWYMM " . ' 1 w@ _A `_ p, ,, _ "nh/ vi/ ?M/ iíá c ; K4 ? ANI E . . .í- TELEFONIRALA M! UE IZVESNA MEUBEL KAQPE NTER 1 A SADA DEMO U INVERERI DA RAZGOVARAIWO ` ZNALA aE oA MOD 11oNo12A12 1zNos1 PEDESET FUNTI DNEVNO PLUS 'nz0sKov1 1 REKLA aE DA noa 10 ODGOVARA . VE- . m/ ATNO UE 17120 *Cn/ ALA NNS 06- 1As u No- ~ . 1 . 44 ` ~ 1 'R111 l ` é. ... jã`.3{. 1". “4 5m? N 1<A sTArzA KDRNOA TE POZOVE 1 ? REMA czA- *r1 ODMAH poLAzas su , maE Nu NA PUT! A $70 aE STARA/ A 1:1 NAUGOREJDOVEDES 1<o12 DA- REKLA MI OE DA SE MARSOVCI PRERUSAVAUU U SIDNOVNIKE INVEIZEIZIOA KAKO B1 MOGLI DA
 18. 18. SA PA! UEVETO l SV TRI MI GOVOIZ DA UE TVOOE tu MA MOIE NUOM IGDUA TI» DE 1 GLUPE mzvom LuDA1<1- TELEFONIEAIA- ` OA ! MAM SEDMO: OSMO l E51!) GLUPO KAO INA zA PnANaE 314120.. ..: MISLIO SAM DA sLuéAé SAMO 'SALEJZNEVERIO 51 ME 4 HM . NE Bll-l ? EK/ DO DA DE MEDBEL E * - `ã`3 DA U NIDE uae: - 'ü I SW_ srAm Moa. A MOZDA 1 N1oE TAK v1~ DE EMO. U REDU. . .fsTo NAIZAVNO NI sLutAaNo NE ZNACI DA SAM POVEIZOVAO U PRICU O MAR- SOVCIMA . ZJEDNOSTAVNO : t INVEREIZ IDU ZAISTA NEETO INI M] SE-
 19. 19. REKAO Sl. vu7EóEMo?9oa1M SE DA usxorzo nss NISTA NECEIVO MCC} ' t ` DA VIDIMO- @is "sv, MAGLA u ow» maa r3- ALI: NE. .. KAKVE su 10 GLU- DINEAOH. m, . 'u as poem? MORA DA SAM vom» I IZAZVALI '. z: '_ DELA. ' DA: POLLJDELA SAM! ELE DA lZOLUüL. -a 1 STA u as oNAa sawa KAKO ar. 3 _ 0 1 nsTnaAzzvAt mrprznzoo- sA STPANE NE NIH poaAvA PDMIS~ - MOGAO momo. mo o MENPV VAT» NO NECE NI 1. . s A __` _MEUBELA
 20. 20. MEUBEL. .. MEOBEL» zAE-ro u NE- DELau NlSl BILA NA PREDAVANOU? on» MENE? FLE- ' ` . ..u usPeCEã DA NEGANE. ' STA SE OVDE DO6ADA'? DA. .. , 90359@ - NE TIZEBA DA SE pLASIssMAU POVEIZENDA. .. _ummm .
 21. 21. ZA TO VFZEME vo 51o aAvom. ' AKO 'TE INTEREsuaE , ` KAD SAM 'n RE- sm Nuo SAM S OBS» E No zA sa A I5KRENUO
 22. 22. SAMO TRENUTAK DAKLE: DA VIDSMOWOVO BI BALO DA BUDE . TO zNAtI DA aE ' " A - 5 oEgNu , @VA D2U5^---ME' . ` srPANu 0D L VE? *DUTIMr-TVODA DES' 4 1D U E U v NA : zum UE sA _} OSNWNOU w > . . 'V? x " . ET POGLEDAU STA Sl URADIO. ' ~ UMUKN] 1 ULaE UE ISOIURILO. :-a pOh/ gaz! M! ! BILO _BI BOLDE DQ UDAVIM TEBE ' INVERERI SE NALAZI VA 0211600 OBA " AKO SE DOBRO SE 52:56am. DEzERo Fm DA u 'ro zNAC1 NIDE suvñse DLIBOKO. DA s: vEC: BIO u A OVOM KRADU? :Au uoCEé u DA __- 1._ . A_ * SE uDAwé :2 . __ 4 ot _
 23. 23. NISAM . OTAC M! UE PRlU-XO . 03:20 UE 10 sAM TE pQoNAéLArTA-TA. _ f" . ' DESAVADU sE ' uZASNE Au EEKAD! 'n. .. TI NE MoZEã BITI OVDE! NEMA TE vEc MNoEo GODINA, DEI2 sm. ..
 24. 24. HM. ..PIZE ILI ? NDE dE _ MI MORATI 12 1 o tEMu T1 DE PrzrCAo 'Nov “cu- vENI oTAcBomE DA TO 1.16m25 ODMAH DER su RODITELDSKE z Duarte osm- NO DOSAD- NE. BAR as KOO MENE BILO ZNA`¢HOD NUEGA TAKO. ZAMISLI: TATA DE SI TO NASLEDIO. ! HTEO DA POSTANEM u. KAKO sl NA a METARFOAONIK/ . KIZAUU mge DA PA; NIKADA NISAM BIO ODUSEVLUEN oNoA SAM SREO DA. ..NA: )2AD 51 NAPORNWI RADOM. DAKLEI IMAO SAM TEBE z TAKO M! aE osTvAruo svoa SAN: DVE Moeuémosn-_DA POSTANEM No- PRODALA mluKA 0% 'JE . DFS / ' IINAQ IL] ELuMAc. IZABRAO SAM ovo DA OSVOUIM NI 'IA. SA E- _ ~ DmJGomER KAE). TAMO OE Bm KAO NOVI- V _ NAIZ MORAO DA SE sME- T aEM 0120- ETMA. TU SMC. ' TRADEKT_ IZGEDA DA B1 MORAO BITI L) BLIZINI. UE VEOMA ' BLIZLJ ALhNã- 7'- '
 25. 25. ALhTO NIOE MO- eués . I UKLETI
 26. 26. ' wwe DA "Wílíllllll , . r IMAàAs/ XIDE g! Vi; All? !! 'A ãzráfí; v . n *Q Vlgqlímàh. I r _quammujn I! "H IIIIIIIIITIHIIH""+: `*`*= E I tuDNo OE DA TAMo IMA NEKQEAETA, Do vnzAeA. RADITE ovDE vo Toa MAGLI? ! MALI s ; g UDES. ..TI2A IMO * " _ TRADE-KT zA Euaeã LIGA? INVERERI- oN ss tuDHA *STA 3112 BALD ' TRADEKT? PA I NASLI STE , GA: MOMCI l I: nQ' IHI! _JUN uu __ _ m WII
 27. 27. AaDE PENDI- " ' SKLIPO aE OE LIPALI ovo OE T: : sE/ vozNaA : IEDINI srzoó-TrzAoEIcr IícELoa . E vAs STADATI ENGLESKOD. 3 ` . rm I 1 w" "i-nh "jw'^` WJIIVJYIIII' Vi? ” D *rik . A 'JA. .«` . ' To OE NEKA VRSTA OGIZOMNE EMAKETE. NAPSZAVILA GA OE DI2oDu~ CENTSKA KuCA I-IAMER zA MANaE FILMOVA sTxzAvE I LIZA . zNATE VECI DRAKULA I ToME sLItNo E KASNIUE SAM 6 ammo I DrzETvo- K 21o LITURISTI KU ATmkciüu. _saAaNA IDEOAI ZAR NE? p. 'I teszoNoNeosItNo IME. .. yg ALI: NI MOUE NIDE B0- , LDE. aA SAM DILAN DOGIA `~ mo ae @zutto, M00 pm- `CKA . I NA _v LEBIMA Bm TE PIZENEO Do INVE- EERIDA. : TO zA sAMo 112! FUNIE
 28. 28. l” M tEEEa I ' i a, I' - I i* S i ? LCD-fav . f! A _ i 4 ' Y; '” ` t AI _x ar_ 'I . .r. 4? ' V j. ODLAZ ITE I ODIAZITE I
 29. 29. NE ZNAM ZAETO, AU IzNE- DA MI vIãE NIaE Do LE. OVO MESTO MI SE NI- MALO NE %zoplgàãglálãà^gl4g EEE . NEKA BUDE u DA TI NEST) , . ; oD5vII2AM. = ` í VESELO' "`3IIIIIII| II. IIIIInnI; -_ I . J
 30. 30. TC ae ZENA! DAVI sa. ' Vlíií/ ílnv-f . pí ` __ gpldf' : ~ y _W_ ` i _I ' ? csr/ wwe MASINE! _ V OVEK o MORLHTO
 31. 31. 4 . STC MU NxéTA sE NE vrou, vo vnzAcaA ! mo DA PLR/ AM : <202 STANITEhEsrE u eLuvnêãausrAvns I.
 32. 32. DO vmsAvs-IA sE DO- aoouo SA 'IEAOEKTOM . o NEcu Mot: : ads DUGO m gzonznm . mewon aE . msm: m ME v E PREMA DNU»
 33. 33. LDG. ..NA DNU DE- ZERA SE NALAZI PROVALIDA- Neéu USPETLVODENA STRLIDA oE suvise UAKA. DA NIUE DEVODKE: PLIVAO am MNOGO 5122s : ALI NE MOGU as OSTA- AKO ? Auvmt vAêEe- p2:- aATELaA nga; Mu BIT! SPASA!
 34. 34. .. .Mmm I meaàaàa' Je? ? NE DISENPULS Nm. MORAN UE P s- DOU SE E TlTl PRE NE O QUDE SUV! E ' KASNO. '
 35. 35. 059e as: DIIANE . y. , PRIDATELDUMA Amo zum, MORAL) SAM DA aE- PUSTIM KA~ ""”5'-'M, ,?4,_QE 7*'E-3`*"*'*3,'; {'1"`-: E$ZO_ 5* KO NAs mz NE an OB<JG`E two. * J** 594990. *J* 0k, GUTAO JfsE pJgUE D| SA14A, [`H __ K . IDQvIO/ AFJ- 710?. - EMI-l PFJKJV-MJ . - - . xí “Alooíí SALE" / "Z 'x' r1 . . - . _ . ,agko R553” @Aggíjg De' y@GA! :JISAM _ BE-ZOSE @umm e i. .. _ _vu
 36. 36. UCINILI STE svE ; To ! MALA aE OAD 100.431@ u sE sTE MOGLI: PA NE MO» osAMNAEsT uoP E N LA u aE- RATE KRIVITI SAM) sE- 11.1 DEVET- zEzuv VEROVATNO aE 315.10 aE BlLA NEKA NAEsr GODINA- 1.1 PITKNUU NEsREáA DEVODKAJAR NE? VE- 11.1 POKUS - ~ --- -r " . "1.`111'1ã^. ` NArzuKwcA. .. ZAKACILA MI SE zA OUAS. DEVODKA I ou aE NOSILA , r ' *` . f . N . : 1:. i “VTEEEA ; v ` _ _. V) _u H. 'it, _ I I `I . .I x 15 ; u y' . s' i í I _ * . v . . S' a , ,1 ^ ' , `^ , .^ ' 1 . " _j 3 ` l , i JA ' c _ ; I 7:1., 1 . : ; A _ ` _ tema. .. ovvE NEéTo MEDBEL. .. E PPSE. .. NaENo 1ME. .. KMZPENTEIZ. ' A v ; _ a a a ”* J . I J H# g, a 1
 37. 37. rzEKu srE. . MEaBEL KAEPEN. “I TER? PozNA-/ z I aEM aE- ***vu ; I u. Egg; III T0 DESTI OOZNAVAO SAM 8G. BILA 1 Moa1 POZNANICI su va M12Tv1, UE SFUDENTKINEJA. DA: MAIA OE Au sE ao NEAM NAv11<Ao NA SMRT. M15L1M OSAMNAEST GODINA. KAKVA STRAS- . DA sg “COVE NA Nau NA NESRECA. ' snzoTA MADAM ozg NAV. 1. KARDENTEE, NAapE OE ! ZGUBILA . . Mmm, A SADA 1 K E1z1<u` ; A1 Au, 1123370 SE svAKAKo ã1N1T1 : ABomv1T1.. . E LI ZABORAVITI DA
 38. 38. à PA. .. NA E ~ Camo pdrnA rn MADAM KARPEMTER: MEDBELINU MATJKU. 7' MORAM OE OBAVESTIW ODEVOD INOD SMIZTI; MADA BID-I DAO SVE ' SAMO DA IZBEGNEM '. TU NEPQIDATNU DUZNOST- KAKVA NEVEIZOVATNA SLLWADNOST. ' POZVAIA TE as a "n S! snape BAS z NA VREME- DA vzmé KAKO urs/ mae. :- = ~= . > SEM 1oc5A. MOZDA oNA ZYEA ? JA se (NDE DOGABA: PA E . NAM asc» 23o@ tecsA MI ae MEDBEL TELEFO- . x N KO as DEDNOM zeKAom/ IOZDA BAIZ- DO v A: o tamu TI " o as. DA as ONO 'sto svn NAzsvAMo 10 p2: A ? o : :nozo- SLUCADEM zAprzAvo N$A Nssposoa- : nour-v METAFIZICI? UOS- NOST DA SHVATIMO MEAANImM uzxzot TALQNhpukAQA M. mg; NO- POSLEDICNI vEzA. ang ; mano amg 55 METAHZEKA . zAPnAvo, ; BAVI? sAaANaeM . OH: GQUtO. ' MOUM TEI PRESTI-Nl I
 39. 39. ?AVI se CãAVAQOD KCERKLDOGO- DILA se u sNA NESQECAUPALA ae u UEZERO n. .. . y; Q@ , . 2' < I. ` . I, n 'a 1, 5 s x k í . j V' E. .. -PAZUMEh/ n NOSIMO VAM m2- LTE? ZNA- NU vesr, MADAM KARPENTEIZ. .. BLJDI- TE HRABRL' 7 MooA KCERKA? MEOBEL? UPALA u 052520? o tamu vu UOP`STE cao- vozzrre? DNA as u svn-aaa $08 I Maamo sPAvAz ? . "a N / l/W: 6
 40. 40. UA. ..VIDEO : :z-'. ..grhà/ JLA _D NE: MADAM. NA 91.10 UE NOSILA v SE me POlA SATA. _ . - ovu NArzuKvLcu. NOENA UE! ZAR NE? DA u BISTE BILI LEJIJBAINI aAmouw om, spAx/ A,, SAMO mcAàxzoJ DA ME oDvEDETE u *JIDECETE . r NLaE MADAM I MEOBEàINU V_ MOGJLJCE DA : JE. .. UA: moszA DA SE eA; 'ro DOGODILO. . MEGBEL : JE u svoaoa SOB! ... . r; spAvA MoaA DEvoaCLcA. .. NARUKVICA. .. MO DA au OE 'ZGUBILAI PA au CE PRONA LA NEKA DRUGA DE- _ voaKADA. Sl6LII-2NO OE BILO TAKoJo ~ . . _ as : JEDLND RAZUMNO ' " v oLsaAsNaEN * , A'
 41. 41. . v--"-------'7-JIIII/ . VIDITE LI '9 PAVA . ' i ` __ A' I T0 : JE NE- - I I . ` ba? ” I DOEEEEILL 5113./ SIGLJRNO srE VIDELI NEKLJ Deus; DEVOOKU! NE zNAM I NE ZELIM NI TA DA ZNAM. ..MOZJA MEOBEL ae ZNA ! A sADA 1011's, MoLLM vAg_ . I
 42. 42. zA LME sverAzooé OEDAN LIZASAN SAN. ' BILO DE TAKO STVARNO/ CINILO MI sEKAo DA SAM ZAISTA POD VODOM. NLSAM VFSE DISALA. BILA SAM MRNA. ALI SAM ! PAK uoDALA. / W MORAM o SVEMLJ OVOME PORAZGOVARATI sA 00100120 HIKSOM. on, J<AL<o SE tuDNo osE AM. .. J<Ao DA SA STVA - NO MOKLzA. HLADNO MI aE. B! E BOLDE_ DA LIZMEM 00s aEDAN POKRIVAC- LAEOEAVLLA SAM DA SKINEM ODECLJ: I`-Cí ` IL. 03 ' V u o ` . I NEmTIZENUTXCAK ! OVO SLLMOVO SLI. .. ALI oButENA SAM. ' i
 43. 43. ;A TD VEEME. .. ; N95 yu, , DILANE? DA AM NA 'NoM MEsTLhDosLLJ~ L K A0 BILI MADAM KAEPENIEE. f _LL IPATIO am SE U' uDNDoN ~. ; svoDJM POMOCNLKOM L . zA RAVIO ovAtJ : zu- “AM” “Màãàvsãmmãsãu ~ J NO? 'A sTo SE TICE sAvEm MADAM KAR- PENTER. .. : J . ..BOUIM sE DA NE Mo MocJ DA DE v p_ L, 31 , u pusno u POSLUSA O. OVDE NESTO NICE LJ QE- ^` ` Kuãu L pozvouo ; M DA U5U Du. TA . .ENA OE GLUMILA I TO PJZILIC- . u NOENL} soeuç-A ONDA NO LOSE. JOENO PONASANUE GE Bl- ' . ;zamo pA opu Ne TRA- _ LO ELO6! NO. EEC! MI SKRENO/ _ {N31 NIKAKVO 03- anu OIDA Ll BI TI TEK TAKO OTVORIO r . . A( msNagNaep ~- VPATA DVOUI I STEANACA KOO] DOLAZE “ . ' . __ -- usneo N , L I KAZLJ DA TL DE _ _ KCEJmA MJzrvA. * PA. ..líEJ<A0 DA NArzAv ! BIO tLNL ML sE DA : JE TA Z NA. ZAPIZAVO: MALD RAZMJSUM! BI UPIA EN» ZNALA! zNALA DE DA EMO DOC) I L<o NE' MEUM m ZBUNUENI A INA ETA ads. ODELLJMJLA DE svoau 55 NE 3'” W@ VEROVATNO ' ULOGLJ: A ON A NAM REKLA DA ODE- `3 wt. ” NKAKO NE . MO. S à LL sE STA DE NA BI LICINIO ONOEWO , L , . . . L Kgqau JQCLZALA 9 UE URADILA MADAM , ,osTgvng NAS NA MLELJ". .
 44. 44. KoeA TO "NAS"? NDU 1 NaENu KCEIZKLJ? n. : SE íZADILO o NEKIM Dtzu- GIM osoaAMA! 4 H_ _. , . - e” A tro SE TICE PoNASANaA NUENE ADKEI 1 “ro UE CAS- V NO. NIDE ELELA DA sA NE- POZNATIM LDLJDJMA RAz~ _ GOVAPA ' i f? NESR r NOM DOK-&VLOAUU SIOUE ERKE- SPAST I 'F' TAKO UE. MOZPA. ' ME- OOU UE POMOGAO NEKO DRUG! SIGLHZAN SAM DA ZA svE ovo oosTozn NEKO SZAZUMNO oaaAéraaE» w2 NISI DUTIM/ zA 'ro MI BIO PO~ REKAO DA mes N som; :<1 APAIZAT s: UE MOZ- ZA o IVLDAVANDE . TA DE- DA moeAo, voaKANIDE DISALA: SHVA- . m3 UTJSRCE ao ! UE RA- TszA : à ADNE TAMO @DE IH NE- MA- HO Es u DA 1': OA KAZE `$TA SE DOGODILO ___ PA: SLLISAO. ' DE- . IOOKA SE 05- IESTILA l LJSPE- `- LA DA OTPUVA DO OBALELOND sE VEATILA KLI , LEGLA LJ KREVET I ZAS PALA . x SA SAM u P POMI ILDAO NA 'IAKO NESTO . NIEDUTIM: 90s- s 'roam aos UEDNA POUE- omosw: MEUGEL Nam - . KO mas MOGLA DA ' SE OSVESTI! . . V un. : pA, Doeszcmmoívn NUE- M
 45. 45. uevnzsuazusmo sa. ' W] F f' I; DD "V 'y vo vmsmeve OENES- "k m lui D *mo NASELOE? I _ _ 4.. ._ _ _ W' ' “pv-; I`. Ja`yy[[; ;__ü”u v u. * l-. M" . "íàyíl **L . '=. -_, :_, ,_-; L`r I "FL- ` DILANE/ POGLEDAU! ` owe OE NEKA STOTINLI M! vu« KODLAKA: u PEA- vu sa. ' KAKO sMo SE NAELI u ovoa Momma. :- ~ HMWVATRA. .. '- IZGLEPA PO- " ')'{1I"V`r' . `.
 46. 46. i D ~ A , ^ , "'7_! ;")"Ffn9" x V A . vp. «M A lg I , A i ` EEI7A . Y' 4m. "' H W; hi» " ` 7'- -~: - 1:? ! ! :5 i n / I AMo MAM DE * ~ " V , . ds-ro mamuo/ NE ? $350 j , g _ zNAM ZATE BALL j , _ , ~ . ~ OA SEOSE AM : ~ E- " ' . POPUT DuHA! , ! V * », ._ g' * 5 L , - ' y. /x . . l' *IIm I . ' ^ ; » _, ,y7 ; g «Inn l; - f r/ / ""«* , A T nil/ agi. w» 4 - - '- . (l r (JFZOEKI-ZA _PQP ; as _ DADA F-oRODlCi ` HARIVE NTEQ. '
 47. 47. erzoaovu. STD. BI DEL)- _si eo Buo: : i TERENS KARPENTERLEUE l TO HMmZAR NE nmsué HMWMNOGI 620301 MEBBELIN OTAC? NE: suDE I PIZE- DA NICE LEPaàleltàE- _ glug-ikli' } RODENDA I snang? MwaAvArI mzta/ Em . Burma” POKOD_ MOGAO 31 GOD 'n r : ga/ gg 114 } NKA SU “Re,
 48. 48. zNAtlz NEGDE . ~ TAKO EJEKOVDE f, ' BI MOEALO SU 1 FOTOGRA- - FIBA 1 ! ME - NEOOSTAUE , SAMO GODINA _, /., ~_. , . zi/ /iíi/ é LUDO! NIKADA NISAM VIDEO ~ mrs-m tumwag, AKO ? AME ARI- " . MO BELE M! EVE ` u smmau Pl- # DANSTVA . ' 9/ gum ro ESTO UNEVERUDU DA MOZPA 'IO NIUE (DNA. .. NA 'TAU NA`CIN ODLOZITI svoau ' VEROVATNO SE RAD! O SMRT. MEDUTIM: NEosItNo DE NES- NEKOU ROBAKI SAISTIM I TO DRUGO-. POGLEDAU DATLJM RODE- IMENOMDODLTSEINE- ' NGA! MADAM KAPPEHTER a: sADA VENNP OE KOI-IKO A MoRAtA IMATI osAMDEsET ? Er * Li-E @EDNA E V, Ameaasu. mzpemsa; IZOOENA 4926. GODINE. TO ZNA`CI DA BI sADA MO LA IMATI PREKO EZDESET GOOINA. ' STO MU GROMOVA! . . - Wannwv' "àsíãnã "W `$s`$see~““ . w `
 49. 49. PA: NISAM oe NE para: : 15.5510 tum ME NIOE m5 90990 VDEO' . ^ . anuman DREVARROSIQJRNO as DA u M02- ^U ? Emo 9'” . A ' ut umvsçzetznou NEMA Mmzso» m. .. 9^ **E m *W* ; I ? vAcA. ALI NESTO ! PAK pos- GODINE ODLYC- ` z- ma, ” N ; To "E05, ' ' nA NUN. ' . ` x NE ZNAM_. P0MI9LID SAM HOCES u OA KAZES NE; ro NIOE NA K ARASAI N35,; DA su MEDBELI NUENA MQ5UCE_KSA- GOVE WE MEH/ ACE ' i. MAUKA--NAAMPJRIRI BARAS NiDE . _ us EO OA swo- m IVE MIZTVA- ce KOUI &ovo- FZE I MISLE. AM 'nax SAOA _ES 12 DA SAM TL: : UE ? HTKOJ P526 MNOGC. ar» . (70 VRAG . tano. . 3:65 OVDELE '«“E. 'I': 'REREDUHMAO ; m : o m: : suoau LAaopArc-çzaau. A NDA GA : MAO: HE aru. . ? JE $403 UTAC UN! o. ' ”
 50. 50. KA-! QKVI SU TO ZVLICJ: Dl-DILANE P _ _ IZAZLOGA DA se ZABRINEE- MQ z-zsos TCC-ZA? ? mans KARPENTER REVOLVER . @auto: . BODIM SE DAzousrA mean DA SE , Zdacztmsmo .
 51. 51. N-NE maau DA GA íàmwan I' I I o SEO MU GROMOV mo 'DE I M svoLvEz. ang? m MI KONl-CNO IRA- O . .A m m _TFS MIR?
 52. 52. BIO SAM PRVI YLOVEK KOUI BE STIGAO U ZONU SAWA SAM . JMOIZAN. ..IEOMA UMORANWPO" DAR! MI Mil? : IM AKO MO Es. '
 53. 53. TO OE GIZANICAWTIZENUTAK KOO! OE ? JOSTAO BESKO NCANHKTRENUTAK UE m zoNà ' KODEM SE war nasunog PRET- SUMRAK 7 voszno u sMsznA IZT aos NDE i MHZ? KAKO? I 6DE DrzEsLA u NOT. ' wucAw usun Me, MOLíMTE! SVEIA U DIZUGLPRELAZLJ KOO! DE » m mam sezveser
 54. 54. PRAH. .. PRETVORIO se PRAl-l . MoíDA as TO ONO ? $70 as ELEO. ..DA » NEST/ NE- 1,: Q,
 55. 55. - Il%/ , ***W . ILICNO SKUPO. UA : HVALA . ALI I OTKUD T1 OVDE 7 U OA: !ZVUCEM . VAS AUTOMOBIL : z DE- zErzA l DovESCu GA ovAMoALu TO CE em 905%- _NAUVAZNIUE " r OE DA GA D0- s s BIDEM Ero OE PRE Moeué
 56. 56. | OVO UE SREDENOYéTA SADA DA ñAUIM? VA SE DEVOUKA KOUA MI EE 'TELE- NAOBOLDE B1 BILO DA SE OBRATIM POUCIDI, FONUYALA Nau-OP? ?? UDAVKAIA ONDA AU SYA DA IM KAZEM? DA SAM DUSAO IZ IZNENADA OEIVELA? DA SAM NA LONDONA I DA TQAZIM MARSOVCE? 1351?# HM. MoíDA s: NADBOLUE BILO DA SE JRATIM u HOTEL 1 0D- SPAVAM. : KAQ *src OE umulo erzuzío. A _IM AUTzDMOBIL BUDE DDDDAMLDEN. Dosjs-M ? A GROBLULJ uazo nov ODAVNO LJMRO? Dizoóuxsru B! ME LUDH-A. F- A E x . F= =~= -- NE! .NHKAUA TO NE BIH 2 ? WOE/ AO 1JElbJlTI. PG(5(j-TO`JO 4 ZATO"$TO SAM &VE ! JHE- QENIO! OA SE ! ZA LONDON x IABORAVINK INVE- GVQGA “mag KSA' EGOVE TNJNE. __ . ..A SA NDIM vEé oDAvNo éELxM DA SE OBRACUNAMLJI: Nxóu oNo S10 MOM o u NiZJE LO zA :2uKoM. .. umsn u GA I IZBIZISATI SVAKI me NDE-saves PosroaANaA ALI. .. OVAU PUT NE VOD'. PREMA . BJBD NAOV
 57. 57. NE; MEOBEL. ..'. `JOOA MAUKA MI UE TELEFONFALA l EEKIA DA SE NE OS DOBIZOAIO- DIM TE KOD DOKTORA NE! aA. ..on.1 TI 51.411 Sl 'OEDAN OD nam. ' SVI * « sMo mxããPaàfFã-êãàa ? A se V 'gg! m* me" pménà. LIBRZO CE SVE BIT!
 58. 58. UE TO SAMO SAN. .. 005 UEDAN STRA- *sAN SAN . I ZA IME SVETA. ' - LEIA BIH DA PlA EMI
 59. 59. NE SOO SE SAM DIlAN DOG. --. .__. .__. ___` ca “mwa «sa 9-9.5” PLAéuA s: se DA cu n SFS/ AKO MI KAZES usnNu . sMEaATn . QQ pa _ _ Mtarzsovcaêm; -» _ / V ^ 10 SAM IZMSLILAMI- _ SAM zNALA KAKO DA T1 ^ r 4.1 - _; _.« , oeaAsNzzxa, KAL/ C; DA TE UB DIM DA 0095?? . l POMOS NE M: . NE 'ZNAM NI 20.310 SAM 1I, zAPR/ .V0.`TELEFO'N'. - . i ~ RALA. DEEDNOSTLXUMG SAM _ ilüEm cams u NC/ “VL- 5'_ ` ! NAIA/ A i PGNADALA *in *w SE. "í--~L. ..L. _.; __ _ 008320. PO`$TO sMo SE UPOZNALI/ KAKO BI BILO DA Mt ISPRICAS svE : z DoCEfrKA?
 60. 60. .A sADA I MAaKzou. .E m! !" DA u se 'ro ZAIST DE vA u. : sAMo SANUAM. MO DA SE RAD: o LIALUCINACIDAMA. ..MO DA sAM POLUDEIA! i A 'ro zNAtI DA SAM 1 DA. .. semua OD' Nail-I. ' NE: MEDBEL: NE ALL. .OPJDA IEQUDEM DA DE SVE 51 LUDA` OVO IEBTINA! r. "íglltáxrxàãvvéãg A I MODE 'raasta POCETI SANIJKMUIAL: _ 'SE . JE SJE DE TO
 61. 61. MEBEEL! NE GOVORI sau- POST: .I ZNAM DA DE buoNmALv svE éeuo RAYDASNITI! D N E . tuvowársz Eunos/ IST: : Menatsu Ezzuaeã u MI sADA. DrLANE: ->
 62. 62. mGLeDAaAVEMA Kxzvu. .. PULS sENE 0SE<. A.. NE DI- *SEM . ETO NAKO sAM sa SPASLA IZ OEZEPAINISAM MOGLA DA UMEEM. . DA. .. TAKO SAM a 'OA GOVORILA SAMOD SEBI svE DO 06 TRENUTKA- NISAM LELA DA SE PO~ MERIM sAuZAsNoM . ..MAOA SAM ZNAlA DA as 10 aEmNo LOGICNO oaDAéNaENaE. aEDNosTAvNo sAM zAaonAvzzA, ALI. MêãK MI DE owoszuo «svn sMo 'rAkvvI. ' EKAO Doau. DILANE. ' as . DA. svr. ..uKLau unucn VIZATIMO sa u GRAD n MENE-- sADA sE sECAM. . 1 PODIMO Do 00K- - SECAM SE , _
 63. 63. 'alaina . I BI mo PRE NESIZE m m o W m w. m. s ? :2 '32, AU; NE nzeLEDAS. ' TAKO LEP MzADxd
 64. 64. i. "N``V"y. "` . .OZAJ . * ` j 'v Ir
 65. 65. DES: LI VIDELA: usszzo CE- oZNEn. AsADA MEOBEL? VRATIO SAM DA VID! SIA DE s TOBOM. Lil-h RU NA POSEK TINA! E ~` : . S^ g W F` V «v/ “l -' t; MALE SE 5112?! l BI E V: . - 4 , L _ 1 I v «r : I êiàà~a SADA TI I BOLUE: ZAR . Ag, {wof U g Mga NE ? SEJRA 51 SEIDE U? DOKTORE: DE PmLRSNo pãglEláüD l GLE- KONAC S ODLUCILA DA go, TAKO NQRMALAN DA SE ODUPR ZA' . NEK: 0D NAS POCINUU : DA VE UU KAKO SU DOLAZI sgoLaA. MR NE 9 _ FZODNIH PODAVA- . 9 . - Au. Moím 'NOM MLADOM PRIDATELDU Y pA, DOKIORE; CIA SAM DuAN DOG; MODE REG ZVUCE NEOBICNO- ON I : z LONDONA. :smAzwAt NATORI-
 66. 66. DOG. ..DA tuo sAM ZA TA@ USA on NE! :teen N -r- VAS. BAVI"TE SE NEOBICNIM - `CINI MI SE pm' ' SLUtAUEVI KOUE NIKO Q SE l OVDE "(3 DA NEVEQOVATNA, uzAsNA ` W mm - . sUJtAaa/ A I%K SNA? ” ; DOBITE! MISLIM DADE NAD- BOLDE DA VA SVE lSPRlaaM. TOREAIAOAM SE f* VERUUEM DA E BIT! ZANIMLDI- DA SE NE LOU- l. VO RAZGOVAEATI SA NEKIM THE NA MENE DOIAZI SPOLOA- SA EKAD M z
 67. 67. SEDITE: MLA réu. HO~ CE1E u NE 'to DA zAéTo DA NE : r PRIDACE VAM. IE-RUUTE STAROM SEOSKOM DOKTO- SZUJDICE PONEKAD DOBRO Does. ~NARAVNO. UMERENIM " KOLI ! NAMA- , ooooffohí . ¢`0'o'o'o'o'0"'*". 'n A l . v Y DOKTDRE HIKS; MORAM VAM PQIZN 'n m SAM ZBUNOEN. oNo SAM wDEo u ! N- ~ _ D IERERIDLI ? mamm- ~ LAZI Moau MCC . IZASUBIVANDA- PREMDA SAM SE CESTO su- srzE A0 SA NE- OTKAD VAS UE MEU- BE! . DOVELA OVAMO: ISTE PIZOZ-i BOIZILI GOTOVO NI R LIPAK SAM SIGURAN DA BISTE ELELI DA MI POSTAVITE MNOGO " PITANUA- RM. .. KAKO STE STIGLI OVAMO? SIGUIZNO NE KOPNOM . POBTO SU SVI PUTEVI ! <001 VODE U NASELUE POD KONTROLOM . UE-S1E LI SE PEEVEZLI
 68. 68. DA LI VAM {TL KAPE-TAN QEIQAO KAKO SE ZOVE? _ ? AI uLFEvQ. IMA taraon. NE. .. HOCETE u DA KAíETfí-m Nawa Maa tuDNo as. : . KOPETAN vAkLENoa BRODA! " ONmKPO nsnzAzl- A V NATPElRODNII-l P0' aAvA MORAL! BISTE ZNA"TI NEsro o 10m IMENLL DA: PIZIUAT LOU- VIDIM DA INUETE DA SHVA7ATE~ f* la:
 69. 69. . Q? » in . rf. * 5 V Q Q g' f ' o'0': .0`: `¢: e0 o'o'o'5;~. *'¢.0' ' . no ` , uhaw . .I 5.' 'in? 33090; 0 1:9.* . . A " _ _V i s. o`s`la'. o.b`o.9."d 3070? `. -. 'o'$'6*1'33*3“'~*" 'r . . 0
 70. 70. i ? J Do umm: svE _ UE OVO LUDOINE- POTPLINO vAs RAZLIMEM : LIM vAs DA MI OPROST1TE. MO DA UE TO ? ro aovomm VAMA `CUDNOI AL: MENI DE sAsv: NoRMALND : PRIRODND. POKU Acu DA VAM OBUASNIM o tEMu SE :2AD: . 'd' . FLV t_ ''w I , :_ ': :=r~r<«'>. ; ``. .`I" :4 *- '^ < ` . CQVNQV u, ,, ' &Garofa " ` ' ' Au. OPROSTITE MI 00's aEDAN- i pur. : OPET se NISAM IZRAZIO DOVOLDNQ aAsNo. u REDLLSE- SADTE ME . svE MIRNO SEDITE U1U? ) FOTELDI ! Gava- RITE KAKO E INVERERI NAIAZI U D PAKLU! PR! ATE MI O LUUDIMA ! <031 NE MOGU QA UHRU l. .. SMIRUE SE I MLADI MOD PRIUATELDLJ- VIDITE: zA MENE DE was NAüN ! Non NEVE vATAN. .. ENLITAK 4 KOO! SE ZAVR AVA TEK as Potso.
 71. 71. magmamana? pA. MVSLIM DA ae TO NEKA nzsm HIPNOZE-LUUDI su 5F ND Komsms u mo mm vem. / I ZASNOVAO GA UE AUSFRIOSK! LEKAR PO IMENU FPANC ANTON MESMERI ROQEN 4734hA UFJERO 4815. GGDINE . LJ WOUOD DOKTORSKOO DêSEIZTACIDI PISAO OE O FLUIOU KOO! DE RASDROSTRANUEN PO CELOM LJNNERZUMUW l ZAlSTA. BOLES- V MADA OE NDEGOVA V _omoeudlm as ovoM LEKARU N! CI su OZDRAV- LDALI J 71:02:01: o FLUIDIMA BILA pamuno PO'- GRESNA: u SIA sex SAM MESMER LNE- çzuo NEKOLIKO 60- ri' T: .". _` __ _ "` _` sà “0 LCC` . Q 3 _ - JV. 4 . ``` . . "~ _'. ."`. Q »"`_? _ NEU PnzoSLoM veó u 18. srouaóu: 1 NE RADI se o HIPNOZI MAoA mwo- ó! POGRESNO VEIZUUU DA as o TOME rzecrro as NESTO mo, IZECIMO. .. » FILOZOFIDA- l, I M . o , e 10101015 u PotETKu as veszovno DA ae FLUID : nam: u SA MAGNETNOM sILoMzmo as PO Eo u LECENou SVOUiH seuss- NIKA DA KO ! STI MAGNETE. 92am NUEGOVOM M LOENUU : NDH-{OV UNUTRAS N01 FLUID mos ano u SAGLASNOSTI sA omw: KOI! ! vzAoA UNNERZLIMOM. A 009e DO NEIEROVATNOG omnzncax. BOLESNICIMA uma POMAGAIA MAGNETNA SILA vsd MENTALNA sueãsTmA KODOM ae DELO- VAO NA NOZH-
 72. 72. MESMERIZAM DE: ZAPf-? AVOI 005 l DANAS NEPOZNAT- NICE POVEZAN SA DIZUGIM NA KAMA: NIDE ? ROU EN *ru BLAGOTVORNU Psnuntm VEZU IZMEEJU LEKARA I p raENTA MESMER UE NAD- PRE NAZVAO IVOTINHSKIM MAGNE- TIZMOM: A POTOM MESMERIZMOM. KASNIUE su NEKI IIDELI u TOME zA- tEmK PSIHOANALIZE/ o &on; sE ' ALI 'ro NIDE R I OA DE `C zAsAo POT- PUN NE- OBUA ND IV. ccs-cat. . "_` V* _I x xdq` _~c . v I , . . = a, ” Po' sE mm o aEoNoa L msn MAGWEE SMESNO NAsLEaE pvzosLosn. aE s ? ADU I MEDI- s. GIN . PAZLUNO Au. DOPUSTITE : vu DA 'nz N TAK PFZEKINEM svoau pm U. |2E x u VAM `SrA SAM 0110210 0 MESMERIZMLLALI Bm VAM AUPRE NEêro pao ITAO» 4./ _7 4 "H h `I 'sa . r"?
 73. 73. NAtzAvNoznAo SAM NaEGOvE PRIPOVETKE . Au NE wAgJg/ IEM MEBUTI M I U GOTOVO A, PRlPOVE`rKE. ..O IAUANSNENIM. u SNIM DOGAEJADIMAIO MASTI. .. MA`$TI KooA u IZVESNIM OKDLNOS- TIMA POSTAOE snr-. uNosr. SECISIE LI SE PHI E nSV ; TVO 0 SLU UU GOSPODINA vALoEmApgp? DA. .. TAKO UE. ' U NDOO SE GOVORI O MESMERI ZMU- IIOTKR! E PRAVO REMEK-OELO NA TU 'TEMU OSNARIO UE UPRAVO INALDEMARU ". TU UE GRAN! - CA IZMEBLI SIVARNOSII IMASTE IZ BRISANA - . `:"}¢1 A"`; ` ` ~ : :_- ~ . . _ s DAN MESMERIZOVANI NUTKU SMIZTI ODISUDE GE STRANE r U WRKOZVANOM : :QRSIVU SENKVL f po oE NZIIME 310 optINaENNAapRE aE NAPSAO NovELu poo NASLDVOM MESMERIZMA”. U NDOU UE* S EKAT U 'IRE- IVOT SA DRU' DOIAKO ISP! - OAUTE SVOUE pace, MLADI u, 1 . SLU AUTE-n
 74. 74. 5tíedocanstnfo o stucaãu &osvodína Waldemara ee) EVGAR ALAN PD @a rr OD PRE TRI GOD/ NE MOGU mfNOU NEPREKIDNO ZQOKUPLDA PROUEAVANUE MESMEIZIZMA- MISLIM DA DE PROSLO DEVET MESECI OTIOQDSAM ! ZNCVADA OTKQIO DA MEBU BROUNIM EKSPERIMENWMA KOO! SLI DO SADA l E- NI UEDAN/ IZ NEPOZNAYIH I NEOBOAENUIVIH ZAZLOGA: NIKO NICE ? OKU AO DA OSTVAIZI: DA MESMERIZUUE `COVEKA L/ TRENUTKU SMIZTI. ” . J. . ..w@~~¢z: ~.~ AM *f* , !k Wüzáãü' ' R x' n 90370 sam AMEzAvAo m EA SAM u unan/ o as Govcãzro o svoaoa 514720:: IZVEDEM: 7m ; o SAM POGODNI susaE- smen KAO o NE EMu $70 GE NEIZ- KAT. oNaA SAM SE SE77O svos PIZIOA- BEZNOJDA sa, PQEMA 'roms , NE vrzeo: TEwA, GOSPODJNA VALDEMAE/ moomo- uzALuo NADATI. IZNEO SAM MU svoa zz; s amanu. : DA BoLuoE 0D NE- PLAN- NA moa VELIKO ! ZNENADENUE/ IZL IVE msazxu . PomzAo JE : vo ZANIMANUE. ”
 75. 75. ,, NaEaovA BOLEST as BItA TAKVA DA SE aomvo MA: V rEmAT/ &Kom DIzL-“ZC/ ZNOSCU MOGAO pzenwoe-r: i _ mx smen. sao : o sE DA E POZOVE DVADESET E- mzz SATA PRE NEGO $10 LIMRETI. v / EE/ "n `""`“. ' 11 ; llnnnf h/ /f " , ;IIIIIII-FEIH** M ~ ' n T' ' mí 5% i1/ - W . .ax _ f . .._. _.. ?.. ..__. q_. .__. .___ "CED BANA SAM ? RIM/ O FORUKU _rr PETNAESTAK MINLITA ICQSNIUE BIO SAM U SLEDE E SADIZZINE: DQQGI GOSPODI- SAMRTNIKCNOD SOBI. ' NISAM @A VIDEO DESE- NE F! : MISLIM DA CE BIT! DOBRO TAI( HANA l BIO SAM ZQPREPASCEN NEVE' DA ODMAH DO ETE. D. IE SE ROVAWNOM PROMENOM NOEGOVOG ! IGLESIA StAít/ s NECU OT! I PRE PONOCIM/ ZA TAKO KHIT/ KO VREME. 'I , . ` >e_ n L/ CE MU-OE BILO OL VNO SIVO» O: ) GOTOVO UGASLE; TOLIKO UE OSLABIO QA su MU sE : span KO E NAZIRALE KOSTI- DISAO aE emsuom PULS MU SE aso- vA osECAo. BILI su pmsum/ r 0010021 o. I F'. rr
 76. 76. .Dom-om su M! PRECIZNO oprsau smuas u KOOEM se mcraswr NALAZIO. Levo pnucwo KRILO MU 0F ano u VIZLO LQãEM smwau. eorovo as SASVIM USAHLO/ A assuo ss u 60k asm nau ono ALo. DOK as DONDI oso aro PUN ZAGNOUENIH tvom _ _ V I I _ a PREMA MISLDENOU DVOUICE LEKAPA/ n nemo as DA SE SLAíE; (AK aE BIO GOSPODIN VALDEMêR a: maamo DA suns cause/ zagu. n Mzzmv OKO Dom I- KADA su onãLnnAz- GOVAIZAO SAM SA NDIM o NDEGOVOD &KO- eoa smen a EKSPERIMENTU Kcat SAM_ NA- RAVAO i IZVEDEM. r: b _ oA. pnnamewu ? sum DA ME MES- MEFHZUOETE. ALI . 30mm ss DA OE MOZOA vet KASNO. $` nDOK UE GOVOI-? IO/ 'POEEO SAM EKSPERI- pog/ mggng su M, pvg gouQ/ {AQKE ; g May; 333545 sAM Mu Potozro Rum ó Meeàvrzsmswu as STIGAO : 0501:: .- moa pozmwnoauosm Msvrcwsmoar as sve 3515210. 05551 MINLITA POSLE DEDANAEST 51m mo VALDEMARA su se POUAv/ LI pav: ZNACI MESMERIC* a - ! COG STAND/ L"
 77. 77. DEMAROV KApc su , ZNENAEQ Ir NISMO Olmi. : GOSPOD/ NA VALDEMARA DO* 'gàãwmu, AIoNpA 'sa SKLOPNJ_ 712! LIOUTIZO. KADA SMOGA OPET POGLE- s ; HA ag VONQC. ” mu , 5:0 as scsoscsm svzwau: V L$ ? EDVA ? AM WSRNWE SIA ? glo ss Pnpmsdrvázo sama Poggi! - GOVIMA NA 064512440 : mvLasNaM ` N UWA uoow uKocsN: 1 HCADNI mo ; A , fwmmom s ' . _ I' ? Om/ gm 5%" D4 ? AZGOVAPAM , ,- usNs Mu ss mmm pomzsNuss I SA 'VU/ M - ' 00 MENE 0092s asovA CuaAN sAmr/ I VAMZASPAO SAM. .. NE BUDITE ME . ' PUSTITE ME DA a oo PovzmKA DOKTORA F. . Nsãro me. *v 2012s. MSTA ss Mas oocormom VALDE- MAR wss mas sovotzzooorcmz as BIO i IZNENADBV mm a usmwovro DA as PACIUENT aos IV. 'I ossózxrs u aos» soc. u GIZUDIMA: aospooms ~ VALDEMAR?
 78. 78. i I PRosLo as wsKouKo Mwum mas vAfoEí-, RQPDEA u - Nsao S10 as ODGOVOIZIO-GOVOIZIO SPAVATE? as swarm GLAsoM. :asc: su ss OEDVA RAZAB/ RALE. rr DA . ..SBAVAM UMIREM-u ; TABA O LEKAR ODLUCIO DA ViSE NECE UZNEMIRAVATI GOSPOD/ NA VALDEMARA- OSTAVI E GA STDNOU LJ KQKVOM UESTE I SACEKQTI DA SMRT/ KODA UE! U TOME SU S SW SIAGAL): NEOBDASNOIVO ZAKASNJLA I KONACNO DOBEJ' T _ . "tsLê Zumãíãêraãéãíãéiííãovãénéííé' ; g " 60mm “WA M” 55 ? OWWA 'ZNAD _ - _ ZUBA: A nava: : ss SPUSTILA OTKRIVA~ gífmààmféwààaífiàgíeígàhícpé) aué: NABREKLI UEZIK . GOSPODIN VAL- v/ ss NISU zsqc-; ov Ls NA SPOLDNE “EM” 95 'ZGLEDAO TAKO UYASNO NADQAZAUE, A m UE , opmwm DA su ss sw ODMAKLI oo NDEGOVOG moorzugnsru BOUUf KREVEFA . " . M35 (í - ; ,
 79. 79. 11005 OEBGNPLIT SAM GA PITAO DA U 8I%VA : AU NEAM DOBIO O OR. MOD PRI- UATELD VlgE NIUE POKAZIVAO NIKAKVE' ZNAKE ? NOTA- ZAKLOU IV l DA UE MR- 7Av, LIPPAVO SMO NAMERAVALI DA oosMo mm MU as JEZIK IZNENADA NAINO mmHAo. 0 _ f , , . q m as po-; pAzmLo Mofgq Mwu-r, p, IZGLEDALO JE DA DOPIIZE IZ VELIKE DA* SNDA ss IZ VAL MAROVIH RAZUAP- {UINE IU IZ NEKOG DUBOKOG AMBISA- Lag-Nu. : Usm zA uo 5m Kou} NnçAKt) GOSPOD/ N VALDEMAR UE GOVORIO. ODGO- . wiz/ o as NA Moas nANms posmvmsNo Ns 3m M06Ao DA op sM 'I DITANOE_ y . , ,,, .. NE»- MSPAO A sADA SAM u NIKO OD PIZISUTNIH NICE NI POKL/ ãfãw-CD JA SAKINJE UXAS ! C031 SU U NOEMLJ ! ZAZVALE OVE EEC! . KADA SMO SE IJPORADIL; OD IZNENAQENDA: PEOVEIZILI SMO U @Id/ CM SE; ST/ NOU VALDEMAIZ svAuãl' 'VA OGLEDALU NIDE BILO TPAGOVA DI- SANOAF DOKTOR F. UE BEZ LISPEHA ? OKLSAVAO DA NAPIPA PULS. 'I
 80. 80. u DESET SAT! PRE PODNE SMO NA- OD oNDA sAM, TOKoM NAREDNIH ? usum Kucu. POSLEPODNE &AM ss u DAM MEsEch SVAKODNEVNO NAVRA- AO u VALDEMAROVU KUCU. NISTA sa; .ra MENOALO. v VPATIO DA VID/ M KAKO UE PAC/ BENT. NE D ILO NEPRDENDE- V _ ~ : PROSLE SREDE SMO KOAMCNO ODLLICILI DA POKUEAM@ DA 64 PROBUDIMO- 361.50 SAM DA DOVEDEM GOSPODINA VAL AEG U MESMERICKI TRANS KORIS- TEC/ SE UOBIEAUENIM POSIUPC/ MA- U U NIDE QILO NHCQKVOG EFEKVL" l ? law r; PRVI ZNAK oã/ vLaAvANaA suo as POLA- GANO SPLISTANDE otNnH aAaut/ CA . ISPOD KAPAKA a POCELA DA sE PODAVLDUDE NEKA zu _KASTA TEtNosT, NEPIZIDAF N06 I OSTROG MIRISA. , . í 1:, I . . ` , . ; - sos owe VALDEMAR: MO ETE u o NAM OPISETE A u ENLHKU os me 9
 81. 81. 03:0 SAM zapxwasw. PoKuêAvAo SAM DA sA Plzosuo/ Msvl mzrsum; su : u uvs- zsm DA ss mo; o pos-mpzcu 0 LOA- VANDA MRTVACA. 'I . m ! ME SVETA. ' 81220.' P020- szms z LISPAVADTE- ME : u ME PRO uons ! ODMAl-HODMAH! EM VAM DA SAM , Mrzmw '- u SLEDECEG TRENLHKA NDEGOVO TELO SE RASQALO. U MCU/ M RUKAMA JE OSTAO SAMO PRAN- ? RED OCIMA SV/ I-I NFS GOSPODIN VALDEMAR SE PRETVOEIO LJ SMESU NEOBICNE TEtNosrI I PRAHA- 'I
 82. 82. VEOMA TuZNA pvzlámzmz NE? v1 mlmn. NEGO zAsTrzAsu- au . cnmmc ZA TRENUTAK pownsu DA CE umm mrsm USPETI m o w; MRI@ UPRAVO TAU MOMENAT: TAU 'HZENUTAK IZMEBU Dasma/ amam Nesmaàgoxx MATERIUE. ..'IO at- ONO o NAZIVAMO 20mm D SUMRAKA . ' DOI<1'OI2E. ..KORIST DEDNLJ Pmtu TBA .1 aA SAM NEKADA KOO/ A as 191.00 MA TE KPD D0- Msuoéígào V1.. . PRE 1<Az ZA IZVESNO NAutNo DOSTIG- MEGG SAM KROCIO NLlóE-. .PRICU KOOU are NAPISAO u ovAa ram55, IIZIONAE POD UTICADEM AL- __ , _ . SFS
 83. 83. 16111151115 s1.1 ss Nmzotno 1912691 ! LE mvA as PRE polA vem KULA LIN IE- NA u 003 NEOBUASNUENOM POZARU. TADA as STRADAO 2 - - s NEKI 'FAZIANSTVENI `t0vs1< malas u IZGRABEN DE MNOGO ãgülNA l NOEMLI SLI PR! ALE STPA NE PR! E KAC I 0 V ! NI ENG ESKIH STARIH GRAQEVINA- ZNATE V 1 PRIVIDENDA: OUHOVI I SL . Naoa IMAO AL- HsMIfARsKu 0 1 IE-RGERLJS. ' asoNo OD KSABAQQSOVIH IMENA 1 DAKLEAPAK as ON IZASVEGA - ovo A. A oNAn po 12 as = IZAZVAO M03 " OTAC. KADA SAM KUPIO ovAa 'ronna, 11 ALI: osséAo SAM DA CE ss BAs NA_ sw su ME SMATRALI 31117101014. 0vo1v1 MESTU RESITI MoaA SLIDBINA- SILA as TO SAMO GOMILA RU- “SEVINA oo 00111 su BEZALI AK 1 1 ps1 LLITALICE- ' 1 ni; . '
 84. 84. ,, 8.0 ; AM NORMMANRAZHMAN {Wah a NEKIM tuoom. utNA anauoTs ss0s1<1 Ls1<A1z 91s s 1 IaAMA 90mm VERSERUSA OE BKA E. - IBOLESNI ? XIZIEAMA . ?Asfààãmm- 9ENA-POtEO SAM VA WEUSTAVAM pA SAM o U KUL aAsNo SAM ogg- O VNE RUKOPISE I PROBDEO CELL! 110 DA ss u msm NE '10 MENDASHVA- NAD NDIMA- " 11o SAM DA SAM 001250 u otzusu 1 DIMENZIUUI " ” suwmo SAM VRLO MêLO oo» ONOGA “S10 SAM P120 ITAO' ALI : PAK NISAM MOGAO DA 130115- TIM TE 10101615 1z 12u1<u so~ rovo svs su RAZMATRALE 12110515111 KOHZERVIRANUA . . 01251011451@ MA- * Teams»- . ..ILI IDEDNOSTAVNIUE RECENO: 2 IEIZGEIZUS DE RADJO NA TOMEJVINOGI MITA O ODLOMCI GOVORILI SLI O MESMERIZML! _ _ if _ l IZ NOVOG UG QSVETLDAVALI NíE' _GOVU PPAICYI NU PRlMENLJ/ OPISANU " »- r . DO NADSETNIUIH
 85. 85. a m1: SAM osnovno LABOIZATORIOU I DOK AO ? ummm DA m PRIMENIM. ane su M! POTREBNE DVE @eome DA oswmzxm ONO 0 `CEMlJ aE verz- aeszus M37 _ V amo aE TAMO r MNOGO ORMULA: ISPISANIH NE; POZNATIM PISMOMNEK: oo NOIH SAM uspao DA oEBIPtzuaEM. upzonzvso SAM SERUM. HEMIDSKO aE- DINDENZJE : <005 OE MOGLO DA sptzEcn IZASRQDANOE ORGANSKE MATERSZIE! " KASNIUE SAM aAKAKo. moszAo DA GA usAvzzslmwnísAvsn SE PRED SNIM CUDIMA KoaA aE SADRZAVALA TA LABORATORIDA : OSECAO SAM sa mo DETEXVERGERUS os 32o aawaaz: DAJNA ZAL ST; SAMO aeznamamn NASTAVLOA ` -^`“ - ã~`. ` . : c ~ `. ``~ _ . . ~'*~. agçá`x 'na _ `-: . ALI: .COVEK SE MOEA ZADOVOLDITI ONIM ETO ML! OE 93212009; DALA« LJ PGCETKU SU M00! EKSPERI- MENTI BJLI ISKLUUCIVO TEORIUSKE PRIRODE. .. NEKA VRSTA I-IOBIUA. NAUBOLOI pana/ awen. :) aE UMRO . zvAo SE TERENS IGARPEMER!
 86. 86. ,,2/1. APRILA 4928. GODINE SAM MLI nONDA SAM GA MESMERIZOVAO I UgmzQ-, Ao sggumyr PITAO G I SPAVA. " , I a 3 vw SADA SAM MEDUTIM. uPLAãrosAM sE ONOGA 31o SAM NAMEQAVAO DA LIRADIMJVIISLIO n SAM DA NraE 00am DA SE sumzoT- sTAvLaAM PRIFZODI . ODMAH SAM preo- _ auoro TERENSA 1 TIME PIZEKINUO Przo- . ES MESMERIZACIDE. .. fí` L *o , _ I . , k - a . i . : _ , , , 74 . . . satésgxz. 4 - -5 “- ng? 4 - a ' a 4 **f- 4 EKSPERI MENT SE NPSTAVLUAO . .. MIMO MODE vows. ' IZAZVAO sAM NESTo “sm vãE NISAM MOGAO
 87. 87. .. .u ZAHTEVAO DA GA PONOVO MEsMERszu- aEM. LAPAo aE u NEKU nzsTu oaAMR- LOST! . PA sAM GA oper oDNEo NA 61208- LaE. IE ovAu 12.1 NE: TAMO aE zwEo svE Do PRO LE NOC! KADA sTE GA VI UBIL). IZVESNO vrzEME aE spAvAo, oNDA SE BUDIO: lZLAZlO IZ GIZOBA 1 ETAo 1 NE SAMO 10.. . conuéAvAauta DA paoauoum 'rErzENsA , IZAZVAO sAM u NaEMu NE u IRSTLJ LUDILA- NIDE SHVDTAO TA sE sA NOIM Do- GADA. v ROVAO aE DA aE DuurrE NO I aE DosAo KOD MENE. .. ' <_-: .': w,* _ f. f.o. "`t a » __ . L'C". Qí3 ' - « 4 `' v 32. _- . s. *$1 m -` _ . &Ex; v. ` `` }. P* w x ' ` : u.¢ _MUC N GR! OM SAVE-STI, svE SAM : span Ao TERENSOVOD SLIPRUZI. NA MoaE IELIKO IZNENADENDEDNA ME OE u pDrpuNos-n HvAmA n IZEJA- VILA DA SE SLA E sA MOUIM oswupxom. AHmTEãKO aE oBaAs- MEUBEL? Nm KAKo sE APSURD MARK? NO POLAKO UVLAC! u REALNOST sveEggã NE DOSTANE N sAsMM NoszMALNo. pszoéLo aE SEsNAEsr GODINA. “ZEDBEL OE Vozgc; 5g tAMçEM NA SAMETI . MADAM KARPENTER ME UE MOLILA po UEZEQU PALA u voDu u DA PONOVIM 9/03 EKWERIMENT-n " VIR UU UE POVUKAO. 'I
 88. 88. :: OVOGA PUTA ? AM POSTUPIO ONAKO KA- KO TREBA- MEDDEL DE_ DELA u zona SUMRAKA! ” DOK DE BILA U 'mANãLlnNl-REDIO SAM OOD DA ZABORAVI I PRIHVATI NO- VU: NEOBI NU ARNOST BEZ PCS" 'ITNLDANDA SLIV Nil-I PlTANDA-TAKO OE I BILO. ZA NDUIKAO I ZA SVE DRUGS u zou! SUMRAKA . IREME DE osTALA DE osAMNAEsroGoDfsNaA ~ DEvoDKA- KoaA uta u BIBLIOTECI 1 zA- BAVLOA sE sA MATZKOM. svA1<1 DAN DE POTPUNO 1511 KAo p12ETuoDN1 1 CE uvEK am. DA: MOZDAMALI NIZJE uíAsNwe OD p12AvoG 21voTA. tAK DE NA NEKI NACIN suCNo. sAMo STo u ZONI SUMRAKA N1Ko NE More DA UMRE- . '- . wr: s. _ _ a. Q} { `}" . `$3`}-%}}~ s 4.. @ k 1<AD sE UKLONI TA IDEOA: auD1 POS- TAau 5POI<ODNL S10 SE TI E MARKA. oN ME DE MEDu PRVIMA ZAMOLIO V. DA GA MEsMEmzupEM MADA ~ N1aE PRETHA i - » OPASNOST DA , - 1 UMRETI; " ovDE NEMA NEotEKn/ “ANIH DoGADAaA. .. GRESAKA 1.1 SISTEMUMNBIEROVATNIH OBRTA s1TuAc1aA. ..NE POSTODI sAzNA- NDE o NEIZBEZNOU 51211211 KDDE uvEK uzNEMuzuaE ~ , , . w 1 tovEKA. ,v < - _
 89. 89. ~ TAKO sE MALO po sERuM, KAo 51o sAM VAM vE¢ MALO CEO 1NvE12E121 FZEKAO; N1DE 1310 sAxnzsEN. NA- PRESELIO L! ZONLI KoN 1zvEsNoG VIZEMENA TELA BI SUMRAKA~ ? OlAKO-~- potELA DA SE RA PADADuMEDu- DEOVA PR-METNO- : -_. 11m. ZAHVALULIUU 1 VERGEIZUSO- vnvu FORMULAMA OTKRIO sA . KAI( sE MIS! 11 KO x MOGU sADA SAM U SFANDU DA EKONSTRUSEM CELOG VEKA: KO SAM MA- LotAs u 1N1o sA MARKOM. MOZ6A 1 PRET- = v POSTAVIDAM . TO , OEéSLABA TA`CKA wnADNu MO GA SAM 01110210 NA sAMoM DO ETKuMEsME- 1z1zAc1DA I MEDuT1M . 1zAz1vA NEsTo 0121.1- Go . ..NEãTo NEPOZ- NA'TO. PIZETPOSTAV~ LOAM DA DE 1.1 PrrA- Nau TAUANSWENI FLLIID o KOOEM DE PISAO Dos MESMEIZ- ó 1. KAKo oNDA oaaAlf-; NDADATE KARDENTEROVU SMIZT? AKO DE TAKO KAKO STE REKLI: y g . 1 i 1 " W 11411 x . n14 31. 1, CINDENIDA DA DE KARPENTER NEsTAo POTVIZQUDE SAMO DEDNOnA TO DE DA MESMERIZACIDA 1aE VECNA~~ DA 1 OVl-; éãüzlavqí BEZ 1voTA 1MA SVOZ) DA STANOVNF KE ZONE SUMQAKA l-
 90. 90. DEDNOSTAVAN I KAO BOLOVAI STRAHA r U SA: ETO DE SLUrAD KOD IE SMIZTI- DAKLE, MLAD1¢L1 . MISLIM SAM VAM svE DA oDEM DDAVDEEID DE 9 E MOGUCE. pos-ro DE MEDBEL SHVATILA A SE sA . NDDM DoGADA. NE vE12uDEM DA DDD DE POTREBNA MoDA POMOC. DAKLE. VISE NEMAM STA DA TTzAZ1M 1.1 INVERERIDU. DA UVEI-"ZéEI/ l SAMOG SEBE DA DE sVE ovo o sTE MI 1sp121tAL1 sAMo v1.00 BOLE NE MAETE DEDNoG srAkoG VEKA zA Ko sE NE . . « M; E osE¢AT1 / , N1 A UGO -ê 7 KADA NASTUPI TAU TRENUTAK I PRELAZ UE . TONETE U SAN. NEMA SADA VI MENI ODEOWJRI NA DED- NO PITANDE . ST ETE IEINFTI '? LINPSTITIEUDOVI TA 12 1NvERE1z1DA. oNAKo NAKO TO oB1tNo BIVA 1.1 1:11. ov1MA 1zE 1-11Ks. D - DINO *sm E- NEMA POTREBE DA 121NErEsvoLD- NI wET NIKADA N EDo2NAT1 1.1 KAKAv STE AMBIS otADA UIZNULI ovAD G12AD.1 DA 61.1 POKU T1 DA zABoDAv1M. .. . ZBOGOM/ DOKTORE' HIKSNEKA NEBO; MA- TEIZIDA I CEO UNI- VERZUM IMADU Ml- I PIZEMA VAMA- @RN
 91. 91. u GIZUKO ZTE DOE SPAVAO L! HOTELU. PROBLIDIO SAM GA; PA SMO KRENULI NA PUT. NISAM ODGOVORIO NA NDEGOVA PITANDAJ' «í? .`}¢ : a: : : : :.': :_". ;.; ;_ mill/ Mil? ' w . . ummm se NISAM VIZATIO u uweszevzu. .. .A TO NIKAKO NE 25mm, azz oaznm . MoíDA más NE 9051001 . zAmsuDEM NA oNo are SAM : zamo DOIGORU ' ovu NEVEROVATNLJ oxzucu SAMO zq- HIKSL! . u 5 SA KODIM SAM SE sur TO DA as me sm zAeomvuo. .. 5250 u INVEQERFJU aos ? AOKUPLDA move mmm . PO A a Mt DA suvmnm 7 ogg rvow. .. . BIO TEZAK ILI LAK. .BESKOIZIE`>TAN ILI AKO NISAM LJ DQAVU. NEKA NEBO; . SMEQAN-_SAMO UEDAN TRENUTAK U MATEmaA 1 CEO uNrVERZuM VECNOSTI. . Di (JE- IMADLJ MHLOSTI PRoLAmN- . , o_ __ _ DREMA MENI . I
 92. 92. NVE E12!: UFO CSPAN-A UEDNE GODINE KOUA E TEI( DO I. OH: MEUBEL . ' U NEUELUU NISI BILA NA PREOAVANUUMUE LI T KO? ZQBOQAVILA 5) MOUE QE l: n ONAU KO VEQUUE MEUBEL. ' HO- CES u u SLIBOTL) DOC! NA MODL) ZABAVU . v m, ... .; ~___` a` OPIZOSTITE Ml/ MISTER F-'LENEGA- `/ /.«= I”", Js- NEO ECAV vAM DA v: E NE D vo . MEOBEL/ I DANAE E_ utm, ZAIZ NE? sAMo "IE- M um DA SE NE zAMA- RA suvuse. . ..MELNADA 51515 OHzTAKC JE. MORAL. ) POSETITI utINucu TO DOKTORA HIKSA- L l! !! I 4 i' BELKNAP. ALI
 93. 93. PONEKAD sE MTAM KADA CE / ?IEMLJ OVOME Do a KRAD. ..KADA EMo NACI MHZ KOO! 'OE TE- RENSU TOLIKO ano PomEDAN. "" I V " MND. .:9 PITANUA- . .. a f-HmWWWUUUUHMW7/ 'I! Ill! !! , I n -blrzvallgàíç IIm/ fu' 4/11 y . gif. ) i a. , 'I'll' r E o QE my? Tu ou mmwm Is%u Nmvm AH D DNOP ow mm
 94. 94. Pre ãesnaest godina je- dan Iudak je ubio petoro Ijudi. Samo je slepa de- 3 vojka uspela da se spase. Ali, uãas iz proàlosti se ` vraóa. .Dilan Dog prola- ã zi Iavirintom Iudila u po- 3 trazi za tajgnstvenim zlo- i óincem i OCIiviA ZLA ; ng mg: eg Piging 311.151:

×