O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de Socrative

La Botànica, en ser una disciplina descriptiva, és considerada poc atractiva pels estudiants a l'ensenyament de Farmàcia. Com a recurs motivador s'ha dut a terme en dos cursos acadèmics una experiència autoavaluativa amb l'ús dels dispositius mòbils dels estudiants i l'App de Socrative. Les enquestes de satisfacció mostren que els estudiants s'adapten ràpidament a l'eina, que pot ser anònima. Els resultats demostren que hi ha una bona correlació entre el treball amb Socrative i la nota final.

Botany, being a descriptive discipline, is considered unattractive by students in teaching Pharmacy. As a motivating resource, it has been carried out in two academic years a self-evaluation experience with the use of the mobile devices of the students and the App of Socrative. Satisfaction surveys show that students quickly adapt to the tool, which can be anonymous. The results show that there is a good correlation between work with Socrative and the final qualification.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de Socrative

 1. 1. Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de Socrative X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona Joan Simon, Carles Benedí, Cèsar Blanché, Maria Bosch Grup d’Innovació docent (GIBAF) acreditat per la Universitat de Barcelona Agraïments: Els autors agraeixen el suport institucional de la UB a través del projecte 2016/PID-UB30 del RIMDA
 2. 2. Introducció i contextualització • Experiència d’E-Training duta a terme durant els darrers tres cursos acadèmics (15-16, 16-17 i 17-18), en dos grups-classe i amb un total de 468 estudiants. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona • Socrative.com és una App gratuïta que permet tant al professorat com a l’alumnat connectar-se a través dels dispositius mòbils personals per elaborar i, en temps real, respondre qüestionaris breus a l’aula, oferint retroalimentació immediata i estadístiques d'èxit entre els assistents.
 3. 3. Introducció i contextualització PROBLEMÀTICA DETECTADA: – Botànica Farmacèutica: forta càrrega memorística que es tradueix en abandonaments i més absentisme. – Manca de participació generalitzada, amb pocs incentius per a prendre part activa en la classe. – Forta reducció d’hores de classe del darrer Pla d’Estudis. POSSIBLES SOLUCIONS: – Estímul de l’autoaprenentatge de les parts més descriptives de l’assignatura amb els materials que prèviament se’ls hi proporcionen i a través de metodologies d’aula inversa (flipped classroom) i ludificació (gamification). X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona
 4. 4. Objectius 1. Incentivar l’autoaprenentatge de les parts de la matèria més descriptives. 2. Promoure l'assistència a classe i motivar la seva participació activa responent les preguntes a través del seu dispositiu mòbil. 3. Determinar el progrés individual i grupal de la classe en temps real a través de l’autoavaluació. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona
 5. 5. Metodologia - Caràcter absolutament voluntari - Participació anònima o nominal X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona OBJECTIU: evitar queixes de tipus tecnològic Inici de curs Final de curs Cap de setmana Durant la setmana Divendres X 6-7 setmanes de curs instal·lació APP autoestudi prova avaluativa (3 min.) a classe retroacció i arxivament dades notificació punts suplementaris lliurament del material d’estudi SETMANA tasca professor tasca estudiant
 6. 6. Metodologia: recompensa X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona TEORIA 55 % PRÀCTIQUES 20 % ALTRES ACTIVITATS 25 % Avaluació continuada ACTIVITAT SOCRATIVE (fins 0,5 punts) ALTRES ACTIVITATS (fins 1,0 punts) Puntuació complementària  només avaluacions nominals  0,1 per encert si és ≥ 80 %  fins un màxim de 0,5 punts
 7. 7. Resultats: participació 2016 (M-1) 2016 (T-1) 2017 (M-3) 2017 (M-1) 2018 (M-3) 2018 (T-3) ±ES setmana1 33 12 29 25 30 22 25,1±3,1 setmana2 43 21 45 35 28 34 34,3±3,7 setmana3 26 19 51 38 32 31 32,8±4,5 setmana4 19 19 49 34 24 34 29,8±4,7 setmana5 37 21 - - 32 26 29,0±2,8 setmana6 35 20 45 39 26 34 33,1±3,7 setmana7 23 20 21,5±0,9 ±ES 32,1±3,47 18,6±1,38 43,8±3,54 34,2±2,26 27,8±1,23 28,7±1,92 X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona Taula: Nombre d’estudiants participants i estadístics bàsics. • Força semblant per curs, però sovint inferior en grups de tarda
 8. 8. Resultats: anonimat X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona • Decreixent al llarg del curs i dels cursos acadèmics (gairebé nul·la en l’últim curs avaluat). • Això sembla indicar l'habituació i el confort dels estudiants, sobretot en aquells que podien tenir-hi prevencions.
 9. 9. Resultats: percentatge d’encerts X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona • Els grups de tarda són els que han tingut resultats més mediocres (un 30% i un 10% inferiors de mitjana) i en la línia d’altres assignatures. • Tendència a la millora d’encerts en el decurs de les setmanes, però molt influenciada per la coincidència amb exàmens d’altres assignatures i amb l’estudi previ.
 10. 10. Resultats: rendiment acadèmic X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona • Correlació entre qualificació de les proves de Socrative i les notes de l'examen final escrit: • 1r any (2016) lleument positiva, però apreciable, • 2n any comportament neutre • 3r any correlació moderadament negativa. • L'efecte sobre la qualificació s'ha difuminat o consumit en els tres anys, havent-se diluït el possible efecte motivador i d’estímul.
 11. 11. Resultats: rendiment acadèmic X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona • Descens del rendiment (nombre d’encerts/prova) en les setmanes 4, 5 o 6 (depenent dels anys) coincident amb la realització de proves parcials avaluatives d’altres assignatures que influeixen en la dedicació normal dels estudiants a les classes ordinàries. • En el darrer any, no es pot descartar possibles sistemes de còpia o males praxis.
 12. 12. Resultats: enquestes de satisfacció X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona • Amb els anys, disminució notable dels poc/gens satisfets i augment dels satisfets/molt satisfets. • Innovació ben valorada, però també l'acomodació a un sistema que pot atorgar punts addicionals a canvi d'un esforç petit. • Percentatge de resposta superior al 85% per curs (i del 62%, 48% i 72 %, respectivament) per les qüestions a l’entorn d’aquesta experiència docent amb Socrative.
 13. 13. Conclusions 1. Destacar les virtuts de l’autoavaluació i del feedback immediat amb Socrative en matèries de forta càrrega descriptiva. 2. L'ús repetit i freqüent de proves tipus test (E-training) ha mostrat la seva eficàcia en la retenció de continguts de cara als exàmens finals (testing effect) i en què aquests es puguin assentar en la memòria de l'estudiant. 3. Permet identificar les possibles mancances de l'alumnat, sobretot davant grups massa nombrosos i/o amb estudiants novells que no plantegen dubtes. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona
 14. 14. Conclusions 4. La incorporació dels telèfons intel·ligents i l’M-Learning a l’aula permet mantenir la motivació i engrescament de l'estudiant i aconseguir un aprenentatge d'acord amb el context tecnològic- social en què viu i està immers. 5. Tot i ser beneficiosa als estudiants en termes d'esforç/resultat, en el criteri del professorat implicat, és làbil i variable amb el temps. 6. La tendència de l’anomenada «aula invertida» és prou ben acceptada pels estudiants atenent que aquests aprenen al seu propi ritme i d'acord a les seves necessitats diàries. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona
 15. 15. Limitacions i perspectiva de futur  Els aspectes estadístics de les mostres (grups matí/tarda, nota selectivitat, gènere, etc.) no s’han valorat, així com d’altres indicadors que permetin rebutjar la hipòtesi nul·la. En un futur, caldria establir un grup control per tal de fer comparacions.  La millora observada en el rendiment s'esvaeix amb els cursos i pot estar relacionada amb la curta durada de l'efecte de motivació lligada a la «novetat» de l'experiència.  Tenint en compte el grau de satisfacció de l’estudiant continuarem amb l’experiència de cara a cursos vinents. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona
 16. 16. Algunes reflexions finals...  Com a docents cal repensar:  la necessitat de seguiment a llarg termini de les innovacions docents introduïdes a la universitat.  com enfocar uns perfils sociològics d’estudiants acomodats als canvis que esdevenen làbils en el temps. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona
 17. 17. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat 4-6 de juliol, Palau de Congressos de Girona

×