SlideShare uma empresa Scribd logo
VISPĀRĒJI ATBALSTA PROGRAMMAS NOSACĪJUMI
ATBALSTS UZŅĒMUMIEM
ENERGOEFEKTIVITĀTEI
ATJAUNOJAMIEM ENERGORESURSIEM
ELEKTROAUTO
Gatis Silovs
Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors
EKONOMIKAS MINISTRIJA
01.11.2022.
Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumi Nr. 594 "Eiropas Savienības
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena
"Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana
uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu
siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi" (papildus
Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 340 anotācija)
Atbalsta sniedzējs: ALTUM
Finansējums
▪ 25,75 milj. euro energoefektivitātei
▪ 45 milj. euro pārejai uz AER
▪ 5 milj. euro elektroauto iegādei
Vispārējie nosacījumi
Programmai pieejamā finansējuma
sadalījums pa atlases kārtām
3 atlases kārtas – katra 2 mēneši
Energoefektivitātes paaugstināšanai (nedzīvojamās ēkās, ražošanas procesos) -
aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi (aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs
samazinājums)
• Aizdevuma vai paralēlā aizdevuma summa līdz 5 milj. euro (līdz 20 gadiem)
• Kapitāla atlaide līdz 30% no projekta izmaksām, nepārsniedzot 1,5 milj. euro, ja tiek
sasniegts mērķa rādītāji
ATBALSTA VEIDI UN APMĒRI
Elektroauto iegādei - līzinga maksājuma daļēja dzēšana
• Garantija ar kapitāla atlaidi līdz 180 000 euro (vienam transportlīdzeklim līdz 5 000
euro un nepārsniedzot 30% no līzinga saistību apmēra bez PVN), ja tiek sasniegts
mērķa rādītājs
Atbalsts:
de minimis atbalsts vai atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. vai 41. pantu
Energoefektivitāte un atjaunojamie
energoresursi
Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie
mazie, vidējie un lielie komersanti
Elektroauto
Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie
mazie, vidējie un lielie apstrādes rūpniecības
komersanti
▪ eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā
ir ne mazāks kā 1 milj. EUR vai
▪ eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā
vismaz 51% no saražotā
Finansējuma saņēmēji
Nodokļu parādi nepārsniedz 150 EUR
Nav grūtībās nonākuša komersanta pazīmju
• tabakas izstrādājumu ražošanai
• azartspēlēm un derībām
• zivsaimniecībai un akvakultūrai
• primārai lauksaimniecībai
• transporta nozarei un uzglabāšanai
• vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai
• darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešām valstīm
• ēkām, kuru galvenais lietošanas veids - mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības
ēkas
• uzsāktu projektu īstenošanai (GBER)
Atbalstu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm
ja komersants darbojas augstāk minētajās nozarēs,
atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek nodalīti
atbalstāmie pasākumi un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka
darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā
atbalsta
ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS
Energoefektivitātes
paaugstināšana
- Būvdarbu veikšana nedzīvojamās ēkas un noliktavas
norobežojošajās konstrukcijās (atjaunošana, pārbūve)
- Energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas
procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un
uzstādīšana
- Nedzīvojamās ēkas, noliktavas un ražošanas teritorijas
inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide
- Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un
aukstumapgādes sistēmu atjaunošana, pārbūve
Atjaunojamo
energoresursu
tehnoloģiju ieviešana
(saules paneļi, vēja ģeneratori,
siltumsūkņi, biomasas, biogāzes
tehnoloģijas u.c.)
- Apgaismojuma nomaiņa
M1 kategorijas transportlīdzeklis
- odometra rādījums reģistrācijas brīdī
nepārsniedz 500 km
- par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto
enerģiju no transportlīdzeklī glabātās
elektroenerģijas, un kura siltumnīcefekta
gāzu emisijas ir 0 g CO2/km
Jaunu vieglo pasažieru elektroauto
iegāde
- Sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas
tehnoloģiskajiem procesiem
- Autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvlaukuma sakārtošana
Energoefektivitātes paaugstināšana
- primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30 % apmērā
- tiek veikta objektā saražotā un patērētā elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoma
precīza datu uzskaite
NOSACĪJUMI
Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana
− ja projekts tiek īstenots valstspilsētās, komersantam projekta ietvaros atbalsts
siltumenerģijas ražošanas avotu iegādei, uzstādīšanai un nomaiņai tiek sniegts
atbilstoši turpmāk minētajai prioritārajai kārtībai:
1. pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla
izveide;
2. neemisiju atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana;
3. biomasas apkures katlu uzstādīšana.
Jāveic prioritārās kārtības izvērtējums - tehnisko iespēju, juridiskais un ekonomiskās pamatotības izvērtējums
par izvēlēto risinājumu (iekļaujams projekta energoresursu ietaupījuma aprēķinā)
− vismaz 80 % no saražotās enerģijas tiek izmantota pašpatēriņam gada griezumā
Principa «Nenodarīt būtisku kaitējumu» ievērošana
Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde
komersants vienu gadu no brīža, kad tas kā transportlīdzekļa turētājs reģistrēts Transportlīdzekļu un
to vadītāju valsts reģistrā, nodrošina vidējo ikgadējo nobraukumu atbilstoši specifiskā kritērija
aprēķinā attiecībā uz bezemisiju transportlīdzekļu iegādi (MK noteikumu 1. pielikums) norādītajam
nobraukumam – un tas ir vismaz 20 000 km gadā
NOSACĪJUMI
Energoefektivitātei Atjaunojamiem energoresursiem Elektroauto
Vērtējums
plānotais primārās enerģijas
ietaupījums uz kapitāla atlaides
1000 EUR (MWh/ gadā)
plānotais siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazinājums uz kapitāla
atlaides 1000 EUR
(tCO2/ gadā)
plānotais siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazinājums
uz kapitāla atlaides 1000
EUR
(tCO2/ gadā)
punkti
2.50 un vairāk 0.38 un vairāk 0.42 un vairāk 6
2.00 – 2.49 0.33 – 0.37 0.37 – 0.41 5
1.50 – 1.99 0.28 – 0.32 0.32 – 0.36 4
1.00 – 1.49 0.23 – 0.27 0.27 – 0.31 3
0.40 – 0.99 0.18 – 0.22 0.22 – 0.26 2
mazāk par 0.39 vai mazāk par 30% mazāk par 0.17
mazāk par 0.21 vai
nobraukums plānots mazāks
par
20 000 km gadā
0
NOSACĪJUMI
1. Projekta gatavība – augsta (4 punkti), vidēja (2 punkti)
2. Kritēriji
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, atjaunojamiem energoresursiem un elektroauto iegādei
@EM_gov_lv, +371
67013100
pasts@em.gov.l
v
www.em.gov.l
v
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519,
Latvija
/ekonomikasministrij
a
Paldies par uzmanību

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
ALTUM
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
ALTUM
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
ALTUM
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
ALTUM
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
ALTUM
 
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanSoli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
ALTUM
 
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeĒku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
ALTUM
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
ALTUM
 
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgūAktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidībaSvarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
ALTUM
 
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Mais procurados (20)

Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
 
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošanSoli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
Soli pa solim uz energoefektīvu ēkas atjaunošan
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
 
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeĒku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
 
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
 
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
Kā samazināt gāzes patēriņu lielās ēkās ar gaiss–ūdens siltumsūkni?
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgūAktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
 
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidībaSvarīga ne tikai siltuma caurlaidība
Svarīga ne tikai siltuma caurlaidība
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
 
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 

Semelhante a Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, atjaunojamiem energoresursiem un elektroauto iegādei

ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Valsts un ES atbalsts energoefektivitātei un AER tehnoloģiju uzstādīšanai
Valsts un ES atbalsts energoefektivitātei un AER tehnoloģiju uzstādīšanaiValsts un ES atbalsts energoefektivitātei un AER tehnoloģiju uzstādīšanai
Valsts un ES atbalsts energoefektivitātei un AER tehnoloģiju uzstādīšanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Elektrumlv
 
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos
videspolitika
 
#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
Elektrumlv
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaitaEnergoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Elektrumlv
 
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiPieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Elektrumlv
 
Energoauditi uzņēmumiem
Energoauditi uzņēmumiemEnergoauditi uzņēmumiem
Energoauditi uzņēmumiem
Elektrumlv
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Elektrumlv
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Ekonomikas ministrija
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes aktualitātes MVU
Energoefektivitātes aktualitātes MVUEnergoefektivitātes aktualitātes MVU
Energoefektivitātes aktualitātes MVU
videspolitika
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķiDaudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Semelhante a Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, atjaunojamiem energoresursiem un elektroauto iegādei (20)

ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
 
Valsts un ES atbalsts energoefektivitātei un AER tehnoloģiju uzstādīšanai
Valsts un ES atbalsts energoefektivitātei un AER tehnoloģiju uzstādīšanaiValsts un ES atbalsts energoefektivitātei un AER tehnoloģiju uzstādīšanai
Valsts un ES atbalsts energoefektivitātei un AER tehnoloģiju uzstādīšanai
 
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
 
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos
Obligātie energoauditi lielajos uzņēmumos
 
#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
#NextGenerationEU Atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
 
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaitaEnergoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
 
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiPieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
 
Energoauditi uzņēmumiem
Energoauditi uzņēmumiemEnergoauditi uzņēmumiem
Energoauditi uzņēmumiem
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
 
Energoefektivitātes aktualitātes MVU
Energoefektivitātes aktualitātes MVUEnergoefektivitātes aktualitātes MVU
Energoefektivitātes aktualitātes MVU
 
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķiDaudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi
 
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
Jaunais ES fondu līdzfinansējuma modelis daudzdzīvokļu māju renovācijai, tā i...
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
 

Mais de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Mais de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 

Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, atjaunojamiem energoresursiem un elektroauto iegādei

 • 1. VISPĀRĒJI ATBALSTA PROGRAMMAS NOSACĪJUMI ATBALSTS UZŅĒMUMIEM ENERGOEFEKTIVITĀTEI ATJAUNOJAMIEM ENERGORESURSIEM ELEKTROAUTO Gatis Silovs Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors EKONOMIKAS MINISTRIJA 01.11.2022.
 • 2. Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumi Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi" (papildus Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 340 anotācija) Atbalsta sniedzējs: ALTUM Finansējums ▪ 25,75 milj. euro energoefektivitātei ▪ 45 milj. euro pārejai uz AER ▪ 5 milj. euro elektroauto iegādei Vispārējie nosacījumi
 • 3. Programmai pieejamā finansējuma sadalījums pa atlases kārtām 3 atlases kārtas – katra 2 mēneši
 • 4. Energoefektivitātes paaugstināšanai (nedzīvojamās ēkās, ražošanas procesos) - aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi (aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums) • Aizdevuma vai paralēlā aizdevuma summa līdz 5 milj. euro (līdz 20 gadiem) • Kapitāla atlaide līdz 30% no projekta izmaksām, nepārsniedzot 1,5 milj. euro, ja tiek sasniegts mērķa rādītāji ATBALSTA VEIDI UN APMĒRI Elektroauto iegādei - līzinga maksājuma daļēja dzēšana • Garantija ar kapitāla atlaidi līdz 180 000 euro (vienam transportlīdzeklim līdz 5 000 euro un nepārsniedzot 30% no līzinga saistību apmēra bez PVN), ja tiek sasniegts mērķa rādītājs Atbalsts: de minimis atbalsts vai atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 38. vai 41. pantu
 • 5. Energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie mazie, vidējie un lielie komersanti Elektroauto Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie mazie, vidējie un lielie apstrādes rūpniecības komersanti ▪ eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā ir ne mazāks kā 1 milj. EUR vai ▪ eksporta apjoms pēdējā noslēgtajā finanšu gadā vismaz 51% no saražotā Finansējuma saņēmēji Nodokļu parādi nepārsniedz 150 EUR Nav grūtībās nonākuša komersanta pazīmju
 • 6. • tabakas izstrādājumu ražošanai • azartspēlēm un derībām • zivsaimniecībai un akvakultūrai • primārai lauksaimniecībai • transporta nozarei un uzglabāšanai • vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai • darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešām valstīm • ēkām, kuru galvenais lietošanas veids - mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēkas • uzsāktu projektu īstenošanai (GBER) Atbalstu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm ja komersants darbojas augstāk minētajās nozarēs, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek nodalīti atbalstāmie pasākumi un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta
 • 7. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS Energoefektivitātes paaugstināšana - Būvdarbu veikšana nedzīvojamās ēkas un noliktavas norobežojošajās konstrukcijās (atjaunošana, pārbūve) - Energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesus nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde un uzstādīšana - Nedzīvojamās ēkas, noliktavas un ražošanas teritorijas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide - Iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu atjaunošana, pārbūve Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana (saules paneļi, vēja ģeneratori, siltumsūkņi, biomasas, biogāzes tehnoloģijas u.c.) - Apgaismojuma nomaiņa M1 kategorijas transportlīdzeklis - odometra rādījums reģistrācijas brīdī nepārsniedz 500 km - par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas, un kura siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km Jaunu vieglo pasažieru elektroauto iegāde - Sekundāro energoresursu atgūšana no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem - Autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvlaukuma sakārtošana
 • 8. Energoefektivitātes paaugstināšana - primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30 % apmērā - tiek veikta objektā saražotā un patērētā elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoma precīza datu uzskaite NOSACĪJUMI Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana − ja projekts tiek īstenots valstspilsētās, komersantam projekta ietvaros atbalsts siltumenerģijas ražošanas avotu iegādei, uzstādīšanai un nomaiņai tiek sniegts atbilstoši turpmāk minētajai prioritārajai kārtībai: 1. pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide; 2. neemisiju atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana; 3. biomasas apkures katlu uzstādīšana. Jāveic prioritārās kārtības izvērtējums - tehnisko iespēju, juridiskais un ekonomiskās pamatotības izvērtējums par izvēlēto risinājumu (iekļaujams projekta energoresursu ietaupījuma aprēķinā) − vismaz 80 % no saražotās enerģijas tiek izmantota pašpatēriņam gada griezumā Principa «Nenodarīt būtisku kaitējumu» ievērošana
 • 9. Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde komersants vienu gadu no brīža, kad tas kā transportlīdzekļa turētājs reģistrēts Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, nodrošina vidējo ikgadējo nobraukumu atbilstoši specifiskā kritērija aprēķinā attiecībā uz bezemisiju transportlīdzekļu iegādi (MK noteikumu 1. pielikums) norādītajam nobraukumam – un tas ir vismaz 20 000 km gadā NOSACĪJUMI
 • 10. Energoefektivitātei Atjaunojamiem energoresursiem Elektroauto Vērtējums plānotais primārās enerģijas ietaupījums uz kapitāla atlaides 1000 EUR (MWh/ gadā) plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums uz kapitāla atlaides 1000 EUR (tCO2/ gadā) plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums uz kapitāla atlaides 1000 EUR (tCO2/ gadā) punkti 2.50 un vairāk 0.38 un vairāk 0.42 un vairāk 6 2.00 – 2.49 0.33 – 0.37 0.37 – 0.41 5 1.50 – 1.99 0.28 – 0.32 0.32 – 0.36 4 1.00 – 1.49 0.23 – 0.27 0.27 – 0.31 3 0.40 – 0.99 0.18 – 0.22 0.22 – 0.26 2 mazāk par 0.39 vai mazāk par 30% mazāk par 0.17 mazāk par 0.21 vai nobraukums plānots mazāks par 20 000 km gadā 0 NOSACĪJUMI 1. Projekta gatavība – augsta (4 punkti), vidēja (2 punkti) 2. Kritēriji
 • 12. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.l v www.em.gov.l v Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrij a Paldies par uzmanību