Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika(20)

Mais de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Anúncio

Último(20)

Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika

  1. Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika 20.10.2022
  2. PwC Pārmērīgas kompensācijas un kompensācijas metodika ir bāzēta uz VTNP un MK noteikumiem Nr. 459 2 2 • Definē pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, tai skaitā zemas īres mājokļu nodrošināšana, un valsts atbalstu uz šo pakalpojumu kompensāciju. • Definē programmas ietvarā aptverto vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu – zemas īres mājokļu nodrošināšana. • Definē skaidrus un praktiskus procesus, kā kvantitatīvi izteikt VTNP un MK noteikumos izklāstītos parametrus. Konteksts • Nosaka iespējamās kompensācijas apjomu un sniedz pārmērīgas kompensācijas kontroles procesa ietvaru. • Precizē atbalsta sfēru, mērķi, izpildei pieejamos finansēšu avotus, tai skaitā, kompensācijas ietvaru, un attīstības projektu tehniskos parametrus. • Praktisks instruments, kas tiek izmantots nekustamā īpašuma attīstības projekta kompensācijas apjoma aprēķinam un pārmērīgas kompensācijas kontrolei. Ietekme ` Komisijas lēmums 2012/21/ES Ministru kabineta noteikumi Nr. 459 Aprēķinu metodika, vadlīnijas
  3. PwC Katram projektam ir jāatbilst MK noteikumos definētajiem pamata parametriem 3 3 • Būvniecības izmaksas un komunikāciju infrastruktūras izbūve ir divas no 10 attiecināmo izmaksu (kapitālieguldījumu) kategorijām, kuras definētas MK noteikumos. • Attiecināmās izmaksas nepārsniedz 59 477 euro bez pievienotās vērtības nodokļa vidēji par vienu dzīvojamās īres mājas dzīvokli (52,125 m2). • Izmaksas (kapitālieguldījumi), kas neatbilst noteiktajām attiecināmo izmaksu kategorijām vai pārsniedz noteikto limitu tiek uzskatītas par neattiecināmajām izmaksām. • Pievienotais vērtības nodoklis ir neattiecināmā izmaksa. • Aprēķinu metodikā saprātīga peļņa tiek aprēķināta izmantojot vidēji svērtās kapitāla cenas (WACC - weighted average cost of capital) metodi, kura tiek noteikta balstoties uz fiksētu pašu kapitāla cenu un pašu / aizņemtā kapitāla proporciju, un aizņemtā kapitāla cenu, kas atkarīga no aizņēmumu procentu likmēm. • Kompensācijas testa laikā tiek salīdzināts aprēķinātais pašu kapitāla IRR un saprātīga peļņa (WACC). • Kompensācija tiek piešķirta kapitāla atlaides veidā. Kapitāla atlaide var daļēji dzēst sabiedrības “Altum” aizdevumu. • Kapitāla atlaide var tikt piešķirta maksimums 30%* apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. • Pārkompensācijas tests tiek veikts vismaz vienu reizi trīs gados. Ja noteiktajā periodā pārkompensācija nepārsniedz 10% no vidējās gada kompensācijas summas, to var pārnest uz nākamo periodu. • Nekustamā īpašuma attīstītājam jānodrošina paša ieguldījums vismaz 5% apmērā no attiecināmo izmaksu apjoma. • Attiecināmo izmaksu finansēšanai var tikt piesaistīts sabiedrības “Altum” aizdevums. • Neattiecināmo izmaksu finansēšanai var piesaistīt finansējumu no citas kredītiestādes, kā arī paralēlu sabiedrības “Altum” aizdevumu. • Īres maksa nevar pārsniegt 5 euro/m2 mēnesī (vienreiz gadā īres maksu var paaugstināt saskaņā ar CSP norādīto gada vidējo valsts inflācijas līmeni). • Mājas noslogojuma līmenis – 100% (mājā līdz deviņiem dzīvokļiem), 90% (mājā ar vairāk nekā 10 dzīvokļiem). • Pilnvarojuma līguma termiņš, ko noslēdz starp nekustamā īpašuma attīstītāju un pašvaldību, ir 50 gadi. Ieņēmumi un periods Attiecināmās izmaksas Neattiecināmās izmaksas Finansējums Saprātīga peļņa Kompensācijas un pārkompensācijas metodika Parametrs Skaidrojums Parametrs Skaidrojums Projektu pamata parametri var tikt iedalīti sešās pamata grupās: * Ja dzīvojamā īres māja tiek nodota ekspluatācijā līdz 2026. gada 31. augustam, pēc šī datuma maksimālā kapitāla atlaide ir 25%
  4. PwC Kapitāla atlaides būtība ir vienādot projekta ienesīgumu saprātīgas peļņas līmenim 4 4 Kompensācija Starpība starp saprātīgo un faktisko peļņu Svarīgas atziņas Pārkompensācija* • IRR > (=) WACC - kapitāla atlaide jeb kompensācija netiek piešķirta, jo projekts nodrošina augstāku ienesīgumu nekustamā īpašuma attīstītājām, nekā sapratīgās peļņas norma pieļauj. • Nekustamā īpašuma attīstītājam nav jāveic atmaksa, jo kapitāla atlaide jeb kompensācija nav piešķirta. • IRR < WACC - atšķirību starp vērtībām sedz ar vienreizēju kapitāla atlaides jeb kompensācijas piešķiršanu. • Kapitāla atlaides lielumu nosaka starpība starp WACC un IRR, un tā tiek piešķirta līdz 30% apmēram no Altum aizdevumu. • Ja WACC un IRR starpība ir neliela, tad kapitāla atlaides apmērs var būt noteikts mazāks par 30%. * Sākotnējā kompensācijas testa laikā jau tiek konstatēta augstāka iekšējā peļņas norma nekā saprātīga peļņa nosaka par pieņemamu 6% 2% 8% 6% 2% 4% Iekšējās peļņas norma (IRR) Starpība Saprātīgā peļņa (WACC) Iekšējās peļņas norma (IRR) Starpība Saprātīgā peļņa (WACC)
  5. PwC Kompensācijas un pārkompensācijas tests ir jāveic vismaz reizi trīs gados kopš kapitāla atlaides saņemšanas brīža 5 5 Datu ievade Kompensācija un pārkompensācijas tests 1. Makroekonomiskie pieņēmumi – periodam atbilstošās inflācijas un nodokļu vērtības 2. Pamata pieņēmumi – nekustamā īpašuma lieluma parametri 3. Kapitālieguldījumu pieņēmumi – attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmēri 4. Pamatdarbības izmaksu pieņēmumi – iemaksa mājokļu fondā un citas operatīvās izmaksas 5. Ienākumu pieņēmumi – īres maksas un dzīvokļu noslogojums 6. Finansēšanas pieņēmumi – aizdevumu galvenos parametrus (termiņš, procentu maksājumu likmes) 7. Finansējuma struktūra - projekta finansējuma struktūras iedalījums starp paša kapitālu un aizdevumu (-iem) 1. IRR un WACC salīdzinājums – balstoties uz datu ievades veiktajām darbībām tiek automātiski iegūtas WACC un IRR salīdzināmās vērtības 2. Tehniskie iestatījumi – Excel goal seek funkcija, kas nosaka nepieciešamo kapitāla atlaidi, lai pielīdzinātu IRR ar WACC 3. Pārbaude – nepieciešams saskaņot aprēķināto kapitāla atlaidi ar definētajiem kapitāla atlaides piešķiršanas nosacījumiem 4. Vēsturisko naudas plūsmu atjaunošana – aktuālo naudas plūsmu vērtības, izejot no finanšu pārskatiem. 5. Prognožu atjaunošana - pārējo Pilnvarojuma līguma darbības termiņa gadu prognožu atjaunošana 6. WACC atjaunošana - atjaunoto aizdevumu procentu likmju norādīšana 7. Pārkompensācijas summa – nepieciešamības gadījumā veic kompensācijas atmaksu mājokļu pieejamības fondā Kompensācijas (kapitāla atlaides) apmēra aprēķina soļi Nākotnes kompensācijas un pārkompensācijas testa soļi
  6. pwc.com Paldies! PricewaterhouseCoopers SIA, Kr. Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010, Latvija, LV40003142793 T: +371 6709 4400, F: +371 6783 0055, www.pwc.lv PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 276 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot www.pwc.lv. ©2022 PwC. ”PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.
Anúncio